Snerydning og saltning

Stevns Kommune salter og rydder sne på de offentlige vej, men som grundejer har du også visse forpligtelser til at rydde sne, glatførebekæmpe samt renholde veje, fortove og stier ud for din ejendom.

Hvad gør Stevns Kommune?

Stevns Kommune rydder sne, glatførebekæmper og renholder de offentlige veje i et omfang, som afhænger af vejens prioritering. 

Vi rydder vigtige og trafikerede veje før knap så trafikerede veje.

Se omfanget af snerydning i vores vinterregulativ (pdf)

Hvad skal du gøre?

Som grundejer på offentlige veje skal du sørge for, at renholde fortove og stier, så de altid fremtræder rene og ordentlige. Du skal rydde fortov og stier for sne hurtigst muligt efter snefald og sørge for at glatførebekæmpe.

Derudover skal du sørge for, at bunker af sne ikke generer trafikken. 

Som grundejer på private veje skal du sørge for, at renholde vejareal, fortove og stier, så de altid fremtræder rene og ordentlige. Du skal rydde vejen, fortov og stier for sne hurtigst muligt efter snefald og sørge for at glatførebekæmpe disse arealer.

Derudover skal du sørge for, at bunker af sne ikke generer trafikken. 

Henkastet sne

Entreprenøren, der rydder sne, prøver på at undgå, at kaste sne ind på din grund eller fortov under snerydningen. Skulle det alligevel ske, skal du betragte det som et nyt snefald.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til snerydning?

Du skal kontakte Materielgården, hvis du har spørgsmål til vores arbejde med at glatførebekæmpe og holde offentlige veje fri for sne.

Materielgården
S:Frøslevvej 36
O:4600 Store Heddinge

Værd at vide om snerydning

Materielgården har igennem vinteren en vagt der holder øje med situationen og om nødvendigt kalder ud til saltning eller snerydning. Det gør vi ud fra kriterierne i vores Regulativ for vintervedligehold (pdf).

Vi får løbende meldinger fra Vejdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut. Stevns Kommune har også to vinterstationer, der bl.a. registrerer lufttemperatur, vejtemperatur, dugpunkt og saltmængde på vejen.

Det er Stevns Kommune og de respektive grundejere, som har ansvar for, at veje, fortove mv. er ryddet og glatførebekæmpet.

Husk ALTID at overveje om du har behov for at bevæge dig udenfor, hvis det sner. Måske er det bare mere sikkert at blive hjemme?

Hvis du alligevel skal ud, så husk at tage dig god tid, for i trafikken har du altid pligt til at køre efter forholdene af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

Vi har ca. 400 km. offentlige veje i Stevns Kommune. Herudover kommer 50 km. stier, fortove og pladser som kommunen også skal vedligeholde.

Hvis vi skal rydde overalt på én gang, vil det kræve en alt for stor mængde mandskab og udstyr – og det er der trods alt ikke brug for.

Derfor har vi prioriteret alle vores veje og stier fra klasse 1 til klasse 3:

  • Klasse 1-veje er de primære veje og stier med gennemgående trafik. Dem rydder vi altid først – også selv om vi skal rydde dem flere gange. Vi kører døgnet rundt.
  • Klasse 2-veje er de sekundære veje og stier med afgørende betydning, som fører ind til byområderne, større boligveje, pladser, offentlige bygninger/institutioner mv. Det er typisk her den kollektive trafik kører. Vi kører mellem kl. 3.00 og 23.00.
  • Klasse 3-veje er veje og stier med mindre betydning for den lokale trafik. Det er typisk boligveje. Vi kører kun i begrænset omfang ved kraftigt snefald, og kun mellem kl. 7.00 og 15.00 på hverdage. Det betyder i praksis, at vi kun sjældent kommer forbi her.

Vi har prioriteret vejene efter deres betydning for trafikken. Derfor vil du kunne opleve, at sneploven kører forbi med ploven oppe på vej ud til den rute, den skal køre.

Det kan også være, at sneploven er på vej hjem for at fylde salt på bilen.

Sneploven har ikke desværre mulighed for at tage hensyn til de enkelte ejendommes udkørsler, når den skal igennem sin rute.

Du kan som grundejer forebygge, at det sker ved at skrabe sneen væk fra indkørslen, så det ligger med kørselsretningen i forhold til din indkørsel - det vil sige læg ikke sneen på den side af din indkørsel, der er imod kørselsretningen.

Hvis du bor på en privat fællesvej skal du som hovedregel rydde sne på fortovet og ud til midten af vejen ud for din grund.

Ifølge Lov om offentlige veje, kapitel 8 § 66 og 67 skal du som grundejer rydde og glatførebekæmpe snarest muligt efter snefald.

I nogle tilfælde spreder vi salt på veje, hvor der ligger sne. Det sker for at sneen i bunden ikke skal blive trykket sammen af trafikken, så vi kan få svært ved at fjerne den.

Ring 1-1-2 ved akut alvorlig sygdom, ulykker eller livstruende situationer og du vil få hjælp.

Du kan ikke som privat borger henvende dig til vintervagten i tilfælde af en nødsituation.

Stevns Kommune bruger primært væskespredere til glatførebekæmpelse på de store veje.

Væskesprederen er beregnet til at lægge en saltopløsning på hovedveje og andre steder, hvor en hurtig og effektiv præventiv indsats er nødvendig. Ved væskespredning reducerer vi saltmængderne, hvilket betyder meget mindre salt i naturen og dermed et renere miljø samt en væsentlig økonomisk besparelse.

Det er vanskeligt at anvende grus i stedet for salt til glatførebekæmpelse i det danske klima, hvor vintervejret skifter hyppigt mellem frost og tø. Grus vil være meget bekosteligt i forhold til salt, da vi skal bruge væsentligt større mængder og dermed langt flere mandskabs- og maskintimer.

Desuden vil grus i byområder give problemer med tilstoppede vejbrønde og i landområder blive ophobet i rabatterne og forhindre vandet i at komme væk fra vejbanen.

Vejsalt virker kun ind til en temperatur på ca. -7 grader. Det betyder at når det er rigtig koldt, at vejsalt har en begrænset eller ingen effekt.

Så her gælder det om at være endnu mere opmærksom på at vejene kan være glatte.

Vi holder løbende øje med luft- og vejtemperaturen, og sætter selvfølgelig ind, når det giver mening at salte.

Vi har et årligt budget, men det er forskelligt hvor meget vi bruger. Det afhænger selvfølgelig af vejret.

Hvis vi er ude vi og rydde sne på alle veje, stier, pladser og fortove, koster det omkring 12.000 kr. i timen.

Snerydningen udføres dels af private vognmænd, der kører på kontrakt med kommunen og dels af kommunens eget mandskab fra Materielgården.