Vedtægter for Stevns Kommunes Handicapråd

§ 1 Handicaprådets formål

Handicaprådets formål er, at forbedre og sikre gode forhold for borgere med handicap i den kommende kommune samt at fungere som høringsorgan for borgere med handicap. Endvidere skal rådet søge at sikre ligestilling for borgere med handicap i alle
henseender.

§ 2 Handicaprådets opgaver

 1. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 2. Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til initiativer.
 3. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 4. Handicaprådet afgiver en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde giver kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke. Første beretning foreligger ved udgangen af 2007.
 5. Det tilstræbes at der i fremtiden udarbejdes fire-årige handicapplaner og at der udarbejdes delmål, der evalueres hver 3-6 måneder.
 6. Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.
 7. Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
 8. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
 9. Handicaprådet er et dialogforum, hvis primære formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i sager, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet skal tilstræbe at opnå enighed. Såfremt der er forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet, skal dette fremgå af rådets beslutning/mødereferat evt. udtalelse eller høringssvaret. Ved eventuel afstemning har alle stemmeret.
 10. Handicaprådet tildeler midler efter ansøgning, af ¼ af Stevns kommunes afsatte midler efter Servicelovens § 79 til støtte for handicapforeninger med aktiverende og forebyggende sigte for handicappede.

§ 3 Rådets organisatoriske forankring

 1. Handicaprådet betjenes administrativt af Sundhedsafdelingen.
 2. Handicaprådet har mulighed for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.
 3. Handicaprådet kan anmode om foretræde for stående udvalg i handicappolitiske sager.

§ 4 Handicaprådets sammensætning

 1. Rådet består af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf 3 af dens medlemmer.
 2. DH kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 4. Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.
 5. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i handicaprådet, blandt de 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.

§ 5 Valg af formand og næstformand

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet. Disse to poster udgør både en repræsentant fra kommunen og en repræsentant fra DH.

§ 6 Formandskab

Formanden og næstformanden udgør et formandskab. Formandskabet har bemyndigelse til at udtale sig på rådets vegne eksempelvis i hastesager. Formandskabet har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden.

§ 7 Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådet virker i en fire-årig periode, som svarer til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Noter til vedtægterne

Vedtægterne er godkendt af Handicaprådet den 15. november 2012.

Kommunalbestyrelsen (KB) har på deres møde den 12. december 2012 godkendt Handicaprådets sammensætning og har godkendt at Chefen for Social, Sundhed og Ældre er fast medlem af Handicaprådet, og at Chefen for Teknik og Miljø inviteres ad hoc ved behov.

Vedtægerne er senest revideret og efterfølgende godkendt i KB den 18. marts 2014.

Handicaprådet, med funktionsperioden 2022 - 2025, har godkendt vedtægterne den 16. februar 2022.

Indholdsfortegnelse