Vedtægt for Stevns Ældreråd

§ 1 Navn

Stevns Ældreråd er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 2 Formål

Stk. 1 Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre i overensstemmelse med denne vedtægt.

Stk. 2 Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

§ 3 Virksomhed

Stk. 1 Ældrerådet er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager.

Stk. 2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag indenfor alle forvaltningsgrene om emner, som har betydning for ældre i kommunen.

Stk. 3 Ældrerådet kan behandle generelle spørgsmål men må ikke behandle personsager. Ældrerådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.

Stk. 4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Stk. 5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 6 Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og om det sundhedsfaglige tilsyn med kommunens plejecentre m.v. Rapporterne tilgår Ældrerådet via Social og Sundheds dagsordner.

Stk. 7 Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

Stk. 8 Ældrerådet udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Den sendes til kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

§ 4 Ældrerådet

Stk. 1 Til Stevns Ældreråd vælges 9 medlemmer.

Stk. 2 Endvidere vælges 5 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder.

Stk. 3 Stedfortrædere deltager ikke i Ældrerådets møder.

Stk. 4 Medlemskab af Ældrerådet er ikke et borgerligt ombud.

§ 5 Valg

Stk. 1 Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år.

Stk. 2 Valgperioden følger kommunalbestyrelsens.

Stk. 3 Senest 6 måneder før valget fastsætter kommunalbestyrelsen i samråd med Ældrerådet, regler for hvordan valget skal afholdes.

Stk. 4 Opstilling af kandidater sker, efter at ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne.

Stk. 5 Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

§ 6 Konstituering

Stk. 1 Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand.

Stk. 2 Det konstituerende møde indkaldes og ledes, indtil valg af formand har fundet sted, af det medlem, som har været medlem af et ældreråd i længst tid. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

Stk. 3 Ældrerådet kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper for hele valgperioden og/eller ad hoc arbejdsgrupper.

Stk. 4 En arbejdsgruppes kommissorium besluttes af Ældrerådet og kan ikke udtale sig på Ældrerådets vegne.

Stk. 5 Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Økonomi

Stk. 1 Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2 Ældrerådet udarbejder og fremsender forslag til eget budget for det kommende år efter de af kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 3 Medlemmer af ældrerådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

§ 8 Samarbejde

Stk. 1 Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for ældre i Stevns Kommune.

Stk. 2 Ældrerådet kan mødes efter behov med kommunalbestyrelsen, direktionen, de stående udvalg og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3 Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i kommunalbestyrelsen eller et fagudvalg.

Stk. 4 Det tilstræbes, at høring sker i god tid og i forbindelse med et planlagt ældrerådsmøde. Ældrerådet modtager dagsordensmateriale samtidig med Social- og Sundhedsudvalget. I undtagelsestilfælde aftales særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand, borgmester/formand for fagudvalg og/eller forvaltningen.

Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

Stk. 5 Høringer med bilag sendes til alle medlemmer af Ældrerådet, enten som elektronisk eller almindelig post.

Stk. 6 Hvis kommunalbestyrelsen overdrager udførelsen af opgaver til private aktører eller til en anden offentlig aktør, skal kommunalbestyrelsen inden overdragelsen sikre at Ældrerådet fortsat høres om væsentlige eller principielle spørgsmål der vedrører ældre.

§ 9 Ikrafttræden

Stk. 1 Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen og Ældrerådet og tages op til revision, hvis lovgivning eller andre forhold nødvendiggør det. 

I en ny valgperiode tages vedtægten altid op til godkendelse i Ældrerådet i løbet af 1. kvartal.

Stk. 2 Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, godkendes af både kommunalbestyrelse og ældreråd.

Noter til vedtægterne

Godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2023.

Indholdsfortegnelse