Handicaprådets årsberetninger

Årsberetning 2023

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

I Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4, stk. 1 står der, at Handicaprådet skal bestå af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicap-organisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én repræsentant fra DH.


Handicaprådet bestod i 2023 af følgende medlemmer:

 • Ole Gjermandsen - formand (DH-repræsentant)
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant)
 • Arne Nilsson (DH-repræsentant)
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant)
 • Morten Kasper - næstformand (KB-medlem)
 • Rasmus Englund (KB-medlem)
 • Julie Hoff-Sørensen (KB-medlem)
 • Dorthe Kapler Holmboe (Centerchef – Sundhed & Omsorg) jf. KB´s beslutning den 12. maj 2012 om, at chefen for Sundhed & Omsorg skal være fast medlem af Handicaprådet.

John Dalsgaard Jensen valgte at træde ud af Handicaprådet i maj 2023, hvorefter suppleant Lis Gjermandsen indtrådte som nyt DH-medlem i Handicaprådet. Dermed er Handicaprådet fuldtalligt, men har ikke flere DH-suppleanter.

Handicaprådsmøder i 2023

Handicaprådet har i 2023 afholdt 4 ordinære møder. Møderne blev afholdt henholdsvis 9. februar, 16. maj, 24. august og 2. november.

Fokusområder i 2023

Handicaptilgængelighed i trafikken

I 2023 har Handicaprådet haft fokus på handicaptilgængelighed i trafikken, og valgte i første omgang at fokusere på udfordringer i Store Heddinge.

Handicaprådet indledte en dialog med nogle af Handelsstandsforeningens medlemmer, og blev gjort opmærksom på en række udfordringer omkring parkering i Store Heddinge. På baggrund af tilbagemeldingerne blev der planlagt i byvandring sammen med personale fra Vej & Materielgården.

Byvandringen blev gennemført i og omkring Algade den 24. august. Resultatet blev, at:

 • Vej & Materielgården skulle sørge for bedre skiltning om parkering og bedre markering af parkeringsbåsene.
 • Handicaprådet skulle sende et brev til Handelsstandsforeningen, med en appel til medlemmerne om at afstandskrav til ledelinjerne skulle overholdes og fortovene holdes fri, så kørestolsbrugere kan komme uhindret rundt.

Handicapvenlige strande

Handicaprådet har siden 2021 haft et ønske om at etablere handicapvenlige strande i Stevns Kommune. Drøftelser mellem Handicaprådet og Teknik og Miljø resulterede i et budgetønske om handicapvenlige strande på Rødvig Veststrand, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven. Budgetønsket blev vedtaget i kommunalbestyrelsen under 2. behandlingen af budget 2023.

Indvielsen fandt sted ved Rødvig Veststrand den 13. juni 2023, hvor udvalgsformændene for henholdsvis Social & Sundhed og Plan, Miljø & Teknik samt Handicaprådets formand holdt taler. De fremmødte blev tilbudt en is.

Tilladelserne vedrørende strandende Ved Vejs Ende og Bøgeskoven nåede ikke at komme på plads inden badesæsonens afslutning. Måtterne på disse strande bliver derfor først lagt ud, når badesæsonen starter i 2024.

Andet arbejde med handicaptilgængelighed

Handicaprådet sendte en henvendelse til Stevns Erhverv om Andelsbussen, den tidligere Klintebus, da rådet er utilfredse med, at kørestolsbrugere ikke kan benytte sig af det gratis tilbud, på lige fod med andre borgere. Desværre uden resultat da Andel finansierer bussen i tre år, og ikke har andre busser at sætte ind på ruten.

På handicaprådsmødet den 24. august behandlede Handicaprådet en henvendelse fra Natur og Miljø, som bad om Handicaprådets anbefalinger til handicaptilgængelige naturoplevelser.

Handicapprisen 2023

Efter en pause i 2022 besluttede Handicaprådet at genoptage uddeling af Handicapprisen i 2023.

Også denne gang var det en udfordring at få indstillinger til prisen. Men på trods af det blev Handicapprisen uddelt til Hotherhavens Gåvenner ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 5. december.

Stevns Kommunes Handicappolitik

Handicaprådet drøftede kommunens handicappolitik jf. politikken, hvor der står at ”Handicappolitikken tages op til drøftelsen én gang i hver valgperiode”.

Da den nuværende handicappolitik er fra 2009 besluttede Handicaprådet, at rådet sammen med forvaltningen vil tage hul på processen med at få revideret politikken i 2024.

Henvendelser, besøg, temadrøftelser og øvrige møder i 2023

I maj måned var DH-repræsentanterne på Health & Rehab-messen, en fagmesse inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi.

På mødet den 24. august behandlede Handicaprådet en henvendelse vedrørende et triatlonstævne for børn med hjerneskader.

Den 29. september deltog DH-repræsentanterne i Foreningernes Dag på Stevns. Arrangementet foregik i Hårlevhallen, og var arrangeret af Stevns Frivillighedscenter for at hylde de frivillige.

Ole Gjermandsen og Arne Nilsson er Handicaprådets repræsentanter i Indstillingsudvalget for §§ 18 og 79 tilskud. Indstillingsudvalget havde møde den 31. oktober., og udvalgets forslag til fordeling af 2024-tilskud blev godkendt i udvalget for Social & Sundhed den 29. november.

I november måned havde Handicaprådet besøg af en medarbejder fra Madservice, som orienterede om brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2022, hvorefter der var smagsprøver.

Høringer

Handicaprådet har modtaget i række høringer i 2023 og valgte af afgive høringssvar til:

 • genudbud af genbrugshjælpemidler – udbud fra Fællesudbud Sjælland.
 • udbud af stomihjælpemidler.
 • udbud af brystproteser.
 • udbud af parykker.
 • kommunens budgetforslag 2024.
 • udbud af genbrugshjælpemidler – udbud fra SKI (den offentlige sektors indkøbsservice- og videnscenter).
 • Stevns Kommunes Klimaplan 2023.
 • inklusionsstrategien ”Sammen med børnene”.
 • kommunens psykiatriplan 2024-2027.
 • reviderede retningslinjer for §§ 18 og 79.
 • anvendelse af kommunens lokaler i Store Heddinge.

Indholdsfortegnelse