Handicaprådets årsberetninger

Årsberetning 2021

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

I Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4, stk. 1 står der, at Handicaprådet skal bestå af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én repræsentant fra DH.

Handicaprådet for perioden 2018 - 2021

Handicaprådet består af:

 • Ole Gjermandsen - formand (DH-repræsentant)
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant)
 • Philip G. Nielsen (DH-repræsentant)
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant)
 • Mogens Haugaard Nielsen - næstformand (KB-medlem)
 • Jacob Panton Kristiansen (KB-medlem)
 • Henning Urban Dam Nielsen (KB-medlem)
 • Dorthe Kapler Holmboe (Centerchef – Sundhed & Omsorg) jf. KB´s beslutning den 12. maj 2012 om, at chefen for Sundhed & Omsorg skal være fast medlem af Handicaprådet.

Handicaprådets arbejde i 2021

Handicaprådet har i 2021 afholdt 4 ordinære møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 11. februar, den 20. maj, den 19. august og den 4. november.

Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager:

 • Ny boligpolitik – orientering om resultat af spørgeskemaundersøgelse og Handicaprådets input til den nye politik.
 • Ankestatistikker og Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i 2020 – orienteringer.
 • Medlemmer til det nye Handicapråd. Handicaprådet har løbende gennem 2021 arbejdet med at finde de medlemmer, som skulle indstilles af DH. Det har ikke været nemt, men DH fik indstillet 4 medlemmer og 2 suppleanter til den nye periode.
 • Henvendelse fra STG/Vallø vedr. opstart at Lykkeliga. LykkeLiga er et nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier, hvor der etableres lokale håndboldhold for børn mellem 5 og 16 år. Handicaprådet bakker op ved at udbrede kendskabet til Lykkeligaen, men har ikke mulighed for at hjælpe med de praktiske opgaver.

Temadrøftelser:

 • Handicaprådet har gennem hele perioden 2018 – 2021 arbejdet med temaerne ”unge og handicap” og ”handicappede og aktiviteter” for at få afklaret, om der er et reelt behov for aktiviteter til børn og unge med et handicap. Bland andet har Handicaprådet i 2020 haft en temadrøftelse med Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt. På mødet i maj havde Handicaprådet inviteret til endnu en temadrøftelse med Børn & Læring. Børn & Læring får ingen henvendelser fra forældre eller andre om arrangementer målrettet denne gruppe.
 • Handicapvenlige strande. I maj havde Handicaprådet også en temadrøftelse med Teknik & Miljø om at gøre strandende i Stevns Kommune mere handicapvenlige. Teknik & Miljø har undersøgt mulighederne på strandende Rødvig Vest, Ved vejs ende og Bøgeskoven og har efterfølgende udarbejdet et notat til Handicaprådet. Handicaprådet tager stilling til den videre proces i 2022.
 • Tilgængelighed og handicapadgang til kommunale bygninger. Temadrøftelse med lederen af Stevns Ejendomme på mødet i august. Temadrøftelsen pointerede vigtigheden i at Handicaprådet involveres i forbindelse med større byggerier.

Handicaprådet har også arbejdet med:

Handicapprisen

Handicaprådet har løbende arbejdet med at synliggøre Handicapprisen – blandt andet ved at opdaterer annonce og flyer. Men desværre blev prisen ikke uddelt i 2021. Handicaprådet havde modtaget to indstillinger, men de to kandidater opfyldte ikke kriterierne. 

Handicaprådet vil i 2022 kigge på om kriterierne kan revideres, så det bliver lettere at få de rette kandidater til prisen.

Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

Handicaprådet står for at uddele 25 % af den samlede pulje. Puljen for tilskud i 2022 blev fordelt i efteråret 2021. I Handicaprådets regi var der 45.000 kr. til uddeling, og rådet indstillede 4 foreninger til SSU.

Den 1. december 2021 godkendte SSU Handicaprådets indstillinger.

Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Social og Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde. Ole Gjermandsen er valgt som Handicaprådets repræsentant i Indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget behandlede ansøgningerne til § 18 tilskud 2022 i efteråret 2021. Udover repræsentanten fra Handicaprådet består Indstillingsudvalget af én repræsentant fra Ældrerådet, én repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter udpeget af SSU.

Den 1. december 2021 godkendte SSU Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen.

Trafiksikkerhedsråd

Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som repræsentant i rådet.

Arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter

I forbindelse med opførelse af det nye plejecenter i Store Heddinge er der nedsat en arbejdsgruppe. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som deres repræsentant.

Høringer

I 2021 har Handicaprådet afgivet høringssvar til:

 • Ny boligpolitik
 • Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Budget 2022.

Årsberetningen blev godkendt i Handicaprådet den 16. februar 2022.

Indholdsfortegnelse