Handicaprådets årsberetninger

Årsberetning 2020

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

I Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4, stk. 1 står der, at Handicaprådet skal bestå af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én repræsentant fra DH.

Handicaprådet for perioden 2018 - 2021 består af:

 • Ole Gjermandsen - formand (DH-repræsentant)
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant)
 • Philip G. Nielsen (DH-repræsentant)
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant)
 • Mogens Haugaard Nielsen - næstformand (KB-medlem)
 • Jacob Panton Kristiansen (KB-medlem)
 • Henning Urban Dam Nielsen (KB-medlem)
 • Dorthe Kapler Holmboe (Centerchef – Sundhed & Omsorg) jf. KB´s beslutning den 12. maj 2012 om, at chefen for Sundhed & Omsorg skal være fast medlem af Handicaprådet.

Handicaprådets arbejde i 2020

Handicaprådet har i 2020 afholdt 4 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Møderne blev afholdt henholdsvis den 13. februar, den 29. april, den 26. maj, den 20. august og den 12. november.

Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager:

 • Tilgængelighed i Nicolinelund – borgerhenvendelse.
 • Henvendelse fra Foreningen Danske Døvblinde vedrørende opsætning af lydfyr med vibration. Lydfyr er bokse med lydsignaler og vibrationer, som sættes op ved lyskryds eller fodgængerovergange til gavn for døvblinde/synshørehæmmede.
 • Ankestatistikker.
 • Sagsbehandlingstider i Hjælpemiddelafdelingen.
 • WEB-tilgængelighed. Projektlederen for et WEB-tilgængelighedsprojekt i Stevns Kommune deltog på mødet i november, hvor Handicaprådet blev inviteret til at deltage i et borgerpanel.

Temadrøftelser vedrørende:

 • Tilgængelighed. Handicaprådet havde besøg fra Stevns Kommunes Vejteam i februar, og i maj måned var centerchefen for Teknik & Miljø og teamlederen fra Plan & Byg inviteret til en temadrøftelse om lokalplaner.
 • Temaerne ”unge og handicap” og ”handicappede og aktiviteter”. På mødet i november havde Handicaprådet en temadrøftelse med en repræsentant fra Dansk Handicapidræt og en medarbejder fra Kultur & Fritid. Input fra temadrøftelsen vil Handicaprådet bruge i det fortsatte arbejde med, at få flere unge til at blive aktive indenfor handicapområdet og styrke Paraløb tour de Stevns.

Handicaprådet har i 2020 deltaget i:

 • Handicaprådenes dag, hvor der blev sat fokus på de kommunale handicappolitikker. På baggrund af dette blev Stevns Kommunes Handicappolitik drøftet på mødet i maj.
 • SSU´s dialogmøde vedrørende budget 2021.

Derudover har Handicaprådet også arbejdet med:

Handicapprisen

Handicapprisen 2020 blev tildelt Arne Nilsson den 3. december, ved et arrangement i Rådssalen.

Arne har de sidste 20 år hjulpet som frivillig, hvor han blandt meget andet hjælper som chauffør på ”plejecenterbussen” og på Stevnshøj i forbindelse med påske, Mortens aften, jul og nytår.

Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

Handicaprådet står for at uddele 25 % af den samlede pulje. Puljen for tilskud i 2021 blev fordelt i efteråret 2020. I Handicaprådets regi var der 43.542 kr. til uddeling, og rådet indstillede 3 foreninger til SSU. 

Den 2. december 2020 godkendte SSU Handicaprådets indstillinger.

Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde. Ole Gjermandsen er valgt som Handicaprådets repræsentant i Indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget behandlede ansøgningerne til § 18 tilskud 2020 på 2 møder henholdsvis den 21. oktober og den 26. november. Udover repræsentanten fra Handicaprådet består Indstillingsudvalget af én repræsentant fra Ældrerådet, én repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter udpeget af SSU.

Den 2. december 2020 godkendte SSU Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen.

Trafiksikkerhedsråd

Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som repræsentant i rådet.

Arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter

I forbindelse med opførelse af det nye plejecenter i Store Heddinge er der nedsat en arbejdsgruppe. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som deres repræsentant.

Høringer

I 2020 har Handicaprådet afgivet høringssvar til:

 • Revideret kvalitetsstandard for Madservice.
 • Rammeaftale for 2020 – 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 • Udbud af kompressionsstrømper.
 • Lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende det nye plejecenter i Store Heddinge.
 • Budget 2021.

Årsberetningen blev godkendt i Handicaprådet den 11. februar 2021.

Indholdsfortegnelse