Handicaprådets årsberetning 2019

I henhold til Handicaprådets vedtægter § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning og konstituering

I Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4, stk. 1 står der, at Handicaprådet skal bestå af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen (KB), heraf 3 af KB´s medlemmer. I § 5 står der at formand og næstformand skal vælges blandt medlemmerne i rådet. Der står også at disse poster skal udgøre én repræsentant fra kommunen og én repræsentant fra DH.

Handicaprådet for perioden 2018 - 2021 består af:

 • Ole Gjermandsen - formand (DH-repræsentant).
 • Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant).
 • Philip G. Nielsen (DH-repræsentant).
 • John Dalsgaard Jensen (DH-repræsentant).
 • Mogens Haugaard Nielsen - næstformand (KB-medlem).
 • Jacob Panton Kristiansen (KB-medlem).
 • Henning Urban Dam Nielsen (KB-medlem).
 • Dorthe Kapler Holmboe (Centerchef – Sundhed & Omsorg).


Dorthe Kapler Holmboe tiltrådte som ny centerchef for Sundhed & Omsorg den 1. maj. Hun blev dermed medlem af Handicaprådet, da KB den 12. maj 2012 besluttede, at chefen for Sundhed & Omsorg skulle være fast medlem af Handicaprådet.

Handicaprådets arbejde i 2019

Handicaprådet har i 2019 afholdt 4 møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 14. februar, den 16. maj, den 22. august og den 12. november.

Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager: praksisplan for psykologhjælp, brugertilfredshedsundersøgelse i Madservice, ankestatistik 2018 og 1. halvår 2019, kvalitetsstandard vedr. hjælpemidler, sagsbehandlingstider i Myndighed samt kriterier for ældre, handicap- og plejeboliger.

Handicaprådet har også deltaget i årsmøde i Nyborg og SSU dialogmøde vedr. budget 2020.

Den kommende periode ønsker Handicaprådet fortsat at arbejde med temaerne ”unge og handicap” og ”handicappede og aktiviteter”, da rådet har et ønske om, at flere unge bliver aktive indenfor handicapområdet. Derudover ønsker rådet også at arbejde på at styrke Paraløb tour de Stevns.

I 2019 er der også blevet arbejdet med:

Handicappris

Handicapprisen 2019 blev tildelt Hanne Østerlund ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december. Hanne har igennem rigtig mange år været en ildsjæl for dem, som har brug for ekstra hjælp. Hun er altid villig til at give en hjælpende hånd i forbindelse med busture og ferier samt møder og andre arrangementer.

Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)

Handicaprådet står for at uddele 25 % af den samlede pulje. Puljen for tilskud i 2020 blev fordelt i efteråret 2019. I Handicaprådets regi var der 42.777 kr. til uddeling, og rådet indstillede 5 foreninger til SSU.

Den 6. januar 2020 godkendte SSU Handicaprådets indstillinger.

Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)

Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger der kommer til puljen til frivilligt socialt arbejde. Ole Gjermandsen er valgt som Handicaprådets repræsentant i Indstillingsudvalget.

Den 13. november behandlede Indstillingsudvalget ansøgningerne til § 18 tilskud 2020. Udover repræsentanten fra Handicaprådet består Indstillingsudvalget af én repræsentant fra Ældrerådet, én repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter udpeget af SSU.

Den 6. januar 2020 godkendte SSU Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen.

Trafiksikkerhedsråd

Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som repræsentant i rådet.

Arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Store Heddinge er der nedsat en arbejdsgruppe. Handicaprådet har valgt Inge Lise Pedersen som deres repræsentant.

Øvrige sager

Handicaprådet har haft 10 sager i høring. Ud af disse afgav rådet høringssvar til:

 • udbud af genbrugshjælpemidler
 • udkast til ny sundhedspolitik
 • udbud af brystproteser
 • nyt aktivitetshus i Strøby Egede.

 

Godkendt i Handikaprådet d. 13. februar 2020

Indholdsfortegnelse