Forretningsorden for Handicaprådet i Stevns Kommune

§ 1 Handicaprådets kompetencer

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 2 Mødevirksomhed

Kommunalbestyrelsen tager initiativet til at indkalde til det første møde efter kommunalvalget.

Handicaprådet afholder 4 ordinære møder om året, 1 møde pr. kvartal. Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens, to medlemmers eller på kommunalbestyrelsens initiativ.

Det er formanden/formandskabet i samarbejde med forvaltningen, der har ansvaret for, at der udarbejdes en dagsorden, og at dagsordenen udsendes til medlemmerne ca. 8 dage, og mindst 5 hverdage før mødets afholdelse.

Den personlige stedfortræder for et medlem kan indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald.

§ 3 Sekretariatsbistand

Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet, samt afholder de udgifter, som er forbundet med handicaprådets virke. Rådet udarbejder, på baggrund af den ramme som kommunalbestyrelsen udmelder, et budget for rådets arbejde i det kommende år.

Kommunalbestyrelsen afholder udgifter ved handicaprådets virksomhed, hvilket bl.a. omfatter dækning af de nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

For deltagelse i Handicaprådets møder ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for udgifter, jf. det til enhver tid gældende diætregulativ for Stevns Kommune.

Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet sendes i videst muligt omfang elektronisk. Rådets medlemmer har 8 dage, fra modtagelse af referat, til at komme med rettelser. Efter fristen på 8 dage offentliggøres referatet på hjemmesiden.

Noter til forretningsordenen

Forretningsordenen er godkendt i Handicaprådet den 23. maj 2018.

Handicaprådet, med funktionsperioden 2022 - 2025, har godkendt forretningsordenen den 16. februar 2022.

Indholdsfortegnelse