Beretning om ældrerådets virksomhed 2023

Jf. Vedtægt for Stevns Ældreråd § 3, stk. 8.

Indledning

Ældrerådet i Stevns Kommune (ÆR) er valgt ved ældrerådsvalget den 16. november 2021 for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Rådets 9 medlemmer konstituerede sig den 24. november 2021 således:

 • Hans C. Bech, Strøby Egede formand
 • Anna K.M. Hansen, Store Heddinge næstformand
 • Lilly Meisner Pedersen, Rødvig
 • Bodil Nielsen, Hårlev
 • Susanne Kirch, Hårlev
 • Søren Hall Jensen, Rødvig
 • Jette Olsen, Magleby
 • Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede
 • Peder Olsen, Strøby

Britta Jensen-Terpet udtrådte af rådet af helbredsmæssige årsager den 17. oktober 2022.

Mogens Hildebrandt Nielsen (1. suppleant) var indkaldt ti rådsmøderne den 2. maj, 2.juni og 21. juni 2022, hvilket ophørte efter eget ønske.

Karsten P. Smith (2. suppleant) var indkaldt til møderne den 15. august, 5. september og 3. oktober og indtrådte i rådet den 18. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen (KB) skal i samarbejde med ÆR fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og høringspligten. I vedtægter for ÆR er anført, at rådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre.

ÆR rådgiver KB i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og KB om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Der er i 2023 afgivet 11 høringssvar (14 i 2022), der omtales i den videre beretning.

Møder, konferencer m.m.

ÆR har afholdt 10 ordinære rådsmøder med i alt 122 dagsordenpunkter (147 i 2022) samt 1 ekstraordinært (budget) og 1 borgermøde (velfærdsteknologi).

Rådet har været repræsenteret i Regionsråd Sjælland (RÆR) ved ordinære møder og temadage således:

 • 23. januar Rådsmøde.
 • 21. marts Temadag vedr. kommunernes fremtidige ældrepolitik.
 • 9. juni Rådsmøde.
 • 22. september Temamøde vedr. virksomhedsbesøg i Café Ingeborg, Ringsted m.v.
 • 9. november Rådsmøde.

Endvidere været repræsenteret ved Danske Ældreråd’s møder, kurser og temadage således:

 • 1. februar Dialogmøde for FM/ NFM vedr. veje til indflydelse på fremtidens ældrepolitik.
 • 8. marts Temadag for FM vedr. pressearbejde og tilsyn i praksis (få dit budskab i medierne).
 • 28. marts Kursusdag for FM/NFM vedr. ledelse i praksis.
 • 3. maj og 4. maj Repræsentantskabsmøde og konference.
 • 28. september Workshop for FM vedr. pressearbejde.
 • 25. oktober Temadag vedr. fremtidens boliger for ældre.

DÆ afholdt videre en konference den 23. november vedr. den kommunale velfærd der kalder på nye løsninger og svære diskussioner. Konferencen blev afholdt i Vingstedcentret ved Vejle. På sit rådsmøde den 2. oktober frasagde alle medlemmer i rådet sig sin deltagelse. En deltagelse kunne overskride rådets budget.

Yderligere har rådet været repræsenteret i Stevns Ældreboligselskab, Trafiksikkerhedsrådet og indstillingsudvalget §§ 18 og 79 ved diverse møder.

Rådet har haft nedsat følgende udvalg: Aktivitetsudvalg, PR-udvalg, redaktionsudvalg og et vedtægts- og forretningsudvalg.

Som ÆR kontaktperson til kommunens plejecentre har følgende rådsmedlemmer været udpeget:

 • Plushøj Lilly Meisner Pedersen
 • Stevnshøj og Solhaven Anna K.M. Hansen
 • Hotherhaven Bodil Nielsen
 • Egehaven Jette Olsen

der på rådsmøderne orienterer om nyheder, begivenheder m.m.

Udover rådsmedlemmernes deltagelse i rådsmøderne deltager centerchefen for Sundhed & Omsorg under de faste dagsordenpunkter ”Nyt fra Sundhed & Omsorg” og ”Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden” for kommende udvalgsmøde. Endvidere deltager centerchefen for Teknik & Miljø efter nærmere aftale.

Rådets møder er lukkede møder. Rådet kan dog indbyde gæster til at deltage i enkelte punkter på dagsordenen.

Årets gang i rådsmøderne m.m.

4. januar, besøg hos Madservice

Året blev – sammen med andre interesserede - indledt med et besøg hos kommunens Madservice på Hotherhaven. Her blev der grundigt orienteret om produktionen af madvarer ledsaget af diverse smagsprøver, der så blev fulgt op med en rundvisning i lokalerne. Efterfølgende samledes deltagerne til en snak, hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med Madservice. En deltager bemærkede dog, at levering af varm mad ud til hjemmeplejen i stedet for fryseretter var en mangel.

6. februar, rådsmøde

Det blev til en mild start på årets første rådsmøde. I hvert fald hvad angik dagsordenens faste punkter. Men et par høringssvar gav dog anledning til nogen drøftelse.

Høringssvar vedr. KVALITETSSTANDARD FOR KONTANT TILSKUD OG BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA). Materialet fandtes så komplekst, at rådet fandt det vanskeligt for ældre borgere at forstå og reagere på indholdet. Og det er vel nok så vigtigt, når det drejer sig om tilskud og personlig assistance. Rådet anbefalede, at der udarbejdes en pixi udgave, og kunne i øvrigt anbefale indholdet.

Et andet høringssvar drejede sig om REDUKTION AF SERVICENIVEAUET I HJEMMEPLEJEN. Reduktionen omfattede bl.a. forslag om reduceret mulighed for bad og forlængelse af periode for rengøring i hjemmene, hvilket rådet selvfølgelig ikke kunne anbefale. Og det gik som bekendt også anderledes. Og tak for det.

Rådet blev meddelt, hvilke midler kommunen stillede til rådighed for året 2023. At møde borgerne, har længe været et ønske for rådet, men det koster. Det meddelte beløb gav mulighed herfor, hvilket skete i november. Nærmere herom senere i beretningen.

6. marts, rådsmøde

Et møde præget af rutinesager.

3. april, rådsmøde

På mødet blev kommunens sundhedspolitik og handleplanerne for 2023 – 2026 drøftet. I politikken er anført en række pejlemærker, men rådet savner flere indsatser især målrettet de ældre borgere i handleplanerne. Det vil være rådets primære opgave, at holde øje med det kommende budget 2024, og at der ikke kommer besparelser på området.

Rådet havde inviteret Birgitte J.T.K. Nielsen, centerchefen for Teknik & Miljø til temadrøftelse om nye boformer for ældre, som var et af fokusområderne i 2023.

Centerchefen orienterede om, boligstørrelser, leje- eller ejerboliger, energiforbedringer, jordvarme, solceller, rekreative områder, grønne områder, udvikling i landsbyerne m.m.

Rådet vil følge op på emnet i 2024.

8. maj, rådsmøde

På dette møde var demenskoordinatoren Line Henriksen inviteret til at drøfte fremtidens demensboliger og velfærdsteknologi.

Rådet blev orienteret om døgnrytmebelysning, trygsomme gulve, 3 i 1 demenssikring, sensorer, cencorbleer og sansehaver m.m. Emnet er omfattende og vil blive fulgt op efter sommerferien.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg Dorthe Holmboe orienterede om status på vort kommende nye Plejecenter Solhaven. Tegningerne var ændret væsentligt grundet stærkt stigende udgifter, men dog ikke i antallet af boliger og boligernes størrelse. Der var ændret på behov for mere plads til depoter, vaskerum, skralderum, køkken og personalerum.

Rådet havde udarbejdet forslag høringssvar vedr. genudbud af genbrugshjælpemidler, hvilket blev godkendt.

Formanden orienterede – som medlem af Stevns Ældreoligselskab – om opførelse af nyt fælleshus ved Plejecenter Plushøj. Det nuværende var for lille til at kunne opfylde beboernes ønsker om diverse aktiviteter.

1. juni, rådsmøde

Rådet havde inviteret beredskabsinspektøren fra Brand & Redning samt projektlederen for ”Projekt hjemlighed” m.h.p. at drøfte brandtilsyn, brandsikkerhed og hjemlighed på kommunens plejecentre.

Beredskabets slukningsområde omfatter kommunerne Køge, Solrød og Stevns. Ved brandtilsyn forholder beredskabet sig til foreliggende brandplaner og evakueringsplaner og deres tilstedeværelse. Tilsynet forholder sig også til flugtveje, men ikke i boligerne. Personalet skal være instrueret én gang om året og ved ansættelse. Ejeren (p.t. kommunen) har ansvaret for afholdelse af brandøvelser.

Rådet blev orienteret om hjemlighedsprojektet på vore plejehjem, bl.a. at ikke noget står i vejen for brandsikkerheden, og hvor pedeller og ledere har været med i processen.

Den af beboerne ønskede sti og platform ved Plejecenter Plushøj var ikke medtaget på årets kommunale budget, men udsat til 2024.

Udbudsmateriale til et høringssvar vedr. stomihjælpemidler var gennemgået af rådet og forslag til et høringssvar blev godkendt.

17. juli, ekstraordinært møde

Mødet indkaldt m.h.p. gennemgang af kommunens budgetforslag 2024, primært inden for Social & Sundheds område.

Rådet gennemgik modtaget budgetmateriale, version 1. (balancekatalog m.m.) med bistand af økonomikonsulenten. Resultatet af mødet fremgår af fremsendt høringssvar til kommunen af 3. august, der kan ses på kommunens hjemmeside.

14. august, rådsmøde

Rådet har afgivet høringssvar vedr. kvalitetsstandard for ældre- og handicappede boliger. Svaret omhandlede en enkelt ændring til arbejdsgangen i Myndighed. Ansøgninger tillægges nu sagsbehandler til endelig afgørelse, hvilket rådet har anbefalet.

Rådet fortsatte med et udkast til høringssvar til udbud af brystproteser, som rådet ikke havde nogen bemærkninger til, hvorfor udkastet blev anbefalet.

Samme beslutning blev taget til høringssvar vedr. genudbud af parykker.

I Trafiksikkerhedsrådet har man arbejdet med at planlægge en kampagne om minicrossere i trafikken og opfordret ældre- og handicaprådet til et samarbejde herom. Rådet besluttede, at rådets repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet arbejder videre med sagen.

4. september, rådsmøde

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterede om en revidering af plejecenterplanen, hvor forvaltningen blandt andet skal kigge på behovet for demensboliger i fremtiden. En sag som politikerne senere skal tage stilling til.

Formanden for Social og Sundhed, Tim Christensen havde i været Dagbladet med en artikel om ”Tanker om ældreområdet”. En interessant artikel, som rådet gerne hørte mere om, hvorfor Tim Christensen var inviteret til dette møde.

Det blev til emner som, at antallet af ældre stiger med 50,72 procent i de kommende 7 år, kamp om arbejdskraft i fremtiden, reform af offentlig sektor, ældrepleje, prioriteter, forventninger, rekruttering og fastholdelse af personale, fremtidens velfærdsteknologi og meget mere. Især velfærdsteknologien gav anledning til drøftelse m.h.p. det kommende nye Plejecenter Solhaven.

På rådsmødet den 8. maj behandlede rådet et høringssvar vedr. FUS (Fælles udbud Sjælland) genbrugshjælpemidler. Denne gang var det så genbrugshjælpemidler SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice), som også fik en anbefaling med på vejen.

2. oktober, rådsmøde

Rådet havde inviteret Lene Bjerrum Bach, leder af Stevns Frivillighedscenter til at give en orientering om centrets virke.

Centret er i dag en selvstændig forening, bestående af en bestyrelse, et sekretariat og 89 medlemsforeninger. Hovedopgaven er at understøtte de frivillige foreninger, ud fra tanken om, at det skal være nemt at være frivillig og frivillig forening, bl.a. ved at hjælpe borgere med opstartsfasen af nye foreninger.

Efter aftale var kommunens demenskoordinator Line Henriksen for anden gang i år inviteret til at besøge rådet.

Anledningen var hendes deltagelse i en rehabmesse, hvor fokus var på velfærdsteknologi, som rådet følger interesseret med i. Især var anvendelse af døgnrytmemålere i fokus.

30. oktober, rådsmøde

Dagen begyndte med et besøg på kommunens Sundhedscenter i Hårlev, hvor rådet havde ønske om, at få en viden om genoptræning og se hvordan det foregår. Træning foregår både som individuel træning og på hold. Der er en større og større tilgang, da borgerne bliver ældre og flere bliver udskrevet fra sygehusene.

Også her kommer velfærdsteknologien til at spille en rolle f.eks. udstyr til hjemmetræning.

Rådet har nu i 2 år ca. hver måned bragt en annonce i Stevnsbladet, hvor der med få ord orienteres om rådets virke. En foranstaltning der skulle hjælpe til med at nå ud sil kommunens borgere. Rådet skulle på mødet tage stilling til, om annonceringen skulle fortsætte i 2024. Tilbagemeldinger fra læserne tyder på, at foranstaltningen lever op til formålet, hvorfor en fortsættelse blev vedtaget.

Rådets sekretær kunne meddele, at rådets budget for 2024 var fastsat til kr. 153.000.

6. november, borgermøde

Dagen var en særlig dag for ældrerådets medlemmer. For første gang i næsten 6 år havde rådet arrangeret et borgermøde. Mødet omhandlede velfærdsteknologi og ca. 90 deltagere havde indfundet sig på Stevnshøj. Rådet havde længe ønsket at komme ud til borgerne på denne måde, hvilket økonomisk nu kunne lade sig gøre.

Rådet havde således nedsat et aktivitetsudvalg, der fik et fint arrangement op at stå. Udvalget havde hentet professionel ordstyrer. Der var repræsentation fra SSU-udvalget og ledende medarbejdere inden for ældreplejen og plejecentrene, så fremmødte kunne gå hjem lidt klogere på området og fremtiden. Udvalget har planer om at følge op på emnet i 2024.

27. november, rådsmøde

Centerchefen meddelte under sin orientering, at der nu er valgt en leverandør til opførelse af Plejecenter Solhaven. Plejecentret forventes klar til indflytning i slutningen af 2025.

Til godkendelse forelå forslag til høringssvar vedr. retningslinjerne for modtagelse af § 18-tilskud og § 79- tilskud, som var ønsket ændret af de frivillige organisationer, der gerne så en forenkling. Rådet anbefalede forslaget.

Til behandling var også et høringssvar vedr. anvendelse af kommunens lokaler i Store Heddinge. I svaret anførte rådet, at Tinghusets anvendelse som medborgerhus ikke kunne anbefales. Husets tilgængelighed for ældre og handicappede er ikke optimal. Et medborgerhus skal helst være i ét plan, med mindre der er elevator.

Afslutning

Beretningen giver ikke udtryk for alt, hvad ÆR har set, hørt og deltaget i. Men vi håber, at den giver et varieret billede af rådets arbejde i 2023. Skulle der være interesse for yderligere, skal vi henvise til mødereferaterne, der findes på kommunens hjemmeside.

Vi takker kommunens politikere og forvaltning for et godt samarbejde og imødekommenhed ved vore henvendelser. Ligeledes en tak til rådets sekretær for en god indsats og bistand.

ÆR ønsker kommunens politikere, forvaltning og borgere et godt nytår 2024.

Lilly Meisner Pedersen, Bodil Nielsen, Susanne Kierch, Anna K.M. Hansen, Jette Olsen, Søren Hall Jensen, Peder Maimann Olsen, Karsten P. Smith og Hans C. Bech.

Indholdsfortegnelse