Beretning om ældrerådets virksomhed 2020

Jf. Vedtægt for Stevns Ældreråd § 3, stk. 8.

Indledning

Ældrerådet i Stevns Kommune er valgt ved Ældrerådsvalget den 17. november 2017 for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Rådets 9 medlemmer har i 2017/2018 konstitueret sig således:

Hans C. Bech, Strøby Egede formand

Dorete Olsen, Store Heddinge næstformand

Lilly Meisner Pedersen, Rødvig

Bodil Nielsen, Hårlev

Susanne Kierch, Hårlev

Anna K.M. Hansen, Store Heddinge

Jette Olsen, Magleby

Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede

Peder Maimann Olsen, Strøby

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og høringspligten. I vedtægter for Stevns Ældreråd er anført, at Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Der er i 2020 afgivet 4 høringssvar, der omtales nedenfor:

Møder, konferencer m.m.

Ældrerådet har afholdt 8 ordinære møder med 91 dagsordenpunkter og 1 ekstraordinært møde, samt deltaget i et af SSU afholdt budgetmøde og workshop vedr. demens.

Rådet har været repræsenteret i et af Regionsældreråd Sjælland afholdt ordinært-/temamøde. Som følge af Corona blev 1 ordinært møde og 1 temamøde aflyst.

Endvidere deltaget i 2 af Danske Ældreråds temamøder. Som følge af Corona blev årets repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand og konference på Vingstedcentret aflyst.

Regionsråd Sjælland:

15. september, ordinært møde, Næstved Sygehus

Danske Ældreråd:

26. februar, samarbejde og forebyggelse, Køge

19. oktober, ældrerådsvalg og samarbejde om Corona, Køge

I Stevns Ældreboligselskab er rådet repræsenteret og valgt til bestyrelsen med 1 rådsmedlem (Hans C. Bech). Yderligere er rådet repræsenteret i kommunens trafiksikkerhedsråd (Dorete Olsen), indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde § 18 (Susanne Kierch), indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen og Anna K.M. Hansen) og styregruppen vedr. nyt plejehjemsbyggeri (Anna K.M. Hansen).

Som Ældrerådets kontaktpersoner til kommunens plejecentre er følgende rådsmedlemmer udpeget:

 • Plushøj, Lilly Meisner Pedersen,
 • Stevnshøj, Anna K.M. Hansen,
 • Brohøj, Jette Olsen,
 • Hotherhaven, Bodil Nielsen og
 • Egehaven, Britta Jensen-Terpet

som på hvert rådsmøde orienterer rådet om nyheder, begivenheder m.m.

Årets gang i rådsmøderne m.m.

Udover rådsmedlemmernes deltagelse i rådsmøderne deltager centercheferne for Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø med henholdsvis Nyt fra Sundhed & Omsorg, gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden på forestående udvalgsmøde og ligeledes gennemgang af Plan, Miljø og Teknikudvalgets dagsorden. Udvalgets møder er lukkede møder, men Ældrerådet kan indbyde gæster til at deltage i enkelte punkter på dagsordenen.

Januar

(2 møder).

Årets første møde begyndte stille og roligt med et godt nytår til hinanden og med næsten kun faste punkter på dagsordenen. Det var også den 2. januar, så det var måske meget passende. Men det kan nok være, at medlemmerne ”vågnede op”, da man nåede punktet ”Ældrerådets budget”. Årsagen var, at rådet umiddelbart før jul blev meddelt af forvaltningen, at rådets budget for 2020 var skåret ned fra kr. 119.000 til 101.000, som der ikke umiddelbart var nogen forklaring på. Rådet var da heller ikke til sinds at rette ind til højre lige med det samme, idet rådet har fulgt en økonomisk stram kursus og ved egen foranstaltning udført nedskæringer på adskillige vigtige områder. Centerchefen for Sundhed & Omsorg ville på næste møde give en redegørelse.

Årets andet møde fandt sted ultimo januar.

Her gæstede afsnitsleder Anne-Marie Thøgersen rådet for at give en orientering om Madservice. Anne Marie har i mange år stået for Hotherhavens køkken, så der ville ikke være mange spørgsmål, hun ikke kunne svare på. Rådet blev orienteret om køkkenets organisation, madlavning i de små køkkener ude, spisekomsammen, personaleressourcer på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, projektet ”Styrket ernæringsindsats til hjemmeboende i risiko for underernæring”, mad i kantiner og på kommunens plejecentre m.m.

Årets første høringssvar vedrørte reviderede kvalitetsstandarder for Madservice. Der forelå et udkast til drøftelse. Rådet havde ingen bemærkninger og anbefalede udkastet.

På foranledning af rådets formand foretog rådet en midtvejs evaluering af Ældrerådets arbejde. Det der fyldte mest, var nok rådets manglende synliggørelse over for borgerne. Her var der forslag om et aftenarrangement, hvor der orienteres om rådets arbejde, præsentation af rådsmedlemmerne i pressen, afholdelse af borgermøder med aktuelle emner. Det blev besluttet at arbejde videre, men nedsættelsen af budgettet kan sætte en begrænsning.

Centerchefen var forhindret i deltagelse i mødet, hvorfor redegørelsen vedr. budgetnedsættelsen 2020 måtte udsættes.

Under eventuelt blev rådet af formanden orienteret vedr. tilgængeligheden i Nicolinelund for dårligt gående og handicappede. Rådet tog orienteringen til efterretning.

Februar

Intet møde.

Marts

Ældrerådet fremsatte på det sidste rådsmøde ønske om en orientering på marts-mødet om Kommunens Dagcenter. Orienteringen blev givet af afsnitsleder Lena Svantemann og omhandlede visitation, antal personer dagligt ca. 12, aktiviteter, 3 ansatte, brugerbetaling og åbningstider. Orienteringen gav anledning til drøftelser vedr. mulighed for frivillige hjælpere, kriterier for visitation, lukning på helligdage, muligheden for at søge hjælp hos kommunens demenskoordinatorer m.m.

På mødet blev rådet orienteret om Corona (Covid-19), en smittebærende virus, der desværre var dukket op i Danmark med kedelige virkninger til følge, især for de ældre borgere. Kommunen følger udviklingen tæt og retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Borgerne vil blive underrettet via kommunens hjemmeside, der løbende bliver opdateret.

Centerchefen for Teknik & Miljø, Birgitte J.T.K. Nielsen orienterede om punkterne på dagsordenen for kommende udvalgsmøde i PMT. Derudover orientering om den kommende renovering af Rådhuspladsen og genbrugspladsen i Hårlev, hvilket gav anledning til en drøftelse om den kommende nye affaldsordning.

Rådet efterspurgte status vedr. salg af Strøbyhjemmet og brugernes overflytning til og indretning af Acaciebo.

På mødet foretog rådet en opfølgning på rådets midtvejsevaluering i januar. Det blev besluttet, at de enkelte rådsmedlemmer følger dagsordnerne og referaterne fra PMT (Dorete), AET (Jette), BUL (Susanne), ØU (Britta) og SSU (alle) og rapporterer om sager af relevans for rådet. Derudover drøftelser om tema- og dialogmøder, læserbreve m.m.

I forbindelse med deltagelse i Danske Ældreråds kommende repræsentantskabsmøde og konference, besluttede rådet at frasige sig diæter ved deltagelse i møder, temadage og andre arrangementer hvori indgik forplejning. Rådets budget rakte ikke til deltagelse for alle rådsmedlemmer, hvor frasigelsen kunne skabe plads til flere. Som nævnt i indledningen, er det rådets opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i bl.a. ældrepolitiske spørgsmål, hvorfor det er vigtigt, at rådsmedlemmerne deltager i Danske Ældreråds og Regionsældrerådets konferencer og temadage m.h.p. forøget viden.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg havde meldt afbud til mødet, men sendt rådet en mail vedr. nedsættelsen af Ældrerådets budget 2020 fra kr. 119.000 til 101.000 som omtalt på januar-mødet.Centerchefen oplyste, at der var ”sket en prioritering i budgettet for 2020, som har medført, at Ældrerådets budget er sat ned til kr. 101.000. Bl.a. pga. at Udsatterådet blev oprettet”. Dette tog rådet til efterretning,men ville dog undersøge retningslinjerne nærmere for tildeling af økonomiske midler til rådets virksomhed.

April

Intet møde. Aflyst pga. Corona.

Maj

Intet møde. Aflyst pga. Corona.

Juni

Mødet afholdt som Skype-møde.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg, Dorthe Kapler Holmboe gav en status over Corona-situationen bl.a. om retningslinjer fra myndighederne.

Siden rådets marts-møde har nogle kommunale områder været nedlukket, men man var nu i gang med en genåbning, herunder pårørendebesøg på plejecentrene. En krisestab bestående af borgmesteren, centercheferne og beredskabschefen afholder møder flere gange ugentlig om situationen, der er svære at forstå for demente borgere.

Vedr. demente var kommunen i gang med at udforme en ny demenspolitik.

Ved gennemgang af SSU dagsorden på kommende møde blev bl.a. nævnt

 • analyse af arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet indenfor ældreplejen,
 • status over ledige ældre-, familie- og plejeboliger,
 • magtanvendelse i 2019,
 • sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen.

I forbindelse med byggeriet af et plejecenter ved Stevnshøj, var Ældrerådet opfordret til indsende et høringssvar og fremkomme med forslag og ideer til nye plejecenterboliger. Det blev til 8 forslag om

 • Vejadgang til boligerne
 • synlighed af hovedindgangen
 • have- og parkanlæg
 • 2-rums lejligheder
 • belysning
 • fællesområder og –rum
 • besøgsfaciliteter og
 • det fremadrettede

Hvor meget der så indgår i byggeriet, må tiden vise.

Den 1. maj trådte en ny affaldsordning i kraft. Ældrerådet drøftede erfaringerne indtil nu. Bl.a. havde det vist sig, at nogle af kommunens ældre, havde svært ved at overskue og efterkomme den nye sortering. Centerchefen for Teknik & Miljø, som deltog i mødet under dette punkt meddelte, at hvis en borger ikke kunne vænne sig til at sortere, kunne de 3 beholdere udskiftes til én.

Centerchefen fortsatte med

 • igangsættelse af ny boligpolitik, hvor Ældrerådet vil blive inddraget i processen
 • retningslinjer for oversvømmelse og erosion
 • etablering af ladestandere til El-biler m.m.

Juli

Intet møde.

Men den 9. juli samledes Ældrerådet med borgmesteren Annette Mortensen, formanden for SSU Henning Urban Nielsen, formanden for PMT Flemming Petersen,, formanden for Handicaprådet Ole Gjermandsen, centerchefen for Teknik & Miljø Birgitte J.T.K. Nielsen m.fl. på Rådhuspladsen for der at indvie en længe ventet renovering af pladsen. Helt tilbage i 2012 forsøgte Handicaprådet sig med en opfordring til kommunen om at udskifte de til tider meget glatte brosten på pladsen og erstatte dem med en mere handicapvenlig belægning. I 2019 forsøgte så Ældrerådet, og overraskende kom ønsket med i kommunens planlægning, men ak først i 2025. Overraskelsen blev så meget desto større, da det lykkedes at få økonomi til at
flytte renoveringen til 2020. Stor tak for det.

August

Centerchefen for Teknik & Miljø Birgitte J.T.K. Nielsen lagde for på august-mødet, med en gennemgang af dagsordenen for det kommende møde i udvalget. Den var lang og indeholdt bl.a. budgetforslag 2021, vedtagelse af kommune- og lokalplaner for Boesdal-centeret, det ny plejecenter ved Stevnshøj og et hotel i Rødvig. Men også byudviklingen i Strøby, KL´s klimaplaner og flytning af brugerne på Acacievej til Lodbjerggårdsvej, så der blev plads til brugerne fra Strøbyhjemmet.

Men også centerchefen for Sundhed & Omsorg Dorthe Kapler Holmboe kunne være med og startede med nyheder, bl.a. at man nu var forberedt på en 2. bølge Corona, og at regeringen har betænkt os med kr. 200.000 til aktiviteterne på plejehjemmene. Ligeledes punkterne på dagsordenen til det kommende udvalgsmøde, hvor der blev varslet et dialogmøde mellem SSU, Ældre-, Handicap- og Udsatterådet, samt bruger- og pårørenderådene, praksisplan for fodterapi og kiropraktik og praksisplan for almen praksis.

Ældrerådet var blevet bedt om et høringssvar vedr. udbud af kompressionsstrømper, hvor rådet kunne anbefale et udkast.

Fra Danske Ældreråd var modtaget ”Håndbog om ældrerådsarbejde”. Håndbogen blev gennemgået og taget til efterretning. Den indeholdt mange interessante punkter og vil være til brug i rådets videre arbejde.

Ældrerådet gennemgik rådets eget budgetforslag for 2021, som blev godkendt og ville blivetilsendt kommunen.

September

Også i denne måned kunne centerchefen for Teknik & Miljø præsentere en række lokalplaner på dagsordenen til kommende udvalgsmøde. Af særlig interesse kan nævnes plan for boligområde syd for Bjælkerupvej og boliger syd for Valløby. Videre bl.a. høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi og orientering om ny affaldsordning, Stevns Kommunes ældreboliger og status på Covid-19 indenfor Teknik & Miljø´s område.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterede om, at arbejdet med at udforme en ny demenspolitik nu går i gang, bl.a. på baggrund af input fra den nylig afholdte workshop.

Fra dagsordenen til SSU´s kommende udvalgsmøde kunne bl.a. nævnes, at boligerne til det nye plejecenterbyggeri forventes indflytningsklar i september 2022, ekstraudgifter på baggrund af Corona-aktioner, alle socialarrangementer er lukket ned, sagspuklen i Myndighed, driftsoptimering i ældreplejen og status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger. Behovet for boliger til demente blev drøftet.

Regionsældrerådet har besluttet, at ældrerådene nu kan sende to repræsentanter til de to årlige møder. Formanden for Ældrerådet har hidtil være den ene repræsentant. Jette blev valgt som den anden med Lilly som suppleant.

Formanden havde deltaget i et kursus om det kommende ældrerådsvalg i 2021 ved COK
(Center for Offentlig Kompetenceudvikling) i Herlev, og gav en orientering herom.

Oktober

Intet møde.

På kommunalbestyrelsens møde den 2. oktober var budget 2021 til 2. behandling. Ældrerådet havde afgivet høringssvar på trods af, at et flertal allerede havde tilkendegivet, at budgettet ikke var til forhandling. Budgettet indeholdt en forhøjelse af skatteprocenten fra 25,0 til 26,0. I høringssvaret anbefalede rådet, at provenuet fra skatteforhøjelsen fortrinsvis blev anvendt til at afværge tidligere fremsatte besparelsesforslag på ældreområdet.

November

(2 møder).

Det første møde blev indledt med gennemgangen af sager til det kommende møde i PMT ved centerchefen for Teknik & Miljø indeholdt bl.a. en budgetopfølgning og ikke så meget mere af speciel interesse for Ældrerådet.

Arbejdet med den nye boligpolitik blev drøftet, herunder hvordan Ældrerådet ville blive inddraget i processen. Rådet afventer resultatet heraf.

Kommunens budget for 2021 blev vedtaget på kommunalbestyrelsens oktober møde. Ældrerådet blev af centercheferne for Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø givet en grundig orientering om betydningen inden for respektive områder. Der skal her henvises til referatet fra mødet, der fandt sted den 9. november. Referatet kan læses på kommunens hjemmeside under Familie og Seniorliv/Ældrerådet. Her kan man i øvrigt læse referater fra rådets møder og årsberetninger.

Under overskriften ”Relation og Samarbejde” havde Ældrerådet inviteret direktøren for Sundhed & Omsorg Ralf Klitgaard Jensen til en drøftelse, men havde ikke mulighed for deltagelse. I stedet blev det SSU ved formanden Henning Urban Nielsen. Årsagen var primært, at der i 2019 var taget beslutning om salg af Strøbyhjemmet, overflytning af brugerne fra
hjemmet til den tidligere børneinstitution Acaciebo i Strøby Egede og brugerne herfra til et hus på Lodbjerggårdsvej. Rådet havde afgivet et høringssvar hertil under nogle givne forudsætninger. Disse forudsætninger blev i 2020 ændret til, at man opgav den tidligere beslutning om huset på Lodbjerggårdsvej, hvorfor Acaciebo nu skulle indeholde de nuværende brugere af samme og tillige brugerne fra Strøbyhjemmet, hvilket rådet betragtede som en radikal ændring af forudsætninger for den første beslutning. Den sidste beslutning blev taget uden forudgående ny høring af Ældrerådet, hvilket rådet var noget forundret over. Formanden for SSU orienterede om den politiske behandling af sagen. Drøftelsen blev afsluttet med, at rådet ville sendte et nyt høringssvar.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg gav en status om Corona situationen. Der var konstateret en stigning i smitten på Stevns. Et testcenter var oprettet på Stevnshøj.

Orienteringen om dagsordenpunkterne på det kommende SSU-møde omhandlede bl.a., at budgetopfølgning 3 på SSU område havde vist et merforbrug på ca. 15 mio. kr. Årsagen skyldtes underskud på den integrerede døgnpleje, mellemkommunale afregninger og en tabt ankesag. Endvidere ny ordning vedr. udlejning af ældreboliger, ankestatistik og nogle ansøgninger om puljemidler.

Rådet drøftede en række forslag til fokusområder fremover. Boligpolitik, demenspolitik og overordnet strategi for hele plejesektoren blev emnerne.

Rådet udsendte en pressemeddelelse til Dagbladet og Stevnsbladet vedr. det sociale område i det kommunale budget.

Det andet møde blev indledt med en drøftelse af Ældrerådets budget 2021. Det til kommunen tilsendte budgetforslag var blevet underkendt af kommunalbestyrelsen og rådets budget fastsat til kr. 103.000 i stedet for de ønskede kr. 124.440. Det betyder begrænset deltagelse i Danske Ældreråd og Regionsældrerådets arrangementer, ligesom der ikke vil være midler til temamøder med kommunens 60+ borgere, annonceringer m.m. Rådet besluttede tidligere i 2020 kollektivt at fraskrive sig diæter for at have disse muligheder. Det er så senere konstateret, at en sådan beslutning er ulovlig og derfor trukket tilbage.

Det medførte også en drøftelse om Ældrerådet som selvstændig forvaltningsenhed og forholdet til kommunen. Det blev besluttet, at rådet retter henvendelse til Danske Ældreråd for vejledning, idet der ikke var helt enighed med kommunen om betydningen.

Ældrerådet havde på sit sidste møde formanden for SSU til stede for at give en orientering for den seneste politiske beslutning vedr. salg af Strøbyhjemmet og overflytning af brugerne til Acaciebo i Strøby Egede, hvor det koncentreret sig om afgivelse af høringssvar. Til dette møde var det besluttet, at også forvaltningen skulle have mulighed for at give en orientering. Forvaltningen mødte med direktøren for Teknik & Miljø, centercheferne for Teknik & Miljø og Sundhed & Omsorg, lederen af Stevns Ejendomme, lederen af fritidsområdet samt en jurist.

Rådet fik en grundig orientering om forløbet af sagen, bl.a. hvorfor den havde trukket ud, hvor der blev peget på forhindringer p.g.a. Corona, der betød mangel på håndværkere, samt at man havde opgivet Lodbjerggårdsvej, hvor en istandsættelse ville blive dyrere end ventet.
Mange andre ting blev omtalt, hvorefter rådet tog orienteringen til efterretning. Ældrerådet besluttede herefter, at udarbejde et nyt høringssvar.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterede om dagsordenen for det kommende udvalgsmøde. Der var mange punkter, hvoraf skal nævnes godkendelse af udkast til ny demenspolitik, status- og handleplan for opretning af økonomistyring på ældreområdet og sundhedsprofil 2021. Herudover drøftelser om ankestatistikker og lovpligtige tilsyn.

Som det sidste punkt havde Ældrerådet en drøftelse af, hvordan rådet kan blive bedre til at forberede sig før temadrøftelser, og hvordan rådet kan skabe mere tid til drøftelser af egne sager.

Afslutning

Beretningen giver ikke udtryk for alt, hvad Ældrerådet har set, hørt og deltaget i. Men vi håber, at den giver et varieret billede af rådets arbejde i 2020.

Vi takker kommunens politikere og forvaltning for imødekommenhed ved vore henvendelser.

Tak til rådets sekretær, Tine Vestermark Nielsen for endnu en stor indsats i det forløbne år.

Ældrerådet ønsker kommunens politikere, forvaltning og borgere et godt nytår 2021.

Lilly Meisner Pedersen

Bodil Nielsen

Susanne Kierch

Anna K.M. Hansen

Dorete Olsen

Jette Olsen

Britta Jensen-Terpet

Peder Maimann Olsen

Hans C. Bech

Indholdsfortegnelse