Beretning om ældrerådets virksomhed 2019

Jf. Vedtægt for Stevns Ældreråd § 3, stk.8

Indledning

Det nuværende Ældreråd i Stevns Kommune er valgt ved Ældrerådsvalget den 17. november 2017 for perioden 1. januar 2018 – 31, december 2021.

Rådet har i 2017/2018 konstitueret sig således:

Hans C. Bech, Strøby Egede formand

Dorete Olsen, Store Heddinge næstformand

Lilly Meisner Pedersen, Rødvig

Bodil Nielsen, Hårlev

Susanne Kierch, Hårlev

Anna K.M. Hansen, Store Heddinge

Jette Olsen, Magleby

Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede

Peder Maimann Olsen, Strøby

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og høringspligten. I vedtægter for Stevns Ældreråd er anført, at Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Der er i 2019 afgivet 9 høringssvar, der omtales nedenfor:

 

Møder, konferencer m.m.

Ældrerådet har afholdt 9 ordinære møder med 122 dagsordenpunkter, 1 ekstraordinært møde og 1 formøde.

Rådet har deltaget i Regionsældrerådet, Region Sjællands valgmøde, 1 ordinært møde (afbud til et andet) ved formanden og 2 temadage med henholdsvis 7 og 4 deltagere.

Endvidere deltaget i Danske Ældreråds årlige repræsentantskabs- og konferencemøde med 4 deltagere, 1 formands-og næstformandsmøde med 2 deltagere samt 2 temadage hver med 7 deltagere.

Regionsældreråd Sjælland:

28. maj, temadag, Sorø

18. september, temadag (Det nære sundhedsvæsen), Sorø Danske Ældreråd:

26. februar, temadag (Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning), Køge.

29. april, repræsentantskabsmøde, Nyborg Strand.

30. april, konference (Inddragelse og samskabelse), Nyborg Strand.

17. september, formands-/næstformandsmøde (Politiske mærkesager og Hvordan gør vi hinanden stærkere), Køge.

2. oktober, temadag (Kommunernes sundhedsfaglige opgaver, fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem), Køge.

I Stevns Ældreboligselskab er rådet repræsenteret og valgt til bestyrelsen med 1 rådsmedlem (Hans C. Bech). Yderligere er rådet repræsenteret i kommunens trafiksikkerhedsråd (Dorete Olsen), indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde § 18 (Susanne Kierch), indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen og Anna K.M. Hansen) og styregruppen vedr. nyt plejehjemsbyggeri (Anna K.M. Hansen).

Som Ældrerådets kontaktpersoner til kommunens plejecentre er følgende medlemmer udpeget:

  • Plushøj, Lilly Meisner Pedersen,
  • Stevnshøj, Anna K.M. Hansen,
  • Brohøj, Jette Olsen
  • Hotherhaven, Bodil Nielsen og
  • Egehaven, Britta Jensen-Terpet

der på hvert møde orienterer rådet om nyheder, begivenheder m.m.

 

 

Årets gang i rådsmøderne m.m.

Udover rådsmedlemmernes deltagelse i rådsmøderne deltager centercheferne for Social & Sundhed og Plan, Miljø & Teknik med henholdsvis Nyt fra Sundhed & Omsorg, gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden på forestående udvalgsmøde og ligeledes gennemgang af Plan, Miljø & Teknik udvalgets dagsorden.

Januar

Som nævnt ovenfor, skal ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre, og inden de vedtages i udvalg/kommunalbestyrelsen (KB). På årets første ældrerådsmødemøde forelå et sådant høringssvar til godkendelse omhandlende ”Udbud vedr. genbrugshjælpemidler”. En række fagpersoner fra kommunerne havde gennemgået nuværende vilkår og sortiment med henblik på tilrettelser og opdateringer. Rådet havde ikke yderligere bemærkninger og anbefalede genudbuddet.

Ældrerådet havde i 2018 besluttet, at foretage en opdatering af den hidtidige brochure om rådets virksomhed og vejledning til borgerne. Brochuren ville være annoncefinansieret og således gratis for kommunen, og blev udarbejdet af 4 af rådets 9 medlemmer (Dorete Olsen, Lilly Meisner Pedersen, Anna K.M. Hansen og Susanne Kierch samt AD Media i Aarhus. Det kneb lidt med indhentning af annoncer, der kun rakte til 12 sider. Rådet besluttede derfor, at der af rådets budget kr. 120.000 blev afsat kr. 10.000 til yderligere 4 sider.

Danske Ældreråd afholder årligt et repræsentantskabs- og konferencemøde. Deltagelse koster kr. 3.500 pr. deltager. Rådet besluttede, at deltage med max. 4 medlemmer, der samtidig frasagde sig udbetaling af diæter. Det havde været ønskeligt, at rådet havde deltaget med alle 9 medlemmer, en omkostning på kr. 31.500 inkl. pris, diæter + rejseomkostninger (Nyborg), men som rådet fandt var for stor en mundfuld af det

Februar

Intet rådsmøde, men den 28, februar måtte Ældrerådet sige farvel til centerchefen for Sundhed & Omsorg Tina Mørk, som havde søgt andre græsgange nærmere sin bopæl. Rådet har takket for et godt samarbejde og deltog i en reception med flere medlemmer og en opmærksomhed.

Marts

Marts-mødet blev indledt med en orientering om Omsorgstandplejen givet af Kasper Østergaard og Birthe Binderup. Ældrerådet havde forhåndsvis stillet nogle spørgsmål om personlig hjælp, hvilke behandlinger der foretages, opsøgende arbejde og risikoprofil m.m. Der visiteres til omsorgstandplejen og p.t var der 117 borgere under behandling. På mødet afgav rådet et høringssvar vedr. den kommende sundhedsaftale 2019 – 2023. Rådet anbefalede
sundhedsaftalen i sin helhed, men med bemærkninger som:

  • Der skal ikke være brugerbetaling i kommunalt regi f.eks. i forbindelse med akutpladser,
  • at tilstrækkeligt personale med de nødvendige særlige kompetencer til sundhedsaftalens ydelser må være en selvfølge,
  • kommunerne skal kunne yde palliativ indsats på plejecentre og hjemmepleje, og
  • kommunerne skal skærpe opmærksomheden på og iværksætte effektiv forbyggende virksomhed.

Rådet foretog indstilling til Danske Ældreråds Hæderspris 2019, og anbefalede den tidligere formand Erik Stagsted (der ikke blev valgt).

Den 9. marts deltog ældrerådet i et borgermøde på Strøbyskolen vedr. sundheden på Stevns.

April

Lars Ellegaard Jørgensen, Teknik & Miljø mødte op til april-mødet m.h.p. på en orientering om ændring af Movias buslinjer og til besvarelse af rådets forud tilsendte spørgsmål bl.a. om udfasningen af trykte køreplaner. Rådet udtrykte sine betænkeligheder vedr. det sidstnævnte. Senere kunne det desværre konstateres, at Movia - stort set - holdt fast i sin beslutning.

Centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen orienterede bl.a. om renovering af den gamle del på rådhuset og ny affaldsordning.

Rådet havde anmodet forvaltningen om en orientering om brandsikkerheden på vore plejecentre foranlediget af en brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune. Orienteringen blev givet af Jesper Boesen, leder af Stevns Ejendomme, der gav udtryk for, at kommunen lever op til de nyeste krav i forhold til brandsikkerheden, hvilket rådet tog til efterretning.

På mødet forelå til orientering rapporter om uanmeldte tilsyn på vore plejecentre, hjemmeplejen og De Glade Vikarer. Konklusionen af tilsynene var, at der bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde rundt omkring.

Som bekendt har KB besluttet opførelse af et nyt plejecenter i Store Heddinge. Der er nedsat en styregruppe med diverse repræsentanter, hvor Ældrerådet bidrager med et medlem. Rådet har besluttet at være repræsenteret ved Anna K.M. Hansen.
Vedr. opdateringen af Ældrerådets brochure blev det besluttet, at udgivelsen skulle markeres med en reception.

Maj

Mere et rutinemøde, men efter Tina Mørks fratræden som centerchef for Sundhed & Omsorg, blev rådet af direktør for Sundhed & Omsorg og Børn & Læring, Kasper Sonne præsenteret for den nye centerchef Dorthe Kapler Holmboe.

Juni

Lars Ellegaard Jørgensen, Teknik & Miljø orienterede på juni-mødet om en kommende samlet trafikplan for Stevns Kommune. Rådet tog planen til efterretning. Centerchef for Sundhed & Omsorg Dorthe Kapler Holmboe orienterede om den økonomiske situation, herunder regnskab 2018, budgetprognose for 2019 og budget 2020. Det var ikke munter snak. Social- og Sundhedsudvalget (SSU) havde haft en merudgift på 20 mio. kr. i 2018 og en budgetprognose for 2019 havde vist et merforbrug på 4,1 mio. kr. Det forekom rådet, at budgetforslaget for 2020 kunne meget vel gå hen og blive noget af en gyser. Ældrerådet ville få ”fornøjelsen” af forslaget, som ville blive sendt i høring i august.

Ældrerådet var anmodet om et høringssvar vedr. udbud af parykker. Efter gennemgang af udkast til udbudsbetingelser og kravsspecifikationer, anbefalede rådet udkastet. Den 11. juni oprandt dagen for udgivelsen af Ældrerådets opdaterede brochure ved en reception på Frivillighedscentret i Haarlev. Mange var mødt op med borgmester Annette Mortensen i spidsen, annoncører, repræsentanter for institutioner og foreninger, forvaltning og selvfølgelig rådsmedlemmer.

Der er grund til en særlig tak til de 4 rådsmedlemmer, der dannede et redaktionsudvalg og AD Media for et stort arbejde med brochuren. Efter sigende gode tilbagemeldinger. Det tynder da også godt ud i de 2500 eksemplarer, der er fordelt og ligger fremme på rådhuset, biblioteker m.fl. til fri afbenyttelse. Rådet havde godt nok set, at brochuren var blevet postomdelt, men det rakte økonomien ikke til.

Juli

Intet rådsmøde.

Den 15. juli var ældrerådet inviteret på et besøg hos Det Danske Madhus, Albertslund Afdeling. Rådet beså produktionsleddet og indtog adskillige smagsprøver efterfølgende. Indtrykket var særdeles godt, nok også præget af stor konkurrence på området. Virksomheden har aftaler med nærliggende kommuner, og har selvfølgelig appetit på Stevns.

Det Danske Madhus er privat leverandør i Stevns Kommune og borgerne kan, efter visitation, selv vælge mellem dem og kommunens Madservice.

August

Den 14. august var Ældrerådet sammen med andre inviteret til et dialogmøde vedr. budget 2020. Efter god og informativ orientering, var der lagt op til spørgsmål, som selvfølgelig var præget af de mørke tal i det  foreløbige budgetforslag.

På rådsmødet dagen efter, forelå udkast til udbud af brystproteser til høring. Efter få bemærkninger blev udkastet anbefalet.

En borger i kommunen havde rettet henvendelse til Ældrerådet vedr. persontransport for ældre. Emnet havde været til drøftelse i Plan,-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT), hvor det drejede sig om et forslag fra Movia kaldet Plustur. Et kollektivt transporttilbud med adressebaseret kørsel. Transporten ville give mulighed for, at kunderne kunne komme helt frem til adressen.

Henset til kommunens økonomiske situation, kunne ældrerådet ikke anbefale forslaget.

September

Ældrerådet aflagde den 9. september et besøg hos Strøby Pensionistforening på Strøbyhjemmet og blev modtaget af formanden Lillian Tange med henblik på en orientering om hjemmets aktiviteter og tilstand. Årsagen var et politisk forslag om salg/nedrivning af hjemmet. Brugerne af hjemmet skulle herefter flyttes til en tidligere børneinstitution på Acacievej i Strøby Egede. Ved en rundgang blev det rådets opfattelse, at der forestår en omfattende renovering, især udvendig hvor tag og vinduer formentlig skal udskiftes. Et ældre varmeanlæg forsyner, udover hjemmet, en række nærliggende ældreboliger, kunne blive et problem.

Ældrerådet måtte den 12. september afholde et ekstraordinært møde, vedr. høringssvar om budget 2020.

Det blev til i lyset af de tidligere oplysninger om kommunens økonomi, der senere blev ændret til det bedre og til et helt andet budget p.g.a. tilførsel af statsmidler. Det havde man gerne set noget før, henset det store arbejde, der allerede var lagt i behandlingen, hvilket jo betød, at de hårde besparelsesforslag der var lagt frem, stort set kunne trækkes tilbage. Men det var jo selvfølgelig med optimisme, man gik i gang med arbejdet.

Efter det ekstraordinære møde aflagde rådet besøg på Acaciebo. Formålet var, at undersøge egnetheden som en erstatning for brugerne på Strøbyhjemmet Det benyttes p.t. som en institution for autister, der tænkes flyttet til Lodbjerggårdsvej 10. Rådet blev modtaget af Ole Johansen, som orienterede kort om institutionen med efterfølgende rundgang. Lokaliteterne fandtes velholdte med flere muligheder for indretning til et aktivitetshus, men der var adgangsproblemer for handicappede.
Centerchef Dorthe Kapler Holmboe kunne på månedens rådsmøde meddele, at direktør Kasper Sonne, Sundhed & omsorg stopper med udgang af måneden.

Under sin gennemgang af SSU dagsorden til deres næste møde, blev omtalt et nyt aktivitetshus i Strøby Egede. Det drejede sig om den tidligere børnehave på Acacievej, der i dag anvendes til andet formål. Rådet undrede sig meget over, at der kun var afsat kr. 15.000 til istandsættelse. Rådet var derfor på besigtigelse den 12. september og fandt, at flere ting ikke var egnede for handicappede, der benyttede
kørestol. Der var ikke noget handicaptoilet, ligesom det ville være meget besværligt at komme ind og ud af dørene, ligesom der kan være problemer med benyttelse af køkkenet. Rådet vurderede, at et sekscifret
beløb ville blive nødvendigt.

Demenskoordinator Line Henriksen deltog i mødet for at orientere om den nuværende demenspolitik fra 2008, som blev revideret i 2012. Der er nu lagt op til en ny demenspolitik med forventet godkendelse i 2020.

Ældrerådet var sidste år på byvandring i de større byområder med Jacob Asbjørn Jacobsen fra kommunens Vejvæsen for at besigtige veje, cykelstier og fortove, så faldulykker kunne begrænses mest muligt. Det blev til en interessant tur, der afslørede en del forhold som huller i asfalten, skæve fliser, men også brostensbelægningen på Rådhuspladsen. Belægningen indbyder til faldulykker for bilister, der i regn og sne skal fra bilen hen til rådhuset. Brosten bliver som bekendt glatte i et sådant føre. Resultatet af turene var positive så langt budgettet nu kunne bære det. Hvad angik Rådhuspladsen blev det til, at Ældrerådet foranledigede, at forslag til renovering af Rådhuspladsen indgik som forslag til budget 2020.

Jacob Asbjørn Jacobsen er blevet afløst af Thomas Bahnsen Jensen, som deltog i rådsmødet sammen med Lars Ellegaard Jørgensen. På mødet blev givet en orientering og status

På mødet godkendte rådet et høringssvar vedr. revidering af værdighedspolitik. Rådet kunne tilslutte sig forvaltningens forslag om bekæmpelse af ensomhed og understøttelse af det frivillige arbejde. Også et høringssvar vedr. aktivitetshuset i Strøby Egede var til godkendelse. Rådet kan anbefale huset til anvendelse som aktivitetshus under forudsætning af, at de kommende brugere inddrages om indretningen, og at tilgængeligheden for handicappede iagttages.

En borger havde henvendt sig til rådet med et forslag om gratis offentlig transport for pensionister og opfordrede til, at rådet videresendte forslaget til Danske Ældreråd. Som sagt, så gjort. I svaret fra Morten Larsen, Danske Ældreråd var der dog ikke noget at hente. Danske Ældreråd fandt forslaget interessant, men i rådets overvejelser, kunne konstateres en udgift på ca. 5 mia., som vil blive fordelt mellem kommuner, regioner og staten og måske ville føre til besparelser i velfærden.

Oktober

Intet rådsmøde.

November

På rådsmødet den 7. november orienterede demenskoordinator Line Henriksen om procesplanen vedrørende den nye demenspolitik, og hvilke udfordringer kommunen står over for de kommende år. Efter en drøftelse tog rådet orienteringen til efterretning.

Dorte Kapler Holmboe, Birgitte J.T.K. Nielsen og Lars Ellegaard orienterede om KB vedtagelse af budget 2020 den 5. november og betydningen heraf på Ældrerådets områder. Meget havde ændret sig siden de første budgetforslag blev fremlagt. Bland andet havde staten tilført kommunerne flere økonomiske midler, så nogle af forslagene kunne trækkes tilbage.
Mange ting blev nævnt. En enkelt skal fremhæves. Rådets forslag om en renovering af Rådhuspladsens belægning, som tidligere var planlagt til 2025, var nu sat på anlægsudgifterne i 2020. Hip hip.
Rådet tog orienteringen til efterretning.

Endnu et rådsmøde blev afviklet den 28. november og lagde ud med besøg af lederen af socialpsykiatrien, Tinamaria Götz som orienterede om kommunens indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet, herunder udfordringer og fremtiden samt Brohøj som bosted. Rådet tog orienteringen til efterretning.

Et høringssvar vedrørende forslag til revideret kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg (negleklip på fødder og hjælp til hovedrengøring) blev godkendt med anbefaling.

Endnu et høringssvar vedrørende forslag til revideret kvalitetsstandard for træningsområdet blev godkendt og med anbefaling.

December

Intet rådsmøde.

Den 12. december deltog ældrerådet i indvielsen af det ny Psykiatricenter på Brohøj.

Afslutning

Beretningen giver ikke udtryk for alt, hvad ældrerådet har set, hørt, været vidne til og deltaget i. Men vi håber, at den giver et varieret billede af rådets arbejde i 2019.

Vi takker kommunens politikere og forvaltning for imødekommenhed ved vore henvendelser. Tak til rådets sekretær Tine Vestermark Nielsen for indsatsen, som hjælper rådet i dettes arbejde.

Ældrerådet ønsker kommunens medarbejdere og borgere et godt nytår 2020.

Lilly Meisner Pedersen

Bodil Nielsen

Susanne Koch

Anna K.M. Hansen

Dorete Olsen

Jette Olsen Britta Jensen-Terpet

Peder Maimann Olsen

Hans C. Bech

Indholdsfortegnelse