Beretning om ældrerådets virksomhed 2018

Jf.: Vedtægt for Stevns Ældreråd § 3, stk. 8

Indledning

Det nuværende Ældreråd i Stevns Kommune er valgt ved Ældrerådsvalget den 17. november 2017 for perioden 1. januar 2018 – 31 december 2021. Stemmeberettigede 7.108, afgivne stemmer 4.952, stemmeprocenten 69,7. 14 kandidater var opstillet, hvor følgende 9 blev valgt (med stemmetal i parentes):

 • Lilly Meisner Pedersen, Rødvig (657)
 • Bodil Nielsen, Hårlev (521)
 • Susanne Kierch, Hårlev (507)
 • Anna K.M. Hansen, Store Heddinge (455)
 • Hans C. Bech, Strøby Egede (418)
 • Helmut Madsen, Strøby Egede (384)
 • Dorete Olsen, Store Heddinge (315)
 • Jette Olsen, Magleby (301)
 • Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (300)

På det konstituerende møde den 11. december 2017 konstituerede rådet sig med Hans C. Bech som formand og Helmut Madsen som næstformand.

Helmut Madsen udtrådte af Ældrerådet den 16. august 2018 (flytning til anden kommune) og 1. suppleanten Peder Maimann Olsen, Strøby indtrådte den 17. august 2018. På rådets ordinære møde den 20. september konstituerede rådet sig med Dorete Olsen som ny næstformand.

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og høringspligten. I vedtægter for Stevns Ældreråd er anført, at Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre. Der er i 2018 i enighed afgivet 8 høringssvar, der omtales efterfølgende.

Møder, konferencer m.m.

Ældrerådet har afholdt 10 ordinære møder med 152 dagsordenpunkter og 3 formøder.
Rådet har deltaget i Regionsældrerådet Sjællands ordinære møder ved formanden og deltaget i Danske Ældreråds årlige repræsentantskabs- og konference møde samt 4 temadage.

7. marts, Danske Ældreråd, temadag (Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd), Næstved

5. april Danske Ældreråd, formands-/næstformandsmøde (Det demensvenlig samfund og værdighedsmilliarden), Næstved

7. til 8. maj, Danske Ældreråd, Repræsentantskabsmøde- og Ældrepolitisk Konference (Har vi et værdigt samfund at blive ældre i), Nyborg

25. september, Danske Ældreråd, temadag (Demensvenlighed, pårørende indsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.) Køge

15. november, Danske Ældreråd, konference (Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne), Vingsted

I Stevns Ældreboligselskab er rådet repræsenteret og valgt til bestyrelsen med 1 rådsmedlem (Hans C. Bech). Yderligere er rådet repræsenteret i kommunens trafiksikkerhedsråd (Dorete Olsen), indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde § 18 (Susanne Kierch) og indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen og Anna K.M. Hansen).

Årets gang

 

Januar

Årets og valgperiodens første ordinære møde blev indledt med en dagsorden på 24 punkter, der primært indeholdt introduktioner, valg/udpegning til ovenstående. Endvidere besluttede rådet – under forudsætning af plejecentrenes accept - at udpege rådsmedlemmer som kontaktpersoner således:

Plushøj Lilly Meisner Pedersen
Stevnshøj Anna K.M. Hansen
Brohøj Jette Olsen
Hotherhaven Bodil Nielsen
Egehaven Britta Jensen-Terpet.

Der blev orienteret om rådets budget (kr. 119.000), samt gennemgang af sager fra forrige Ældreråd.

Et forslag om ændring af rådets navn fra Ældreråd til Seniorråd blev fremlagt, hvilket fik tilslutning, men blev på maj-mødet trukket tilbage. Nye oplysninger som, at der i al lovgivning står Ældreråd, at rådet vil blive forpligtet til at lave nye vedtægter og forretningsorden og at Seniorråd ofte forveksles med Danske Seniorer og Faglige Seniorer, der begge er fagpolitiske, var årsagen.

Ældrerådet udpegede formanden som rådets kontaktperson til pressen med næstformanden som
substitut.

Februar

Intet møde i februar.

Marts

På rådsmødet i marts blev, efter henvendelse fra SKÆP (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene
ældre- og plejeboliger), drøftet en observatørplads på SKÆPS generalforsamling. Rådet har imødekommet
henvendelsen, men på betingelse af, at observatørpladsen optages i SKÆP´s vedtægter. Det forventes, at
det sker på kommende generalforsamling.

Ældrerådet ønsker større synlighed over for borgerne. Et møde med pressen med deltagelse af formand og
næstformand, journalisterne Henrik Fisker fra Dagbladet og Rikke Michael Hansen fra Stevnsbladet var
positivt, men har ikke levet op til rådets forventninger. Rådet vil i det kommende år søge nærmere aftale
med de to journalister vedr. form og indhold af tilsendt stof.

Rådet besluttede, at aflægge besøg på vore plejecentre for gensidig orientering. P.t. mangler stadig Brohøj.

April

I april aflagde ældreminister Thyra Frank besøg på Plejecenter Stevnshøj, hvor temaet var ”En værdig død”. Vågekonerne fra Dansk Røde Kors var inviteret. Ældrerådet fremsatte i den forbindelse ønske om en øget indsats m.h.p. at synliggøre vågetjenesten blandt personale og borgere.

Ældrerådet blev af centerchef Tina Mørk orienteret om arbejdet med den nye plejecenterplan. Man ønsker at samle specialer og dermed imødekomme det øgede behov for plejecenterpladser indenfor demensområdet og rehabiliseringsområdet. Planen ville komme til høring i Ældrerådet. Bodil Nielsen blev valgt som
rådets repræsentant til arbejdsgruppen vedr. demensplejecenter Hotherhaven og Anna K.M. Hansen som repræsentant til arbejdsgruppen vedr. rehabiliseringscenter Stevnshøj.
I sit senere høringssvar kunne rådet anbefale det af SSU udarbejdede forslag vedr. plejecenterplaner i byområderne Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig. Der forekom at være en god tidsmæssig kontinuitet 2018 – 2025 med en rolig overgang for beboere som personale.

Ligeledes en orientering om de lovpligtige uanmeldte tilsyn ved hjemmeplejen og plejecentrene i 2017.

Ældrerådet drøftede afholdelsen af ældrerådsvalg fremadrettet. Anledningen var et forslag fra Politik og
Borger til Økonomiudvalget (ØU) om, at valg fremadrettet skal holdes i andre lokaler end hvor Kommunal og Regionsrådsvalget skal holdes. Forslaget var begrundet i forveksling af valgkort. Sagen blev sendt til høring i rådet. Rådet anbefalede i høringssvaret, at man også fremover – så vidt muligt – afholder valget i samme lokale som Kommunal- og Regionsvalget, hvilket blev efterkommet på ØU april-møde.

Maj

På maj-mødet havde udvalget besøg af formanden for SSU Henning Urban Nielsen og den daværende direktør for Sundhed og Omsorg, Pernille Kjeldgaard. Mødet omhandlede gensidig orientering samt drøftelser om forslag om psykolog for alkoholdemente, puljemidler, Fredericia-modellen, synliggørelse af sagsbehandler over for de ældre, forebyggende hjemmebesøg, inddragelse af pårørende m.m.

Det foregående Ældreråd 2014 - 2017 har i sin periode udgivet en brochure om ældrerådets opgaver m.m. som trængte til en opdatering. Rådet har nedsat et redaktionsudvalg bestående af Anna K.M. Hansen, Dorete Olsen, Lilly Meisner Pedersen og Susanne Kierch, som tog fat på arbejdet i august.

Juni

Juni-mødet blev indledt med besøg af centerchefen for Teknik og Miljø Birgitte J.T.K. Nielsen. Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann var forhindret. Forud havde udvalget sendt en række spørgsmål til besvarelse vedr. veje, fortove og cykelstier, hvorfor også lederen af Vej og Materielgård Jacob Asbjørn Jacobsen deltog.

På mødet blev bl.a. belægningen på Rådhuspladsen drøftet. Rådet ville indstille, at der i 2019 blev afsat midler til ny belægning. Ved vedtagelsen af budget 2019, var der ikke afsat midler hertil.

Det blev besluttet, at rådet sammen med Jacob Asbjørn Jacobsen ville foretage nogle byture til bl.a. Hårlev, Store Heddinge, Stevnshøj, Strøby Egede og Rødvig for at besigtige nævnte områders veje m.m., så faldulykker kunne begrænses mest muligt. Resultatet af turene er begyndt at vise sig, men er begrænset til de muligheder budgettet tillader. Der er enighed om, at byturene gentages årligt. En tak til Jacob for hans positive medvirken.

Kommunens budget for 2019 og fremad var på vej. Allerede i maj havde SSU på et dialogmøde orienteret om forslag til et budget. Budgettet ville blive sendt i høring i Ældrerådet, og i juni forelå svaret. I lyset af de foregående negative tal for budget 2019, var der behov for et formøde.

Ældrerådet kunne anbefale foreslåede besparelser på følgende driftsområder:

 • Robotstøvsugning på plejecentre til delvis erstatning af rengøringspersonale.
 • Egenbetaling af alkoholiske drikke, plejecentre og hjemmeboende.
 • Omlægning af dagtilbud (antallet af brugere har været faldende).
 • Omlægning af forebyggende hjemmebesøg (nuværende ordning opfylder ikke i nævneværdig grad formålet),

og kunne ikke anbefale, at fjerne/reducere

 • nogle aktivitetstimer på plejecentrene (til stor skade for den frivillige indsats og beboerne),
 • pulje til uddeling efter § 79 (ekstra hjælp til de mange frivillige foreninger),
 • tilskuddet til Omsorgsbestyrelsen
 • tilskuddet til Café Stevnen,
 • tilskuddet til frivillige sociale foreninger,
 • tilskuddet til Frivillighedscentrets forening og
 • driftstilskuddet til foreninger,

Den 8. juni var Ældrerådet repræsenteret ved åbningen af ØDA (Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter) i Hårlev.

August

- I maj behandlede SSU et høringssvar vedr. godkendelse af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Forinden SSU godkendelse, blev Ældrerådet anmodet om et høringssvar. Svaret blev behandlet på august-mødet, hvor rådet anbefalede de foreliggende kvalitetsstandarder med bemærkninger om, at man fandt det yderst tilfredsstillende, at rengøringssekvensen var nedsat fra hver 3. til hver 2. uge, ligesom der visiteres ud fra en definition af pakker og ikke efter konkrete minutter til hver ydelse.

- Endvidere var rådet anmodet om et høringssvar vedr. kommunens værdighedspolitik. Som helhed kunne rådet anbefale den nye version af værdighedspolitikken på Ældreområdet.

September

Ældrerådet var af SSU anmodet om et høringssvar vedr. udbud af stomihjælpemidler. Rådet havde ingen bemærkninger og kunne anbefale den forelagte kravsspecifikation. Forud havde rådet forespurgt Handicaprådet om et evt. samarbejde om høringssvaret, hvilket man afviste.

Fra SSU var Ældrerådet anmodet om høringssvar vedr. anvendelse af værdighedsmidler i 2019. Kommunen var af Værdighedspuljen tildelt 4.9 mio. Rådet kunne anbefale et foreliggende forslag, hvor midlerne blev fordelt til forbedring af livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng, mad og ernæring og pårørende støtte.

Ældrerådet havde tidligere stillet spørgsmål til forvaltningen vedr. brandsikkerheden på vore plejehjem. Rådet havde modtaget et skriftligt svar, der oplyste, at alle plejecentre har ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg), der sikrer besked ved både varme og røg. Desuden er der branddøre i alle huse, der lukker automatisk ved brand/røg. Ligeledes er der brandtryk (rød knap bag en lille glasluge), brandtæpper og slanger placeret i hvert sit hus. Alle medarbejdere modtager mindst en gang årligt brandinstruks, hvor ovennævnte bliver gennemgået. Rådet tog svarene til efterretning.

Oktober

Intet møde, MEN Ældrerådets medlemmer havde modtaget det på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober forelagte materiale vedr. 2. behandlingen af budget 2019 – 2022, som skulle til beslutning i kommunalbestyrelsen den 11. oktober. Det var desværre ikke muligt at samle ældrerådet inden da, men rådsformanden indhentede udtalelser fra hvert enkelt medlem til et 2. høringssvar vedr. budgettet. Her gentog Ældrerådet sin anbefaling til IKKE at gennemføre planlagte besparelser vedr. Café Stevnen.

Også et høringssvar fra en sygeplejerske/sundhedskonsulent vedr. frafald af en besparelse og omlægning af forebyggende hjemmebesøg fik Ældrerådets anbefaling. Rådet havde ved 1. behandlingen af budgettet anbefalet besparelsen, men med nye oplysninger fra den pågældende, ændrede rådet på sin anbefaling.

Nævnte høringssvar blev formelt og i enighed godkendt af rådet på november-mødet. Desværre fulgte kommunalbestyrelsen ikke disse anbefalinger ved godkendelsen af budgettet,

November

Ældrerådet afholdt to møder i november.

Første møde blev indledt med besøg af borgmesteren, Anette Mortensen. Det blev til drøftelser om relation og samarbejde, Strøbyhjemmets fremtid, frivillighed, boligbyggeri og ældreboligsituationen, plejecenterplan og spise-kom-sammen m.m. Rådet gav udtryk for et godt samarbejde med politikere som forvaltning.

Fra indstillingsudvalget vedr. tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger § 79 forelå forslag til fordeling af midler i 2019. Ældrerådet havde kr. 124.800 til rådighed, som alle blev fordelt til 22 forskellige foreninger/klubber. Rådet godkendte forslaget.

Redaktionsudvalget vedr. opdatering af Ældrerådets brochure orienterede om status i arbejdet. Rådet havde indhentet tilbud fra to mediafirmaer AD Media og Sky Media. Fremstillingen af brochuren ville være omkostningsfri for kommunens budget, idet den finansieres ved annonceindtægter. Udvalget anbefalede AD Media, som også havde fremstillet den nuværende brochure. Rådet fulgte anbefalingen.

På Ældrerådets andet møde, havde rådet bedt om en orientering vedr. samarbejde mellem sygehus, hjemmepleje og visitation. Orienteringen blev givet af afsnitsleder Karina Bernth. Det medførte drøftelser om medicinering, udskrivelser, rehabiliteringspladser og akutstue, aftaler og snitflader mellem regioner og
kommuner, samarbejde med praktiserende læger, telefonkæder m.m. Rådet tog orienteringen til efterretning.

December

December mødet blev indledt med besøg af den nyansatte direktør for Sundhed og Omsorg, Kasper Sonne vedr. relation og samarbejde. Ældrerådet orienterede om rådets arbejde i det næsten forløbne år.
Kasper Sonne nævnte, at han via tidligere job havde erfaring om samarbejdet med Handicap- og Udsatteråd, og ser Handicap- og Ældrerådet som vigtige samarbejdsorganer.
Redaktionsudvalget vedr. opdatering af Ældrerådets brochure afventede udkast fra AD Media.

Rådsformanden havde til mødet fremsat forslag til afholdelse af reception i forbindelse med udgivelse af brochuren. Rådet drøftede deltagerkreds og tidspunkt. Ældrerådet arbejder videre med arrangementet, når brochuren er godkendt.

Afslutning


Ældrerådet har i sit første år primært søgt orientering inden for mange forskellige områder af det sociale og sundhedsmæssige område, men heller ikke teknik og miljø har undgået vores opmærksomhed og det både inden- og uden for rådhuset. Vi har ikke i beretningen medtaget alt hvad vi har set, hørt og været vidne til men håber, at den giver et varieret billede af rådets arbejde i 2018. Vi takker kommunens politikere og
forvaltning for imødekommenhed, ingen nævnt, ingen glemt, og dog skal rådets sekretær Tine Vestermark Nielsen have en særlig tak for sin indsats over for et næsten helt nyt ældreråd.


Ældrerådet ønsker kommunens borgere et godt nytår 2019.


Lilly Meisner Pedersen

Bodil Nielsen

Susanne Kierch

Anna K.M. Hansen

Dorete Olsen

Jette Olsen

Britta Jensen-Terpet

Peder Maimann Olsen

Hans C. Bech

Indholdsfortegnelse