Kom med ideer og forslag til planlægning af nye sommerhusgrunde i Strøby

Projektområdet der ønskes ændret til sommerhusområde

Planlægningen for nye sommerhusgrunde i Strøby er i gang og du har mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Debatperiode løber fra den 26. januar 2022 til 24. februar 2022

Indholdet i den forestående planlægning

Projektområdet er omfattet af kommuneplanramme 3H1 Fiskeri- og lystbådehavn og af Lokalplan nr. 5-06 Fiskeri- og lystbådehavn ved Strøby Ladeplads.

Med den kommende planlægning forventes rammeområdets ændret til fra fiskeri og lystbådehavn til sommerhusområde, hvor rammebestemmelserne forventes at tage udgangspunkt i det omkringliggende rammeområde 3 S1 – Sommerhusområde.

Projektområdets zonestatus som sommerhusområde fastholdes uændret.

Læs mere om rammeområde 3 S1 - Sommerhusområde

Idéer og forslag

Bemærkninger, idéer og forslag kunne f.eks. omhandle, at ny bebyggelse i projektområde skal have samme højde og placering på grundene som det omkringliggende sommerhusområde, ønske om en rekreativ sti igennem området eller ønske om et fælles rekreativt friareal.

Send dine ideer og forslag:

  • på mail til lokalplan@stevns.dk
  • som almindeligt brev til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, mærket ”Lokalplan”

Det videre forløb

Debatperiode løber fra den 26. januar 2022 til 24. februar 2022. Bemærkninger, idéer og forslag til det videre planarbejde skal derfor være modtaget senest den 24. februar 2022.

Når idéfasen er slut, vil de indkomne bemærkninger, idéer og forslag blive forelagt Plan, Miljø og Teknik Udvalget, før der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området. Her vil der også blive forelagt en opsummering fra forborgermødet afholdt den 6. september 2021.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.

Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan der ske ændringer i området.