Klagefrist: 19 april 2024

Udvidelse af Rødvig Ferieby

22-03-2024

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 213 for udvidelse af Rødvig ferieby på deres møde d. 14. marts 2024. Kommuneplantillægget og lokalplanen blev offentliggjort den 22. marts 2024.

Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at øge antallet af udlejningsenheder, i form af værelser, lejligheder og hytter til erhvervsmæssig udlejning i form af 50 nye feriehytter, samt wellnesshus og et familiehus med ferieboliger. Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere en beplantning med fire plantezoner samt anlægge flere aktivitetsanlæg som f.eks. fodboldbane, multibane, minigolf og bålhus. Herudover skal lokalplanen sikre vejadgangen via en ny indkørsel fra Højstrupvej samt sikre tilstrækkelig parkering og stiforbindelser i og fra området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 213 har været udsendt i offentlig høring i perioden 28. november 2023 til 23. januar 2024.

I høringsperioden modtog Stevns Kommune 5 høringssvar.

Høringssvarene og Plan-, Miljø og Teknikudvalgets behandling af høringssvarene kan ses af hvidbogen samt referatet fra Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2024.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for udnyttelsen af området. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser uden tilladelse fra kommunen.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en plan.

Klagen skal være indberettet via Klageportalen inden 4 uger efter datoen for offentliggørelsen.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Hvis nævnet giver helt eller delvist medhold i klagen betales gebyret tilbage.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Indsend din klage via Klageportalen hos Nævnenes Hus.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Om materialerne

Bilagene er ikke webtilgængelige, men de digitale planer, som kan ses via planportalen, er webtilgængelige.

Se planerne digitalt i planportalen