Klagefrist: 22. april 2024

Offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 215 for nyt boligkvarter Bjælkeruphuse

25-03-2024

Kommunalbestyrelsen har den 14. marts 2024 vedtaget kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 215 for nyt boligkvarter i Bjælkeruphuse.

 

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter et areal på omkring 12.200 m² og ligger mellem Bjælkerupvej og Ved Bækken i den nordvestlige del af St. Heddinge. 

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 4ac, 4ad, 4ae og 4f, alle Bjælkerup By, St. Heddinge.

Lokalplanområdet ligger i byzone og landzone med Lokalplan 215 overføres matrikel 4f fra landzone til byzone.

Plangrundlag

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9 sideløbende med lokalplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for bygning af etageboliger i form af toetagers huse med vandrette lejlighedsskel, samt at for etageboliger skal der kunne udstykkes / tillægges minimum 200 m2 grund til hver bolig.

Forslag til lokalplan 215 og kommuneplantillæg nr. 9 har været udsendt i offentlig høring i perioden 30. november 2024 til 25. januar 2024. Der har været afhold borgermøde d. 11. januar 2024 i Tinghuset hvor der var 10 deltager. På borgermødet blev der blandt andet drøftet trafikforhold på Bjælkerupvej, byggehøjde og støj fra varmepumper.

I høringsperioden modtog Stevns Kommune 4 høringssvar.

Høringssvarene og Plan-, Miljø og Teknikudvalgets behandling af høringssvarene kan ses af hvidbogen samt referatet fra kommunalbestyrelsesmøde d. 14. marts 2024.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for udnyttelsen af området. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser uden tilladelse fra kommunen. 

Klagevejledning

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en plan.

Klagen skal være indberettet via Klageportalen inden 4 uger efter datoen for offentliggørelsen.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Hvis nævnet giver helt eller delvist medhold i klagen betales gebyret tilbage.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Indsend din klage via Klageportalen hos Nævnenes Hus

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Om materialerne

Dokumenterne er ikke webtilgængelige, men de digitale versioner, som kan ses via planportalen, er webtilgængelige. 

Se planerne i planportalen