Klagefrist: 30. maj 2024

Offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 217 for nyt boligkvarter ved Vestergade 11

02-05-2024

Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2024 vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligkvarter ved Vestergade 11, Store Heddinge. Kommunetillægget og lokalplanen er også offentliggjort på Plandata.

 

Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at fastholde eksisterende huse mod Vestergade, etablere nye boliger med friarealer på det grønne areal mellem Vestergade og Chr. Richters gade, sikre indkørsels- og parkeringsforhold på arealet og etablere gennemgående stiforbindelser mellem Chr. Richters gade til Vestergade.

Planområdet er i dag udlagt til grønt område. Det har tidligere været brugt til nyttehaver, og gennem årene har der bl.a. været forslag om andre typer boligkvarterer og anlæggelse af maskinstation. En mindre del af områdets nordligste del har indtil nu været haveareal til eksisterende byhuse i Vestergade.

Området er i dag kommuneplanlagt i to forskellige rammeområder. Vestergade med haver hører til centerområdet og havestykket er udlagt til boligformål. Der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen, som udvider centerområdet til at inkludere hele planområdet.

 

Offentlig høring

Lokalplan forslaget har været i offentlig høring fra d. 27. november 2023 – 22. januar 2024. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden, og kommunen har modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene omhandler:

  • Vandhåndtering
  • Parkering og indkigsgener
  • Fortætning af boligkvarter
  • Nabo-hensyn

Høringssvarene og Plan-, Miljø- og Teknikudvalgets behandling af høringssvarene kan ses af hvidbogen samt referatet fra Plan-, Miljø og Teknikudvalgets møde d. 9. april 2024.

 

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for udnyttelsen af området. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser uden tilladelse fra kommunen.

 

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Værd at vide om at klage

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en plan. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter datoen for offentliggørelsen. Klagen skal indberettes via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Hvis nævnet giver helt eller delvist medhold i klagen betales gebyret tilbage. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.