Klagefrist: 23. juli 2024

Udhus, drivhus og carport på Ryttervej

24-06-2024

Opførelse af udhus, drivhus og carport på i alt 152 m² på Ryttervej 19, 4673 Rødvig.

Værd at vide om at klage

Du kan klage til Planklagenævnet efter reglerne i Lov om planlægning § 58, jf. § 60. Planklagenævnet tager stilling til både retlige spørgsmål og Stevns Kommunes skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt og/eller offentliggjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed