Høringsfrist: 27. juni 2024

Indkaldelse af ideer og forslag forud for planlægning af kompenseringsstation ved Lyderslev

10-06-2024

Stevns Kommune har modtaget en ansøgning fra Energinet Eltransmission A/S om at igangsætte planlægningen for en kompenseringsstation syd for Lyderslev. I den forbindelse igangsættes nu en idéfase, hvor alle borgere, foreninger m.fl. kan komme med idéer og forslag.

Baggrund 

Baggrunden for ansøgningen er et pålæg fra Energistyrelsen til Energinet om tilslutning af en kommende havvindmøllepark i Kattegat til et landfast anlæg. Pålægget bunder i en bred politisk aftale, og nu er det op til markedet at realisere projekterne, der skal sikre en styrket grøn og sikker energiforsyning. Energinet tilvejebringer plantilladelserne, og de overleveres sidenhen til koncessionsvinder, som er fundet ved udbud styret af Energistyrelsen.

Idéfasen er den første i en lang række lovmæssige aktiviteter frem mod, at et plangrundlag kan realiseres. I idéfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag, jf. Planloven § 23c. Med denne idefase indkalder Stevns Kommune idéer og forslag til den videre planlægning for området.

Den nye højspændingsstation/ kompenseringsstation skal ligge på adresserne; Ærtebjergvej 3, 4660 Store Heddinge (Matr. nr. 13b, Lyderslev By, Lyderslev) og Lyderslev Bygade 33, 4660 Store Heddinge (Matr. nr. 14a, Lyderslev By, Lyderslev). Planområdet ligger i landzone og har en størrelse på omtrent 500 x 600 m, svarende til et areal på knap 30 ha (Figur 1). Terrænet indenfor planområdet er fladt, og udgøres primært af landbrugsarealer der dog er adskilt af læhegn, og tre større træsamlinger, som anvendes til jagt. Desuden er der 4 vandhuller, samt sten- og jorddiger indenfor planområdet. 

 

 

Selve stationen, som ønskes bygget indenfor det markerede areal, får et omfang på ca. 155 x 155 m svarende til 2,4 ha. Der vil kunne opføres bygninger med en maksimal højde på 14 meter samt lynfangsmaster m.m. på op til 30 meter i højden.
 
De nuværende rammebestemmelser i Kommuneplan 2021 giver ikke mulighed for etablering af tekniske anlæg; herunder en kompenseringsstation på den ønskede placering. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for området.
 
Ny kommuneplanramme
Området vil med kommuneplantillæg i den nye kommuneplanramme få tildelt anvendelsen:
  • Generel anvendelse: Teknisk anlæg.
  • Specifik anvendelse: Forsyningsanlæg, Forsyningsanlæg og ledningsanlæg i tilknytning hertil.
Deltag i debatten 
I forbindelse med det videre planarbejde vil Stevns Kommune gerne have forslag og idéer til, hvordan området kan planlægges bedst muligt, jf. Planloven § 23c.
 
Forslag og idéer kan f.eks. handle om:
  • Hvilke ting skal der tages hensyn til i planlægningen?
  • Hvad skal der tages højde for ved etablering af tilkørselsforhold?
  • Hvordan sikres udsynet ud over landskabet bedst muligt?
  • Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?
Debatfasen strækker sig fra d. 10. juni til d. 27. juni 2024
I debatfasen afholdes et for-borgermøde om planlægningen for en kompenseringsstation i Stevns Kommune Det afholdes den 13. juni. 2024 på Haarlev GastroKro, Hårlev Stationsvej 1, 4652 Hårlev fra kl. 16:30-19:30. Alle er velkomne.
 
Har du en ide, et forslag eller bemærkninger til planlægningen for området, kan du sende dem til Stevns Kommune på plan@stevns.dk eller til Stevns Kommune, Plan og Byg, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, så vi har dem senest 27. juni 2024.
 
Har du spørgsmål til debatoplægget kan du kontakte:
Stevns Kommune, Plan og Byg på lokalplan@stevns.dk
 
Den videre proces 
Stevns Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som forventes at blive politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024. Forslag til lokalplan og kommuneplan sendes herefter i høring i 8 uger, hvor det vil være muligt at indgive høringssvar til både lokalplan og kommuneplantillæg, inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Midt i høringsperiode vil der bliv afholdt et borgermøde. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan lokalplanens muligheder realiseres.