Høringsfrist: 22. august 2024

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 189 overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede.

27-06-2024

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2024 godkendt at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 189 sendes i 8 ugers høring.

 

Baggrund for planforslaget

Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning om en tilbygning som afviger væsentligt fra helheden. En tilladelse til det ansøgte vil kunne danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.

Forvaltningen har afvist ansøgningen med henvisning til hensigten i Lokalplan 189. Planklagenævnet har hjemsendt sagen til fornyet sagsbehandling, da lokalplanen ikke er skrevet så klart og præcist at de anviste paragraffer kan håndhæves.

Tillæg 1 til lokalplan 189 præciserer de bygningsregulerende bestemmelser for niveauplan, facader og tage så Lokalplan 189 kan administreres efter hensigten. Præciseringen betyder ikke, at der gives yderligere byggemuligheder, idet hverken bebyggelsens omfang eller bebyggelsesprocent ændres.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes tirsdag den 6. august 2024. kl. 19:00-21:00 i Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3, 4671 Strøby.

Tilmeldingsfrist er d. 1. august.

Tilmeld dig/jer via mail til Plan@stevns.dk, hvor du/I skriver hvor mange I deltagere. 

Planforslaget

Se forslaget på Stevns kommunes Planportal, hvor du også kan downloade en printvenlig version af planforslaget.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17. 

Andre muligheder for afgivelse af høringssvar

Du kan også vælge at afgive dit høringssvar med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Teknik og Miljø på mail til Plan@stevns.dk