Klagefrist: 26. juli 2024

Afgørelse om ikke at miljøvurdere i forbindelse med planlægning af tillæg 1 til lokalplan nr. 189

27-06-2024

Stevns Kommune vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med planlægning af tillægget til lokalplan 189.

 

Miljøvurdering (MV-screening)

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK nr. 4 af 03/01/2023, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. I forbindelse med det indledende arbejde med lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne.

På grundlag af denne screening har Stevns Kommune vurderet, at det anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning er offentliggjort den 27. juni 2024 samtidig med at lokalplanforslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 189 er sendt i otte ugers offentlig høring.

Værd at vide om at klage

Du kan klage til Planklagenævnet efter reglerne i Lov om planlægning § 58, jf. § 60. Planklagenævnet tager stilling til både retlige spørgsmål og Stevns Kommunes skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt og/eller offentliggjort.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed