Offentliggørelse af nyt regulativ for husholdningsaffald i Stevns Kommune

02-07-2024

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har godkendt det reviderede regulativ for husholdningsaffald. Regulativet, som er blevet behandlet og revideret i henhold til de indkomne høringssvar, træder i kraft den 25. juni 2024.

Baggrund og Formål

Det reviderede regulativ er primært udarbejdet for at implementere de nye fraktioner og sikre bedre indsamling af affald og adgangsforhold. Formålet er at minimere misforståelser og sikre, at affaldshåndteringen lever op til både nationale krav og lokale behov.

Hovedpunkter i Regulativet

Ændrede Adgangsforhold: Der er lavet ændrede krav til underlaget på adgangsvejen Standpladsens underlag skal være jævn og kørefast med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser. Hvis beholderens hjul trækker spor, er underlaget ikke kørefast. Belægninger med jord, græs, løst grus eller perlesten betragtes i udgangspunktet, ikke som kørefast underlag

Afstandshentning: Afhentning af affaldsbeholdere inde på en ejendom op til 25 meter fra skel og ind på grunden. For afstandsafhentning gælder alle retningslinjer i bilag med retningslinjer på belysning, underlag, terræn, stigning og vejrforhold.

Skelhentning: Afhentning af affaldsbeholdere inde på en ejendom, der er placeret umiddelbart op til en ejendommens matrikulære skel ud til kørevej.

Skelafhentning er ofte løsningen, når retningslinjerne for afstandsafhentning ikke kan overholdes på en ejendom grundet konkrete forhold på den pågældende ejendom. For skelafhentning gælder det, at der dispenseres fra retningslinjer om belysning, underlag, terræn, stigning og vejrforhold.

Afhentning udenfor skel: I særlige tilfælde, hvor en ejendoms skel ikke grænser op til kørevej, og forholdene på arealet mellem skel og vej er uhensigtsmæssige, kan affaldsbeholderne placeres på en anden ejendom ved kørevej. I sådanne tilfælde skal borgeren eller grundejeren indhente nødvendige tilladelser fra ejeren af den pågældende ejendom. For offentlige veje eller private fællesveje skal vejmyndigheden give tilladelsen.

Sådan bliver du berørt

Borgerne i Stevns Kommune vil fortsat skulle sortere affald i de eksisterende ti fraktioner. De væsentlige ændringer omfatter og præciseringer omkring afhentning af affald. Nye krav til underlag for affaldsbeholdere vil blive implementeret, og der vil være specifikke retningslinjer for afhentning både ved skel og inde på ejendommen.

Yderligere Information

For yderligere information om det nye regulativ for husholdningsaffald kan du læse mere her .

Vedtagelsen af affaldsregulativer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 78 i affaldsbekendtgørelsen.

Stevns Kommune takker alle, der har bidraget med deres input, og ser frem til at implementere de nye retningslinjer, som vil bidrage til en mere bæredygtig affaldshåndtering i Stevns Kommune.