Klagefrist: 2. august 2024

Afgørelse om dispensation fra §3 til terrænændring på 300m² i Boesdal Kalkbrud

05-07-2024

Stevns Ejendomme har ansøgt Stevns Kommunes naturteam om dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3.

 

Afgørelse

Stevns Kommunes naturteam gier hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til det ansøgte projekt. Dispensationen gives efter naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2, og gives med følgende vilkår:

- Jordarbejderne skal udføres af folk, som kan genkende et markfirben så de kan lade dyret passere, hvis de strejfer ind i arbejdsområdet.

Værd at vide om at klage

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den angivne klagefrist.

Der klages via Klageportalen, som der findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Der logges på borger.dk eller virk.dk, ligesom man plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at modtagelse af afgørelsen