Klagefrist: 26. februar 2024

Stevns Kommunes Planstrategi 2023

29-01-2024

Stevns Kommunes Planstrategi 2023 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde
den 25. januar 2024.

Forslaget til Planstrategi 2023 har været i offentlig høring fra d. 27. oktober til og med d. 22. december 2023.

Der er indkommet i alt 5 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i indholdet i Planstrategi 2023.

Behandling af de indkomne høringssvar fremgår af hvidbogen.

 

Værd at vide om at klage

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en plan. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter datoen for offentliggørelsen. Klagen skal indberettes via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Hvis nævnet giver helt eller delvist medhold i klagen betales gebyret tilbage. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Stevns Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.