Høringsfrist: 8. marts 2024

Forslag til lokalplan nr. 219 overnatningsbygning i Højeruplund

11-01-2024

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 9. januar 2024 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 219 for overnatningsbygning i Højeruplund sendes i 8 ugers høring.

Lokalplanen

Lokalplanområdet er på ca. 2.300 m2 og er omfattet af dele af matr.nr. 3e, 3t, 3 og 3q alle Højerup By, Højerup.

Østsjællands Museum flyttede i 2018 deres kulturhistoriske udstilling og formidlingsfaciliteter til Faxe og solgte derefter museumsbygningen til Selskabet Højeruplund, som forvalter og vedligeholder området heriblandt Højerup Gamle kirke.

Selskabet Højeruplund opkøbte bygningen og dertilhørende områder og ønsker at bruge dem aktivt i udviklingen af Højeruplund med fokus på vækst og turisme. Museumsbygningen ønskes i fremtiden anvendt til virksomhed med overnattende gæster og med mulighed for servering, samt mulighed for kulturelle og rekreative aktiviteter.

Formålet med nærværende Lokalplan 219 Overnatningsbygning i Højeruplund er at give mulighed for at ombygge den tidligere museumsbygning til overnatningssted. Lokalplanen skal også muliggøre at den tidligere depotbygning kan nedrives og at der på samme placering kan opføres en servicebygning med samme omfang.

Derudover skal lokalplanen sikre, områdets naturmæssige, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes onsdag den 14. februar 2024 kl. 19.00-21.00

i kantinen på Rådhuset, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge. Indgang fra parkeringspladsen bag rådhuset.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til plan@stevns.dk hvor I du skriver hvor mange I deltager. Svarfrist for tilmelding er 11. februar.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 219 skal være modtaget af Stevns Kommune senest den 8. marts 2024

Afgiv dit høringssvar via Planportalen

Du kan også sende dit høringssvar med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslagene kan rettes til Teknik og Miljø pr. mail til plan@stevns.dk