Klagefrist: 8. juni 2023

Tilladelse til udskiftning af badebro i Strøby Ladeplads

11-05-2023

Stevns Kommune giver tilladelse til udskiftning af badebro på Kystvejen 321 i Strøby Ladeplads.

Værd at vide om at klage

Afgørelsen kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Herunder Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark og Fritidshusejernes Landsforening.

En eventuel klage skal sendes skriftligt til Stevns Kommune (tekmil@stevns.dk), som videresender klagen til Kystdirektoratet. Klageperioden er på 4 uger. Fristen for at klage er 4 uger fra offentliggørelse.

Stevns Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.