Høringsfrist: 2. november 2023

Høring af forslag til Lokalplan 214 for sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig og afgørelse om ikke at miljøvurdere

07-09-2023

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 5. september 2023 godkendt, at forslag til Lokalplan nr. 214 for sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig sendes i 8 ugers høring.

Der er truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde, hvor planerne for området vil blive gennemgået og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes den 24. oktober 2023 kl. 19:00 – 21:00 i Rødvig Ferieby, Strandgabsvej 29, 4673 Rødvig Stevns.

Tilmeld dig via mail til Plan@stevns.dk, hvor du skriver hvor mange I deltager.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering (MV-screening)

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK nr. 1976 af 27/10/2021, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. I forbindelse med det indledende arbejde med lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne.

På grundlag af denne screening har Stevns Kommune vurderet, at det anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning er offentliggjort den 7. september 2023 samtidig med at dette lokalplansforslag bliver sendt i otte ugers offentlig høring.

Klagevejledning

Stevns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden den 5. oktober 2023 (4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort). Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 214 skal være modtaget af Stevns Kommune senest den 2. november 2023. Du kan afgive dit høringssvar direkte via Planportalen eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.