Høringsfrist: 6. oktober 2023.

Indkaldelse af ideer og forslag forud for planlægning af ny dagligvarebutik i Hårlev

15-09-2023

Plan, Miljø og Teknikudvalget har d. 15. august 2023 godkendt et forslag om at igangsætte en proces med inddragelse af forslag og ideer til planlægningen af et område i Hårlev i forbindelse med opførelse af en dagligvarebutik.

Baggrund

Stevns Kommune har igangsat planlægningen for en ny dagligvarebutik i Hårlev på matr. 1s, 1bv, og 18ah Hårlev By, Hårlev. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret ansøgning om at etablere en ny dagligvarebutik i Hårlev.

Idéfasen er første fase i en lang række lovmæssige aktiviteter frem mod at et plangrundlag kan realiseres. I idefasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag, jf. Planlovens § 23c. Med denne idéfase indkalder Stevns Kommune idéer og forslag til den videre planlægning for området.

Sweco arkitekter a/s har på vegne af Rema Etablering A/S anmodet om at få udarbejdet plangrundlag, som gør det muligt at etablere en dagligvarebutik på ca. 1200 m2 med tilhørende varegård og parkeringspladser i den nordøstlige del af Hårlev på hjørnet af Hovedgaden og Bobakken. Området udgør et areal på ca. 6590 m2. Projektet skal give borgerne i Hårlev og omegn et alternativ til de nuværende indkøbsmuligheder, der er i området. Plan, Miljø og Teknikudvalget godkendte igangsætningen på udvalgets møde den 15. august 2023.

Rema Etablering A/S ønsker at etablere ny dagligvarebutik ved krydset mellem Hovedgaden og Bobakken, i forlængelse af bymidten og tæt på nyere boligområder.

Projektområdet henligger i dag som græsareal trods den forholdsvist centrale beliggenhed i byen og ift. det overordnede vejnet. I projektområdet er der mulighed for at indrette en dagligvarebutik, hvad angår størrelse, parkeringsforhold og beliggenhed. Realiseringen af projektet forudsætter et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Plangrundlag

Området ligger i byzone og landzone. Matr. 1bv og 18ah ligger i byzone og matr. 1s, ligger i landzone, som fastlægger områdets anvendelse til landbrugsformål.

Retningslinje 1.4.1 i Kommuneplan 2021-2033 for Stevns Kommune fastlægger en bymidte i Hårlev med en geografisk udstrækning. Bymidten omfatter ikke projektområdet, men en del af Hovedgaden og andre sideveje samt enkelte mindre veje parallelt med Hovedgaden.

Ny kommuneplanramme

Plangrundlag: retningslinje 1.4.2 og 1.4.3 i kommuneplanen er bymidtens arealramme 6.500 m², og den maksimale størrelse pr. dagligvarebutik er 3.000 m².

Rammedelen i kommuneplanen fastlægger et rammeområde 2 C2 – Stationsbyen, der følger samme geografiske afgræsning og samme arealramme til butikker som retningslinjen for Hårlev bymidte.

Projektområdet er omfattet af kommuneplanramme 2 B4 - Hårlev Nord i den nordlige del og kommuneplanramme 2 B1 - Det centrale Boligområde i den sydlige del.

Kommuneplanrammerne giver ikke mulighed for etablering af butikker, men i stedet boliger.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider den i kommuneplanen afgrænsede bymidte i Hårlev og det eksisterende rammeområde 2 C2 til at omfatte lokalplanområdet.

Med vedtagelse af lokalplanen overgår hele området til byzone.

En del af området er udpeget med krav om analyse af jordforurening. Dette arbejde vil blive igangsat ifm. lokalplanarbejdet. Ligeledes vil der ifm. lokalplanen blive sikret foranstaltninger ift. naboejendomme vedrørende støj, hvor der er planlagt etableret støjvæg mod nabobebyggelse.

Den endelige lokalplanafgrænsning, placering af bygning, parkeringsanlæg, beplantning og regnvandshåndtering skal fastlægges ifm. lokalplanarbejdet.

Den endelige udformning af bygning, beplantning, parkeringsanlæg og indpasning i omgivelser og det lokale miljø skal fastlægges ifm. lokalplanarbejdet.

Området er omfattet af Stevns Kommunes spildevandplan, hvor det for en del er udlagt til fælleskloakering og for en del til separatkloakering. Ifm. forarbejdet til lokalplanarbejdet skal det klargøres om der er behov for at udarbejde tillæg til spildevandsplanen.

Vejadgang til området vil ske fra Hovedgaden og Bobakken.

Deltag i debatten

I forbindelse med det videre planarbejde vil Stevns Kommune gerne have forslag og ideer til hvordan området kan planlægges bedst muligt, jf. planlovens § 23c.

Forslag og ideer kan f.eks. handle om:

  • Hvilke ting skal der tages hensyn til i planlægningen?
  • Hvad skal der tages højde for ved etablering af tilkørselsforhold?
  • Hvad er vigtigt i forhold til farver, materialer, taghældning, belysning og beplantning?
  • Hvad er vigtigt at lægge vægt på i forhold til mødet med byen?
  • Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?

Debatperioden strækker sig fra d. 15. september – 6. oktober. Har du en ide, et forslag eller bemærkninger til planlægningen for området, kan du sende dem til Stevns Kommune på Plan@stevns.dk eller til Stevns Kommune, Plan og Byg, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, så vi har dem senest d. 6. oktober. 

Har du spørgsmål til debatoplægget kan du kontakte: Stevns Kommune, Plan og Byg på Plan@stevns.dk eller på telefon 23 60 31 12.

Invitation til formøde om opførelse af ny dagligvarebutik

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har besluttet at holde et formøde samt indkalde ideer og forslag , inden der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for opførelse af ny dagligvarebutik i Hårlev. 

Formødet afholdes torsdag d. 28. september 2023 kl. 19.00-21.00 i Sundhedscentret, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev. 

Tilmelding er nødvendig og kan ske ved at sende en mail til Plan@stevns.dk  Skriv venligst, hvor mange I deltager. Tilmeldingsfristen er mandag d. 25. september 2023. 

Den videre proces

Stevns Kommune udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som forventes at blive politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2023 eller starten af 2024. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil herefter blive sendt i høring i 8 uger, hvor det vil være muligt at komme med et høringssvar til både lokalplan og kommuneplantillæg inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Midt i høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan lokalplanens muligheder realiseres.

 

Indsend et høringssvar til: Plan@stevns.dk

Forslag til planlægning af lokalområde i forbindelse med planlægning af ny dagligvarebutik

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes