Klagefrist: 9. juni 2023

Påbud om sikring af bedre vandkvalitet

12-05-2023

Påbud om at sikre bedre vandkvalitet og midlertidig dispensation til at overskride drikkevandskvalitetskriteriet for pestcider.

Stevns Kommune meddeler hermed:

  • Påbud om, at Strøby Ladeplads vandværk skal sikre, at vandkvaliteten forbedres.
  • Dispensation til midlertidig overskridelse af den højst tilladelige værdig for drikkevandskriteriet for pesticider.

Værd at vide om at klage

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den angivne klagefrist.

Der klages via Klageportalen, som der findes på forsiden af www.naevneneshus.dk 

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Der logges på borger.dk eller virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at modtagelse af afgørelsen