Høringsfrist: 26. juni 2023

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ny Rødvig station

01-05-2023

Forslag til lokalplan nr. 209 og kommuneplantillæg nr. 4 for ny Rødvig station samt afgørelse om ikke at miljøvurdere.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes den 14 juni kl. 19 – 21 på Restaurant Harmonien

Adressen er : Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til os, hvor du/I skriver, hvor mange I deltager. Sidste frist for tilmelding er d. 12. juni 2023

Meld dig til borgermødet: Skriv en mail til lokalplan@stevns.dk

Planforslaget

Baggrunden for lokalplanen, er beslutningen om at flytte den nuværende Rødvig station fra Østersøvej og den sydligste del af Rødvig, til Vemmetoftevej, som ligger centralt i Rødvig, I forbindelse med flytning af Rødvig station, skal lokalplanen også give mulighed for at der kan anlægges rekreativt areal på del af det tilovers blivende baneterræn. Det rekreative areal skal benyttes til gang- og eventuelt cykelsti. Del af arealet skal desuden benyttes til fritlægning af Lejdebækken.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering (MV-screening)

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK nr. 1976 af 27/10/2021, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. I forbindelse med det indledende arbejde med lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne.

På grundlag af denne screening har Stevns Kommune vurderet, at det anlæg, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning er offentliggjort d. 1. maj 2023 samtidig med at dette kommuneplantillæg og lokalplanforslag bliver sendt i otte ugers offentlig høring.

Du kan se screeningen og afgørelsen under "Materialer" ovenfor.

Klagevejledning

Stevns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden d. 29. maj 2023 (4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort). Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 209 og Kommuneplantillæg nr.4 skal være modtaget af Stevns Kommune senest d. 26. juni 2023.

Du kan sende dit høringssvar direkte via vores planportal hos Niras 

Du kan også sende dit høringssvar med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslagene kan rettes til Teknik og Miljø på tlf.: 23 60 31 12 eller pr. mail til lokalplan@stevns.dk