Klagefrist: 8. juni 2023

Afslag på lovliggørende tilladelse til badebro

11-05-2023

Afslag på lovliggørende tilladelse til badebro ud for Kystvejen 98.

Værd at vide om at klage

Afgørelsen kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen, samt Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, EjendomDanmark og Fritidshusejernes Landsforening.

En eventuel klage skal sendes skriftligt til Stevns Kommune (tek-mil@stevns.dk), som videresender klagen til Kystdirektoratet.

Klageperioden er på 4 uger fra offentliggørelse af denne afgørelse.

Stevns Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.