Høringsfrist: 20. oktober 2023

Høring af miljørapport til Lokalplan nr. 210 for Højeruplund

25-08-2023

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har d. 15. august 2023 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 210 for Højeruplund med tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers høring.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes: 
Onsdag den 27. september kl. 19 – 21 i kantinen på Rådhuset,
Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge.
Indgang bagved rådhuset.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til plan@stevns.dk hvor I du skriver hvor mange I deltager. Sidste frist for tilmelding er 21. september.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering (MV-screening)

Stevns Kommune har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor lavet en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 210. jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) jf. LBK nr. 1976 af 27/10/2021.

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 210 og Miljøvurdering skal være modtaget af Stevns Kommune senest d. 20. oktober 2023.

Du kan afgive dit høringssvar direkte via Planportalen eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.