Høringsfrist: 1. november 2022

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for dagligvarebutik i Strøby

06-09-2022

Kommunalbestyrelsen har den 1. september 2022 godkendt at forslag til Lokalplan nr. 206 og kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer Stevns Kommune til borgermøde hvor planerne for området vil blive gennemgået, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes mandag den 26. september, kl. 19 i forsamlingshuset i Strøby, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 19. september 2022

Tilmeld dig her

Planforslaget

Formålet med lokalplanen, er at give mulighed for at der kan opføres en dagligvarebutik på maks. 1200 m2 til lokalområdets forsyning samt sikre den fornødne vejadgang og parkeringsarealer til butikken. Lokalplanens formål er også at give mulighed for at overfladevand kan håndteres indenfor lokalplan-området. Derudover skal lokalplanen sikre at byggeri placeres med hensyntagen til naboerne samt de landskabelige og geologiske interesser i området.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering (MV-screening)

Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan forslaget foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik og Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Klagevejledning

Stevns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet inden d. 4. oktober 2022 (4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort). Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer. Du skal klage
via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på borger.dk eller Virk.dk

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til Lokalplan nr. 206 og Kommuneplantillæg nr. 3 skal være modtaget af Stevns Kommune senest den 1. november 2022. Du kan sende dit høringssvar via formularen her på siden, via mail til lokalplan@stevns.dk eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att.: Teknik & Miljø, lokalplan.


Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

 

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Teknik og Miljø på tlf.: 21 58 90 65 eller pr. mail til lokalplan@stevns.dk

Forslaget kan også ses på Plandata.dk

 

Indsend et høringssvar til:

Forslag til lokalplan nr. 206 og kommuneplantillæg nr. 3

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes