Høringsfrist: 7. september 2022

Forslag til lokalplan nr. 204 og kommuneplantillæg nr. 1

30-06-2022

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har d. 7. juni 2022 godkendt forslag til Lokalplan nr. 204 boligkvarter syd for Valløby og Kommuneplantillæg nr. 1.

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviterer vi til borgermøde onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00 – 21.00. Mødet afholdes i Strøbyskolens kantine, Lendrumvej 3, 4671 Strøby.

På mødet gennemgår vi planer og spildevandstillæg for områderne, og du får mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding er nødvendig, da vi skal vide hvor mange I kommer.

Tilmeld dig via mail til lokalplan@stevns.dk

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 17. august 2022.

Planforslaget

I december 2021 sendte Stevns kommune et planforslag for projektet i offentlig høring. På baggrund af flere indkomne høringssvar, blev planforslaget revideret til det nuværende. Planforslaget er reduceret med 15 boliger fra 50 til 35 boliger. Derudover reserveres et areal til gang- og cykelsti ud mod Sognevej. Ny plan for håndtering af spildevand udsendes i separat høring.

Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på arealet syd for Valløby.
Forslag til lokalplan nr. 204 er således resultatet at en længerevarende proces og dialog mellem borgere, forvaltning og politikere, som har afdækket ønsker, muligheder og ideer for arealet syd for Valløby.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme ideer og ønsker fra borgere samt Stevns kommunes boligpolitik. Stevns Kommunes boligpolitik har bl.a. fokus på et varieret boligudbud. Der er mangel på mindre boliger, der er attraktive for seniorer, singler og små familier, og lokalplanen imødekommer borgernes og tilflytternes præferencer i forhold til boligform og beliggenhed uden at gå på kompromis med kvaliteten af friarealer og byrum.

Boligområdet er organiseret omkring en boligvej som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest, sådan at den betjener hele boligområdet. Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser, samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.

Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde A med ca. 13 boliger og karakteriseret ved rækkehusbebyggelse som skal organiseres omkring flere små gårdmiljø-er. Delområde A indeholder også Fælleshus, som skal understøtte fællesskaber med naboer. Delområde B med ca. 22 boliger med rækkehusbebyggelse og dobbelthuse. Delområde C er fælles friareal og delområde D udlægges til regnvands-bassin. Delområde D er ikke en del af området udpeget til byudvikling i udviklings-skitsen for Valløby, og området er kun en del af lokalplanen som areal til håndtering af regnvand. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone eller bebygges i øvrigt.

Midlertidig retsvirkning

Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplansforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering (MV-screening)

Stevns Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Lokalplan nr. 204 boligkvarter syd for Valløby samt Kommuneplantilælg nr. 1.

Den samlede MV-screening inklusiv begrundelse for afgørelsen kan ses på stevns.dk under ”høringer og offentliggørelser”.

Høringssvar

Dine bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplan nr. 204 og kommuneplantillæg nr. 1 skal være modtaget af Stevns Kommune senest d. 7. september 2022. Du kan sende dit høringssvar til lokalplan@stevns.dk eller med almindelig post til Stevns Kommune, Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge, att: Teknik & Miljø, Lokalplan.

Vi skal have dit høringssvar skriftligt.

Vil du vide mere

Spørgsmål til forslaget kan rettes til Teknik og Miljø pr. mail til lokalplan@stevns.dk

Indsend et høringssvar til:

Forslag til lokalplan nr. 204 og kommuneplantillæg nr. 1

 

Du kan både skrive overordnede kommentarer eller give konkrete forslag til ændringer og tilføjelser, eller komme med andre input til forslaget.

Du må meget gerne hjælpe os, ved at angive f.eks. hvilken side, hvilket kort eller hvilket afsnit i planen, dine konkrete forslag handler om.

Hvis du har kommentarer til flere emner, kan du f.eks. punktopdele teksten, eller give hvert emne en overskrift.

Du kan også uploade hele eller dele af dit høringssvar som PDF,  f.eks. kort eller illustrationer.

Hvis du uploader hele dit høringssvar som PDF, skal du bare skrive "høringssvar vedlagt" i feltet herunder.

Skriv dit høringssvar eller at høringssvar er vedlagt

Upload

Upload dit høringssvar som et pdf-dokument

Skriv dit navn og eventuelt navnet på din forening

Afsender *

Vælg hvem du afgiver svar som?

Skriv din e-mailadresse for at få en kvittering

Høringssvar offentliggøres i dagsordener og referater vedr. sagen.

Felter med (*) skal udfyldes