Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 9 december 2021
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af åben dagsorden for KB den 9. december 2021.


Beslutning

Godkendt.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer og to personlige stedfortrædere, der ligeledes skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udpegningen sker efter reglerne om forholdstalsvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. Der vælges to medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
 2. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.


Beslutning

Valgt er:

 • Karsten Skov (V) med Line Krogh Lay (B) som stedfortræder.
 • Mogens Hauggaard (N) med Martin Henriksen (O) som stedfortræder.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn og Ungeudvalg.

Børn og Ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. serviceloven § 74, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke mv.

Børn og Ungeudvalget består af:

 1. To kommunalbestyrelsesmedlemmer
 2. En byretsdommer i retskredsen
 3. To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges af Familieretshuset.

Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer og to personlige stedfortrædere, der ligeledes skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer, til Børn og Ungeudvalget.

Børn og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.


Det har tidligere været praksis i Stevns Kommune, at de udpegede medlemmer ikke tilsvarende er medlemmer i udvalget, Børn, Unge og Læring.

Retsgrundlag

Lov om retsikkerhed

Resume

I henhold til KL´s love indtræder borgmesteren i KKR (Kommunekontaktrådet) i Region Sjælland. Første viceborgmester er suppleant for borgmesteren.

Orientering til kommunalbestyrelsen om KLs kommende valgprocedure vedr. medlemmer til KKR Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. Borgmesteren indtræder i KKR Sjælland med 1. viceborgmester som suppleant.
 2. KL´s kommende valgprocdure tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1 og ad 2 taget til efteretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunekontaktrådene (KKR) har til formål

 1. At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål.
 2. Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere.
 3. At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

Valg til KKR sker i regi af KL umiddelbart efter kommunalvalgene.

Det er fastlagt i KL’s love, at KKR består af:

 1. Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
 2. Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region.


KKR Sjælland tiltræder, når KKR's konstituerende møde den 17. januar 2022 er afholdt.

Retsgrundlag

Forretningsorden for KKR Sjælland 2022-2025.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL´s repræsentantskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der vælges en stedfortræder for borgmesteren.

Beslutning

Valgt er:

 • Anette Mortensen (V)

Beskrivelse af sagen

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har iøvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder.

I henhold til KL´s love skal Kommunalbestyrelsen udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL´s repræsentantskab.


Udpegningen sker efter flertalsvalg.

Resume

I henhold til KL´s love skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Stevns Kommune skal således udpege 3 delegerede samt 3 stedfortrædere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der vælges 3 delegerede til KL´s delegeretmøde.
 2. der vælges 3 stedfortrædere herfor.

Beslutning

Valgt er:

 • Henning Urban Dam (A) med Tim Christensen (A) som stedfortræder.
 • Anette Mortensen (V) med Bjarne Nielsen (V) som stedfortræder.
 • Mikkel Lundemann (C) med Mogens Haugaard (N) som stedfortræder.

Beskrivelse af sagen

KL's højeste myndighed er delegeretmøde. Delegeretmøderne er en del af Kommunalpolitisk Topmøde.


I henhold til KL´s love skal hver medlemskommune vælge 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Stevns Kommune skal således udpege 3 delegerede samt 3 stedfortrædere.


Udpegelsen sker efter forholdstalsvalg.Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer til Beredskabskommissionen, udover borgmesteren, som er født medlem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 3 medlemmer udover Borgmesteren til beredskabskommissionen.
 2. der tages stilling til, om der skal udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen.
 3. kredslederen for Stevns frivillige indsatsfolk - Klaus Stevns Madsen - udpeges som observatør i beredskabskommisionen .

Beslutning

Ad 1: Valgt er:

 • Anette Mortensen (V)
 • Mogens Haugaard (N)
 • Julie Hoff Sørensen (F)


Ad 2: Der udpeges ikke medarbejderrepræsentanter til Beredskabskommissionen


Ad 3: Godkendt

Beskrivelse af sagen

I henhold til Beredskabslovens § 13 skal Kommunalbestyrelsen udpege mindst 3 medlemmer udover borgmesteren, der er født formand, til beredskabskommissionen til en ny 4-årig periode. De politisk udpegede medlemmer behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, men af hensyn til kommissionens virke, foreslås det påny at de udpegede er kommunalbestyrelsesmedlemmer.


Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Kommunalbestyrelsen i efteråret 2019 at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Stevns Kommune pr. 1. januar 2020. Stevns Kommune overdrog med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Ifølge beredskabsloven § 9 skal Kommunalbestyrelsen derfor nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.


Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til beredskabsloven træffer beslutning om Beredskabskommissionens sammensætning. Den skal dog have et ulige medlemstal. Jf. beredskabsloven skal beredskabskommissionen bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er født formand. Da kommissionens medlemstal skal være ulige, skal den altid bestå af mindst 5 medlemmer. Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2019 at kommissionen består af 5 medlemmer.


Kommunalbestyrelsen besluttede tillige i sidste valgperiode, at der ikke var medarbejderrepræsentanter i kommissionen.


Foruden de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, skal der udpeges en repræsentant for 'Stevns Frivillige Indsatsfolk' som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af beredskabskommissionen. Ligeledes kan der udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter, så længe medlemstallet fortsat er ulige, men det er ikke et krav.


Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen udpeges efter forholdstalsmetoden. Da borgmesteren er født medlem af bestyrelsen, indebærer dette, at valggruppe 1 udpeger et medlem udover borgmesteren, og valggruppe 2 udpeger to medlemmer.

Retsgrundlag

Beredskabsloven, jf. LBK nr. 314 af 3. april 2017

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem samt stedfortræder blandt komunalbestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem samt stedfortræder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

Valgt er:

 • Anne Munch (A) med Line Krogh Lay (B) som stedfortræder


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver på det folkeoplysende område, herunder fordeling af tilskud, lokaler m.v. indenfor de retningslinjer og økonomiske rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Resume

Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant til Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

Beslutning

Valgt er:

 • H. C. Bech.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, stk. 2 udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Hjemmeværnets distriktudvalg.


Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.


Det er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg. Distriktsudvalgsmedlemmet skal have It-færdigheder på brugerniveau, medlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet, og endelig medlemmet selv repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere.


Hvert distriktsudvalg består af en formand, som udpeges af forsvarsministeren, og fire til ti medlemmer, som også udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra hver kommunalbestyrelse.


Udpegelsen sker efter flertalsvalg.

Retsgrundlag

Hjemmeværnsloven, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007

Resume

Jævnfør § 6, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem, der i kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem, der optages på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen.

Beslutning

Valgt er:

 • Helene Toppenberg.

Beskrivelse af sagen

I henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2 udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode kan optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne.


Ekspropriationskommisionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages jvf. loven.


Hver ekspropriationskommision består af 5 medlemmer, hvor 2 medlemmer udtages fra en medlemsliste udfærdiget af transportministeren og 2 udtages fra en medlemsliste baseret på kommunale indstillinger. Til den kommunale medlemsliste skal hver kommune udpege ét medlem.


Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. Der må derfor ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til ekspropriationskommissioner og til taksationskommissioner efter ekspropriationsproceslovens § 10 stk. 3.


Kriterier for udpegning

Kommunalbestyrelsen bedes sikre, at de udpegede medlemmer er villige til at deltage i kommissionernes arbejde. Det forudsættes desuden, at alle udpegede medlemmer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationproceslovens § 10 og vejlovens § 108. Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor det er vigtigt at medlemmerne er bekendt med forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Derfor er det også vigtigt, at et af de medlemmer, der fremgår af listen til kommissionerne i 1. instans, ikke også fremgår af listen til 2. instans på henholdsvis det statslige og kommunale område.


Udpegningen sker som flertalsvalg.

Retsgrundlag

Ekspropriationsprocesloven, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008

Resume

I henhold til ekspropriationsproceslovens §§ 7-7a skal Kommunalbestyrelsen udpege en person, som optages på den kommunale liste.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en person til den kommunale taksationskommissionsliste.

Beslutning

Valgt er:

 • Sten Sjølund.

Beskrivelse af sagen

Taksationskommissionen efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes.


Formanden udnævnes af Dronningen. For hver enkelt sag udtager formanden fire medlemmer, hvoraf to medlemmer udtages fra den af transportministeren udfærdigede liste, og to medlemmer udtages blandt de i alt 98 personer på den kommunale liste.


Et medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissioners behandling af den samme sag, jf. Ekspropriationsproceslovens § 10, stk. 3. På den baggrund bør det undgås, at den samme person udpeges til begge kommissioner. Der bør således ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til Ekspropriationskommissioner og til Taksationskommissioner efter ekspropriationsprocesloven.


Valg af medlemmer til Taksationskommissioner står beskrevet i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast ejendom §§ 7-7a.


Udpegningen sker som flertalsvalg.

Retsgrundlag

Ekspropriationsprocesloven, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som senest ændret ved § 1, nr. 1, i LOV nr. 1895 af 29. december 2015

Resume

I henhold til lov om offentlige veje §§ 106-108 skal Kommunalbestyrelsen udpege en person, som optages på en kommunal liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at


 1. der udpeges en person til optagelse på liste over medlemmer af den kommunale overtaksationskommission.

Beslutning

Valgt er:

 • Preben Skov.

Beskrivelse af sagen

Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med loven de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje.


Kommissionen består af fem medlemmer. Formanden og to faste medlemmer udpeges af transportministeren. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer blandt de i alt 98 personer på den kommunale liste.


Ministeriet henstiller, at det sikres at de medlemmer der udpeges, er villige til at deltage i kommissionens arbejde og det forudsættes desuden, at de udpegede medlemmer har behørig indsigt i vurdering af ejendomme, jf. ekspropriationsproceslovens § 10 og vejlovens § 108.


Da Overtaksationskommissionen er klageinstans for taksationskommissionen, må der ikke være sammenfald i udpegningerne til disse to kommissioner.


Udpegningen sker som flertalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Resume

I henhold til lov om offentlige veje skal Kommunalbestyrelsen udpege to personer, som optages på den kommunale liste.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges to personer til den kommunale taksationskommissionsliste.

Beslutning

Valgt er:

 • Sten Sjølund.
 • Dorthe Winberg (C).

Beskrivelse af sagen

Taksationskommissionen træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål.


Formanden udnævnes af transportministeren. For hver enkelt sag udtager formanden to medlemmer blandt de 98 personer på den kommunale liste. Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme og vejloven.


Der bør således ikke være personsammenfald mellem medlemmer udpeget til Overtaksationskommissioner og til Taksationskommissioner for lov om offentlige veje mv. - dette fordi overtaksationskomissionen er klageindstans for taksationskomissionen.


Valg af medlemmer til Taksationskommissionen står beskrevet i Lov om offentlige veje §§ 105, 107 og 108.


Udpegning sker som forholdstalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, som ændret ved § 2, nr. 1, i Lov nr. 1895 af 29. december 2015

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for den selvejenende institution Køge Gymnasium

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. der udpeges et medlem til Køge Gymnasiums bestyrelse

Beslutning

Valgt er:

 • Anette Mortensen (V).

Beskrivelse af sagen

I henhold til vedtægt for Køge Gymnasium gældende fra den 1. januar 2007, § 4, ledes institutionen af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret.


1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.


Der har været tradition for, at Køge og Stevns kommuner har aftalt, at de to kommuner på skift har udpeget til bestyrelsen.


I perioden 2014-2017 har Stevns Kommune haft et medlem i bestyrelsen.

I perioden 2018-2021 har Køge Kommune haft et medlem i bestyrelsen.


Det er derfor nu Stevns Kommune igen, der skal vælge et medlem til bestyrelsen for Køge Gymnasium.

Resume

Jævnfør Naturbeskyttelsesloven skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem og en suppleant til Fredningsnævnet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem samt suppleant til Fredningsnævnet.

Beslutning

Valgt er:

 • Bjarne Østergaard med Flemming Petersen (V) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Lov om naturbeskyttelse § 35, nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnets geografiske område fastlægges af miljøministeren.


Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, samt et medlem, der er udpeget af miljøministeren og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.


Den udpegede skal ikke nødvendigvis være medlem af kommunalbestyrelsen.


Der skal tillige udpeges en suppleant.


Udpegningen sker efter flertalsvalg.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst fem medlemmer samt suppleanter til grundlisteudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges fem medlemmer samt suppleanter til grundlisteudvalget.

Beslutning

Valgt er:

 • Ib Petersen med Morten Kasper (A) som suppleant.
 • Bjarne Hendrichsen med Line Krogh Lay (B) som suppleant.
 • Niels Verner Petersen med Hans Peter Michaelsen som suppleant.
 • Dorthe Winberg (C) med Mikkel Lundemann (C) som suppleant.
 • Muhammad Moussa med Otto Mortensen som suppleant.

Beskrivelse af sagen

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge egnede personer som lægdommere, der kan indkaldes til diverse retssager som nævninge eller domsmænd.

Det udpegede grundlisteudvalg vælger et antal personer til grundlisten. Det nuværende grundlisteudvalg har foretaget udpegning til grundlisterne for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.


Grundlisteudvalget består af mindst fem medlemmer, som udpeges af kommunalbestyrelsen. Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlemmer af kommunalbestyrelsen, men behøver ikke at være det.


Udpegningen sker ved forholdstalsvalg

Retsgrundlag

Retsplejeloven, jf. LBK nr. 1835 af 15. september 2021

BEK nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer

Resume

Jævnfør hegnslovens §§ 27-32 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et hegnssyn bestående af tre medlemmer med bopæl i Stevns Kommune. Det anbefales, at medlemmerne ligeledes fungerer som vurderingsmænd jf. mark- og vejfredslovens §§ 21-23.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at


 1. der vælges tre medlemmer til hegnsynet, og som ligeledes fungerer som vurderingsmænd
 2. der vælges personlige suppleanter for de tre medlemmer
 3. der vælges en formand blandt de tre udpegede medlemmer

Beslutning

Ad 1 og ad 2

Valgt er:

 • Carl Skou med Anette Mortensen (V) som suppleant.
 • Ib Petersen med Anne Munch (A) som suppleant.
 • Poul Erik Brixtofte med Anders Juul Rysgaard som suppleant.


Ad 3:

Poul Erik Brixtofte valgt som formand

Beskrivelse af sagen

I henhold til lov om hegn §§ 27-32 nedsætter kommunalbestyrelsen et eller flere hegnssyn bestående af tre medlemmer med bopæl i Stevns Kommune.


Mindst et medlem skal være plantningskyndig og i kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal et medlem være bygningskyndig.


Der vælges tillige personlige suppleanter for hvert medlem.


Kommunalbestyrelsen beskikker det ene medlem som formand.


Hvis ikke andet besluttes, fungerer de valgte medlemmer endvidere som vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred §§ 21-23.


Udpegningerne sker som forholdstalsvalg.


Retsgrundlag

Hegnsloven, jf. LBK nr. 363 af 5. april 2019


Mark- og vejfredsloven, jf. LBK nr. 2154 af 16. december 2020

Resume

Jævnfør KLAR Forsynings vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til KLAR Forsynings bestyrelse og som følge af vedtægtsændringer en næstformand blandt de to, idet ejerkommunerne nu på skift udpeger bestyrelsens næstformand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges to medlemmer til KLAR Forsynings bestyrelse.
 2. der udpeges en næstformand blandt de to udpegede medlemmer.

Beslutning

Ad 1

Valgt er:

 • Line Krogh Lay (B).
 • Mikkel Lundemann (C).


Ad 2:

Line Krogh Lay (B) valgt som næstformand

Beskrivelse af sagen

I henhold til vedtægten for KLAR Forsyning A/S, stk. 5.2, består selskabets bestyrelse af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er medlemmer fra Stevns Kommune Kommunalbestyrelse.

Selskabets bestyrelse er en enhedsbestyrelse, som dækker både det fælles serviceselskab såvel som alle selskaberne i de fire ejerkommuners forsyningskoncerner, i alt 15 selskaber. I henhold til ejeraftalen for KLAR FORSYNING A/S, pkt. 7.5,
vælges bestyrelsesmedlemmerne for en 4-årig periode, der følger
kommunalbestyrelsens valgperiode. Formanden for bestyrelsen vælges eksternt efter godkendelse i hver af de 4 kommunalbestyrelser.


Næstformandsposten følger et rotationsprincip, og tilfalder Stevns Kommune i denne kommende valgperiode.


Medlemmerne udpeges ved forholdstalsvalg. Næstformandsposten blandt de to sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør ARGOs vedtægt punkt 6.2 skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Argo I/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant samt suppleant til bestyrelsen for ARGO I/S.

Beslutning

Valgt er:

 • Flemming Petersen (V) med Anette Mortensen (V) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

I henhold til vedtægten for det kommunale fællesskab ARGO I/S af 1. januar 2007 med senere ændringer, stk. 6.2, udpeger hver af de 9 interessentkommuner, blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, et medlem og en personlig suppleant til fællesskabets bestyrelse.


Den valgte skal være medlem af kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Fonden Femern Belt Development's vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem samt suppleant til Femern Bælt Komitéen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt suppleant til Femern Bælt Komitéen.

Beslutning

Valgt er:

 • Henning Urban Dam (A) med Anette Mortensen (V) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

I §11 i Fonden Femern Belt Developments vedtægter fremgår det, at følgende kommuner kan udpege medlemmer til Femern Bælt Komitéen:


Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune kan hver udpege 2 medlemmer.


Stevns Kommune, Faxe Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune og Køge Kommune kan hver udpege 1 medlem.


Det er pt. borgmestrene for kommunerne, der er udpeget.


Udpegningen sker som flertalsvalg.

Resume

I henhold til retsplejelovens §§ 111-113 sammensættes Kredsrådet for Midt- og Vestsjælland af kredsens politidirektør og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. det tages til efterretning, at borgmesteren indtræder i Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed.
 2. der vælges en stedfortræder for borgmesteren.

Beslutning

Ad 1: Taget til efteretning.

Ad 2: Anette Mortensen (V) valgt som stedfortræder for borgmester Henning Urban Dan (A).

Beskrivelse af sagen

Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed består at politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (Retsplejeloven), jf. LBK nr. 1835 af 15. september 2021.

Resume

Jævnfør trafikselskabet Movias vedtægter skal der vælges en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Movias Repræsentantskab.

Indstilling

Fovaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant samt en suppleant til Movias Repræsentantskab.

Beslutning

Valgt er:

 • Steen S. Hansen (A) med Bjarne Nielsen (V) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

I henhold til vedtægt af 1. januar 2016 for Trafikselskabet Movia, § 7, består repræsentantskabet af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet skal vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
De deltagende kommuner vælger på samme vis en stedfortræder for det valgte medlem.
De valgte skal være medlem af Stevns Kommunes kommunalbestyrelse.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør vedtægter for Andel A.m.b.A. udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant samt suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Andels repræsentantskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant og suppleant til selskabets repræsentantskab.

Beslutning

Valgt er:

 • Tim Christensen (A) med Morten Kasper (A) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af punkt 5.8 og punkt 6.1 i vedtægterne for Andel A.m.b.A. udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til selskabets repræsentantskab.


Selskabet opfordrer desuden ud fra et ønske om diversitet til at tage både køn, alder og etnicitet med i betragtning ved dette års udpegning.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

I henhold til ejeraftalen skal der udpeges to personer til VISM. Den ene skal være medlem af Kommunalbestyrelsen og den anden skal være en person med særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor for selskabets virkeområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 1 medlem blandt Kommunalbestyrelsen
 2. der udpeges 1 medlem med særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor selskabets virkeområde

Beslutning

Ad 1:

Valgt er Henning Urban Dam (A).


Ad 2:

Valgt er Claus Høgenhaug.

Beskrivelse af sagen

Selskabets opgaver er at forestå strategiske, turismefremmende aktiviteter indenfor Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation samt turismemarkedsføring.


Sammensætningen består af en bestyrelse på 8-10 personer, som vælges af selskabets generalforsamling.


I henhold til ejeraftalen vælger generalforsamlingen bestyrelsen efter indstilling fra ejerkommunerne og bestyrelsen:


 • Hver ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af ejerkommunens byråd/kommunalbestyrelse.
 • Hver ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor selskabets virkeområde.
 • Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode løber fra selskabets stiftelse 30. marts 2015 til den ordinære generalforsamling i 2018. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år.


Udpegningerne til begge valg sker sker ved flertalsvalg.

Resume

Kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer til Advisory Board, VisitSydsjælland-Møn A/S (VISM).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 5 medlemmer til Advisory Board, VISM.

Beslutning

Valgt er:

 • Steen Bonke Sørensen. 
 • Cathleen Pedersen.
 • Bjarne Nielsen.
 • Jacob Shaw.
 • Pia Helwig Johansen.

Beskrivelse af sagen

Advisory Boardet skal vejlede bestyrelsen for Visit Sydsjælland-Møn A/S i forhold til selskabets aktiviteter og sikre tilknytning til de lokale turismeerhverv.


Advisory Board består af 25 medlemmer, som udpeges således:


 • Hver ejerkommune udpeger 5 medlemmer
 • Turistforeningen i hver ejerkommune udpeger et medlem
 • VISM udpeger et medlem


Ved udpegning skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.


Udpegningerne sker ved forholdstalsvalg.


Resume

Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i den nye struktur indstille et medlem og en suppleant til skatteankenævn Sydsjælland, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 og lov om kommunernes styrelse § 25.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant og suppleant til skatteankenævnet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026

Beslutning

Valgt er:

 • Karsten Skov (V) med Peder Krogsgaard som suppleant.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 og lov om kommunernes styrelse § 25 indstille medlemmer til ankenævnene i den nye struktur. Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.


Skatteankenævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, vurdering af fast ejendom, fastsættelse af afgiftspligtig værdi af køretøjer mm.

Skatteankenævnet er et lokalt nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Skatteankenævn Sydsjælland, der dækker kommunerne Stevns, Køge, Faxe, Næstved og Ringsted har 6 medlemmer. Skatteankenævnene suppleres tillige med særlige medlemmer, som har skattefaglig indsigt.

Skatteministeren udnævner medlemmer af skatteankenævnet, og en suppleant for hvert af disse medlemmer, efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

Særlige betingelser for den udpegede

 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer.Udpegningerne skal ved flertalsvalg.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 635 af 13. maj 2020


Kredsinddelingsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1361 af 4. december 2019 (som ændret ved BEK nr. 1514 af 18. december 2019) om landets inddeling i skatte-, vurderings- og motorankenævnskredse

Resume

Stevns Kommune skal indstille en repræsentatnt til Vurderingsankenævn Storstrøm.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. der udpeges en repræsentant til vurderingsankenævnet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026


Beslutning

Valgt er:

 • Helen Sørensen.

Beskrivelse af sagen

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3. og ejendomsvurderingsloven.

Vurderingsankenævn Storstrøm dækker kommunerne Faxe, Køge, Næstved, Ringsted, Stevns, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg og har 30 medlemmer.


Stevns Kommune skal udpege et medlem.


Særlige betingelser for den udpegede

 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer.


Skatteministeren udnævner medlemmer af vurderingsankenævnet efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.

Udpegningen sker som flertalsvalg

Resume

Jævnfør §§ 6-7 i TV2 ØST´s vedtægter for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST udpeger hver af de 12 kommuner i dækningsområdet et medlem samt en suppleant til repræsentantskabet. Det er ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem og en suppleant til TV2 ØST´s Repræsentantskab.

Beslutning

Valgt er:

 • Gina Øbakke med Steen S. Hansen (A) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af §§ 6-7 i vedtægterne for repræsentantskabet for den regionale TV2-virksomhed TV2 ØST udpeger hver af de 12 kommuner i dækningsområdet et medlem samt en suppleant til repræsentantskabet. Det er et krav, at de udpegede er bosatte i TV2 Øst sendeområdet. Det er ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af Kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker efter flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Stevns Musikskoles vedtægter, som har hjemmel i musiklovens §§ 3a-3b, skal Kommunalbestyrelsen udpege en til to repræsentanter samt suppleanter til musikskolens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indtiller til KB, at


 1. der udpeges en til to repræsentanter samt suppleanter til Stevns Musikskoles bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Line Krogh Lay (B) med Hans Peter Michaelsen som suppleant
 • Heidi Vd Heikant Christensen med Mikkel Lundemann (C) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Stevns Musikskoles vedtægt § 4 udpeger Kommunalbestyrelsen en til to repræsentanter samt suppleanter til musikskolens bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.


Hvis der sker udpegning af to respræsentanter skal udpegningerne sker ved forholdstalsvalg. Dvs. 1 udpegning fra valggruppe 1 og 2 udpegning fra valggruppe 2.


Retsgrundlag

Musikloven, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014 og BEK nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler

Resume

Jævnfør Kulturaftalen refererer samarbejdet i Kulturregion Storstrøm til en politisk styregruppe, hvor aftalekommunernes kulturudvalgsformænd er medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. det tages til efteretning at formanden for udvalget for Abejdsmarked, Erhverv og Turisme udpeges til Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Samarbejdet mellem de seks kommuner i Kulturregion Storstrøm er organiseret med en politisk styregruppe.


Den politiske styregruppe har det kulturpolitiske ansvar for og udstikker via kulturaftalen retning og mål for det kulturelle område i Kulturregion Storstrøm.


Den politiske styregruppe har ansvaret for, at kulturaftalen implementeres, ligesom den har ansvaret for den dertilhørende økonomi.


Formand for den politiske styregruppe vælges af og blandt medlemmer af den politiske styregruppe. Medlemmer af den politiske styregruppe udgør hver af aftalekommunernes respektive kulturfaglige udvalgsformænd.

Resume

Jævnfør Østsjællands Museums vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til museets bestyrelse. Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant til Østsjællands Museums bestyrelse.

Beslutning

Udover borgmester Henning Urban Dam (A) er valgt:

 • Julie Hoff Sørensen (F)

Beskrivelse af sagen

Østsjællands Museum er en selvejende institution, der driver museumsvirksomhed i Stevns og Faxe Kommuner. Det er et statsanerkendt naturhistorisk og kulturhistorisk museum.


På baggrund af Østsjællands Museums vedtægt § 4 skal Kommunalbestyrelsen udgege en fra deres midte til museets bestyrelse.


Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.


Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg. Da borgmesteren er født medlem af bestyrelsen, indebærer dette, at valggruppe 2 udpeger et medlem.

Resume

Jævnfør Cafe Stevnens vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til foreningens styregruppe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem til Cafe Stevnens styregruppe.

Beslutning

Valgt er:

 • Karsten Skov (V).

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Cafe Stevnens vedtægt, afsnit 4.2, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Cafe Stevnens styregruppe. Det er ikke et krav, at den udpegede er medlem af Kommunalbestyrelsen.


Jævnfør vedtægtens afsnit 4.8 kan styregruppemedlemmerne maksimalt genudpeges 2 gange, hvilket medfører, at et styregruppemedlem maksimalt kan sidde i styregruppen i en sammenhængende periode på 12 år.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.


Resume

Jævnfør Vallø Lokalhistoriske arkivforenings vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. der udpeges 1 medlem til Vallø Lokalhistoriske Arkivforenings bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Leif Nielsen.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af vedtægterne for Vallø Lokalhistoriske Arkivforening udpeger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen. Det er ikke et krav, at den udpegede er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Udpegningen sker ved flertalsvalg.


Resume

Jævnfør Stevns Lokalhistoriske Arkivs vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 1 medlem til Stevns Lokalhistoriske Arkivs bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Tina Plenge.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. oktober 2021 at nedsætte antallet af udpegede medlemmer til bestyrelsen - fra to til et medlem.


På baggrund af vedtægterne for Stevns Lokalhistoriske Arkiv er det ikke et krav, at det udpegede er medlem af kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.


Resume

Jævnfør Foreningen Bøgeskov Havns vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem til Foreningen Bøgeskov Havns bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Tim Christensen (A).

Beskrivelse af sagen

Den tidligere Bøgeskov Fiskerihavn, som er ejet af Stevns Fiskeriforening, er omdannet fra at være en erhvervshavn til en foreningsdrevet havn ved navn Foreningen Bøgeskov Havn.


Jævnfør § 13 i Foreningen Bøgeskov Havns vedtægter skal Stevns Kommunalbestyrelse udpege et medlem til bestyrelsen. Dog kan Kommunalbestyrelsen også udpege en embedsperson til at varetage funktionen.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Lund Havns vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 2 medlemmer til Lund Havns bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Nicolai Bertram Christensen.
 • Mogens Haugaard (N)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af § 6 i Lund Havns vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til Lund Havns bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.


Udpegningerne sker ved forholdstalsvalg.

Resume

Jævnfør Rødvig Fiskerihavns vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege to repræsentanter til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges to repræsentanter til Rødvig Fiskerihavns bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Henning Urban Dam (A).
 • Hans Chr. Rasmussen.

Beskrivelse af sagen

Jvf. Rødvig Fiskerihavns vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til Rødvig Fiskerihavns bestyrelse.


Udpegningen sker ved forholdstalsvalg.

Resume

Jævnfør Stevns Erhvervsråds vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Stevns Erhvervsråds bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Henning Urban Dam (A).
 • Bjarne Nielsen (V).

Beskrivelse af sagen

I henhold til § 5 Stevns Erhvervsråds vedtægter skal der vælges to medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Erhvervsrådets bestyrelse.


Udpegningen sker efter forholdstalsvalg.

Resume

Jævnfør Udvikling Stevns´ vedtægt skal kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til aktionsgruppens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem og en suppleant til Udvikling Stevns bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Line Krogh Lay (B) og Bjarne Hendrichsen som suppleant.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af § 9 i Udvikling Stevns vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Udvikling Stevns bestyrelse. Der er ikke krav om, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. oktober 2021 at nedsætte antallet af udpegede medlemmer fra to til et.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Mødestedet Snurretoppens vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges et medlem til Snurretoppens bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Bjørn Truelsen Hansen.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af § 5 i Snurretoppens vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Snurretoppens bestyrelse. Det er ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Snurretoppen er en selvejende institution, som driver biograf, teater og andre kulturelle aktiviteter.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Stevns Teaterforenings vedtægter kan Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en repræsentant til Stevns Teaterforenings bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Inge Rasmussen.  

Beskrivelse af sagen

I § 5 i Stevns Teaterforenings vedtægter er anført, at bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant fra hjemkommunen.


Hidtil har Kommunalbestyrelsen udpeget 1 repræsentant til foreningens bestyrelse. I givet fald er det ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Resume

Jævnfør Stevns Frivillighedscenters vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen en observatør til foreningens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. der udpeges en observatør til Stevns Frivillighedscenters bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Flemming Petersen (V).

Beskrivelse af sagen

I Stevns Frivillighedscenters vedtægter § 6 er anført, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør til Stevns Frivillighedscenters bestyrelse.


Udpegningen sker ved flertalgsvalg.

Resume

Jævnfør Folketingsvalgloven skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 medlemmer, da borgmesteren, som er født medlem for valgbestyrelsen. Der skal ligeledes udpeges suppleanter for alle 4 medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. det tages til efteretning af borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen.
 2. der udpeges 3 medlemmer til valgbestyrelsen.
 3. der udpeges 4 personlige stedfortrædere for disse.

Beslutning

Ad 1: Taget til efteretning

Ad 2 og Ad 3:

Valgt er:

 • Anette Mortensen (V) med Bjarne Nielsen (V) som stedfortræder.
 • Mogens Haugaard (N) med Dorthe Winberg (C) som stedfortræder.
 • Sejer Folke (Ø) med Julie Hoff Sørensen (F) som stedfortræder.
 • Tim Christensen (A) som stedfortræder for Borgmester Henning Urban Dam (A).

Beskrivelse af sagen

Stevns og Faxe Kommuner danner fælles opstillingskreds og valgbestyrelse til henholdsvis Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og Folkeafstemninger. Faxe Kommune er kredskommune.

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund. Endvidere forestår valgbestyrelsen endelig opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.P

Kommunalbestyrelserne i henholdsvis Stevns og Faxe Kommuner vælger hver fire medlemmer og fire stedfortrædere.

Borgmesteren i kredskommunen er født formand (Faxe).

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg. Dette indebærer, at valggruppe 1 udpeger et medlem og en stedfortræder samt en stedfortræder for borgmesteren, og valggruppe 2 udpeger to medlemmer og to stedfortrædere.


Retsgrundlag

Folketingsvalgloven, jf. LBK nr. 1260 af 27. august 2020

Resume

I henhold til kommunal og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18 skal der i hver kommune nedsættes en valgbestyrelse med mindst fem og højst syv medlemmer samt stedfortrædere. Valgbestyrelsen har hidtil været identisk med Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen instiller til KB, at


 1. der vælges fem til syv medlemmer til valgbestyrelsen.
 2. der vælges personlige stedfortrædere for disse til valgbestyrelsen.

Beslutning

Valgt er:

 • Henning Urban Dam (A) med Steen S. Hansen (A) som stedfortræder.
 • Anette Mortensen (V) med Flemming Petersen (V) som stedfortræder.
 • Bjarne Nielsen (V) med Karsten Skov (V) som stedfortræder.
 • Tim Christensen (A) med Anne Much (A) som stedfortræder.
 • Mikkel Lundemann (C) med Dorthe Winberg (C) som stedfortræder.
 • Mogens Haugaard (N) med Jørgen Larsen (N) som stedfortræder.
 • Sejer Folke (Ø) med Julie Hoff Sørensen (F) som stedfortræder.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Lov om kommunale og regionale valg skal der i hver kommune nedsættes en valgbestyrelse ved kommunale valg. Valgbestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer samt suppleanter. De valgte skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er født formand. Valgbestyrelsen har hidtil været identisk med Økonomiudvalget.


Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) og forestår opgørelsen af valget.

Retsgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven, jf. LBK nr. 13 af 9. januar 2020

Resume

Jævnfør Stevns kommunale ungdomsskoles styrelsesvedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to repræsentanter plus suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

1. der udpeges to repræsentanter plus suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.

Beslutning

Valgt er:

 • Morten Kasper (A) med Rasmus Englund (V) som suppleant.
 • Martin Henriksen (O) med Julie Hoff Sørensen (F) som suppleant.

Beskrivelse af sagen

På baggrung af Stevns Kommunale Ungdomsskoles styrelsesvedtægt § 2, stk. 1 og 2 skal der vælges to repræsentanter samt suppleanter fra Kommunalbestyrelsen til Ungdomsskolens bestyrelse.


Udpegningen sker ved forholdstalsvalg.

Resume

I henhold til Ellegårdskollegiets vedtægter § 5, skal der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen til kollegiets bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Valgt er

 • Katja Pedersen.
 • Otto Mortensen.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ellegårdskollegiets vedtægter § 5, skal der udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen til kollegiets bestyrelse.


De udpegede skal ikke nødvendigvis være medlemer af kommunalbestyrelsen.


Udpegningerne sker efter forholdstalsvalg.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om de fortsat ønsker at være repræsenteret i Stevns Ældreboligselskabs bestyrelse. Hvis dette besluttes, skal der jf. Stevns Ældreboligselskabs vedtægt udpeges en repræsentant til foreningens bestyrelse.


Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at


 1. det besluttes om der fortsat skal være kommunalbestyrelsesmedlemmer, som repræsentanter i bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab.
 2. ved fortsat repræsentation skal der udpeges en repræsentant til bestyrelsen.


Beslutning

Ad 1: Det besluttes, at der fortsat skal være repræsentation af kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for Stevns Ældreboligselskab

Ad 2: John Dalsgaard Jensen valgt som repræsentant til bestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes kommunalbestyrelse er tidligere blevet anbefalet fra ekstern rådgiver om ikke at være repræsenteret i bestyrelser for boligselskaber. En efterfølgende afklaring har nu belyst, at der skal skelnes mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser.

En repræsentation i et boligselskabs afdelingsbestyrelse er kun tilladt under helt særlige forhold, hvorimod en repræsentation i et boligselskabs organisationsbestyrelse er tilladt.

Dog skal de udpegede repræsentanter være særlige opmærksomme på habilitet, godkendelse af regnskaber i forhold til kommunens tilsynsforpligtigelse samt at tage forbehold ved kritiske forhold, således at kommunen ikke kan blive erstatningsansvarlig ved. konkurs o.l.

Til dette skal dog oplyses, at så længe der ikke handles culpøst, så er kommunalbestyrelsesmedlemmer generelt omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring, som kommunen har tegnet.

Stevns Ældrebolig selskabsbestyrelse er en organisationsbestyrelse.

Fra Vordingborg Boligselskab, som er administrator for Stevns Ældrebolig Selskab er det meddelt, at de kan være alvorligt bekymret for boligselskabets fortsatte drift, såfremt organisationsbestyrelsen fremover alene skal bestå af beboere. Boligselskabet håber derfor på, at Stevns Kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat vil være repræsenteret.

Ved fortsat repræsentation skal kommunalbestyrelsen udpege et medlem til bestyrelse. Der vil efterfølgende så også ske udpegning af repræsentationer i udvalget fra Sundhed og Omsorg (tre medlemmer).