Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 27 april 2023, kl. 18:00
MødestedRådsalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.


Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen med den ændring, at punkt 320 udgår og behandles i fagudvalget igen, inden sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Resume

I forbindelse med KB-medlem Sejer Folkes udmeldelse af Enhedslisten, har han fremsendt anmodning om fremover at repræsentere den Kommunalpolitiske Arbejdsgruppe.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen beslutter om Kb-medlem Sejer Folke fremover i politiske sammenhænge må repræsentere den Kommunalpolitiske Arbejdsgruppe.


Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


8 medlemmer (C+F+N+Martin Henriksen (løsgænger)+Sejer Folke (løsgænger)) kan godkende, at kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke fremover i kommunalpolitiske sammenhænge må repræsentere Kommunalpolitisk Arbejdsgruppe.


10 medlemmer (A+B+V) kan ikke godkende, at kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke fremover i kommunalpolitiske sammenhænge repræsentere Kommunalpolitisk Arbejdsgruppe.Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kb-medlem Sejer Folke har i forbindelse med sin udmeldelse af Enhedslisten fremsendt anmodning om at repræsentere den Kommunalpolitiske Arbejdsgruppe. Denne repræsentation i stedet for at være angivet som løsgænger.


Da Sejer Folkes ønske om sin fremtidige repræsentantion ikke omhandler et eksisterende parti eller en kandidatliste, som valgbestyrelsen tidligere har taget stilling til, er det en afgørelse, der skal træffes af Kommunalbestyrelsen.


Forvaltningen har rådført sig med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til anmodningen, og de bekræfter, at det er op til kommunalbestyrelsen (indenfor de almindelige rammer af lighed og saglighed) at beslutte, om en løsgænger fremover skal anføres med det nye partitilhørsforhold i f.eks. beslutningsprotokoller, på kommunens hjemmeside etc. fremover.


Retsgrundlag

Den kommunale valglov

Den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Bjørn Truelsen Hansen blev af Kommunalbestyrelsen i dec. 2021 udpeget til Mødestedet Snurretoppens bestyrelse, jvf. institutionens vedtægter.

Bjørn Truelsen Hansen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til bestyrelsen.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der udpeges et nyt medlem til Snurretoppens bestyrelsen, med afsæt i Bjørn Truelsens Hansens anmodning.


Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen udpeger Bjarne Henriksen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bjørn Truelsen Hansen blev af Kommunalbestyrelsen i dec. 2021 udpeget til Mødestedet Snurretoppens bestyrelse, jvf. foreningens vedtægter.


Bjørn Truelsen Hansen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til bestyrelsen, da han p.t. har påtaget sig hvervet som formand for Snurretoppens bestyrelse.

Bjørn Truelsen Hansen agter at lade sig opstille til Snurretoppens bestyrelse på traditionelt vis til den kommende generalforsamling, og således få et mandat som identisk med de øvrige bestyrelsespladser.


Jvf. Snurretoppens vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Snurretoppens bestyrelse. Det er ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Snurretoppen er en selvejende institution, som driver biograf, teater og andre kulturelle aktiviteter.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Leif Nielsen blev af Kommunalbestyrelsen i dec. 2021 udpeget til Vallø Lokalhistoriske Arkivs bestyrelse, jvf. foreningens vedtægter.

Leif Nielsen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til bestyrelsen.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der udpeges et nyt medlem til Vallø Lokalhistoriske Arkivs bestyrelsen, med afsæt i Leif Nielsens anmodning.


Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen udpeger Jørgen Larsen (N).

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Leif Nielsen blev af Kommunalbestyrelsen i dec. 2021 udpeget til Vallø Lokalhistoriske Arkivs bestyrelse, jvf. foreningens vedtægter.


Leif Nielsen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et nyt medlem til bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder.


Jvf. Vallø Lokalhistoriske Arkivs vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Arkivets bestyrelse. Det er ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.


Resume

Ændring i varigheden i borgernes samlet spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder. Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. varigheden i borgernes samlet spørgetid ændres fra 15 minutter til 30 minutter.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. Beslutningen er gældende for dagens møde.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2019 blev nedenstående retningslinjer fastlagt for borgernes spørgetid ved kommunalbestyrelsens møder.


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Det anbefales at pkt. nr. 2 - ændres fra maksimalt 15 minutter til 30 minutter.


Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2022 oversendes til revision.

Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2022 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunens regnskab for 2022 oversendes til revisionen
Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 249:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Senest den 1. maj skal kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2022 overgives til revisionen.


Hovedtallene for regnskab 2022 ser således ud:
Overordnet resultat

Regnskabet viser et samlet resultat (kassetræk) på 18,6 mio. kr. Det er næsten 40 mio. kr. mindre, end hvad der er givet bevillinger til i 2022. Resultatet uden det brugerfinansierede område viser et kassetræk på 6,8 mio. kr. Hvis der ses bort fra det ekstraordinære kurstab på 7,5 mio.kr., der er indregnet i 2022, er regnskabet i balance på det skattefinansierede område. Driftudgifterne er 15,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, til trods for at 2022 har været præget af flere væsentlige udefrakommende forhold, der har medført ekstra udgifter som følge af coronapandemien, stigende (energi)priser og flygtninge fra Ukraine.


2022 har været et uforudsigeligt år på grund af ovennævnte forhold og de afledte økonomiske konsekvenser, det måtte give. Regnskabsresultatet er i dette lys særligt postivt - og en væsentlig faktor har været en generel økonomisk tilbageholdenhed overalt i kommunen.


Regnskabsresultatet i hovedpunkter

I oprindeligt budget 2022 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 2,1 mio. kr. Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 18,6 mio. kr., svarende til et ekstra kassetræk på 16,4 mio. kr.


Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

 • Ekstra anlægsudgifter på 12,7 mio. kr.
 • Budgetteret lånoptagelse på 5,1 mio. kr. vedrørende udgifter på det brugerfinansierede område hjemtages først i 2023
 • Mindre indtægter fra skatter og tilskud på 4,1 mio. kr.
 • Ekstra udgifter på det brugerfinansierede område på 7,9 mio. kr.
 • Færre driftsudgifter på 15,6 mio. kr.


I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre kassetræk på 39,7 mio. kr. De væsentligste årsager til det forbedrede regnkabsresultat er, at der har været færre driftsudgifter end budgetteret samt at budgetteret lånoptagelse på 6,7 mio. kr. først hjemtages i 2023.


Overskuddet på den strukturelle balance udgør 34,1 mio. kr., hvilket er 8,3 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede.


Der har været afholdt anlægsudgifter på 41,8 mio. kr. netto i 2022, fordelt med anlægsudgifter på 47,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 5,8 mio. kr. Anlægsudgifterne i 2022 er noget under niveauet i 2021, hvor der blev afholdt anlægsudgifter på netto 95,6 mio. kr. Det skyldes, at det i 2021 lykkedes at få afsluttet mange projekter, herunder også nogle som havde været udskudt fra tidligere år af forskellige årsager.


Det skattefinansierede område viser et resultat (underskud) på 6,8 mio. kr. Hvis der ses bort fra det indregnede kurstab i 2022, ville der således stort set være balance i regnskabet på det skattefinansierede område. Kurstabet på obligationsbeholdningen er ikke realiseret, men skal indregnes i kommunens regnskab. Det reelle tab sker først, når/hvis obligationerne indfries.


Driftsudgifterne i regnskabet ligger 15,6 mio. kr. under oprindeligt budget og 44,2 mio. kr. under korrigeret budget. Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget er fordelt på alle udvalg, med størst afvigelse på udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme. Mindreforbruget på driften skyldes mange forskellige forhold samt at der har været udvist økonomisk tilbageholdenhed på grund af usikkerhed omkring den økonomiske situation med merudgifter til corona, energi og ukrainske flygtninge.


Serviceudgifterne ligger 2,5 mio. kr. under kommunens serviceramme. Det er endnu usikkert, hvorvidt kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme og om der dermed kan komme en regnskabssanktion - i så fald udmøntes den i 2023. Der kan dog kun eventuelt blive tale om den kollektive del på 40 pct., da Stevns' serviceudgifter ligger inden for den individuelle ramme.


Der har i 2022 været ekstra ikke budgetterede udgifter som følge af corona, stigende energipriser samt ukrainske flygtninge. Merudgifter grundet disse forhold er opgjort til knap 20 mio. kr. i 2022. Der er tale om ekstra udgifter, som kommunen kun delvist er blevet kompenseret for af staten.


I vedhæftede Årsberetning 2022 og Regnskabsoversigter 2022 præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret.


Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 22. juni, når revisionsberetningen foreligger.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 18,6 mio. kr. i 2022 - det er 16,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.


Overførsler fra 2022 til 2023 er givet som tillægsbevillinger i 2023.


Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til Hårlevhallsens udeområde, som finaniseres af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat i budget 2023 (overført fra 2022).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Hårlevhallen Udeområde

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbBeslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 12. april 2023, pkt. 340:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 250:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at sagen skal vedlægges et bilag med beskrivelse af projektet frem mod Kommunalbestyrelsen behandling af sagen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudlvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af budget 2021 blev der afsat 2,5 mio. kr. til Hårlevhallens udeområder.


Med udgangspunkt i de afsatte midler til udvikling af udeområderne ved Hårlevhallen har udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme afholdt en workshop og efterfølgende dialogmøde i 2021. Ud fra brugernes input blev der udarbejdet materiale og forslag til hvilke elementer området kunne indeholde.

Udvalget præsenteret dette for brugerne den 1. marts 2022, og den 6. april 2022 besluttede udvalget på deres mødet hvilken prioritering af muligheder, der skulle etableres.


Forvaltningen (Teknik & Miljø) har efterfølgende været i proces omkring plan- og støjforhold og er nu klar til at indhente tilbud på anlægget.

Det forventes, at der bliver udbud på projektet, så snart midlerne er frigivet, og etableringen kan herefter påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Hårlevhallen Udeområde i budget 2023. Beløbet er overført fra 2022.

Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio.kr. eller derover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende anlægsregnskabet for Skolereform 2015 - 2022.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 11. april 2023, pkt. 300:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 251:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Skolereform 2015 - 2022.


Fra 2014 og frem blev der bevilget midler til Stevnsskolerne i forbindelse med implementering af skolereformen. Midlerne er bl.a. brugt til etablering af arbejdspladser til personale på skolerne, indkøb af it-udstyr, innovationsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med undervisningsmæssige fokusområder, herunder projekt Naturlig-Vis, som også blev støttet af A.P. Møller Fonden. I samme periode blev tildelt statslige midler til kompetenceudvikling på skolerne, her har projektet også understøttet aktiviteterne. I 2021 blev 2,4 mio.kr. omprioriteret til finansierning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, indkøb af pc'ere til daginstitutioner samt sagsbehandlingseftersløb.


Opgørelse budget/regnskabØkonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økoomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


Det lille mindreforbrug i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2022.


Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om at anlægge klimaskov og lysåbne arealer på 11 ha kommunal jord ved Klippinge. I starten af 2023 har der været gennemført en høring i Klippinge om klimaskovens placering, udformning, stier osv. Høringen viser at der generelt er opbakning blandt borgerne til en klimaskov på arealet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der anlægges klimaskov og lysåbent areal på 11 ha kommunal jord (matr. nr. 3al, 3ag og 4be Klippinge By, Magleby-Stevns) øst for KlippingeBeslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 258:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 254:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for sagen fremgår af sag nr. 181 på kommunalbestyrelsens møde den 1. september 2022 (sagen er vedlagt som bilag).


Dialogproces og arbejdsmøde har i løbet af efteråret 2022 ført frem til vedlagte notat (bilag 2) om klimaskovens udformning med lysåbne arealer, skovbryn, stier, p-plads, mindre sø, terrænregulering og mulihged for discgolf.


De indkomne høringssvar er samlet i vedlagte hvidbog fra høringen (bilag 3).


Med afsæt i processen og de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der generelt er stor opbakning til klimaskoven, selvom der dog også er ønsker om bedre indkøbsmuligheder, forslag til andre placeringer af skoven, bekymring for tab af udsigt, indblik fra stier og risiko for støj fra råger. Det er ikke planen, at der skal være stier i det 30 m brede lysåbne bælte langs husene, og derfor vurderer forvaltningen, at stierne i skoven ikke kommer til at give indbliksgener.


Ud fra de indkomne høringssvar, foreslår forvaltningen, at klimaskoven og de lysåbne arealer placeres som beskrevet i notatet (bilag 2) med følgende justeringer:

 • parkeringsplads etableres syd for Lykkebrovej og skovbrynet trækkes lidt tilbage fra vejen for at sikre bedre oversigtsforhold
 • hastigheden på Lykkebrovej reduceres til 60 km/t på skovstrækningen
 • mulighed for at etablere en mindre hundelufterskov øst for branddammen ved Lindencronevej eller øst for kommende p-plads syd for Lykkebrovej.
 • den skitserede terrænændring vil blive spredt ud over et større areal, så terrænreguleringen højst er 0,5 m.
 • noget af overskudsjorden fra søen vil blive benyttet til en mindre terrænhævning (max. 0,5 m) syd for Lykkebrovej.


Klimaskovfonden har øget deres tilsagn med op til 15%, med 102.900 kr. til 788.900 kr. ex. moms.


Hvis indstillingen godkendes, så vil forvaltningen:

 • tilså arealet med en frøblanding for biodiversitet
 • etablere stier i løbet af foråret
 • udarbejde tilladelser og skovplan
 • etablere p-plads, grave sø og foretage terrænændringer (august-september 2023)
 • indhegning og skovplantning (september-november 2023)
 • søge landbrugsstøtte til arealet

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Klimaskovfonden finansiere og etablerer arealet med skov, lysåben natur, stier og hegn. Stevns Kommune skal stå for den efterfølgende drift af skoven. Det anslås at driften af skoven vil kunne give 20-30.000 kr./år i indtægt, når skoven er vokset til.  Stevns Kommune må forvente udgifter i størrelsesorden 40-50.000 kr./årligt for år 2-5 for at sikre renholdelse mellem træer, biodiversitet, slåning af stier, pleje af det lysåbne areal. En del af disse udgifter vil delvist kunne kompenseres af fortsat landbrugsstøtte.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende høringsforslag til Forskrift for udendørs arrangementer med henblik på at forskriften skal i 4 ugers offentlig høring. Forskriften har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer, som eksempel musik og kulturelle arrangementer i Stevns Kommune i forhold til miljømæssige gener (støj m.v.).


Forskriften er opdateret til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2023 på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Høringsforslag til Forskrift for udendørs arrangementer godkendes
 2. forskriften sendes i 4 ugers offentlig høring
 3. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i offentlig høring
 4. forvaltningen bemyndiges til at offentliggøre forskriften, som vedtaget, uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 255:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 252:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen med en række ændringer. Der vil foreligge et revideret forslag til Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Sagen udgår, jf. beslutning under punkt 311 (Dagsorden - Beslutning).

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Forskrift for udendørs arrangementer på baggrund af tidligere klagesager over gener fra udendørs arrangementer, hvor det har vist sig at forvaltningen har haft begrænsede muligheder for at behandle klagen i forhold til den generelle lovgivning. Dette er til gene for både naboer og arrangører, da spillereglerne ikke er kendt på forhånd.


Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Center for Politik & Borger.


Forskriften har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer, som eksempel musik og kulturelle arrangementer i Stevns Kommune i forhold til miljømæssige gener (støj m.v.)

Der er opsat regler for blandt andet sluttidspunkt for afholdelse af arrangementer og orientering af naboer forud for afholdelsen af arrangementer.

Der er generelt ikke sat konkrete støjgrænser i forskriften, da de er svære at håndhæve og vil kræve en konstant støjmåling under alle arrangementer. Der er i stedet sat tidsbegrænsninger for afholdelse af arrangementet.


I tilfælde af klager over støj under selve arrangementer, skal klager kontakte politiet, som i relevante tilfælde kan standse musikken, jf. ordensbekendtgørelsens § 8.


Hvis arrangøren på forhånd ved at forskriften ikke kan overholdes, skal der søges dispensation. Forvaltningen vil derefter vurdere, om der kan gives dispensation.


Der er åbnet op for at der kan laves særlige regler for konkrete lokationer (bilag 1 i forskriften).

Det gælder eksempelvis i forbindelse med afholdelse af udendørs arrangementer i Boesdal Kalkbrud hvor der indgås en særskilt aftale med arrangørerne.

Der er i forskriften indsat bestemmelser om at listen kan opdateres løbende af forvaltningen efterhånden som behovet evt. opstår, uden yderligere politisk stillingtagen.


Forskriften gælder for alle udendørs arrangementer i Stevns Kommune, hvor offentligheden har adgang, og/eller hvor arrangementet vil berøre nærtboende væsentligt. Forskriften gælder også ved arrangementer i telte uanset om der tages entre eller ej.

Forskriften gælder for alle arrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg. Korte lydindslag ved udendørs arrangementer (eksempelvis stævner, cykelløb, dromedarudstilling) og lignende er ikke omfattet.


Forskriften gælder ikke for private fester og arrangementer.


Forvaltningen indstiller at høringsforslaget godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring. I tilfælde af at der ikke kommer nogen høringssvar, indstiller forvaltningen af forslaget kan offentliggøres, som vedtaget, uden yderligere politisk stillingtagen. Der laves efterfølgende en kort orienteringssag til udvalget.

Retsgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017om miljøregulering af visse aktiviteter
 • Bekendtgørelse nr 511 af 20/06/2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Udvalget Plan, Miljø og Teknik skal frigive anlægsbudget til indkøb af rullemåtter som vil forbedre adgangen til 3 udvalgte offentlige strande.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til Handicapvenlige strande i 2023

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 251:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 253:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I maj 2021 afholdt Handicaprådet en temadrøftelse om tilgængelighed og handicapvenlige adgange til de stevnske strande. På den baggrund undersøgte forvaltningen en række forhold for strandene i Stevns og undersøgte en række muligheder.


Der er 9 strande i Stevns Kommune, hvoraf de 3 er offentlige og 6 er private. På baggrund af forvaltningens undersøgelser og efterfølgende drøftelser med Handicaprådet blev det besluttet at adgangen til strandene Rødvig Vest, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven skulle forbedres.

Der er i Budgetaftalen for 2023 afsat 120.000 kr. til Handicaprådets ønske.


Adgangsvejene til højeste daglige vandstand bliver etableret med rullemåtter der ligger på selve sandstranden og som holdes fast med spyd ned i sandet. Der vil ikke være anlæg i selve vandet.


Rullemåtterne skal ligge på strandene i perioden 1. maj til 30. september, hvorefter de bliver rullet sammen og opbevares på Materielgården til året efter.

Gennemførelse af anlæg til Handicapvenlige strande kræver godkendelse fra Kystdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 120.000 kr.


Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Handicapvenlige strande i budget 2023.

Resume

Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde d. 7. marts 2022. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d. 5. april 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring


Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 237:

4 medlemmer (A, B, C og V) anbefaler indstillingerne

1 medlem (N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 255:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


5 medlemmer (A, C, V og Sejer Folke Henriksen) anbefaler indstillingen.

1 medlem (N) tager forebehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


15 medlemmer (A+B+C+F+V+Sejer Folke (løsgænger)) godkender indstillingen.


1 medlemmer (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.


2 medlemmer (N) stemmer hverken for eller imod.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr.4 er at give mulighed for at flytte Rødvig station fra sin nuværende placering ved Østersøvej, til Vemmetoftevej.


Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 4 D3 som udlægges til offentlige formål og rammeområde 4 R5 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for ny Rødvig station, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt område på det tilovers blivende baneterræn mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade.


Rammeområde 4 D3 omfatter et areal på ca. 3800 m2 som i dag er en del af rammeområde 4 B3 udlagt til boligområde. Afgrænsningen af rammeområde 4 D3 er i overensstemmelse med det areal som Stevns kommune har planlagt skal bruges til at anlægge parkeringsplads samt betjening og afskærmning af den nye togstation.


Rammeområde 4 R5 omfatter den nordligste del af det tilovers blivende baneterræn som ligger mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade. Arealet er 2800 m2 stort og er i dag udlagt til henholdsvis centerområde rammeområde 4 C2 og offentlige formål rammeområde 4 D1.


Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 209 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.


Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag samt afholdt borgermøde om projektet, i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. juni – 7. juli 2022. Borgermødet er planlagt efter høringsperioden er afsluttet og høringssvar indkommet efter afholdt borgermøde er medtaget.


Der er indkommet 8 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)


De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, ønsker til indretning af den nye station og sammenfattes overordnet i følgende emner. Et enkelt høringssvar udtrykker kritik af at man flytter stationen.


- Afskærmning både i forhold til beplantning og lysindfald

- Indretning af stationen

- Trafik omkring stationen og adgangsveje. Eks. Cykel- og gangstier


Forvaltningen vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen og udviklingsplanen for Rødvig


Bilag:

Kommuneplantillæg inklusiv rammeområder

Miljøscreening og Bilag IV arter samlet

Udviklingsplan for Rødvig

Referat fra Plan, Miljø & Tekniks udvalgsmøde d. 5. april 2022

Samlede høringssvar


Økonomiske konsekvenser og finansiering

ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at forslag til Lokalplan nr. 209 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde den 7. marts 2023. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde den 5. april 2022.

Indstilling

1. forslag til lokalplan nr. 209 godkendes

2. planforslaget sendes i offentlig høring og at der afholdes borgermøde i høringsperioden

3. forvaltnignen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden det vedtagne forslag offentliggøres


Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 238:

4 medlemmer (A, B, C og V) anbefaler indstillingerne

1 medlem (N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 256:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


5 medlemmer (A, C, V og Sejer Folke Henriksen) anbefaler indstillingen.

1 medlem (N) tager forebehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


15 medlemmer (A+B+C+F+V+Sejer Folke (løsgænger)) godkender indstillingen.


1 medlemmer (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.


2 medlemmer (N) stemmer hverken for eller imod.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Flytning af Rødvig Station har gennem årene været et højt prioriteret borgerønske af flere grunde. Dels for at fjerne jernbaneoverskæringerne i byen, øge sikkerheden, mindske støj og gøre stationen mere tilgængelig for flere borgere og frigive arealet foran den nuværende stationsbygning.


Placering af den ny station indgår eks. i Lokalplan 62 fra marts 2002 og Udviklingsplanen for 2015 (bilag). Borgerforeningen har som opfølgning på udviklingsplanen i slutningen af 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 302 borgere har prioritere forslag fra Udviklingsplanen på en top 10 liste (bilag). Topscorer blev flytning af stationen.


I Forbindelse med planlægning for renovering af Østbanen, har man i tæt samarbejde med Region Sjælland, Lokaltoget og Movia, gjort det muligt at flytte stationen.


Indretning

Den ny Rødvig Station omfatter velfærdsbygning, toiletbygning og tilhørende parkerings- og ankomstarealer.


Der etableres 15 p-pladser og 2 handicappladser. Delområdet til parkering giver plads til at anlægge en del flere pladser. Manøvreareal vil blive asfalteret, mens de enkelte pladser får græsarmering. Der etableres desuden en Kiss-and-ride.


Ved perronen etableres en velfærdsbygning til lokaltogets medarbejdere samt et offentligt handicapvenligt toilet.


Der er i disponeringen lagt stor vægt på, at gående og cyklende til stationen har trafiksikre adgangsveje og at indretningen af stationen bliver imødekommende og selvforklarende.

Der er taget hensyn til de nærmeste naboer til den kommende station således, at indretningen minimerer indbliksgener fra stationens brugere og ikke skaber unødig trafik i området.


Junglestien vil fortsat have en naturlig stiforbindelse langs skinnetracéet og tilknyttes naturligt til den kommende stiforbindelse syd for Vemmetoftevej, der forbinder det kommende stationsområde med havnen og bymidten.


Der etableres sti og opholdsareal i stationens disponering fra Marmorvej til og med parkeringspladsen.


På det tilovers blivende baneterræn mellem Vemmetoftevej og Rødvig hovedgade, gives der mulighed for at bruge arealet til rekreativt areal med gang- og eventuelt cykelsti. Arealet er ligeledes udlagt til rekreativt areal for at sikre at Lejdebæk å kan fritlægges på den del af strækningen som det er fastslået i forbindelse med forundersøgelser for flytning af Rødvig station. (Notat om Lejdebæk å i bilag.)


Afvikling af trafik og trafiksikkerhed ved ny Rødvig station

I forbindelse med fjernelse af gamle skinner, skal der etableres nye overgange på Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade og i den forbindelse ses der på forskellige løsningsforslag som fx asfaltbelægning i afvigende farve til at markere overgangene.


Der skal desuden placeres to buslommer i umiddelbart nærhed til stationen, sådan at de bedst betjener den nye togstation samt børne- og fritidsinstitutioner i nærheden.


Forhøring

den 7. september 2022 blev der afholdt forborgermøde for projektet. Formålet med mødet var at gøre det enkelt og præcist, hvad lokalplanen kan regulere, samt at åbne for en dialog med borgerne om deres input og ønsker til den nye station og det rekreative areal på det tilovers blivende baneterræn. Der deltog ca. 100 borgere og projektets væsentligste elementer blev drøftet. Herunder afskærmning for støj og lys, trafik omkring stationen og adgangsforhold. Input og ønsker fra borgermødet og høringssvar ifm §23C høring er indarbejdet i lokalplanen.


Orientering om VVM

I forbindelse med det forudgående arbejde med at planlægge for flytning af Rødvig station, er der foretaget VVM-screening af projektet. VVM-screeningen har fastslået at Lejdebækken skal fritlægges på en del af det tilovers blivende baneterræn, som erstatning for den del af Lejdebækken som rørføres i forbindelse med anlæg af spor ved ny Rødvig station.


VVM-screeningens afgørelse offentliggøres sammen med planforslaget.


Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i området. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.Bilag:

Lokalplanforslag med kortbilag

MIljøscreening og skema med Bilag IV arter

Udviklingsplan for Rødvig

Notat og illustration om fritlægning af Lejdebækken

Støj-rapport

Borgerforeningens stemmeseddel og følgebrev


Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Borgerrådgiverens årsrapport for 2022 forelægges til orientering. Rapporten indeholder en gennemgang af de forvaltningsretlige emner, der har været flest henvendelser om, anbefalinger til forvaltningen inden for disse emner samt statistik over registrerede henvendelser. Rapporten indeholder også en afrapportering af årets aktiviteter for Stevns kommunes whistleblowerordning.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

 1. årsrapporten fra borgerrådgiveren for 2022 tages til efterretning.
 2. den årlige afrapportering for Stevns kommunes whistleblowerordning for 2022 tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 252:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 11. april 2023, pkt. 302:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 12. april 2023, pkt. 332:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Social og Sundhed, 12. april 2023, pkt. 174:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 247:


Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter supplerende, at der på et orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen årligt orienteres om tiltag i forlængelse af borgerrådgiverens årsrapport.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsrapport er den første rapport fra borgerrådgiveren, som dækker et helt kalenderår. Borgerrådgiverens arbejde i 2022 har båret præg af, at antallet af henvendelser er steget med knap 2/3 fra 34 henvendelser i 2021 til 133 henvendelser i 2022. De 133 henvendelser har udmøntet sig i oprettelse af 143 punkter til behandling. For en oversigt over henvendelser fordelt på fagcentre og behandlede emner fordelt på fagcentre i 2022, se bilag 2.

Borgerrådgiveren har i løbet af året hjulpet borgere med løsning af sager, hovedsageligt ved hjælp til formulering af skriftlige klager over sagsbehandlingen eller klager over en konkret afgørelse. Enkelte henvendelser har været løst ved borgerrådgiverens facilitering af dialogmøder mellem forvaltningen og borgeren. Der har i år også været et stort antal henvendelser, der ikke vedrørte en klage, men anmodning om generel regelvejledning, hjælp til ansøgningsprocedurer og vejvisning ind i organisationen. Disse henvendelser kan også løses ved henvendelse til borgerservice eller kontakt til fagkontorer. Borgerrådgiveren vil være opmærksom på om tendensen til mange af disse henvendelser fortsætter og se på årsager og løsninger.

Årets emner er de samme som for årsrapporten 2021. Det skyldes, at der i 2021 primært kom henvendelser angående et fagområde samt at det er vurderingen, at et år ikke er tilstrækkelig tid til at kunne vurdere om anbefalingerne fra rapporten kan have haft en indvirkning på antallet af klagesager eller tendenser i sagsbehandlingen. Dette års temaer er således igen emner inden for god forvaltningsskik: vejledningspligt og sagsbehandlingstid. Årsrapporten skitserer, hvad reglerne er for de enkelte emner, understøttet af eksempler fra årets henvendelser og opsummerer en række konkrete anbefalinger til forvaltningen inden for hvert emne. Anbefalingerne er ment som en hjælp til at afværge de udfordringer, som borgerrådgiveren møder i borgernes henvendelser.

Emner og anbefalinger

God forvaltningsskik er kort opridset normer og principper for, hvordan kommunen bør opføre sig i forhold til borgerne. Det betyder generelt, at man som sagsbehandler bl.a. skal optræde venligt, hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. Vejledningspligten og sagsbehandlingstider er normer der hører under god forvaltningsskik.

Kommunens vejledningspligt skal sikre, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser ikke udsættes for retstab, og at borgeren er tilstrækkeligt orienteret om betydningen af reglerne på et givet område. På det sociale område er vejledningspligten skærpet som følge af den sociale retssikkerhedslov § 5.

De vigtigste anbefalinger til vejledningspligten er:

 • at ledelsen sætter fokus på vejledningspligten.
 • at ledelsen sørger for at medarbejderne er klædt fagligt på til at vejlede borgerne inden for eget område og er opmærksomme på, hvornår der kan være behov for at søge vejledning inden for et andet fagområde
 • Større opmærksom på, at ansøgninger skal behandles uanset, hvilket format de modtages i, og at hvis der er krav om et bestemt format, skal der vejledes om det.

I forhold til sagsbehandlingstiden er det et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Kommunen skal underrette borgeren, hvis en sag ikke kan afgøres inden for kortere tid eller hvis sagen trækker ud. Der skal gives en begrundelse for sagsbehandlingstiden og det skal oplyses, hvornår der vil blive truffet en afgørelse. Borgerrådgiveren modtager både klager over at sagsfrister ikke overholdes, at der ikke meldes nye frister ud samt at sagsbehandlere ikke vender tilbage på henvendelser om sagsbehandlingstiden. Det er i denne sammenhæng vigtigt at have for øje, at lange frister kan have store økonomiske og menneskelige konsekvenser for borgeren.

De vigtigste anbefalinger om sagsbehandlingstiden og manglende svar er:

 • at ledelsen sikrer gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne.
 • at borgeren orienteres, gives en forklaring samt en ny sagsfrist, hvis sagsbehandlings- og svarfrister ikke kan overholdes.

Stevns kommunes whistleblowerordning

Borgerrådgiveren er også en del af Stevns kommunes whistleblowerenhed, som har ansvaret for at varetage Stevns kommunes whistleblowerordning. En gang årligt skal Stevns kommune afrapportere om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år. Fra 1. januar til 31. december 2022 har Stevns kommunes whistleblowerordning modtaget 3 indberetninger. To indberetninger er afvist af whistleblowerenheden, idet indberetningerne faldt uden for ordningens anvendelsesområde. En indberetning har været undergivet realitetsbehandling. Behandlingen af indberetningen er afsluttet. Temaerne for indberetningen vedrører tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter, grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere. Der har været nul politianmeldelser i 2022. Se bilag 3.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns kommunes borgerrådgiver § 8, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Med denne sag orienteres om Udsatterådets arbejde i 2022, da Udsatterådet i henhold til deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen. Årsberetningen for 2022 er vedhæftet som bilag.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådets årsberetning for 2022 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 12. april 2023, pkt. 183:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 257:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social & Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Udsatterådets vedtægter skal rådet hvert år afgive en beretning til kommunalbestyrelsen.


Ifølge vedtægterne skal Udsatterådet sammensættes af følgende:

 • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Social og Sundhed
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT)
 • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
 • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.


I starten af 2022 havde Udsatterådet 4 vakante pladser. Det lykkedes at finde 3 nye medlemmer, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 14. juni. Udsatterådet er her i 2023 fortsat i gang med at finde det sidste medlem, så rådet kan blive fuldtalligt.


Udsatterådet har afholdt 4 ordinære møder i 2022, hvor rådet har haft besøg af:

 • Stevns Kommunes borgerrådgiver - orientering om borgerrådgiverens årsberetning.
 • Arbejdsmarked - temadrøftelse om beskæftigelsesplanen for 2023.


I 2022 afgav Udsatterådet et høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.


Udsatterådet har brugt en del tid på at komme godt fra start i den nye funktionsperiode - blandt andet via en temadrøftelse på decembermødet om roller, forventninger og hvordan rådet skal gribe arbejdet an. Temadrøftelsen resulterede blandt andet i:

 • en række retningslinjer for samarbejdet - både i Udsatterådet og i formandskabet.
 • udarbejdelse af et årshjul for at skabe mere struktur og fremdrift.


Den vedhæftede årsberetning blev godkendt i Udsatterådet den 23. februar 2023.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag orienteres om Handicaprådets årsberetning for 2022, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen. Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådets årsberetning for 2022 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 12. april 2023, pkt. 182:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 258:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social & Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Handicaprådets vedtægter afgiver Handicaprådet årligt en beretning eller orientering til kommunalbestyrelsen om sit arbejde og virke. Med denne sag orienteres om Handicaprådets arbejde i 2022.


Handicaprådet består af otte medlemmer, heraf fire fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.


Handicaprådet afholdt 4 ordinære møder i 2022, hvor rådet har brugt en del tid på at afklare rollefordeling mellem medlemmerne og fastlægge fokusområder for den nye funktionsperiode.


I 2022 havde Handicaprådet en temadrøftelse med Arbejdsmarked om fokusområdet "arbejdsløshed blandt unge med handicap" og besøg af en repræsentant fra firmaet Boblberg.


Handicaprådet arbejdede også med tilgængelighed og bidrog til, at

 • handicapvenlige strande kom med i kommunens anlægsbudget for 2023.
 • belægning på gangsti ved plejecenter Stevnshøj blev rettet op.


Handicaprådet har været repræsenteret i:

 • Indstillingsudvalget for §§ 18 og 79 tilskud - 2 repræsentanter.
 • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant.


I 2022 valgte Handicaprådet at afgive høringssvar til:

 • kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper.
 • kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.
 • reviderede retningslinjer for tilskud efter Servicelovens §§ 18 og 79.
 • udvidet balancekatalog vedrørende budget 2023.


I november besluttede Handicaprådet at sætte Handicapprisen på pause. Årsagen er, at rådet gennem flere år stort set ikke har modtaget indstillinger til prisen. Se uddybning i bilag.


Årsberetningen er godkendt af Handicaprådet den 9. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2022, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed til Kommunalbestyrelsen. Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådets årsberetning 2022 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 12. april 2023, pkt. 181:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 260:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ældrerådets vedtægter udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.


Ældrerådet i Stevns Kommune består af 9 medlemmer. Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager på stort set alle møder, og centerchefen for Teknik & Miljø deltager ved behov.


I 2022 har Ældrerådet afholdt 10 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Ældrerådet deltog i dialogmøde om budget med fagudvalget i juni og har været repræsenteret ved møder i Regionsældreråd Sjælland og ved møder, kurser, konferencer og temadage i regi af Danske Ældreråd.


Ældrerådet er repræsenteret i:

 • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
 • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
 • Indstillingsudvalg for §§ 18 og 79 - 2 repræsentanter.


Rådet nedsatte 4 udvalg/arbejdsgrupper for henholdsvis aktiviteter, PR/presse, Ældrerådets ny brochure samt revidering af vedtægter og forretningsorden. Derudover har Ældrerådet udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder mm.


Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager. Herunder nævnes nogle enkelte (for en uddybning henvises til årsberetningen):

 • introduktion til Sundhed & Omsorg - løbende over 3 møder
 • nyt plejecenter i Store Heddinge
 • ny affaldsordning
 • Madservice - kommende brugertilfredshedsundersøgelse
 • dialog om samarbejder med borgmester
 • udendørs musikinstrumenter til plejehjem
 • fremtidens ældrepleje
 • dialog om samarbejde med udvalgsformanden for Social & Sundhed
 • plejecenterplan
 • magtanvendelser og diverse tilsynsrapporter
 • sundhedsklynger
 • blomstringsmodel - besøg af demenskoordinator.


Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

 • kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper
 • kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
 • kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger
 • genudbud af kompressionsprodukter
 • frivillighedspolitik - herunder nyt fælles indstillingsudvalg for §§ 18 og 79 tilskud
 • reviderede retningslinjer for §§ 18 og 79
 • navneskift fra plejecenter til plejehjem
 • revideret vedtægt og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd
 • budget 2023
 • ny fritids- og idrætspolitik
 • udbud af diabetesprodukter
 • kvalitetsstandard for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance.


Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 6. marts 2023 - se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.


Beslutning

.