Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 7 november 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 7. november 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 14 mio. kr. på anlæg. På det brugerfinasierede område (renovation) viser opfølgningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.


Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 4,9 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 2,1 mio. kr. samt en positiv tillægsbevilling på det brugerfinansierede område på 5,1 mio.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget godkender indstillingen uden yderligere anbefalinger.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Plan miljø og Teknik. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på rammeaftaler, lønsumsstyring og ekstraordinære overførsler til 2023 på 1,6 mio. kr.


Merforbrug på øvrig drift på 4,5 mio. kr.


Mer/mindreforbrug som følge af corona på 0 mio. kr.


Der forventes overført 1,6 mio. kr. til 2023.Det brugerfinansierede område Renovation

På det brugerfinansierede område er der en merudgift på 5,1 mio.kr., hvilket overordnet set består i at der ikke kan afløftes moms af såvel indtægter som udgifter. Taksterne for 2022 blev beregnet ud fra den forudsætning at der kunne afløftes moms af udgifterne.Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 14,0 mio. kr., som primært skyldes overførsel til 2023 på 11,9 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 2,1 mio.kr. som hovedsagligt består i anlæg, der er afsluttet eller hvor budgettet ikke skal anvendes.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


I 2022 er der dog en særlig situation på grund af flere forhold, herunder corona, ukrainske flygtninge samt merudgifter til energi og stigende inflation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et merforbrug i 2022 på 2,9 mio. kr. vedrørende drift, 5,1 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område og et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. vedrørende anlæg.


Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2022:


4,5 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona

-2,1 mio. kr. vedrørende anlæg

5,1 mio kr. vedrørende det brugerfinansierede område


Der forventes overført 1,6 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og 11,9 mio. kr. vedrørende anlæg.
Resume

Budget 2023 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.


Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2023 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der sker afklaring af nedenståendeBeslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget præciserer, at midlerne til Kystvejen er afsat med henblik på at forbedre tilgængeligheden.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2023 den 6. oktober 2022. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2023 og frem.


Anlægsforslag om Kystvejen - afklaring og præcisering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2023-2026.Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om status for sager i Stevns Ejendomme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et årshjul til udvalgets orientering.

Siden vedtagelsen af anlægsbevillingen for de prioriterede puljer til henholdsvis "Større vedligehold af kommunale ejendomme" og til "Energiforbedringer" er der ikke sket ændringer i prioriteringen. (Se bilag) 

Siden seneste fremlæggelse af årshjulet er der ikke sket ændringer. (Se bilag)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for 2023 for naturvejledning og lejrskoleophold på Stevns Natur Center

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. takster for naturvejledning og ophold på Stevns Naturcenter i 2023 godkendes.Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknikudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Naturcenteret har et årligt udgiftbudget på 1,2 mio. kr. og der er en årlig lejeindtægter på 0,6 mio.kr. i budget 2023.


Som en del af balancekatoget for budget 2023 skal Naturcenteret øge lejeindtægten med 80.000 kr. fra 2023 og frem i forhold til 2022.


Ugen på naturcenteret er delt op i 3 hold.

Lejrskoleophold fra mandag til onsdag og fra onsdag til fredag sættes prisen pr. ophold op fra 6.000 kr til 7.000 kr. pr klasse.(30 personer)

Weekendhold fra fredag til søndag sættes op fra 7.000 til 8.000 kr. for 30 personer.

Sammenlignet med andre naturlejrskoler vil Stevns prismæssigt stadig ligge i den nedre ende.

Naturcenterets takster er sammensat på følgende måde:Taksternes stigning skal ikke ses som ren prisstigning, men krav om at man som tillægsydelse modtager formidling om Stevns, under ophold på Stevns Natur Center. Ved ophold i weekender, på helligdage og i ferier får man ikke direkte naturvejledning, men kan deltage i et af de kvartalsmæssige brugerkurser.

Yderligere uddybning forefindes i vedhæftede interne takst-overblik.


Retsgrundlag

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget

Resume

Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.


 • Lokalplan nr. 189 overførsel af sommerhus område til byzone Strøby Egede, er blevet konsekvensrettet. Lokalplanens § 11.1.2 og § 11.1.3. ophæves. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 26. juni 2019. Planklagenævnet modtog efterfølgende klage over afgørelsen.

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen, idet nævnet dog ophæver lokalplanens § 11.1.2 og § 11.1.3. Det betyder, at lokalplanen ændres. Lokalplanens § 11.1.2 og § 11.1.3. er blevet ophævet fordi Stevns Kommune ikke har ret til at fastsætte, bestemmelser der udvider grundejerforeningernes forpligtigelser til også at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

Det rettede plandokument ligger på Plandata fra den 12. oktober 2022


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg til OMYA.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg godkendes

2. der afholdes formøde om projektet i forbindelse med fire ugers forhøring.Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Niras ansøger på vegne af OMYA, om at etablere et solcelleanlæg på et ca. 2 -2,5 ha areal i tilknytning til deres virksomhed for at være tilnærmet selvforsynet med el. Den samfundsmæssige udvikling har gjort det aktuelt at virksomheder enkeltvis, afsøger muligheden for at bruge mest mulig grøn energi til drift af virksomhed.


Arealet er i dag domineret af græsseng og ligger tæt op til jordbrugsareal. Arealet er ubebygget.

Solcelleanlægget vil have en kapacitet på 1.500 – 1.800 kWp. Anlægget består af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde på op til ca. 3 meter med en hældning på ca. 25 grader.


Arealet er en del af matr. Nr. 21a Sigerslev by, Store Heddinge. Arealet ligger i landzonen.


Plangrundlag

Området er ikke lokalplanlagt eller en del af rammeområde, men grænser op til kommuneplanens Rammeområde 9 E2 som er udlagt til erhvervsområde med specifik anvendelse angivet som erhvervsområde og råstofindvinding. (OMYAS areal til råstofindvinding)


Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for området, til teknisk anlæg. Planforslaget skal afklares med Bolig- & Planstyrelsen. Inden der udarbejdes kommuneplantillæg skal der foretages en offentlig høring i fire uger, hvor der indkaldes til ideer og forslag til planlægningen.


Området ligger inden for flere udpegninger i kommuneplanen, herunder Kystnærhedszonen og Større sammenhængende landskab.


Den endelige lokalplanlægning, afgrænsning, beplantning, placering af solceller o.l., skal fastlægges under hensyntagen til bindinger i kommuneplanen. Herunder særligt den kystnære beliggenhed og den visuelle kontakt til klinten og landskabet omkring.


Det er desuden hensigten at planforslaget skal fastlægges så beplantning ikke kun virker afskærmende, men også kan bidrage aktivt til at øge biodiversiteten.


Vejadgang.

Området skal kunne tilgås med lette køretøjer til servicering af anlæg.


Bilag

- Startskema

- Anmodning om lokalplanRetsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Plan, Miljø og Teknikudvalget skal beslutte, at der skal udarbejdes lokalplan for den del af Boesdal Kalkbrud, der ikke er omfattet af Lokalplan 200 Besøgscenter og parkering ved Boesdal Kalkbrud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. anmodningen om udarbejdelse af en lokalplan godkendes,
 2. at der fastsættes en dato for formøde om lokalplanen.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget godkender indstillingen og fastsætter dato for formøde til torsdag den 26. januar 2023 kl. 17.00.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik.

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen er at fremme og understøtte den rekreative og kulturelle anvendelse af området under hensyntagen til områdets natur samt kulturhistoriske og landskabelige interesser. Lokalplanen vil blandt andet give mulighed for at etablere en naturlegeplads, trappe og landgangsbro. Derudover vil lokalplanen opstille rammer for anvendelse og renovering af den eksisterende lade og pyramide, til brug for fritidsmæssige og kulturelle aktiviteter og arrangementer. Området er på ca. 17,5 ha. og ligger på Boesdalsvej 14. Lokalplanområdet er omfattet af matr. nr. 24t, 24r, del af matr. nr. 70a og 24e, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge.


Stevns Kommune er på nuværende tidspunkt ved at undersøge, hvorvidt en landgangsbro vil have væsentlig betydning for Natura 2000 udpegningen ved Stevns Rev. Resultatet forventes af foreligge indenfor et par måneder. Den endelige lokalplanafgrænsning og indhold afventer resultatet af denne undersøgelse.


Forsøgsordning

Naturstyrelsen meddelte den 9. november 2015 forsøgstilladelse til etablering af et besøgscenter samt omlægning af parkeringsplads, ankomststi og etablering af en naturlegeplads og en landgangsbro. Lokalplan 200 for besøgscenter og parkeringsplads blev vedtaget i 2020. Forsøgsordningen var gældende indtil 9. november 2020, hvor den blev forlænget med yderligere to år.


Tilladelsen giver Stevns Kommune mulighed for at planlægge for projekter uanset planlovens regler i § 5b vedrørende kystnærhedszonen. Tilladelsen er meddelt, idet projekterne har potentiale for udvikling af kyst og naturturisme og for øget tiltrækning af udenlandske turister, og da projektet sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter i området og efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser.


Tilladelsen er givet på vilkår af, at projektet skal indpasses arkitektonisk og opføres under hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. De nødvendige arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige hensyn skal sikres gennem den fremtidige lokalplan.


Der er i 2022 givet tilsagn om fondsmidler til renovering af den lille lade og pyramiden.


Plangrundlag

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens Rammeområde 9D9 Boesdal Kalkbrud, som udlægger området til offentligt formål, oplevelsesøkonomisk center og større rekreativt område. Anvendelsen omfatter besøgs- og formidlingscenter for Stevns Klint UNESCO Verdensarv, parkering, bro, ankomststi og legeplads. Desuden postindustrielle bygværker. Bygværkerne skal bevares, men kan tages i brug til andre formål under forudsætning af at bygningsændringer ikke er så omfattende, at deres oprindelige arkitektur og funktion udviskes. Støj, belysning, bygninger og anlæg skal begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. Adgangen til klinten og kysten skal sikres og udbygges. Den fremtidige lokalplan er således i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 9D9. Etablering af en landgangsbro vil dog kræve en udvidelse af kommuneplanrammen, jf. formålet med lokalplanen.


Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning, hvilket betyder at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens § 35 der ellers ville være nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse.


Området ligger indenfor flere udpegninger i kommuneplanen. Herunder særlige landskabelige interesser, større sammenhængende landskaber, kulturmiljø, geologiske interesser samt natur og potentielle naturområder.


Af andre bindinger i området er strandbeskyttelseslinjen samt fredning af Stevns Klint. Det meste af området er derudover omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 for beskyttede overdrev.


Lokalplanen skal udarbejdes under hensyntagen til de bindinger som gælder for området.


Størstedelen af området er i dag omfattet af lokalplan 74 for Boesdal Kalkbrud, som udlægger området til offentligt formål, rekreative og kulturelle formål med tilhørende bygnings- og friluftsanlæg. Hovedanvendelsen i den nye lokalplan vil være det samme som i den eksisterende lokalplan. Den eksisterende lokalplan er fra 1996 og vil med den nye lokalplan blive ajourført, således at den sikrer en bedre overensstemmelse mellem de fremtidige behov for anvendelse og de bevaringsværdige interesser der er i området i dag.


Miljøvurdering og VVM

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der foretages en screening af projektet i henhold til miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), for at vurdere om planen har så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. En landgangsbro vil derudover også skulle vurderes i forhold til, om der skal udarbejdes en egentlig VVM.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme godkendte ved deres møde i august udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Udvalget besluttede, at sende politikken i fire ugers høring.

Politikken foreligger nu klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Fritids- og Idrætspolitikken godkendes.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 2. november 2022, pkt. 121:

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 2. november 2022, pkt. 122:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer. Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med behandlingen fik udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme forelagt et udkast til kommende Fritids- og Idrætspolitik på deres møde i august.


Udvalget besluttede at sende udkastet i en 4-ugers høring inden endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Høringsperioden løb fra primo september til primo oktober, og forvaltningen modtog 2 høringssvar. Ét fra Udsatterådet og et fra Ældrerådet jf. bilag 1. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.


Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog jf. bilag 2 med en gengivelse af høringssvaret fra Udsatterådet. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om bemærkningerne kan tilføre politikken nyt og relevant indhold eller om bemærkningerne indgår i det videre arbejde omkring indsatser som følge af politikken.


Idræts- og Fritidspolitikkken jf. bilag 3 er skabt på baggrund af en bred, inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.


Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles. For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet. Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i politikken.


Politikken forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Invitation til konference den 6. december: Passagererne tager pulsen på kollektiv transport i tyndtbefolkede områder (invitation som bilag på sagen)
 2. Inspirationstur med 60+ gruppen fra Hårlev den 1. december

Resume

Underskriftsark for Plan, Miljø og Teknik den 7. november 2022.

Beslutning

.