Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 8 maj 2023, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
 

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag skal Ældrerådet drøfte fremtidens demensboliger og velfærdsteknologi inden for demensområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Demenskoordinatoren fortalte om forskellige former for velfærdsteknologi - herunder:

 • døgnrytmebelysning, som mange er tilhængere af. Belysningen har en beroligende effekt på personer med demens, men også nattevagter fortæller om bedre søvn efter en vagt. Meget tyder på, at døgnrytmebelysning kan være med til at forebygge brystkræft hos nattevagter. Men da døgnrytmebelysning er meget dyrt i anskaffelse, er det vigtigt også at kigge på de ikke så gode erfaringer. Blandt andet synes nogle beboere, at lyset er for skarpt. Dette kan give en række udfordringer for personalet, da det kun er fagprofessionelle, der bør ændre på indstillinger af belysningen.
 • Trygfølsomme gulve kan indstilles til at tænde lyset i boligen, når man går på det. Man kan også indstille gulvene til at alarmere ved fald. Dette er ikke noget, som anvendes i Stevns Kommune. I stedet anvendes:
  • PIR-alarmer, som sidder på eller under sengen og registrerer, når borgeren står ud af sengen.
  • trædemåtter, som er gode at placere udenfor hoveddøren.
  • GPS, som mest er målrettet borgere der kan gå tur selv, men har svært ved at finde hjem.
 • 3 i 1 demenssikring/brik indsat i for eksempel et armbånd. Fungerer som nøgle og kan også indstilles, så alarmen går, hvis borgeren går ud. Systemet låser døren udefra, men ikke indefra.
 • løsning med en sensor på ryggen, som måler søvn/søvnmønster, aktivitet og om medicin virker, som det skal.
 • cencorbleer, en god løsning så personalet ikke forstyrrer borgeren om natten, uden det er nødvendigt.


Der var drøftelser om:

 • velfærdsteknologi, som ofte lyder rigtig godt, men som kun fungerer optimalt i hverdagen, når udvikling og personale er parate.
 • velfærdsteknologi, som kan frigive personaleresourcer – for eksempel medicinrobotter, kopper med alarm eller virtuelle briller.
 • sansehaver, sang, erindringskasser og andre aktiviteter som skemalægges. Vigtigt med forventningsafstemning, da ikke alle har behov for mange aktiviteter og/eller behov for at have andre omkring sig hele tiden.
 • uro blandt demente beboere ved vagtskifte. Dette kan måske afhjælpes, hvis en dagvagt går tur med den demente borger under vagtskifte.
 • Demensuge – foredrag og andre aktiviteter.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.


Demenskoordinatoren deltager på rehabmesse i maj, hvor fokus er på velfærdsteknologi. Hun tilbød at følge op med et besøg i Ældrerådet efter sommerferien.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I februar besluttede Ældrerådet hvilke fokusområder rådet vil arbejde med, og hvilke gæster rådet gerne ville invitere i løbet af 2023.


Et af de områder Ældrerådet gerne vil vide mere om, er fremtidens demensboliger og digitalisering/velfærdsteknologi inden for demensområdet. Derfor er en af Stevns Kommunes demenskoordinatorer inviteret til en temadrøftelse på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

På sidste ældrerådsmøde den 3. april spurgte Ældrerådet ind til tv-kanaler på Plushøj. Centerchefen fortalte, at det er et bruger- og pårørenderåd, som i sin tid har valgt mange kanaler fra, da det var for dyrt. Beboerne kan selv tilkøbe flere kanaler.


Ældrerådet havde spørgsmål til:

 • udfordringer med at få pumpet og lappet hjul på kørestole. Centerchefen fortalte, at borgeren selv skal kontakte en cykelsmed.
 • SSU´s dagsorden til den 12. april - punkt 180. Centerchefen fortalte, at sagen vedrører udviklingsplaner over det der skal arbejdes med i Sundhed & Omsorg. Ældrerådet bliver orienteret, hvis der foretages ændringer i forbindelse med arbejdet.
 • installering af loftlift hos Tandplejen. Personalet vil blive lært op i korrekt brug.


Ældrerådet tog orientering til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om følgende punkter til mødet i SSU den 10. maj:

 • Fremtidens ældrepleje – temadrøftelse om udfordringer og hvad vi, i Stevns Kommune, kan gøre for at imødekomme dem.
 • Status på igangværende demensprojekter. Det drejer sig om tre forskellige projekter - projekt ØDA (Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter), projekt Hjemlighed og et aflastningsprojekt, som alle stopper i løbet af 2023.
 • Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, som samlet set ser fornuftigt ud.
 • Solhavens serviceareal. Politisk skal der træffes beslutning om, at servicearealet øges med 36 m2, og i givet fald hvordan merudgiften skal finansieres.
 • Fokusområde for uanmeldte tilsyn i 2023. Forvaltningen anbefaler, at fokusområdet i år bliver en opfølgning af fokusområdet i 2022, som var tilberedning og anretning af den varme mad på plejecentrene og i hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger. Kvalitetsstandarden er blevet revideret. Den eneste ændring er en arbejdsgang i Myndighed. SSU skal beslutte, om sagen skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 • Lukket punkt vedrørende en anlægsbevilling til nyt nødkald på Egehaven, da det gamle ikke længere kan repareres.
 • Status fra TUBA - terapeutisk behandling til unge mellem 14 og 35 år, som kommer fra familier med misbrugsproblemer.
 • Budgetprojekter 2022/2023 – opfølgning på politisk besluttede projekter i forhold til status og økonomi.
 • Diverse – herunder myndighedsleder, der har fået nyt job og status vedrørende udlejning af lokale på Sundhedscentret.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Efter ønske fra Ældrerådet vil rådet under denne sag få en orientering om status vedrørende Plejecenter Solhaven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Tegningerne til Plejecenter Solhaven er ændret væsentligt i forhold til det oprindelige byggeprojekt. Ændringen har været nødvendig, da plejecentret ellers ikke kan bygges indenfor det lovfastsatte maksimumbeløb. Arbejdsgruppen har været samlet flere gange, for at bidrage med input til indretningen.


Der er ikke ændret på antal boliger eller boligernes størrelse. Men der var behov for mere plads til depoter, vaskerum, skralderum, køkken og personalerum. Sagen om at øge servicearealet med 36 m2 er til politisk behandling i maj.


Der er også blevet kigget på materialer, for eksempel er træpaneler ændret til hvide paneler.


Ældrerådet drøftede:

 • størrelsen på boligerne. Centerchefen fortalte, at størrelsen er fastlagt ud fra, at borgerne max kan søge om huslejetilskud til 65 m2. Det er vigtigt, at boligerne ikke bliver så dyre i husleje, at borgerne ikke har råd til at bo i dem.
 • ønsker til velfærdsteknologi. Centerchefen fortalte, at dette ikke er en mulighed, da det vil fordyre byggeriet, så vi overstiger rammebeløbet. Hvis vi overstiger rammebeløbet, får vi ikke lov til at bygge. Til gengæld søger forvaltningen om, at der bliver afsat midler på de kommende års budgetter til velfærdsteknologi.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg vil orientere Ældrerådet om status vedrørende Plejecenter Solhaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke på dagens møde.


Ældrerådet efterlyste svar vedrørende sti ved Plushøj. Rådets sekretær følger op.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 3. april 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 3. april 2023.

Beslutning

Opfølgning fra sidst:

 • huller i vejene. Hvem fører tilsyn og vedligeholder vejene? Sagen tages med til det næste møde i trafiksikkerhedsrådet.
 • Ældrerådets årsberetning. Formanden har sendt årsberetningen til pressen og sender den også til Danske Ældreråd.


Referatet fra den 3. april 2023 blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 3. april 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til genudbud af genbrugshjælpemidler - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til genudbud af genbrugshjælpemidler.

Beslutning

Høringssvaret til genudbud af genbrugshjælpemidler blev godkendt.


Ældrerådet blev orienteret om en ny høring vedrørende stomihjælpemidler. Høringsfristen er den 19. juni. Høringsmaterialet sendes ud efter dette møde, og kommer på dagsordenen til det næste ældrerådsmøde den 1. juni.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 12. april blev et genudbud af genbrugshjælpemidler sendt i høring i Ældrerådet via mail.


Høringsfristen er den 1. maj 2023, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt og indgår i processen vedrørende genudbuddet, når dette møde afholdes.


Godkendelse af Ældrerådets høringssvar er derfor udelukkende for at føre sagen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne, og hvornår/i hvilken rækkefølge gæster skal inviteres til temadrøftelser. Se også dagsordenspunkt 183.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet beslutter

 1. hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne
 2. hvornår/i hvilken rækkefølge gæster skal inviteres til temadrøftelser.

Beslutning

Status på Ældrerådets fokusområder og gæster:

 • Boligpolitik - herunder invitation af udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik er udsat til efteråret. Køge Seniorråd
  har indrykket en artikel ”Ældre risikerer at blive boligløse”, som blev læst op på mødet.
 • Sundhedspolitik. Ældrerådet afventer høringsmateriale vedrørende budget 2024.
 • Brandtilsyn på plejecentrene. Medarbejder fra beredskab og projektleder for hjemlighedsprojektet inviteres til ældrerådsmødet den 1. juni til en temadrøftelse om beredskab/lovgivning og hvordan skaber vi hjemlighed indenfor lovgivningens rammer.
 • Daglig leder fra Stevns Frivillighedscenter inviteres til ældrerådsmødet i oktober, som afholdes på Sundheds- og Frivillighedscentret.


Ældrerådet har stadig et ønske om at besøge Café Stevnen og Mænds Mødesteder.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 6. februar besluttede Ældrerådet at fokusområderne i 2023 skal være:

 • forebyggelse så flere ældre får et godt liv – ensomhed m.v.
 • nye boformer til ældre – opfølgning/status på Stevns Kommunes Boligpolitik.


Ældrerådet besluttede også, at rådet i 2023 ønsker at inviterer følgende gæster:

 • Line Henriksen – demenskoordinator – fremtidige demensboliger, digitalisering m.v. - se dagsordenspunkt 183.
 • Flemming Petersen – udvalgsformand for Plan, Miljø & Teknik – nye boformer/muligheder. Dato fastlægges til efteråret jf. beslutning i Ældrerådet den 3. april 2023.
 • Beredskabschef – brandtilsyn på plejecentrene. Sagen kommer på Ældrerådets dagsorden til den 1. juni 2023 jf. beslutning i Ældrerådet den 3. april 2023.
 • Lena Bjerrum Bach – Frivillighedscenteret i Hårlev.


Ældrerådet skal under denne sag beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne, og hvornår/i hvilken rækkefølge øvrige gæster skal inviteres til temadrøftelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådet – næste møde den 9. juni.
 • Plushøj – cykelskur afventer tilladelse fra boligselskabet og møde i Bruger- og pårørenderåd den 30. maj.
 • Stevnshøj – indretning med de nye demenspladser og Facebook med plejecentrets arrangementer.
 • Hotherhaven – afventer rapport over det afsluttede hjemlighedsprojekt, åbent hus den 7. juni, hvor støtteforeningen deltager, Bruger- og pårørenderådet, hvor somatisk og demensafsnittet nu er samlet i et råd og søndagsspisning.
 • Egehaven - møde i Bruger- og pårørenderådet den 17. april blev aflyst. Nyt møde den 8. maj.
 • Solhaven – se dagsordenspunkt 186. Mange af Ældrerådets forslag bliver ikke til noget på grund af økonomien, hvilket er blevet kritiseret på vegne af Ældrerådet.
 • Trafiksikkerhedsråd – punkter til næste møde blev læst op. Se også dagsordenspunkt 188.
 • Stevns Ældreboligselskab – afdelingsmøde den 19. april om nyt fælleshus ved Plushøj og nedsættelse af et byggeudvalg. Næste møde er bestyrelsesmøde den 12. maj.
 • Repræsentantskabsmøde og konference – afventer referat og præsentationsmateriale.
 • Pressen – input til næste annonce. Afløser til at skrive juni-annoncen blev fundet.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Solhaven/nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedrørende § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech, Anna K. M. Hansen og Søren Hall Jensen).
 • Arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Aktivitetsudvalg (Anna K. M. Hansen, Søren Hall Jensen og Bodil Nielsen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Et opdateret budget blev omdelt på mødet og taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådets møder og arbejde finansieres af rådets eget budget.

Beslutning

Ældrerådet drøftede problematikken med kørestole - se dagsordenspunkt 184. Kan Ældrerådet gøre noget og hvordan?


Whisleblowerordning – henvisning til artikel i Dagbladet.


Handicapvenlige strande – indvielse i Rødvig den 13. juni. Invitation sendes ud inden længe.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.