Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 3 oktober 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. Ældrerådets introduktionsprogram vil rådet under denne sag blive orienteret om træningsområdet og de tilbud, som er målrettet den ældre borger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet blev orienteret om træningsområdet, som har lokaler på Sundhedscentret i Hårlev og tilbyder genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven. Træningen er målrettet og tidsbegrænset og planlægges i et samarbejde mellem borger, eventuelt pårørende og terapeut. Træningsområdet tilbyder almen genoptræning, men ikke specialiseret genoptræning ved for eksempel hjerneskade. Specialiseret genoptræning skal tilkøbes.


Træningsområdet tilbyder også rehabiliteringstilbuddet "En bedre hverdag” og en række indsatser til ældre - herunder:

 • kontinensklinik – kræver ikke henvisning, men telefonisk kontakt til klinikken.
 • GLA:D (Godt liv med Artrose i Danmark) Artrose er slidgigt. Tilbuddet er målrettet borgere med slidgigt i hofte og knæ. Dette tilbud kræver henvisning fra lægen. Der findes også GLA:D ryg, men dette tilbud er ikke muligt i Stevns Kommune.


På Rehabiliteringscenter Stevns (RCS) varetager et særligt team med faste terapeuter en intensiv genoptræning sammen med plejepersonalet.


Vedligeholdelsestræning på plejecentrene varetages af plejepersonalet i samråd med træningspersonale.


Træning har telefontid på hverdage mellem kl. 8 og 10, for at imødekomme de borgere som ikke selv kan betjene sig elektronisk. Fysisk post sendes ud til de borgere, der fritaget for elektronisk post.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Lederen for træningsområdet vil orientere om træning og de tilbud, som er målrettet den ældre borger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet blev orienteret om:

 • ny afsnitsleder for udeområdet starter 1. november.
 • ledelsen på Hotherhaven varetages i øjeblikket af fagkoordinatorerne. Ledelsen er i gang med overvejelser om ledelsen på Hotherhaven fremover, hvorefter ansættelsesproces skal sættes i gang.
 • opfølgning fra tidligere møder - herunder:
  • ledige pladser på Plushøj på grund af personalemangel. Det er ikke tilfældet.
  • Omsorgstandplejens lokaler. Tandplejen forsøger at tilpasse lokalerne, dog er der ikke nogen lift. Omsorgstandplejen tilbyder hjemmebesøg, når der er behov for det. Ved narkose er det Faxe eller Næstved sygehus, som borgeren behandles på.
  • SSU-arrangement i Madservice bliver tidligst til januar, da køkkenet er under opbygning. Under ombygningen laves maden på plejecentrene. Ældrerådet får en invitation, når dato og tidspunkt er fastlagt.
 • Høring vedrørende diabetesprodukter bliver meget snart sendt i høring. Høringsfristen bliver den 16. november, og sagen sættes på dagsordenen til ældrerådsmødet den 31. oktober.


Budgetaftalen for 2023 blev drøftet. Kommunalbestyrelsen 2. behandler budget 2023 den 6. oktober. Sagen om budgetvedtagelsen sættes på dagsordenen til ældrerådsmødet den 31. oktober.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Følgende dagsordenspunkter til SSU´s møde den 5. oktober blev gennemgået:

 • Temamøde om rekruttering og fastholdelse.
 • Politisk mødeplan 2023.
 • Status for arbejdet med KLK´s anbefalinger er, at Sundhed & Omsorg er langt med arbejdet. Der var en drøftelse om afbureaukratisering, som kan være svært i Sundhed & Omsorg på grund af dokumentationskravene. Dog kan man arbejde på at undgå dobbeltdokumentation.
 • Tilsynsrapport på Stevnshøj Plejecenter og rehabiliteringscenter (RCS). Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et anmeldt tilsyn af forløb fra sygehus via RCS til borgerens hjem. Styrelsen gav stedet et påbud i forhold til dokumentationen, og derfor er der sat gang i undervisning af medarbejderne. Påbuddet kan ophæves, når styrelsen har været på genbesøg og konstateret, at påbuddet er efterlevet. Ældrerådet drøftede samarbejdet mellem kommune og sygehus samt de mange krav om dokumentation, hvor tiden går fra borgeren.


Ældrerådet kom med en opfordring om at oprette et frivilligkorps bestående af sygeplejersker eller SOSU´er, som kan være hos/følge borgeren til læge, sygehus eller andet, hvis der ikke er pårørende, som kan tage med.


Orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke, da der ikke var sager af relevans for Ældrerådet på PMT´s dagsorden.


Ældrerådet kommenterede på:

 • tilmelding til varmemøde, som ikke har fungeret særlig godt. Noget var gået galt, så selvom man havde tilmeldt sig, fik man at vide, at man skulle tilmelde sig igen - altså var man ikke sikret en plads, på trods at kvittering.
 • manglende teleslynger ved afholdelse af borgermøder er en stor udfordring for borgere med dårlig hørelse.
 • Tryggevælde Å er meget tilgroet. Hvornår bliver der renset op?


Kommentarer og spørgsmål sendes til centerchefen via dette referat.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 5. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 5. september 2022.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 5. september 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet endnu et høringssvar til budgetforslag 2023 og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag.


Høringsfristen var den 12. september, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til budgetforslag 2023.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet

Beskrivelse af sagen

Den 6. september 2022 blev høringsmateriale til et udvidet balancekatalog for 2023 sendt i høring. Høringsfristen var den 12. september. Høringsperioden var meget komprimeret, hvilket Ældrerådet blev orienteret om via mail den 19. august 2022.


Ældrerådets høringssvar er videresendt til politisk behandling, hvorfor godkendelsen på dette møde udelukkende er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik, som blev sendt i høring via mail den 6. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt og videresendes efter dette møde.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 17. august godkendte udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) et udkast til en ny Fritids- og Idrætspolitik for Stevns Kommune. Udvalget besluttede også, at politikken skulle sendes i høring.


Den nye politik er blevet udarbejdet i løbet af 2022 med input fra mange interesserede og foreninger på området - se bilag.


Fritids- og Idrætspolitikken blev sendt i høring i Ældrerådet via mail den 6. september 2022. Ældrerådet skal under denne sag godkende rådets høringssvar, som skal videresendes lige efter dette møde - da høringsfristen er den 3. oktober 2022 kl. 12.


De indkomne høringssvar vil blive samlet i en hvidbog, vurderet af forvaltningen og indgå i den endelige politiske behandling og godkendelse af politikken i kommunalbestyrelsen til november.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil afholde borgermøder i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil afholde borgermøder i 2022.

Beslutning

Ældrerådet har afsat 22.000 kr. til borgermøder og annoncering i budget 2022. Disse midler er afsat til løbende annoncering i Stevnsbladet. Dog kan Ældrerådet godt finde midler til et borgermøde i år.


Ældrerådet drøftede:

 • forslaget om et borgermøde vedrørende fremtidens ældrepleje, hvor Social- og Ældreministeren allerede har fået Ældrerådets udtalelse.
 • det vigtige i præcis annoncering og god foredragsholder, så folk kan se, hvad man får ud af at deltage.
 • mulighed for samarbejde med andre – for eksempel Ældresagen.


Ældrerådet besluttede at udsætte borgermødet til februar eller marts 2023. Rådet nedsatte et aktivitetsudvalg bestående af Anna, Søren og Bodil. Aktivitetsudvalget skal udarbejde en beskrivelse/kommissorium over det, som udvalget skal arbejde med og hvilken bemyndigelse udvalget har.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har gennem noget tid drøftet fremtidens ældrepleje, på baggrund af et debatoplæg fra Social- og Ældreministeriet. Drøftelserne resulterede i, at Ældrerådet den 5. september 2022 godkendte rådets udtalelse, som efterfølgende er blevet sendt til Social- og Ældreministeren.


I forbindelse med førnævnte drøftelser i Ældrerådet blev der fremsat et forslag om, at Ældrerådet skulle afholde borgermøder i 2022.


Under denne sag skal Ældrerådet derfor beslutte, om rådet vil afholde borgermøder i 2022 og i givet fald, hvad borgermøderne skal omhandle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter til borgermøder finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet skal godkende arbejdsgruppens forslag til ændringer i rådets vedtægter og forretningsorden. Arbejdsgruppens forslag er tilrettet jf. beslutning på ældrerådsmødet den 5. september 2022.


Arbejdsgruppens forslag til ændringer og referat fra den 5. september er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender arbejdsgruppens forslag til ændringer af rådets vedtægter og forretningsorden.

Beslutning

Ældrerådet godkendte arbejdsgruppens forslag til ændringer af vedtægter og forretningsorden. Vedtægterne skal godkendes i kommunalbestyrelsen, og forretningsorden med bilag skal via centerchefen for Sundhed & Omsorg, inden ændringen kan træde i kraft.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 5. september 2022 fremlagde arbejdsgruppen et forslag til ændringer i rådets vedtægter og forretningsorden. Ældrerådet drøftede forslaget, og der blev i den forbindelse fremsat nogle få ændringsforslag.


På baggrund af ovennævnte har arbejdsgruppen nu tilrettet forslaget til ændringer, som hermed sendes til godkendelse i Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På baggrund af den politiske mødeplan for 2023 skal Ældrerådet beslutte, hvornår rådet vil afholde de ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, hvornår de ordinære ældrerådsmøder i 2023 skal afholdes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har endnu ikke godkendt mødeplanen for 2023, og sagen udsættes derfor til næste møde.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal fastlægge mødeplan for rådets ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan for 2023 er vedhæftet som bilag.


I 2022 er Ældrerådets ordinære møder blevet afholdt mandage i samme uge som SSU og PMTs møder, for på den måde at kunne følge udvalgenes dagsordener.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter i forbindelse med ældrerådsmøderne finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådsmøde den 12. september, som blandt andet omhandlede sundhedsklynger, nærhospitaler og nyt akutnummer 1818. Næste møde bliver den 10. november.
 • Plushøj – møde torsdag den 6. oktober vedrørende Bruger- og Pårørenderådet.
 • Stevnshøj – fest, sangeftermiddag og mulig opstart af en støtteforening.
 • Hotherhaven, hvor ledersituationen stadig ikke er på plads.
 • Egehaven – forventet møde den 3. oktober.
 • Trafiksikkerhedsråd. Dialog med borgerforeningen i Rødvig om sager relateret til dette råd. Hvis der skal træffes beslutninger, skal sagerne bringes videre til Ældrerådet.
 • Indstillingsudvalg for §§ 18 og 79 – møde den 1. november.
 • Stevns Ældreboligselskab – møde den 26. september omhandlede blandt andet huslejestigninger. Næste møde bliver den 24. november.
 • Pressen – annonce i sidste uge vedrørende blomstringsmodellen. På næste ældrerådsmøde tager rådet stilling til, om annoncering skal foregå på samme måde til næste år.
 • Ældrerådets brochure. Annoncering nok til 16 sider. Udkast til brochure blev omdelt og gennemgået på mødet. Udkastet blev godkendt med nogle enkelte rettelser. Ældrerådet besluttede, at rådet ikke vil afholde borgermøde ved udgivelsen, men orientere via pressen/annoncering.
 • Borgerhenvendelse vedrørende affaldsordning. Formanden har modtaget svar fra formanden for Plan, Miljø & Teknik. Svaret blev læst op på mødet, og formanden giver borgeren besked.
 • Udendørs musikinstrumenter på plejecentrene. Ældrerådet afventer fortsat svar fra afsnitslederen.
 • Danske Ældreråds konference i Odense den 16. november. Ældrerådet planlagde rådets deltagelse.


Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen). Se dagsordenspunkt 121.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Et opdateret budget blev omdelt og gennemgået.


Alle blev opfordret til at indsende bilag med tilgodehavender, så budgettet kan blive opdateret.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.