Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 7 marts 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 7. marts 2023.


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Stevns Kommunes sundhedspleje kommer og orienterer om deres opgave med afsæt i spørgsmålene Hvad, Hvordan og Hvorfor

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Sundhedsplejen kommer med et oplæg om deres arbejde. Dette følger planen for Udvalgets introduktion til Center for Børn & Lærings velfærdsopgaver i relation til Center for Børn & Læring og Udvalgets ansvarsområder; dagtilbud, skole, ppr, sundhedspleje og socialt udasatte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Stevns Kommunens Sundhedskonsulent kommer og orienterer om børns brug af nikotinprodukter samt konsekvenserne heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune Sundhedskonsulent kommer og orienterer om det aktuelle fokus på opgaven at forebygge børns brug af nikotinprodukter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Fagudvalgene skal drøfte budget 2024. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder at der drøftes indhold og ønsker til budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal også igangsættes udarbejdelse af balanceforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2024, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder balanceforslag.


Beslutning

Udvalget kom med input til sagen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. januar godkendt den økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2024. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i marts skal drøfte indhold og ønsker for den kommende budgetproces, herunder komme med input og politiske visioner for det kommende års budget.


Balancekatalog

Udfordringerne i kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at der udarbejdes balanceforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder.


Det er målsætningen, at der udarbejdes et balancekatalog, der rummer mulighed for at foretage prioriteringer; det vil sige, at det samlede katalog skal overstige det skønnede behov for reduktioner. Der skal på den baggrund udarbejdes et balancekatalog på ca. 45 mio. kr. til budget 2024.


Balanceforslagene kan på de fleste områder støtte sig til de analyser, som har været eller bliver gennemført i samarbejde med Index100 (dog gennemføres disse analyser først i 2024 på Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme).


Til understøttelse af drøftelser om balanceforslag er balancekataloget fra budget 2023-2026 vedhæftet som bilag til sagen. I balancekataloget er fjernet forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 og som ikke kan tages i brug igen. Forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 men som godt kan bruges igen, er markeret med blåt.


Videre proces

Fagudvalgene behandler forslag til budget 2024 på udvalgsmøderne i juni. Det fremgår af den økonomiske politik, at det er målsætningen at få skabt et overblik over budgetforslagene så tidligt som muligt og inden sommerferien. På baggrund heraf kan der tidligt i august laves et samlet overblik over budget 2024, når resultatet af økonomiaftalen for 2024 og indtægterne fra skatter og tilskud kendes.


På august-møderne behandles kun eventuelle nye forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulære).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2023. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der overføres et samlet overskud på 5.052.000 kr. til 2023 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
 2. der overføres et mindreforbrug på 866.000 kr. til 2023 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
 3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2023. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 5,4 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

 • -3,1 mio. kr. på dagtilbud til børn
 • -1,4 mio. kr. på skoler og sfo
 • +0,2 mio. kr. på lønsumsstyring, skole-IT og Sundhedsplejen
 • -1,2 mio. kr. på projektmidler, gennemførelse af Børne- og Ungepolitik mv.


De enkelte områders over/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.


Der indstilles overført et overskud på 5,1 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


Der blev samlet set overført 4,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.


Corona-udgifter i 2022

Der har også i 2022 været corona-relaterede udgifter på nogle områder. Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2023 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2021 til 2022. Coronarelateret merforbrug i skoler og dagtilbud er ikke medtaget i deres over-/underskud.


Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sag om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:


”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsoverførslerne er en del af regnskab 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Overførsler fra 2022 til 2023 gives som tillægsbevillinger i 2023.

Resume

Udvalget skal godkende at afholdelse af skoleudviklingssamtaler delegeres til forvaltningen med orientering til Udvalget for Børn, Unge og Læring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. opgaven vedrørende skoleudviklingssamtaler delegeres til forvaltningen med orientering til Udvalget for Børn, Unge og Læring.
 1. orienteringen vedrørende gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget godkendte ikke indstillingen, idet der var ønske om at få mulighed til at tage stilling til flere modeller med yderligere involvering af udvalget i processen. Der udarbejdes en sag til udvalgsmødet i april.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring -

Beskrivelse af sagen

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere evaluere kommunens folkeskoler ved at udarbejde kvalitetsrapporter. I stedet gennemføres en årlig skoleudviklingssamtale for den enkelte folkeskole og specialskole i kommunalt regi. Dette fremgår af ændring i folkeskoleloven.

Ændringen betyder et skift fra en skriftlig tilbageskuende evaluering af skolen og dens resultater, til en dialogbaseret og fremadskuende evaluering af skolen og med fokus på udviklingsområder. Det er skolelederen, der har serverretten for udvælgelse af temaer for skoleudviklingssamtalerne.


Initiativet om skoleudviklingssamtaler stammer fra folkeskoleforligskredsens aftale om "Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem" fra oktober 2021. Her er følgende ændring skrevet ind i folkeskoleloven:


”Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.

Stk. 2: I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.”

(Jf ny politisk aftale indgået den 10. februar 2023 udgår kravet om udviklingsplaner og handleplaner)


Formålet med skoleudviklingssamtalerne er ifølge vejledningen fra Børne- og undervisningsministeriet:

”... at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning og skole. Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres årligt, men kan indgå som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder, der finder sted lokalt. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de indsatser, der iværksættes. Skoleudviklingssamtalerne skal dermed understøtte fælles refleksion og samarbejde om skolens og kommunens opgaveløsning ift. de fælles udfordringer og styrke den pædagogiske udvikling. Dette med henblik på at sikre de bedste rammer for elevernes faglige og alsidige udvikling.”


Formelt set er det Kommunalbestyrelsen, som afholder skoleudviklingssamtaler med skolelederne. I henhold til ministeriets vejledning kan Kommunalbestyrelsen dog vælge at delegere opgaven med at gennemføre samtaler med skolelederne til et politisk udvalg eller til forvaltningen. I vejledningen fra Undervisningsministeriet står: ”I praksis vil deltagelsen ofte være uddelegeret til forvaltningen.”


Forud for denne sagsfremstilling har forvaltningen haft en involverende proces med skolelederne. Her er der fremkommet ønske om en løbende dialog mellem skoleledere, udvalget og forvaltningen vedrørende indhold, form og tidspunkt for skoleudviklingssamtaler for derved at give mulighed for udvikling af dette nye tiltag på skoleområdet.


Nedenfor angives hvad skoleledere og forvaltning er nået frem til som foreløbig fremgangsmåde for afholdelse af skoleudviklingssamtaler i Stevns Kommune:


 • For dette skoleår vil skoleudviklingssamtaler blive afholdt i månederne mod sommerferien.


 • Fremadrettet placeres skoleudviklingssamtalerne i november - december, da dette passer godt med kadencen for gennemtænkt planlægning af det kommende skoleår.


 • Skoleudviklingssamtalerne bliver et tema ved de tilbagevendende forårs-dialogmøder jf. folkeskolelovens § 46 a med deltagelse af skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledelser, medlemmer af Udvalget for Børn, Unge og Læring samt forvaltningen.


 • Evaluering af dialogmødet og udvælgelse af emner fra det politiske udvalg til næstkommende skoleudviklingssamtaler sker på udvalgsmødet umiddelbart efter forårs-dialogmødet.


I vejledningen fra Børne- og undervisningsministeriet er der lagt op til, at skolelederne forud for skoleudviklingssamtalerne drøfter skolens data og udviklingsområder med skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd.


 • Til dette udarbejder forvaltningen et datasæt baseret på eksisterende og offentligt tilgængelige data for skolerne i Stevns Kommune og med udgangspunkt i skoleleders udspil for temaer, udspillet fra det politiske udvalg samt af forvaltningen valgte temaer med udgangspunkt i tidligere afholdte skoleudviklingssamtaler.


 • Datasættet for skolerne vil blive fremlagt til orientering for Udvalget for Børn, Unge og Læring ved et udvalgsmøde forinden fremlæggelse af data for skolens bestyrelse, medarbejdere og elevråd.


Såfremt indstillingen tiltrædes, vil delegationsplanen blive tilrettet ved førstkommende revision i Kommunalbestyrelsen, således at det indskrives i delegationsplanen, at opgaven vedrørende afvikling af skoleudviklingssamtaler delegeres til forvaltningen med reference til Udvalget for Børn, Unge og Læring.


Vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet om skoleudviklingssamtaler er vedlagt som bilag.

Visuel årshjul er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og §46a

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Der er en række politiske visioner for bl.a. styrkelse af SFO2-tilbud, udvikling af Stevns Musikskole, anvendelse af kommunens lokaler mv. Formålet er at skabe attraktive kommunale tilbud til børn og unge og optimere brugen af vores lokaler i Store Heddinge. Derfor igangsættes et projekt, der skal kortlægge og konkretisere mulighederne. Dette er en orientering til udvalget om de overordnede rammer i det samlede projekt og dets forskellige spor. Udvalget vil senere blive involveret i processen.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen om projektet tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Projektet er oprindelig startet som et mindre lokaleprojekt, der blev sat i gang, fordi Stevns Musikskole er vokset ud af deres nuværende lokaler i Egestræde. I de indledende politiske drøftelser blev det besluttet at udvide projektet, så det favner flere politiske fokusområder fra budgetgodkendelserne.


Projektet vil samlet set undersøge følgende politiske visioner om at:

 • gentænke skolefritidsordningen for de større børn på mellemtrinnet (SFO2) (fokus i forlængelse af Corona for at skabe et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme)


 • udvikle Musikskolen i retning af en kulturskole for børn og unge (kulturskolen skal omfatte kulturelle tilbud så som dans, teater, billedkunst. Pt. er Musikskolen vokset ud af sine lokaler)


 • skabe et Medborgerhus i Store Heddinge (politisk ønske ved godkendelse af budget 2021)


 • færdiggøre det sidste lokale i Stevnshallen (der er et lokale på 275 m2, som oprindeligt var tiltænkt skydebane. Skydebaneforeningen Stevns har takket nej til lokalet, og der skal derfor tages stilling til indretning og anvendelse af lokalet).


 • optimere brug af de kommunale lokaler i Store Heddinge. I forening med ovennævnte: Hvordan får vi kabalen af brugere og lokaler til at gå op bedst muligt?


Det vil vi med projektet:
Ambitionen er både at skabe attraktive kommunale tilbud til kommunens børn og unge samt optimere brugen af kommunens lokaler, så kapaciteten udnyttes bedst muligt og der skabes de bedste mulige rammer for egne enheder og foreninger/brugergrupper i Store Heddinge.


For at efterleve dette arbejder projektet med fire foreløbige delmål:


Delmål 1: Projektet skal undersøge, hvor omfattende en gentænkning af SFO2 skal være, og hvad det omfatter (nytænkning af eksisterende tilbud, samtænkning med tilbud i Musikskolen eller andet?).


Delmål 2: Projektet skal afdække 1) relevante brugere og deres behov og 2) kommunens eksisterende lokaler i Store Heddinge ift. kapacitet og muligheder.

Delmål 3: Projektet skal afdække hvilke visioner, relationer og snitflader, der er vigtige at tage højde for i en endelig løsning.

Delmål 4: Projektet skal give bud på forskellige scenarier for, hvordan kabalen af lokaler og brugere går op bedst muligt. Det skal politisk besluttes, hvilket scenarie, som skal omsættes i praksis.


Sådan griber vi projektet an

Projektet spænder bredt, og derfor deles projektet foreløbigt op i tre spor:


1. Unge og fritidsliv (især samspil mellem SFO2 og Musikskole).
2. Brugere af kommunens lokaler i Store Heddinge

3. Et medborgerhus


De tre spor anskues som delprojekter, der kan forløbe hver for sig, men stadig spiller de sammen og skal forenes i forhold til en endelig løsning.

De kommer i spil på forskellig vis i de forskellige faser i projektet. F.eks. vil første del af

projektet primært beskæftige sig med spor 1 Unge og fritidsliv.

Processen omkring det samlede projekt skydes i gang på et temamøde den 20. april, hvor kommunalbestyrelsen skal drøfte udvalgte visioner med henblik at kvalificere og sætte retning for projektet.


På baggrund af disse drøftelser udarbejder forvaltningen et mere konkret kommissorium for projektet, som efterfølgende skal godkendes politisk.

Den overordnede proces kan opsummeres i følgende fem faser:


Fase 1 - forår 2023: Sætte retning, kvalificere og afgrænse projekt. Politisk drøftelse af visioner på et KB-temamøde den 20. april og efterfølgende godkendelse af et konkret kommissorium for projektet i juni.


Fase 2 - efterår 2023: Undersøge muligheder og udarbejde scenarier. Indeholder bl.a. involvering af brugere og deres behov, undersøge lokalekapacitet, snitflader mv.

Fase 3 – ultimo 2023: Det skal politisk besluttes, hvilket scenarie, der skal omsættes i praksis.


Fase 4 – 2024: Vi implementerer.


Fase 5 – ultimo 2024/2025: Vi evaluerer på projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen på nuværende tidspunkt.   

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Datoer for besøg i skovbørnehave
 2. Overgang fra børn til voksen på specialområdet

Resume

Underskriftsark for Børn, Unge og Lærings møde den 7. marts 2023.

Beslutning

.