Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 14 december 2022, kl. 17:00
MødestedKantinen, Rådhuset
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for FOU den 14. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. dagsorden godkendes

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Dagsordenen Godkendes


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Resume

Budgetorientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Orientering taget til efterretning

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2022:


  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: kr. -54.411,98
  • Aktivitetstilskud: kr. 15.387,91
  • Løntilskud til aftenskolerne: kr. -158.368,35
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: kr. 20.240,50
  • Uddannelsespuljen: kr. 146.279,90
  • Udviklingspuljen: kr. -49.609,30


Totalt set er der 88.849,08 kr. til rest i bufferpuljen. Dette er kun til Løn- og lokale tilskud, samt aktivitetstilskud.

Resume

FOU skal behandle de indkomne lokaletilskudsønsker for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. De indkomne lokaletilskudsønsker drøftes og der tages stilling til hvilken a conto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2023

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Punket bliver udsat til førstkommende møde 2023, vi skal have informationer fra de foreninger der har væsentlige stigninger i varme/belysning

2. Big Heart Western Riders, ansøgning afslåes med henvisning til § 25 stk 5 i folkeoplysningsloven.


Beskrivelse af sagen

Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2022 fra alle de godkendte folkeoplysende foreninger. (Big Heart Western Riders)

Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

Retsgrundlag

LBK nr. 1115 af 31/08/2018

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

§ 25.Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 3.Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

Stk. 4.Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

Stk. 5.Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

BEK nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

§ 15.Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Stk. 3.Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har

Resume

FOU skal behandle de indkomne løn- og lokaletilskudsønsker for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. De små aftenskoler modtager 100% i a conto løntilskud for 2023 jf. tidligere praksis


2. Der tages stilling til, hvilken a conto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2023


3. Lokaletilskudsønsker for 2023 imødekommes med __% i a conto tilskud. budgettet overskredet med -_________ kr., som vil blive finansieret af regulering af løntilskud 2022


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Det blev besluttet at de små aftenskoler modtager 100% løntilskud

2. Det blev besluttet at de øvrige aftenskoler modtager 60% i løntilskud

3. Det blev besluttet at Aftenskolerne modtager 75% i lokaletilskud


Beskrivelse af sagen

Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2023 fra aftenskolerne


Tilskudsønsker på både løn er rimelige stabile i forhold til 2022. hvor tilskudsønsker til lokaletilskud er steget en del pga. de øgede udgifter til varme og belysning

Retsgrundlag

LBK nr. 1115 af 31/08/2018

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4

§ 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har

Resume

FOU skal tage stilling til, om der kan gives lokaletilskud til renovering af tag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges

Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Ansøgnngen imødekommes med 10.000,-kr. i tilskud til udbedring af tag, forvaltningen følger op på det


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Sydstevns Gymnastik og idrætsforening ansøger, om ekstra ordinært tilskud til udbedring af tag. Solfangerne er kaput, og skal nedtages og der skal

lægges nye tagplader, årsagen er at der kommer vand ind, og ned på loftet da der er utæt omkring solfanger anlægget. Vi har indhentet 3 overslag

og vi vil tage det billigste


Det billigste overslag lyder på 15.507,50 kr. se vedh. tilbud 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 15.507,50 kr. til Sydstevns G & I kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 5.682,60 kr. Det vil sige 70% af 8118,-kr.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Ansøgningen imødekommes


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Rideklub Strålen søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus:


1 x førstehjælpskursus 6 timer (16 pers.) til Psykisk og Fysisk handikappede


Formål: så vi alle er klar hvis ulykken sker


Kursets indhold: General førstehjælp og førstehjælp til fysisk og psykisk syge


Nytteværdi: At alle undervisere er opdateret og kan agere i en situation hvor førstehjælp er påkrævet.


Kursusudgift i alt: 8.118,- kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet de 5.682,60,-kr kr. til Rideklub Strålen kan finansieres af Uddannelsespuljen


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 4.130,-kr. Dvs. 70% af 5.900,-kr.

2. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 2.813,30 kr Dvs. 70% af 4.019,-kr.

3. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 966,-kr. Dvs. 70% af 1.380,-kr

4. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 483,-kr. Dvs. 70% af 690,-kr.

5. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 3.010,-kr. Dvs. 70% af 4.300,-kr.

6. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 1.197,-kr. Dvs. 70% af 1.710,-kr.Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge,


1. Ansøgning imødekommes

2. Ansøgning imødekommes

3. Ansøgning imødekommes

4. Ansøgning imødekommes

5. Ansøgning imødekommes

6. Ansøgning imødekommesSagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

SHS Stevns søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus:


2 x førstehjælpskursus


Formål: Kurset er et instruktørkursus, med formål om at klæde kursusdeltagerne på til at kunne undervise til DGIs Ocean Rescue Camps. Dette giver blandt andet mulighed for, at svømmeklubben selv kan afholde Ocean Rescue Camp.


Kursets indhold: Gennem afprøvning af flere elementer på egen krop, bliver man klædt på til at undervise børn og unge i livreddende førstehjælp gennem leg og udfordrende øvelser. Man lærer teorien til det praktiske i redningssituationer, og man lærer om sikkerhed på flere niveauer, livreddende førstehjælp, samt de procedurer som følger med til dette. Man bliver også bekendt med de mere praktiske redningsmanøvre, og får kendskab til de redskaber som bruges hertil, f.eks. rescue boards og redningstorpedoer. Hertil lærer man at omdanne ovenstående til sjove, udfordrende og lærerige øvelser for børn. Sidst får man kendskab til at planlægge og tilrettelægge afholdelsen af Ocean Rescue Camp, og man får tips og tricks som er nyttige for afviklingen heraf.


Nytteværdi: Ocean Rescue Camp er et koncept som DGI har skabt sammen med Børneulykkesfonden. Uddannelse af instruktører hertil, giver svømmeklubben mulighed for at afholde et spændende, sjovt og ikke mindst lærerigt forløb ved stranden, som giver børn og unge kendskab til sikkerhed, selvhjælp og førstehjælp når man færdes på de danske strande, men også i det hele taget. Ved Ocean Rescue Camp får børnene øjnene op for livredning, kystlivredning, åbent vand-svømning og svømning i det hele taget, hvilket både kommer børnene og omverdenen til gode, men forhåbentlig også kan rekruttere flere livreddere, svømmetrænere og/eller svømmere til svømmeklubberne.


Kursusudgift: 2 x 2950 = 5.900,-kr.


1 x Aqua Inspiration


Formål: Kurset er for instruktører, trænere og ledere. Aqua Inspiration er en fantastisk arena, hvor man får indblik i dansk svømning og nyeste trends. Der er fokus på masser af praktisk og teoretisk inspiration og erfaringsudveksling


Kursets indhold: Velkvalificerede og håndplukkede oplægsholdere vil gennem en hel weekend vise og fortælle om det sidste nye og det allerbedste, som giver succes som instruktør eller leder. Weekenden er fyldt med praktiske og teoretiske oplæg, hvor den enkelte deltager selv sammensætter sit personlige program og er aktiv i vandet på de praktiske oplæg.


Kursusudgift: 1 x 4019 = 4.019,-kr.
4 x Tidtagerkursus


Formål: at uddanne kvalificerede tidtagere, samt udbrede kendskab til konkurrencesvømningens organisation.


Kursets indhold: På kurset får deltagerne indblik i officials uddannelsens struktur, svømningens organisation, officials pligter og rettigheder, startprocedure, tidtagerens opgaver,

tidtagning, stopur og el-tidtagning, svømmearterne, evt. praktik i svømmehal Varighed: 4 lektioner


Nytteværdi: Det er nødvendigt at forældre og trænere bliver uddannet tidtagere for at kunne afholde egne stævner eller tager ud til stævner i andre klubber.


Kursus udgift: 4 x 345 = 1.380,-kr.2 x Modul , Digitalkursus


Formål: at uddanne kvalificerede tidtagere, samt udbrede kendskab til konkurrencesvømningens organisation.


Kursets indhold: På kurset får deltagerne indblik i officials uddannelsens struktur, svømningens organisation, officials pligter og rettigheder, startprocedure, tidtagerens opgaver,

tidtagning, stopur og el-tidtagning, svømmearterne, evt. praktik i svømmehal Varighed: 4 lektioner


Nytteværdi: Det er nødvendigt at forældre og trænere bliver uddannet tidtagere for at kunne afholde egne stævner eller tager ud til stævner i andre klubber.


Kursus udgift: 2 x 349 = 690,-kr.1 x Instruktør og Livredderdommerkursus


Formål: På dette Bassin livredderdommer- og ERC instruktørkursus vil du blive introduceret til dommergerningen i Dansk Svømmeunion og til slut på kurset blive i stand til at udføre

dommergerningen i praksis. Samt have tilegnet dig kompetencerne til at kunne undervise på ERC BLS/AED kurser.


Kursets indhold: Kurset består af 2 obligatoriske moduler fordelt over kursets 2 dage. Da de kommende dommere også skal være rustet til, at undervise og dømme genoplivnings-

elementerne i prøverne, kommer kursisten til gennemgå et ERC instruktør kursus på første dagen af kurset.


Nytteværdi: For SHS-Stevns er det vigtigt kontinuerligt at uddanne trænere, instruktører og hjælpeinstruktører for at kunne opretholde en tidssvarende og velkvalificeret undervisning.

Vi ønsker at medlemmerne får bedst mulig undervisning på et højt fagligt niveau. Desuden betragter vi uddannelse af de unge instruktører som et socialt ansvar med henblik på at være

med til at danne og støtte op om den enkeltes udvikling.


Kursus udgift: 1 x 4.300,-kr.2 x Modul 2 Damsøbadet


Formål: At uddanne mål-, bane- og vendedommere for at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne svømmerne deltager i, og hvor stævnet afholdes. Der

uddannes efter FINAs regler.


Kursets indhold: Måldommerens opgaver, måldommersedlens anvendelse, skiftedommer, bane- og vendedommers opgaver, diskvalifikationssedler, anvendelse af vendetavler, svømme-

og løbsregler, praktik. Afsluttende med prøve = skriftlig opgavebesvarelse. Varighed: 9 lektioner heraf 1-2 timers stævnepraktik.


Nytteværdi: Det er nødvendigt at forældre og trænere bliver uddannet tidtagere for at kunne afholde egne stævner eller tager ud til stævner i andre klubber.


Kursus udgift: 2 x 855 = 1.710,-kr.Kursusudgift i alt: 5.900 + 4.019 + 1.380 + 690 + 4.300 + 1.710 = 17.999,-kr.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet de 12.599,30 kr. til SHS Stevns kan finansieres af Uddannelsespuljen


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 3.850,-kr. Det vil sige 70% af 5.500,-kr.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke, Lone Andersen


1. Ansøgning imødekommes minus transporten på 962,-kr. Der yden ikke tilskud til transport.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Klintekongen Gruppen søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus


1. 3 x Dansk Træklatreforening


Formål: Eksamen i Træklatring - Vi har 3 ledere, som har gennemført undervisningen som træklareinstruktør, af vores egen instruktør - Anders Olsen, og efterfølgende har været til
eksamen, afholdt af dansk træklareforening. Her er betalt en afgift pr. deltager + censorhonorar.


Kursets indhold: Eksamen i træklatring.


Nytteværdi: Lederne kan nu påtage sig ansvaret for at vores spejdere klatrer, ved forskellige aktiviteter.


Kursusudgift: 3 x 2.154 = 6.462,-kr.


Kursusudgift i alt: 6.462,-kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomisk konsekvenser idet de 4.523,40 kr. kan finansieres af Uddannelsespuljen

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 15.351,-kr. Det vil sige 70% af 21.930,-kr.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Ansøgningen imødekommes


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

St. Heddinge Gymnastikforening søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus


1. 17 x DGI Inspiration 2022


Formål: Et heldags kursusevent for foreningsledere, instruktører og hjælpeinstruktører spækket med spændende workshops, der sætter fokus på alt det nye, der sker i gymnastikkens verden.


Kursets indhold: Et varieret udvalg af workshops med dygtige undervisere, der præsenterer dig for de nyeste trends og træningsformer indenfor gymnastik, fitness og foreningsliv, og få

masser af inspiration med hjem til nye aktiviteter i din forening for alle alders- og målgrupper.


Nytteværdi: Som træner eller instruktør får du rig lejlighed til at afprøve de mange nye og spændende træningsformer på egen krop. Giv den gas på gulvet sammen med andre

gymnastikentusiaster, udfordr dig selv med nye aktiviteter og bliv klogere på, hvordan fremtidens tilbud og træning skal se ud i din forening.


Kursusudgift: 17 x 1290 = 21.930,-kr.


Kursusudgift i alt: 21.930,-kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomisk konsekvenser idet de 15.351,-kr. kan finansieres af Uddannelsespuljen


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgningen til Uddannelsespuljen


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgningen imødekommes med maksimalt beløb på 7.980,-kr. Det vil sige 70% af´11.400,-kr.Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke, Jørgen B. Andersen


1. Ansøgning imødekommes


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

søger tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kursus


1. 3 x Materiale kursus 1:


Formål: Uddanne medlemmer til at varetage reperation og vedligeholdelse af Roklubbens træbåde, således at de som tovholdere kan guide medlemmer til opgaverne


Kursets indhold: Kursisterne undervises i at udbedre mindre skader, der kan opstå på bådene, samt at give det fornødne kendskab til vedligeholdelse af materiellet.

Igennem teori og meget praksis vil kurset omhandle bl.a.:


• Værktøjslære

• Lakarbejde

• Udskiftning af dæk

• Limarbejde

• Udskiftning af åreplast/læder

• Vedligeholdelse af glasfiberbåde

• Trimning af både


Nytteværdi: Korrekt udførte reparationer og vedligeholdelse af Roklubbens træbåde er altafgørende for bådenes levealder. Arbejdsholdet er en af klubbens vinteraktiviteter som bidrager til fællesskab og ansvarlighed over for materiellet.


Kursusudgift:3 x 1.900 = 5.700,-kr.2. 3 x Materiale kursus 2 (Flyttet til 28-29 januar 2023)


Formål: Uddanne medlemmer til at varetage reperationer og vedligeholdelse af Roklubbens træbåde, således at de som tovholdere kan guide medlemmer til opgaverne


Kursets indhold: Kursisterne undervises i selvstændigt at reparere større skader, der kan opstå på bådene, samt vurdere om omfanget af reparationen er så stor, at båden evt. må på

værft. Kursisterne vil efter kurset have et kendskab til emnet, der kvalificerer til at tiltræde som materialeforvalter. Igennem teori og meget praktik, vil kurset give et dybdegående kendskab til bl.a.:


• Trælære

• Udskiftning og reparation af bord, svøb og glasfiber

• Indstilling af åregange

• Reparation af årer


Der vil herudover blive taget hensyn til ønsker fra kursisterne i det omfang tiden tillader det.


Nytteværdi: Korrekt udførte reparationer og vedligeholdelse af Roklubbens træbåde er altafgørende for bådenes levealder. Arbejdsholdet er en af klubbens vinteraktiviteter som bidrager til fællesskab og ansvarlighed over for materiellet.


Kursusudgift: 3 x 1.900 = 5.700,-kr


Kursusudgift i alt: 5.700 + 5.700 = 11.400,-kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomisk konsekvenser idet de 7.980,-kr. kan finansieres af Uddannelsespuljen


Resume

Ved gennemgang af Hellested IFs afregning af lokaletilskud 2021 har forvaltningen ikke godtaget udgifter til internet. Dette ønsker Hellested IF, at udvalget til tager stilling til.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. det drøftes om Hellested IF kan modtage lokaletilskud til internet.

2. det drøftes hvorledes det fremadrettet betragtes når en forening ønsker at tilbyde E-Sports hold eller at vise fodbold aftener på storskærm som kræver særlig internetforbindelse.


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Ansøgning afslåes, da der for nuværende ikke tilbydes E-Sport

2a. Hvis en forening tilbyder E-Sport hold/sportsaktivitet der kræver internet, kan de søge tilskud til internet udgift.

2b. Der ydes ikke tilskud til storskærms arrangementer


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Ved gennemgang af alle de folkeoplysende foreninger afregninger af lokaletilskud 2021 har Hellested IF ikke medtaget tilskud til internet udgifter.


Hellested Idrætsforening har et ønske om, at kunne tilbyde E-Sport, samt vise fodbold på storskærm for medlemmerne. Øvrige foreninger har hidtil ikke modtaget tilskud til internet, da det ikke betragtes som en del af en bygningskonstruktion eller en af den aktivitet som en forening tilbyder. Forening udbyder ikke E-Sport, da de endnu ikke har en træner.


Udgiften til internet er på 16.411,-kr. for 2021.


For Rødvig G & I, samt Hårlev e-sport har dette ikke været aktuelt, da de har været i kommunale lokaler.

Resume

Konstituering af ny formand i Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Der vælges en ny formand

2. Der vælges en ny næstformand


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke,


1. Ny formand, Tommy Knudsen

2. Ny næstformand, Brian Qvist


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Formand Kurt Jacobsen er udtrådt af udvalget. Der skal derfor konstitueres en ny formand og næstformand. Kurts stedfortræder Jens G. Bagge er indtrådt i udvalget, således at udvalget er fuldtalligt igen.

Resume

Orientering til drøftelse/orientering


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning

2. orientering tages til efterretning


Beslutning

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Orientering taget til efterretning

2. Orientering taget til efterretning

3. Orientering taget til efterretningSagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

1. Orientering fra Fritid

- Røgfri idrætsmatrikler er skudt igang, der er bliver vist videoklip, samt sat skilte op ved ingangen. Vejret har forhindret der har kunnet skrives på fliserne


2. Orientering fra Ungdomsskolen

- Hallerne bliver lukket når der ikke er foreningsaktiviteter. Dette er i tråd med bibliotekerne der også lukker ned for selvbetjent tid og kun har åbent når der er personale.


3. Orientering om næste Folkeudvalgsmøde

- Mødeindkalderse til næste folkeoplysningsudvalgsmøde bliver sendt ud snarest muligt. Første møde 2023 bliver i uge 10