Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 4 april 2022, kl. 10:15
MødestedRådssalen
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Afbud: Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Som en del af Ældrerådets introduktionsprogram vil forvaltningen orienterer om socialområdet/psykiatrien og myndighed under denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om:

 • Socialpsykiatrien, som omfatter bosteder, socialpædagogisk støtte, samværstilbud og støttegrupper, psykiatricenter og ledsagerordning.
 • Brohøj – psykiatrisk bosted som har 3 afdelinger/grupper:
  • gruppe 1: 12 pladser til voksne med udviklingshæmning og/eller demens.
  • gruppe 2: 6 pladser og 2 aflastningspladser til voksne med psykiatriske diagnoser.
  • gruppe 3: 8 pladser til voksne med erhvervet hjerneskade.
  • Pladserne lejes også ud til borgere fra andre kommuner.
 • Birkehuset – botilbud til borgere med Downs syndrom eller anden udviklingshæmning – ejes af LEV.
 • Væresteder for mennesker med:
  • senhjerneskade - Jernholdet
  • udviklingshæmning - Krydset
  • psykisk sårbarhed - Værestedet og Ungeværestedet
 • Forskellige grupper og andre tilbud - herunder blandt andet åben psykiatrisk rådgivning, bekymringslinje og pårørendegrupper.
 • Myndighed – herunder visitationen, hjælpemidler, voksen/handicap, boligvisitation og demensteam.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg vil introducere Ældrerådet til socialområdet/psykiatrien og myndighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om:

 • stillingsopslag vedrørende 2 nyoprettede farmakonomstillinger. Farmakonomerne skal primært tage sig af medicinhåndtering. Den ene bliver tilknyttet plejecentrene og rehabiliteringscentret, den anden tilknyttes hjemme- og sygeplejen.
 • sygeplejersker på plejecentrene, som fremadrettet refererer til lederen på det enkelte plejecenter, og ikke til lederen af sygeplejen.
 • Corona - myndighederne anbefaler stadig mundbind på plejecentre og bosteder, gælder også fællesområderne.


Ældrerådet tog orienteringen efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om følgende sager på Social og Sundhedsudvalgets (SSU´s) dagsorden til den 6. april:

 • Besøg fra Region Sjælland - orientering om sundhedsprofil 2021.
 • Borgerrådgiverens årsberetning 2021.
 • Modeller for madservice. På baggrund af et politisk ønske, har forvaltningen undersøgt forskellige modeller for madlavning på plejecentrene. SSU skal beslutte om og i givet fald hvilken model, forvaltningen skal arbejde videre med. De 3 modeller er:
  • etablering af produktionskøkkener på alle plejecentre
  • etablering af leve- og bomiljøer med køkken i alle boenheder på plejecentre
  • afprøvning af etablering af produktionskøkken på det nye plejecenter Solhaven, inden der foretages ændringer på de øvrige plejecentre.
 • Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede og plejeboliger. Ældrerådet har afgivet høringssvar til begge kvalitetsstandarder, og tilbagemelding på høringssvarene kan læses i SSU´s dagsorden under punkterne 47 og 48.
 • Kommende høringer i Ældrerådet, som alle har høringsfrist den 8. maj - herunder:
  • revision af frivillighedspolitik. Forvaltningen har revideret frivillighedspolitikken, og SSU skal beslutte, om der skal oprettes ét fælles indstillingsudvalg for §§ 18 og 79.
  • reviderede tildelingskriterier for §§ 18 og 79 tilskud.
  • reviderede vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd.
  • muligt navneskift fra plejecentre til plejehjem.
 • Forlængelse af plejecenterbyggeri Solhaven. På grund af byggesituationen og prisudvikling i samfundet er byggeriet sat på pause.
 • Diverse orienteringer - herunder orientering om flygtninge fra Ukraine og ny leder for hjemmeplejegruppen i Rødvig.


I forbindelse med ovennævnte gennemgang drøftede Ældrerådet muligheden for ekstra aktivitetstimer på plejecentrene, som kan bruges til f.eks. bagning eller lettere madlavning samt hjemlighedsprojekt og sansehaver.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På ældrerådsmødet den 7. marts besluttede Ældrerådet, at Teknik & Miljø skulle inviteres til dette møde, da rådet ønsker en orientering om den nye affaldsordning, der træder i kraft den 1. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet og centerchefen for Teknik & Miljø.


Præsentationsmateriale blev omdelt på mødet og lederen fra Natur & Miljø orienterede om:

 • EU´s affaldsregulativ, som er baggrunden for den nye affaldsordning.
 • målsætningen er 55 % genanvendelse i 2025.
 • politisk er der truffet beslutning om 3 beholdere - en til rest og mad, en til plast, metal, mad- og drikkekartoner samt en til papir, pap og glas. Derudover får borgerne en miljøkasse til farligt affald og poser til tekstilaffald.
 • ud over de nuværende 6 fraktioner - rest, mad, plast, metal, glas og papir, skal affaldet pr. 1. maj sorteres i 4 nye fraktioner:
  • mad- og drikkekartoner - for eksempel mælk, yoghurt, juice - tømmes hver 4. uge.
  • pap, hvor borgerne får valget imellem samme beholder som papir og karton eller særskilt beholder kun til pap. Tømmes hver 4. uge.
  • farligt affald indsamles i røde miljøkasser hver 3. måned. Gælder ikke medicinrester, som stadig skal indleveres på apoteket. Miljøkasserne leveres i uge 15.
  • tekstilaffald - gælder kun ødelagte/hullede tekstiler. Genbrugelige tekstiler skal fortsat afleveres til genbrug. Tekstilaffald indsamles hver 3. måned i særskilte tekstilposer.
 • er man i tvivl, er det bedre at komme affaldet i restaffald, frem for at sortere forkert.
 • det er muligt at få ombyttet sin beholder, hvis man henvender sig til kommunen.
 • genanvendelsesprocenten som i 2019 var 35 % var i 2020 steget til 51 %.
 • Taksten i 2022 er 2.970 kr. pr. år for et standardsæt.
 • Alle borgere modtager klistermærker til beholdere og ny sorteringsvejledning, inden ordningen træder i kraft 1. maj. Derudover kommer der en ny online sorteringsvejledning.
 • Borgerne orienteres via kampagneside på stevns.dk, infobreve, annoncer, opslag på Facebook og pressemeddelelser.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Efter ønske fra Ældrerådet er denne sag på dagsordenen, da rådet ønsker en orientering om den nye affaldsordning, der træder i kraft den 1. maj 2022.


Centerchefen for Teknik & Miljø og lederen fra Natur & Miljø deltager på mødet, og referat fra Plan, Miljø og Teknik den 8. marts er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ikke noget under dette punkt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 7. marts 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 7. marts 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Referatet fra den 7. marts 2022 blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 7. marts 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Høringssvaret til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger, som blev sendt i høring på ældrerådsmødet den 7. marts.


Ældrerådsformanden udarbejdede efterfølgende et udkast til et høringssvar, som er blevet godkendt i Ældrerådet via mail. Høringsfristen var den 21. marts 2022, og høringssvaret indgår i processen, når Social og Sundhedsudvalget behandler sagen den 6. april.


Sagen på dette møde er derfor kun en formel godkendelse, for at føre godkendelsen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Høringssvaret til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 7. marts blev Ældrerådet orienteret om kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp, under punktet "Sager på SSU´s (Social og Sundhedsudvalgets) dagsorden". Ældrerådet blev også orienteret om, at:

 • kvalitetsstandarden ville komme i høring efter SSU´s behandling af sagen den 9. marts og at
 • Ældrerådet derfor godt kunne gå i gang med at forberede et høringssvar, da høringsfristen denne gang var kortere end ved tidligere høringer.


Forvaltningen sendte sagen i høring via mail den 14. marts, og ældrerådet har efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som er godkendt af ældrerådsmedlemmerne via mail. Høringsfristen var den 22. marts 2022, og høringssvaret indgår i processen, når SSU behandler sagen den 6. april.


Sagen på dette møde er derfor kun en formel godkendelse, for at føre godkendelsen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har på det seneste modtaget en del høringer, hvor enkelte af disse har haft en kort høringsperiode. Dette har udfordret Ældrerådet i forhold til, hvordan rådet skal nå at få udarbejdet og afleveret et høringssvar inden høringsfristen.


Efter ønske fra formanden skal Ældrerådet derfor fastlægge en procedure for, hvordan rådet vil arbejde med høringssvar fremover.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, hvordan rådet fremadrettet får udarbejdet høringssvar til tiden.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøftede forskellige løsninger i forbindelse med høringer med kort høringsfrist - herunder hvordan rådet skal blive bedre til at gå i gang med arbejdet, allerede når forvaltningen varsler rådet i forbindelse med gennemgang af de politiske dagsordener.


Rådsmedlemmerne havde et ønske om, at høringssvar skal udarbejdes i fællesskab og besluttede, at høringssvarene udarbejdes i forlængelse af de ordinære ældrerådsmøder - i det omfang det er muligt. Hvis høringsfristen er så kort, at det ikke passer med de ordinære møder, indkalder formanden til et arbejdsmøde (uden diæter), hvor medlemmer deltager i det omfang, det er muligt.


Rådets sekretær hjælper gerne med at booke ledige mødelokaler på rådhuset eller Sundhedscentret. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, finder Ældrerådet selv en løsning.


Ældrerådet fremsatte et ønske om, at alle kommende ældrerådsmøder afholdes i et almindeligt mødelokale. Rådets sekretær følger op på dette.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet modtager løbende en del høringer, hvoraf den seneste høring har haft en kort høringsperiode. Den stramme tidsplan har udfordret rådet, i forhold til at få udarbejdet et høringssvar inden høringsfristen.


Formanden ønsker derfor en drøftelse på dette møde, med henblik på at fastlægge en procedure for, hvordan Ældrerådet løser opgaven fremover.


I Vejledning om ældreråd står der i afsnittet "Høringspligtens omfang og procedure", at "for at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger". Dette er også gentaget i Ældrerådets vedtægter (§ 8, stk. 4). Vejledning og vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.


Forvaltningen arbejder hele tiden på, at høringsperioden bliver så lang som mulig, men er også klar over, at høringsperioden indimellem er kort på grund af deadlines og den efterfølgende proces. I de tilfælde hvor høringsprocessen er kort, bliver Ældrerådet som oftest varslet om dette af forvaltningen - for eksempel i forbindelse med gennemgang af de politiske dagsordener på et ordinært ældrerådsmøde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådsmøde. Dagsordenen indeholdt bland andet orientering om Det nære sundhedsvæsen, Sundhedsplatformen og lægevagten. Næste møde er den 10. november. Datoer for en række temadage meldes ud senere.
 • Plushøj – gudstjenester er flyttet til bedre egnede lokaler.
 • Hotherhaven – ny støtteforening har første møde den 4. april.
 • Nyt plejecenter – er sat i bero. Se dagsordenens punkt 44. Ældrerådet drøftede friplejehjem kontra kommunalt plejehjem.
 • Trafiksikkerhedsråd: Ældrerådet drøftede hvilke sager, som skal tages med på et kommende møde.
 • Omsorgsbestyrelsen har 2 gange tilbage, hvorefter bestyrelsen bliver nedlagt. Årsagen er, at det ikke er lykkedes at finde en ny leder, som vil arbejde frivilligt og manglende tilslutning til arrangementerne.
 • Stevns Ældreboligselskab – konstitueringsmøde den 8. marts.
 • PR-udvalget: Ny farve på fast annonce. Næste annonce indrykkes i uge 14. Alle ældrerådsmedlemmer blev opfordret til at melde ind med emner til kommende annoncer.
 • Arbejdsgruppe vedr. brochure. Drøftelse af liste over ældreforeninger - skal de med brochuren, og i givet fald hvem skal så med på listen?


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Jette Olsen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Et opdateret budget blev omdelt på mødet.


Ældrerådet blev også orienteret om budgetprocessen for budget 2023 - herunder:

 • opstart i april og maj, hvor de politiske fagudvalg og forvaltning arbejder med budgetforslag.
 • 7. - 14. juni behandler fagudvalgene budgetforslaget, inden budgetmaterialet sendes i høring i midten af juni måned.
 • SSU dialogmøde den 8. juni.
 • høringsfrist den 5. august, hvis høringssvar skal indgå i fagudvalgenes behandling i august.
 • 1. behandling i kommunalbestyrelsen (KB) den 1. september
 • 2. behandling i KB den 6. oktober.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Drøftelse om hvordan Ældrerådet skal håndtere henvendelser via læserbreve. Formanden følger op.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.