Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 8 marts 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 8. marts 2023.


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Forvaltningen har på vegne af det seneste års input, forslag fra erhvervslivet og de politiske tilkendegivelser fra KB og AEKT udarbejdet et første udkast til indhold og rammer for en ny erhvervspolitik for Stevns Kommune. Udkastet forelægges til udvalget behandling.

Stevns Erhvervsråd er inviteret til at deltage i sagens behandling og i den efterfølgende sag omkring fornyelse af samarbejdsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende første udkast til ny erhvervspolitik i Stevns Kommune
 2. at komme med input og give retning for det videre arbejde med indholdet i erhvervspolitikken


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

I 2022 fik erhvervsdrivende og øvrige deltagerne på Erhvervstræf 2022 og det erhvervspolitiske dialogmøde i efteråret mulighed til at komme input og forslag til en kommende ny erhvervspolitik for Stevns Kommune. På baggrund af indsamlede tilkendegivelser, samt de efterfølgende politiske tilkendegivelser på KB-temamødet og fra AEKT-udvalget har forvaltningen lavet det første udkast til en ny erhvervspolitik jf. bilag 1.


Erhvervspolitikken indeholder et udkast til en ny erhvervspolitisk vision for Stevns Kommune, samt nogle bærende principper, som erhvervspolitikken hviler på. I visionen er der lagt vægt på partnerskab mellem kommune og erhvervsliv, samt ønsket om at tiltrække, fastholde virksomheder og udvikle eksisterende virksomheder. Det er ambitionen at Stevns skal være et konkurrencedygtigt globalt lokalsamfund, der bevarer en identitet og udvikler dets styrker.


De bærende principper, Holdindsats, Synergi og Tydelighed er videreført fra den tidligere erhvervspolitik


I politikken er der udvalgt 8 fokusområder og til dem tilknyttet en række mulige indsatser. De bliver omdrejningspunkterne for det erhvervspolitiske arbejde i de kommende år. Konkret skal den de erhvervspolitiske visioner realiseres gennem en årlig erhvervspolitisk handleplan.


Erhvervspolitiske fokusområder


 • Grøn omstilling & bæredygtighed
 • Unge & fremtidens arbejdskraft
 • Tiltrækning af virksomheder & erhvervsjord
 • Butiksliv & Bymiljø
 • Turismebranchen
 • Digital & fysisk infrastruktur
 • Iværksætteri & forretningsudvikling
 • Sagsbehandling


På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen, at udvalget forholder sig til indholdet i udkast til erhvervspolitik, herunder


 • vision
 • principper
 • fokusområder
 • indsatser


og samtidig kommer med ønsker til konkrete mål og effekt for det erhvervspolitiske arbejde.


Kommende proces


 • Erhvervstræf 2023 - 28. marts 2023 - Præsentation af udkast til erhvervspolitik
 • April - maj 2023 - Tilretning af udkast på baggrund af udvalgets tilkendegivelser og input fra erhvervstræf
 • Juni 2023 - Udvalgsbehandling af ny erhvervspolitik
 • 3. kvartal - KB vedtagelse af Erhvervspolitik


Formand for Stevns Erhvervsråd Lars Warm og Erhvervschef i Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen er inviteret og deltager i sagens behandling.

Sagen har relation til sag om fornyelse af samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd om den lokale erhvervsfremmeindsats.Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme - LOV nr 1518 af 18/12/2018

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Resume

Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd udløb ved årskiftet. Udvalget skal på baggrund af de politiske input fra KB-temamøde d. 24. november 2022 tage stilling til indholdet og rammen for en ny samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd.

Som del af punktets behandling er der ved start dialog med Stevns Erhvervsråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Indhold og vilkår for en ny samarbejdsaftale for 2024 besluttes af udvalget.
 2. Forvaltningen udfærdiger herefter i samarbejde med Stevns Erhvervsråd udkast til kommende samarbejdsaftalen, som efterfølgende forelægges til udvalget til endelig godkendelse.
 3. Den nuværende aftale forlænges, således at den også er gældende for 2023 og frem til ny aftale foreligger 1. januar 2024.


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen, idet det tilføjes til punkt 3, at det er med de budgetmæssige rammer der er aftalt for 2023.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråds samarbejdsaftale udløb formelt d. 31.12.2022, hvorfor der laves en ny samarbejdsaftale mellem parterne jf. bilag 1.

Samarbejdsaftalen har til formål at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats og regulere forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsfremmeindsats, der ydes i henhold til Lov om Erhvervsfremme. Stevns Kommune har ret til, men er ikke forpligtet til at sikre eller yde tilskud til en lokal erhvervsfremmeindsats. Stevns Kommune er jf. gældende lov forpligtet til et yde tilskud til Erhvervshus Sjælland, der som et tværkommunalt kompetencecentre ligeledes foretager opgaver indenfor erhvervsfremme. Stevns Kommunes lokale erhvervsfremmeindsats må ikke overlappe med de ydelser, som Erhvervshus Sjælland tilbyder.Stevns Erhvervsråd har en operatørrolle på vegne af Stevns Kommune, som samarbejdsaftalen definerer nærmere. Aftalen rammesætter, hvordan Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd gennemfører sine erhvervsfremmeindsatser og beskriver de gensidige forventninger til samarbejdet og ansvarsfordelingen. Endelig beskriver aftalen den aftalte økonomi og effektmål.


På KBs erhvervspolitiske temamødet d. 24. november 2022 blev forventningerne til det fremtidige samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd diskuteret. Gruppedrøfelsen resulterede i nedenstående punkter, som man politisk ønsker afspejlet i en fremtidig samarbejdsaftale:


 • Gennemsigtighed: Stevns Erhvervsråd skal have en åben og transparent forretningsgang, dette ønskes afspejlet i samarbejdsaftalen.
 • Tydelighed: Stevns Erhvervsråd skal have en tydelig rolle og formål, så vi som kommune ved, hvordan vi kan samarbejde.
 • Effekter: Stevns Erhvervsråd skal have målbare effekter, så vi kan se, om vores samarbejde giver resultater.
 • Spille hinanden gode: Det skal fremgå af aftalen at Stevns Erhvervsråd og kommunen skal omtale hinanden positivt og støtte hinanden i offentlige sammenhænge.
 • Kultur: Stevns Erhvervsråd og kommunen skal have en åben og varm kultur, hvor vi tager hensyn til hinandens behov og respekterer hinandens rolle.
 • Nærhed til virksomheder: Stevns Erhvervsråd skal være nærværende over for alle virksomheder i kommunen, uanset hvor de er beliggende.
 • Øget kendskab: Stevns Erhvervsråd og kommunen skal samarbejde om at øge kendskabet til erhvervslivet og erhvervsrådet i kommunen, både blandt virksomheder og andre interessenter.
 • Antal opgaver, spredning og fokusering: Det skal fremgå tydeligt hvilke opgaver Stevns Erhvervsråd varetager og hvilke områder der er særligt vigtige for erhvervslivet i kommunen.
 • Turismekonsulent: Vi skal samarbejde om at sikre, at turismekonsulenten i Stevns Erhvervsråd har en tydelig rolle og opgaver, der understøtter vores fælles mål om at styrke turismen i kommunen.
 • Uafhængighed: Stevns Erhvervsråd skal have selvfinansiering og derfor stå selvstændigt i for-hold til kommunen. Det er derfor et ønske, at der i en ny aftale fremgår at Stevns Erhvervsråd på skal arbejde på at blive mere uafhængigt af kommunal finansiering.


Stevns Erhvervsråd har haft mulighed for at forholde sig til ovenståene punkter og Formand for Stevns Erhvervsråd Lars Warm og erhvervschef i Stevns Erhvervsråd er inviteret til at deltage i punktets behandling. Stevns Erhvervsråd har tilkendegivet at det er afgørende for erhvervsrådet, at aftalen står mål med finansieringen, som de modtager fra kommunen.


Efter udvalgets stillingtagen til ny samarbejdsaftale og Stevns Erhvervsråds bemærkninger til en kommende aftale, vil forvaltningen indgå en ny aftale med Stevns Erhvervsråd, som udvalget skal godkende endeligt.


Tilskud og økonomi


Stevns Kommune ydede i 2022 nedenstående bidrag til erhvervsfremmeindsatsen:


Stevns Erhvervsråd: ca. 1,7 mio. kr.


 • Grundtilskud 172 t.kr.(afhænger af antal medlemmer – min. 30 medlemmer)
 • Driftstilskud 305 t.kr. – grundlæggende erhvervsservice
 • Erhvervspulje 636 t.kr. - Samarbejdsaftale
 • Turismekonsulent 573 t.kr. – lokale turismerelaterede arbejdspladser og kommerciel overnatning


Erhvervshus Sjælland: ca. 0,6 mio. kr. (lovbestemt)


Medfinansiering Erhvervsklynger Region Sjælland: 60 t.kr.


Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme Lov nr 1518 af 18/12/2018

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2023. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der overføres et samlet overskud på 1,3 mio. kr. til 2023 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
 2. der overføres et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. kr. til 2023 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
 3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2023. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et overskud på 1,6 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

 •  -1,5 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftaler
 •  -112.000 kr. vedrørende områder med lønsumsstyring

De enkelte områders over/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.

Der indstilles overført et overskud på 1,3 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

Der blev samlet set overført 2,5 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Corona-udgifter i 2022 (ikke relevant på alle områder)

Der har også i 2022 været corona-relaterede udgifter på nogle områder. Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2023 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2021 til 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sag om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:

”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsoverførslerne er en del af regnskab 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Overførsler fra 2022 til 2023 gives som tillægsbevillinger i 2023.

Resume

Fagudvalgene skal drøfte budget 2024. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder at der drøftes indhold og ønsker til budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal også igangsættes udarbejdelse af balanceforslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2024, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder balanceforslag
Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. januar godkendt den økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2024. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i marts skal drøfte indhold og ønsker for den kommende budgetproces, herunder komme med input og politiske visioner for det kommende års budget.

Balancekatalog
Udfordringerne i kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at der udarbejdes balanceforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder.

Det er målsætningen, at der udarbejdes et balancekatalog, der rummer mulighed for at foretage prioriteringer; det vil sige, at det samlede katalog skal overstige det skønnede behov for reduktioner. Der skal på den baggrund udarbejdes et balancekatalog på ca. 45 mio. kr. til budget 2024.

Balanceforslagene kan på de fleste områder støtte sig til de analyser, som har været eller bliver gennemført i samarbejde med Index100 (dog gennemføres disse analyser først i 2024 på Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme).

Til understøttelse af drøftelser om balanceforslag er balancekataloget fra budget 2023-2026 vedhæftet som bilag til sagen. I balancekataloget er fjernet forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 og som ikke kan tages i brug igen. Forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 men som godt kan bruges igen, er markeret med blåt.

Videre proces
Fagudvalgene behandler forslag til budget 2024 på udvalgsmøderne i juni. Det fremgår af den økonomiske politik, at det er målsætningen at få skabt et overblik over budgetforslagene så tidligt som muligt og inden sommerferien. På baggrund heraf kan der tidligt i august laves et samlet overblik over budget 2024, når resultatet af økonomiaftalen for 2024 og indtægterne fra skatter og tilskud kendes.

På august-møderne behandles kun eventuelle nye forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulære).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Resume

Der er en række politiske visioner for bl.a. styrkelse af SFO2-tilbud, udvikling af Stevns Musikskole, anvendelse af kommunens lokaler mv. Formålet er at skabe attraktive kommunale tilbud til børn og unge og optimere brugen af vores lokaler i Store Heddinge. Derfor igangsættes et projekt, der skal kortlægge og konkretisere mulighederne. Dette er en orientering til udvalget om de overordnede rammer i det samlede projekt og dets forskellige spor. Udvalget vil senere blive involveret i processen.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen om projektet tages til efterretningBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. marts 2023, pkt. 291:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Projektet er oprindelig startet som et mindre lokaleprojekt, der blev sat i gang, fordi Stevns Musikskole er vokset ud af deres nuværende lokaler i Egestræde. I de indledende politiske drøftelser blev det besluttet at udvide projektet, så det favner flere politiske fokusområder fra budgetgodkendelserne.


Projektet vil samlet set undersøge følgende politiske visioner om at:

 • gentænke skolefritidsordningen for de større børn på mellemtrinnet (SFO2) (fokus i forlængelse af Corona for at skabe et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme)


 • udvikle Musikskolen i retning af en kulturskole for børn og unge (kulturskolen skal omfatte kulturelle tilbud så som dans, teater, billedkunst. Pt. er Musikskolen vokset ud af sine lokaler)


 • skabe et Medborgerhus i Store Heddinge (politisk ønske ved godkendelse af budget 2021)


 • færdiggøre det sidste lokale i Stevnshallen (der er et lokale på 275 m2, som oprindeligt var tiltænkt skydebane. Skydebaneforeningen Stevns har takket nej til lokalet, og der skal derfor tages stilling til indretning og anvendelse af lokalet).


 • optimere brug af de kommunale lokaler i Store Heddinge. I forening med ovennævnte: Hvordan får vi kabalen af brugere og lokaler til at gå op bedst muligt?


Det vil vi med projektet:
Ambitionen er både at skabe attraktive kommunale tilbud til kommunens børn og unge samt optimere brugen af kommunens lokaler, så kapaciteten udnyttes bedst muligt og der skabes de bedste mulige rammer for egne enheder og foreninger/brugergrupper i Store Heddinge.


For at efterleve dette arbejder projektet med fire foreløbige delmål:


Delmål 1: Projektet skal undersøge, hvor omfattende en gentænkning af SFO2 skal være, og hvad det omfatter (nytænkning af eksisterende tilbud, samtænkning med tilbud i Musikskolen eller andet?).


Delmål 2: Projektet skal afdække 1) relevante brugere og deres behov og 2) kommunens eksisterende lokaler i Store Heddinge ift. kapacitet og muligheder.

Delmål 3: Projektet skal afdække hvilke visioner, relationer og snitflader, der er vigtige at tage højde for i en endelig løsning.

Delmål 4: Projektet skal give bud på forskellige scenarier for, hvordan kabalen af lokaler og brugere går op bedst muligt. Det skal politisk besluttes, hvilket scenarie, som skal omsættes i praksis.


Sådan griber vi projektet an

Projektet spænder bredt, og derfor deles projektet foreløbigt op i tre spor:


1. Unge og fritidsliv (især samspil mellem SFO2 og Musikskole).
2. Brugere af kommunens lokaler i Store Heddinge

3. Et medborgerhus


De tre spor anskues som delprojekter, der kan forløbe hver for sig, men stadig spiller de sammen og skal forenes i forhold til en endelig løsning.

De kommer i spil på forskellig vis i de forskellige faser i projektet. F.eks. vil første del af

projektet primært beskæftige sig med spor 1 Unge og fritidsliv.

Processen omkring det samlede projekt skydes i gang på et temamøde den 20. april, hvor kommunalbestyrelsen skal drøfte udvalgte visioner med henblik at kvalificere og sætte retning for projektet.


På baggrund af disse drøftelser udarbejder forvaltningen et mere konkret kommissorium for projektet, som efterfølgende skal godkendes politisk.

Den overordnede proces kan opsummeres i følgende fem faser:


Fase 1 - forår 2023: Sætte retning, kvalificere og afgrænse projekt. Politisk drøftelse af visioner på et KB-temamøde den 20. april og efterfølgende godkendelse af et konkret kommissorium for projektet i juni.


Fase 2 - efterår 2023: Undersøge muligheder og udarbejde scenarier. Indeholder bl.a. involvering af brugere og deres behov, undersøge lokalekapacitet, snitflader mv.

Fase 3 – ultimo 2023: Det skal politisk besluttes, hvilket scenarie, der skal omsættes i praksis.


Fase 4 – 2024: Vi implementerer.


Fase 5 – ultimo 2024/2025: Vi evaluerer på projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen på nuværende tidspunkt.   

Resume

Udvalget skal beslutte, om der skal ske stikprøvevis kontrol af tilskud udbetalt fra Kulturpuljen i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget beslutter, om der skal ske stikprøvevis kontrol af tilskud udbetalt fra Kulturpuljen i 2023.


Ved beslutning om stikprøvevis kontrol

2. Udvalget godkender at den stikprøvevis kontrol sker ved tilskud bevilget til specifik aktivitet

3. Den stikprøvevis kontrol andrager 20% af det samlede antal foreninger, som har modtaget tilskud til specifikke aktiviteter.

4. Udvælgelsen vil ske ved tilfældig udtrækning.

5. Udvalget får ultimo året forelagt status for den udførte kontrol.

Beslutning

Ad 1:

1 medlem (A) kan ikke godkende, at der skal ske stikprøvevis kontrol i 2023

4 medlemmer (B, C, N og V) godkender, at der skal ske stikprøvevis kontrol i 2023


Ad 2-5:

1 medlem (A) kan ikke godkende indstillingerne

4 medlemmer (B, C, N og V) godkender indstillingerne

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Sagen forelægges til udvalget med stillingtagen til, om der skal ske stikprøvevis kontrol af tilskud udbetalt fra Kulturpuljen i 2023.


Tilskud fra kulturpuljen kan opdeles i to kategorier. Tilskud til foreningernes drift eller tilskud til en specifik aktivitet.


I 2022 blev der udbetalt tilskud til 15 foreninger. 6 foreninger modtog tilskud til driften og 9 foreninger modtog tilskud til specifikke aktiviteter.


P.t. er der for 2023 bevilget tilskud til 7 foreninger, jvf. vedlagte regnskabsoversigt.


Forvaltningen anbefaler, at der ved beslutning om stikprøvevis kontrol af tilskud udvælges et antal blandt de foreninger, der har modtaget tilskud til specifik aktivitet.


Foreningerne, som modtager tilskud til driften, er i forvejen som minimum underlagt revision fra valgte bilagskontrollører ligesom foreningernes årsregnskaber godkendes på deres generalforsamlinger. En gennemgang fra forvaltningen vil som udgangspunkt blot påse, at de afholdte udgifter som minimum dækker det bevilgede tilskud fra kommunen, og at de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.


En stikprøvevis kontrol på tilskud til specifik aktivitet vil målrettet kunne afstemmes (fakturaer holdt op imod bevillingen).

Et tilskud til en specifik aktivitet vil ligesom et tilskud til driften være underlagt samme revision/bilagskontrol hos foreningen selv.


En særskilt ekstra kontrol foretaget af forvaltningen vurderes til at kunne gøres inden for en samlet sagsbehandlingstid på ca. 2 timer pr. sag.

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 2. november 2022, at der som fast punkt på de kommende udvalgsmøder skal ske drøftelse af energiudviklingen samt evt. beslutte yderligere tiltag, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Forvaltningen vil på mødet give status på nuværende forbrug. Udvalget skal ligeledes tage stillingtagen til henvendelse omkring genåbning / delvis genåbning af saunaer i Stevnsbadet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. den fremlagte status på de igangværende tiltag og nuværende forbrug tages til efterretning.
 2. Udvalget beslutter, om der skal ske ændringer i forhold til nuværende nedlukning af saunaerne i Stevnsbadet.


Beslutning

Ad1: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2: Udvalget beslutter at sagen genoptages på aprilmødet med henblik på evt. beslutning om genåbning af saunaerne.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 2. november 2022 fik udvalget forelagt en sag i forhold til, at de stigende energiudgifter indenfor fritidsområdet medfører, at der ikke længere er harmoni mellem afsat budget og forbrug ud fra nuværende serviceniveau.


Udvalget besluttede på baggrund af de fremlagte økonomital at etablere natsænkning på pumperne i bassinerne i Stevnsbadet samt at slukke for saunaerne i omklædningsrummene fra mandag den 7. november 2022.


Herunder besluttede udvalget, at sagen skal være et fast punkt på udvalgets dagsorden de kommende måneder for dels at følge udvikling, dels at kunne tage stilling til yderligere tiltag, hvis det skulle vise sig behov herfor.


Forvaltningen vil på mødet give status på de igangværende tiltag samt fremvise oversigt over nuværende forbrug vedr. energiforanstaltningerne.


Udvalget skal beslutte om der skal ske ændringer i forhold til nuværende nedlukning af saunaerne i Stevnsbadet med afsæt i konkret henvendelse fra bruger. Henvendelsen er vedlagt sagen.


Fakta vedr. de 4 saunaer

Saunaerne i omklædningsrummene har på grund af de stigende energipriser været slukket siden mandag den 7. november 2023.


De 4 saunaer bruger samlet årligt ca. 76.500 kWh, svarende til ca. kr. 200.000 ved nuværende pris. (hver saunaer bruger ca. det samme i kWh årligt)

Det samlede antal kwh for de 4 saunaer fordeler sig med ca. 18.000 kWh i foreningstiden og ca. 58.500 kWh i den offentlige åbningstid.

I følge Folkeoplysningsloven, som foreningslivet hører under, er det ikke et krav, at der skal være adgang til sauna.


 1. Lige nu hvor de to saunaer er tændte i varmtvandsbassinet og de to saunaer er slukket i omklædningsrummene bruges ca. årligt 38.350 kWh.
 2. Hvis der tændes yderligere op, så der forsat er tændt i saunaerne i varmtvandsbassinet og i de to saunaer i omklædningsrummene men kun i den offentlige åbningstid vil kwh stige med ca. 20.250 - til i alt 58.600 kWh.


Dvs. ved en forsat lukning for saunaerne i omklædningsrummene i forbindelse med foreningslivets aktiviteter vil den årlige kWh i forhold til tidligere være reduceret med ca. 17.900 (18.000) kWh årligt (svarende til ca. kr. 46.800).


Resume

SHS-Stevns har siden etablering af Stevnsbadet haft et ønske om, at få etableret et klublokale.

Udvalget skal beslutte om de ønsker at give fuldmagt til etablering af pavilion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget drøfter henvendelsen og fastlægger om der skal gives fuldmagt.

Beslutning

Udvalget udsatte sagen og besluttede at invitere SHS-Stevns til en drøftelse på næste udvalgsmøde.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

SHS-Stevns har siden etablering af Stevnsbadet haft et ønske og behov om, at få et klublokale, samt kontor til deres personale der bl.a. varetager skolesvømningen i samarbejde med Ung-Stevns.


Pt. har SHS-Stevns et mødelokale der deles med øvrige foreninger, aftenskoler og offentlige gæster.


SHS-Stevns har et ønske om, at få etableret en pavillon i forlængelse af mellemgangen mellem Stevnsbadet og den nu nedrevne gl. Stevnshal.


Der ønskes derfor en fuldmagt til, at kunne bygge på netop dette stykke jord. Fuldmagten vil være nødvendig for, at kunne gå videre med en byggeansøgning via Teknik og Miljø.


Vedlagt er et eksempel på den type pavillon foreningen ønsker at etablere.


Til sagen er også vedlagt den politisk godkendte helhedsplan for området.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fuldmagten har ingen økonomiske konsekvenser. Forvaltningen har dog tillige modtaget fra SHS-Stevns ønske til budget 2024 om anlægstilskud herom.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. AIK Fondens virksomhedsplan og driftsbudget 2023
 2. Nettoudvikling i jobparate ledige januar 2023, til orientering

Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 8. marts 2023.


Beslutning

.