Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 19 august 2021, kl. 16:00
MødestedRådssalen
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Lederen af Stevns Ejendomme vil orientere Handicaprådet om handicapadgang i de kommunale ejendomme, hvorefter der vil være en drøftelse om tilgængelighed generelt.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til Handicaprådet, at

 1. drøfte tilgængelighed og handicapadgang i de kommunale ejendomme
 2. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Lederen af Stevns Ejendomme fortalte lidt om sin baggrund og erfaringer med arbejdet omkring tilgængelighed og handicapadgang i bygninger. Handicaprådet blev blandt andet orienteret om:

 • tilgængelighed i Stevns Kommunes ejendomme, hvor udgangspunktet er, at vi skal overholde bygningsreglementet.
 • Stevns Ejendomme har fokus på tilgængelighed, som en vigtig del af arbejdet, og man kigger på alle niveauer af handicaps, så man for eksempel tænker tilgængelighed både for borgeren med nedsat syn, og borgeren som er helt blind.
 • begrebet ”ligeværdighed” er målet, tilgængelighed er midlet.
 • standarder og regler beskriver, hvad man som minimum skal gøre. Derfor kigges der som det første på, hvad der er bedst, hvorefter man tjekker om standarder og regler er overholdt. Indimellem er der dog løsninger, som ikke kan lade sig gøre på grund af budgetterne, hvorfor man "kun" overholder reglerne på området.
 • hvis der sker fejl, er det vigtigt med tilbagemeldinger fra Handicaprådet og andre, så der kan blive rettet op på tingene.
 • for at undgå fejl, er dialogen med Handicaprådet en vigtig faktor i forbindelse med større byggerier.
 • vigtigt med en tilgang til gode løsninger og den rigtige rækkefølge.Handicaprådet drøftede:

 • hvem der står for adgangsvej fra Plushøj til stranden? Centerchefen for Sundhed & Omsorg følger op på sagen.
 • handicapparkeringsplads ved Stevns Fyr. Lederen af Stevns Ejendomme undersøger sagen, og svaret videreformidles via Handicaprådets sekretær.
 • handicaptoilet ved Holtug Kridtbrud. Naturstyrelsen er ejer, men Stevns Kommune drifter. Toilettet skal renoveres, så det kan benyttes hele året, og så det overholder tilgængelighedsreglerne.
 • Handicapadgang til private bygninger - for eksempel butikker. Udfordringen er, at byggemyndigheden ikke må kontrollere private aktører, medmindre der kommer en klage fra en borger. Lederen af Stevns Ejendomme anbefaler, at man tager en dialog med den enkelte ejer. Handicaprådet besluttede dog, at rådet vil sende en mail til Handelsstandsforeningen med nogle eksempler, i håb om at de vil bringe sagerne videre.
 • Ny Stevnshal, hvor hallen og Stevnsbadet får fælles hovedindgang.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 20. maj blev det besluttet, at lederen for Stevns Ejendomme skulle inviteres med til dette møde til en temadrøftelse om tilgængelighed og handicapadgang i kommunens ejendomme.


Handicaprådet har erfaret, at handicapparkeringspladsen ved Stevns Fyr er blevet nedlagt. Handicaprådet vil også gerne høre om baggrunden for dette, og om det kan lade sig gøre at få genetableret pladsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal fortsætte planlægningen vedrørende det nye Handicapråd. Referaterne fra den 11. februar og den 20. maj er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. beslutte hvornår, hvor og hvordan DH´s borgermøde skal afholdes
 2. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet besluttede, at borgermødet skal afholdes efter det ordinære møde i Handicaprådet den 4. november. Borgermødet skal afholdes i rådhusets kantine kl. 19.


Annoncen skal gøres mere imødekommende og interessant. DH medlemmerne har kendskab til nogle skabeloner, og vil derfor undersøge mulighederne og give en tilbagemelding til rådets sekretær.


DH arbejder også videre med at finde en foredragsholder til borgermødet, og giver rådets sekretær besked, når aftalen er på plads.


Handicaprådet drøftede, hvad der er af muligheder, hvis der skal findes nye medlemmer. Alle blev opfordret til at gå til deres eget netværk og fortælle om muligheden for at få et medlem i Handicaprådet.


Proceduren er, at det er den enkelte forening, som skal godkende det medlem man ønsker med i Handicaprådet. Når medlemmet er godkendt, skal foreningen sende sin indstilling til DH Stevns (Danske Handicaporganisationer). DH Stevns beslutter herefter hvilke kandidater og suppleanter, man vil indstille til godkendelse i KB.

Beskrivelse af sagen

DH-medlemmerne har siden februar måned arbejdet på at finde kandidater og suppleanter til det nye Handicapråd. Medlemmerne har blandt andet været i dialog med SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap), som ville gøre en indsats for at finde medlemmer på Stevns, der kunne være interesseret i at blive en del af Handicaprådet. DH-medlemmerne vil give resten af Handicaprådet en status over mulige kandidater.


Borgermøde

Den 20. maj besluttede Handicaprådet, at DH´s borgermøde skal afholdes i oktober måned. Rådet drøftede også muligheden for at invitere en aktuel gæst eller foredragsholder med til mødet, eller at afholde mødet sammen med Ældrerådet og/eller Udsatterådet.


Formanden ville undersøge ovennævnte nærmere og vil give en status på dette møde. Herefter skal Handicaprådet beslutte dato for mødet samt tidspunkt og sted for arrangementet.


Tidsplan

 • En til to uger før borgermødet bliver der annonceret i Stevnsbladet og på Stevns Kommunes hjemmeside. Annonce fra 2017 er vedhæftet som bilag.
 • Forvaltningen skal have DH´s indstillinger senest den 5. december 2021.
 • Det nye KB godkender DH´s indstillinger og udpeger egne medlemmer til Handicaprådet i slutningen af december 2021 eller starten af januar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da eventuelle udgifter finansieres via Handicaprådets eget budget.

Resume

Handicaprådet skal i gang med at planlægge processen for Handicapprisen 2021.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. fastsætte dato, tid og sted for handicapprisuddelingen i 2021
 2. beslutte om flyer vedrørende Handicapprisen 2021 skal opdateres
 3. drøfte hvordan rådet finder flere kandidater til prisen, og hvordan arrangementet i øvrigt skal foregå.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet besluttede, at handicapprisen skal uddeles den 3. december, ligesom de senere år. Arrangementet skal afholdes på Sundhedscentret kl. 18.00, og rækkefølgen skal være velkomst, foredrag eller underholdning, prisuddeling og til sidst et let traktement.


Underholdningen er allerede på plads, men derfor må alle fortsat gerne være opmærksomme på tema, som kan relateres prismodtageren.


Flyeren skal opdateres. På baggrund af drøftelserne på dette møde, vil rådets sekretær laver et udkast til en ny flyer. Udkastet sendes til godkendelse i Handicaprådet inden processen sættes i gang den 20. september.


Alle blev opfordret til at udbrede kendskabet til handicapprisen i eget netværk, og tænke bredt i forhold til prismodtager:

 • kunne der for eksempel være butikker eller andre, som har gjort noget ekstra i forhold til tilgængelighed for handicappede personer?
 • er der sket noget på handicapområdet det seneste år, som fortjener opmærksomhed?
 • hvem kan man eventuelt opfordre til at indstille kandidater til prisen?

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal i gang med at planlægge processen for Handicapprisen 2021, og skal derfor fastsætte dato, tidspunkt og sted for arrangementet.


Derudover skal Handicaprådet drøfte:

 • annoncering
 • deadline for indstilling af kandidater
 • arrangementets udformning - herunder:
  • forplejning
  • rækkefølge ved selve arrangementet
  • prisuddeler
  • foredragsholder
  • hvem gør hvad?
  • hvad gør vi i tilfælde af en ny corona-bølge. Skal vi tage vores forbehold allerede nu?


I forbindelse med evaluering af prisuddelingen i 2020 besluttede Handicaprådet, at medlemmerne ville arbejde med at udbrede kendskabet til Handicapprisen. For eksempel ved at kontakte eget netværk samt specialtilbud og forældregrupper - med henblik på at få fat i de unge. Men det kunne også være butikker eller andre, som har gjort noget ekstra i forhold til adgangsforhold og tilgængelighed for handicappede.


Medlemmerne blev også opfordret til at benytte flyeren noget mere, for at gøre opmærksom på prisen. Handicaprådet drøftede muligheden for at opdatere flyeren, så det bliver tydeligt, hvem der kan indstilles til Handicapprisen.


Referat fra evalueringen den 11. februar, kriterier og flyer er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder og kommende arrangementer.


Handicaprådet skal også beslutte, om nogle af medlemmerne skal deltage på Rehab-messen i Bella Centret den 16. - 18. november.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. beslutte hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder og kommende arrangementer
 2. beslutte hvem der deltager på Rehab-messen den 16. - 18. november.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Paraløb Tour de Stevns bliver afholdt den 26. september under Fællesskabsstafetten. DH Stevns (Danske Handicaporganisationer) arbejder videre med sagen - herunder ruter, ansøgning om afspærring og annonce. DH giver en tilbagemelding til forvaltningen, når det er hele er på plads, så forvaltningen kan sende information videre til plejecentrene.


Det er ikke nødvendigt med tilmeldinger til Rehab-messen, og entréen er gratis, hvorfor medlemmerne hver især selv kan beslutte om, og hvornår man vil tage afsted.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med sine fokusområder, som i 2018 - 2021 er:

 • mere fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter
 • synliggørelse via læserbreve og artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns Kommune
 • skabe events og arrangementer med bred interesse.


Paraløb Tour de Stevns

På handicaprådsmødet den 20. maj manglede medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) at finde en tovholder og nogle frivillige til at hjælpe med planlægning og afvikling af Paraløbet, og de besluttede, at de ville forsøge en sidste gang at finde mulige samarbejdspartnere. DH-medlemmerne vil give resten af Handicaprådet en status på dette møde.


Rehab-messe

I februar 2020 besluttede Handicaprådet, at medlemmerne skulle deltage i Rehab-messen i Belle Centret, men messen blev aflyst på grund af corona.


Rehab-messen afholdes i stedet for den 16. - 18. november, og Handicaprådet skal beslutte, om nogle af medlemmerne skal deltage.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Handicaprådets eget budget eller midler fra eventuelle samarbejdspartnere.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet drøftede henvendelsen fra projektmedarbejderen for Stevns skaber liv.


Handicaprådet har en del på dagsordenen til mødet den 4. november, hvor der også skal afholdes borgermøde bagefter. Derfor blev det besluttet, at punktet vedrørende Stevns skaber liv først tages op i det nye Handicapråd efter kommunalvalget.


Formanden giver projektmedarbejderen besked.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 20. maj 2021, herunder også om en henvendelse fra projektmedarbejderen for Stevns skaber liv, som tilbyder at deltage på et kommende handicaprådsmøde og orientere om projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet vil blive orienteret om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i 2020. Derudover skal Handicaprådet drøfte en henvendelse fra DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet), som blev sendt til rådet via mail den 15. juni 2021.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. drøfte brev og retssikkerhedens Danmarkskort fra DUKH.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Indenrigsministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet).


Ankestatistikken for 2020 blev gennemgået:

 • I Stevns Kommune var der 107 sager, hvilket er 22 færre end i 2019.
 • Omgørelsesprocenten er 38 % mod 29 % på landsplan. Dette skal ses i lyses af, at det drejer sig om meget få sager i Stevns Kommune.
 • 22 sager hører under SSU´s område. Heraf er de 3 sager blevet hjemvist, og 2 af disse er blevet omgjort.
 • 24 sager hører under AET´s område, og 33 sager vedrører børne- og ungeområdet.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I august og september bliver ankestyrelsens omgørelsesprocenter i 2020 behandlet i de politiske udvalg, og Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om sagen. Se bilag 1 til 5.


Handicaprådet skal derefter drøfte brev og retssikkerhedens Danmarkskort fra DUKH, som blev sendt til rådet via mail den 15. juni. Begge er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet blev orienteret om:

 • aflysninger i hjemmeplejen i sommerferie grundet mangel på vikarer. Sundhed & Omsorg er i gang med at finde ud af, hvordan vi undgår lignende situationer fremover.
 • §§ 18 og 79 2022. Ansøgningsprocessen starter den 6. september og slutter den 1. oktober. Der bliver annonceret i dagspressen og på kommunens hjemmeside, og møde i § 18 Indstillingsudvalget forventes afholdt i uge 43 eller 44. Alle indstillinger sendes til godkendelse i SSU den 1. december. Ligesom tidligere år tages der selvfølgelig forbehold for den endelige budgetvedtagelse i oktober.
 • Ridefysioterapi på Strålen. Status er, at der er givet afslag fra både Stevns og Ringsted Kommune. Dog er der fremsendt en ny ansøgning om kun at flytte nogle af timerne. Vi har givet afslag til dette allerede i forbindelse med den første ansøgning, men afventer den endelig beslutning.
 • Høring vedrørende udbud på bleer bliver sendt ud via mail i uge 34.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • aflysning af ydelser i hjemmeplejen i sommerferien - status.
 • §§ 18 og 79 ansøgningsproces 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.