Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 8 september 2022, kl. 17:00
MødestedMødelokale 2, Stevnshallen, Ved Munkevænget 5 4660 Store Heddinge
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
Fraværende: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch

Resume

Godkendelse af dagsorden for FOU den 8. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. dagsorden godkendes.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. Godkendt


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Resume

Budgetorientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. orienteringen taget til efterretning og Fritid fremlægger fordelingsforslag vedr. bufferpuljenSagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2022:


 • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 243.045,11 kr.
 • Aktivitetstilskud: 15.387,91 kr.
 • Løntilskud til aftenskolerne: -58.737,25 kr.
 • Lokaletilskud til aftenskolerne: 20.240,50 kr.
 • Uddannelsespuljen: 168.670,10 kr.
 • Udviklingspuljen: 7.773,10 kr.
 • Overført uforbrugte midler 2021: 266.000,- kr.


Totalt set er der 485.936,27 kr. til rest i bufferpuljen. Dette er kun til Løn- og lokale tilskud, samt aktivitetstilskud.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt beløb på 3.623,20 kr, som er 70% af de ansøgte 5.176 kr.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch, Janne Brink-Olesen


1. Ansøgning imødekommet


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

AIK 65 Gymnastik søger tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:


 • 1 x bodyweight træning á 510 kr.
 • 1 x kettlebelltræning á 510 kr.
 • 1 x holdtræning basic á 1568 kr.
 • 1 x SIT & HIIT á 510 kr.
 • 1 x børn & teens styrketræning á 490 kr.
 • 1 x cardio kick á 490 kr.
 • 1 x Zumba-kursus á 1098 kr.


Formål Opkvalificering af instruktører, samt uddannelse til nye motionsformer og herved bredere udvalg af hold vi kan tilbyde


Kursets indhold: holdtræning Basis, Funktionel træning og styrke, Cardio Kick, Kettlebeltræning, Bodyweight styrketræning, Zumba


Nytteværdi: At deres instruktører bliver dygtigere og flere vil gå på vores hold og få god motion


Kursusudgift i alt: 5.176 kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 3.623,20 kr. til AIK 65 Gymnastik kan finansieres af Uddannelsespuljen.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges

2. lejeaftale af klublokale/baner på Hotherskolen i Hårlev, drøftes og evt. tilskud fastlægges

3. lokaleleje Huslodderne 3, Faxe drøftes og evt. tilskud fastlægges.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. ansøgning afslåes

2. ansøgning afslåes, da der ønskes validitet og gyldighed af kontraktens sammensætning. FOU ønsker at rette myndighed involveres i Stevns kommune

3. ansøgning imødekommes med 76% af udgiften 2.660 kr.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

1. Store Heddinge Skytteforening søger om tilskud på 12.839,98 til udgifter, som vedrører skift til nye lokaler grundet nedrivning

af deres lokaler i gamle Stevnshal (etablering af lokaler + nøgler)


2. Store Heddinge Skytteforening søger tilskud til leje af nye klublokale/baner på 1000 kr. pr. mdr. i alt 6.000 kr. på Hotherskolen Hårlev, grundet nedrivning af gamle Stevnshal


3. Leje af nyt lagerrum på 500 kr. pr mdr. i alt 3.500 kr. til opbevaring af skydevåben samt fremstilling af patroner til medlemmer af Store Heddinge Skytteforening


Samlede lokaleudgifter: 22.339,98 kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 22.339,98 kr. til Store Heddinge Skytteforening kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.


Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud drøftes og evt. tilskud fastlægges


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. ansøgning imødekommes med 76 % 28.500 kr.Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Nordstevns G & I søger om tilskud på 37.500 kr. til nye brusere i deres store baderum, da de gennem længere tid har kæmpet med utætte bruse paneler. De har jævnligt repareret, men det er en uholdbar løsning, da panelerne er udgået i Danmark.


Utæthederne giver vandspild og en masse kalk aflejringer på gulv og væg, da vandet står og drypper. For at undgå vandspild, er de nødsaget til at lukke for vandet, som så skal åbnes igen, når folk skal bruge baderummet, hvilket er omstændigt og besværligt, da baderummet bruges jævnligt.


Da de stadig lider efter Corona krisen, tillader de sig at ansøge FOU om tilskud til indkøb af nye brusepaneler inkl. montering 37.500 kr. hurtigst muligt, så de kan benytte sig af vedlagte tilbud fra VVS'er.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet 37.500 kr. til Nordstevns G & I kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.


Resume

FOU skal drøfte overdragelse af aktivitetstilskud, samt haltider fra Sydstevns Badminton til Rødvig G & I.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. overdragelsen af aktivitetstilskud, samt haltider godkendes.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. ansøgning af overdragelse af aktivitetstilskud imødekommes. Ansøgningen om overdragelse af haltider imødekommes til og med december 2022 - Fritid vil i denne periode have opsyn med haltiden, om den benyttes til badminton. Punket genoptages på FOU mødet d. 14/12-22, med henblik på om retningslimjer af fordeling af haltider overholdes.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Sydstevns Badminton har oplevet en nedgang i ungdomsspillere og er samtidig udfordret af manglende trænere til disse.


Efter dialog med Rødvig G & I, finder foreningerne det oplagt at samle deres ungdomsspillere i Rødvig G & I.


For at skabe de bedste betingelser for den fremtidige ungdomstræning ønsker Sydstevns Badminton at overdrage aktivitetstilskud fra 2022, samt haltider for sæson 2022/2023 til Rødvig G&I.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet aktivitetstilskuddet til Sydstevns Badminton for 2022 allerede er udbetalt, samt at der ligesom sidste år ikke vil være afregning af aktivitetstilskud i år 2022 grundet senfølger af Corona.


Resume

FOU skal behandle vedlagte opgørelse over løntilskud for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. vedlagte opgørelse godkendes og aftenskoler der har et mindre-forbrug af lønudgifter, samt 10 % pulje opkræves for meget udbetalte tilskud
 1. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug
 2. der udpeges en aftenskole til tilsyn


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. indstilling tiltrædes

2. indstilling tiltrædes

3. LOF aftenskole udpeges til tilsyn


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Fritid har gennemgået alle indkomne opgørelser for 2021 med henblik på endelig afregning af a conto løntilskud for 2021.


Der har været et samlet mindre forbrug på i alt 40.749,99 kr. heraf udgør 22.777,15 kr. ubrugte midler i forbindelse med debatskabende aktiviteter (10% pulje).


Resume

Til folkeoplysningsudvalgets møde d. 2. juni 2022 blev 5 godkendte folkeoplysende foreninger udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2021


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orientering tages til efterretning
 2. orientering tages til efterretning
 3. orientering tages til efterretning
 4. orientering tages til efterretning
 5. foreningstilsyn drøftes og der tages stilling til merudgiften for indkøb og opsætning af håndtørrer i forbindelse med Covid-19 tiltag
Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. Orientering taget til efterretning

2. Orientering taget til efterretning

3. Orientering taget til efterretning

4. Orientering taget til efterretning

5. Mindre-forbrug af lokaleudgifter på kr. 23.848,2 tilbagebetales. Indkøb og opsætning af håndtørrer på i alt 30.170,35 i forbindelse med Covid-19 tiltag, afslåes


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Fritid har som led i foreningstilsynet:


 • Gennemgået bilag for modtaget a conto lokaletilskud samt medlemslister for modtaget aktivitetstilskud
 • Ført tilsyn med foreningernes formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamlingen
 • Været på tilsynsbesøg hos foreningerne - en snak om foreningernes udvikling og evt. udfordringer


Fritid har følgende bemærkninger til foreningstilsynene:


 1. Store Heddinge Skytteforening - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
 2. Stevns Rideklub - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
 3. Stevns Lystfiskerforening - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
 4. Limelight Board Club - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
 1. Sydstevns G & I - Foreningstilsyn viser jf. vedlagte rapport et mindre-forbrug på lokaleudgifter på kr. 23.848,23. Derudover ønsker foreningen at søge om ekstraordinært tilskud på i alt 30.170,35 til indkøb og opsætning af håndtørrer i forbindelse med Covid-19.


Resume

Evaluering af adgang til Fonde.dk fremadrettet for foreninger, aftenskoler og frivillige.Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. det besluttes om FOU fortsat ønsker at tilbyde foreningerne adgang til Fonde.dk
 2. der besluttes om der ønskes at gå efter samme model som hidtil, eller om der skal ændres fra ubegrænset adgang til individuel adgang som fremadrettet administreres af Fritid
 3. der besluttes om der ønskes afholdt et aftenmøde med Torben Steenstrup fra Foreningsudviklerne.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. FOU ønske ikke at forny adgangen til Fonde.dk

2. Bortfalder

3. Er ikke relevant


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

1. I november 2021, indgik Stevns Kommune en aftale med Fonde.dk om ubegrænset adgang til Fonde.dk, til gavn for foreninger, aftenskoler samt ansatte i Stevns Kommune. Dette koster 20.000 kr. årligt ex moms.
Pr. august 2022 har 29 borgere anmodet om adgang, heraf har 9 aldrig aktiveret adgangen, samt yderligere 8 brugere har kun logget ind 1 gang (aktivering)
Set i dette perspektiv, er prisen pr. aktiv bruger forholdsvis høj. Fritid har kommunikeret via mails, annonce samt artikel i Stevnsbladet vedr. muligheden for adgang.


Listepriser fra Fonde.dk er pr. bruger:

1 mdr. 750 kr.

6 mdr. 2.500 kr.

12 mdr. 3.750 kr.


Fonde.dk har i juni 2022 kørt kampagne med dobbelt abonnements periode for samme pris, så der er mulighed for evt. at forhandle en rabat aftale med Fonde.dk hvis man vælger individuel adgang.


Som alternativ, kan Fritid vurdere direkte henvendelser om vi vil give adgang i en periode til Fonde.dk, ligesom vi kan have vores egen adgang hvor vi sammen med foreningen søger og udvælger fonde i fællesskab. Ikke udlån af adgang.


Dermed bliver der givet adgang til de foreninger som har et behov og vil bruge adgangen, fremfor en masse passive brugere der ikke har et aktuelt behov for at søge fonde.


2. For at skabe yderligere opmærksomhed på muligheden for at bruge Fonde.dk, samt giver foreningerne bedre viden og værktøj til at lave deres ansøgninger, så kan der afholdes et aften arrangement med Torbens Stenstrup fra Foreningsudviklerne, han har skrevet bogen - Tak for donationen Hr. Fond.


Yderligere info: http://www.foreningsudviklerne.dk/om-os#vi-er-foreningsudviklerne


Stevns kommune har tidligere haft foreninger til lignende arrangement i Faxe kommune med Torben Steenstrup, herfra var tilbagemeldingen yderst positiv.


Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

ad. 1 : Ingen da de 20.000 kr. ex. moms reserveres til brug for adgang individuelt, men baseret på nuværende brug vil det kunne indebære en besparelse hvis der ikke er stor søgning på adgang.

ad 2: 8.000 kr. ex moms for afholdelse af aften arrangement, dertil kommer ca. 130 kr. pr person som tilmelder sig til materialer. Og evt. forplejning.


Punkt 1 og 2 finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.


Resume

Med afsæt i den igangværende proces foreligger der nu udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik.


Udkastet forelægges til politisk behandling, og indstilles af forvaltningen til fire ugers interessenthøring samt til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Politikken vil efter høringsperioden igen blive forelagt politisk til endelig godkendelse.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. FOU godkender og kommer med evt. kommentarer til 1. udkast af ny Fritids- og Idrætspolitik som derefter sendes i fire ugers høring.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 17. august 2022, pkt. 93:

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. Første udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik godkendes


Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer.


Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med de politiske behandlinger, foreligger der nu første udkast af kommende Fritids- og Idrætspolitik.


Udkastet forelægges til udvalgets behandling. Udkastet vil herefter blive sendt i 4 ugers interessenthøring samt til behandling i Folkeoplysningsudvalget.


Efter høringsperiodens udløb vil sagen igen komme til politisk behandling, således at der i løbet af efteråret kan vedtages en ny Fritids- og Idrætspolitik for Stevns Kommune.


Politikken er skabt på baggrund af en bred inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.

Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles.

For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet.


Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i vedlagte udkast.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune arbejder i de kommende uger og måneder med at fastlægge budgettet for 2023-2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. sagen drøftes og der udarbejdes høringssvar såfremt udvalget ønsker dette


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. Vedr. punkt 4444, 4445, 4450, ved de store besparelser på de nævte punkter, vil det gå ud over folkesundheden på Stevns, idet de manglende tilskud kun kan opvejes af øget brugerbetaling. Det vil især gå ud over ungdom og pensionister, hvis rådighedsbeløb i forvejen er presset.Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen

Dagsordenspunkt opdateret tirsdag den 6. september

Høring vedr. besparelse på

 • Uddannelsespuljen på kr. -150.000,-
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktivitetstilskud) -130.000,-
 • Lokaletilskud -300.000,-


Oprindeligt dagsordenspunkt:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens arbejde med, at fastlægge budgettet for 2023-2026, har der vist sig behov for at udarbejde supplerende balanceforslag. De er således under udarbejdelse nu. Den 5. september vil alle høringsberettigede parter modtage balanceforslagene. Dette betyder, at der ved udarbejdelse af nærværende dagsordenspunkt ikke er bilag vedhæftet. Dagsordenspunktet vil blive udarbejdet så snart det er muligt og der vil blive udsendt en ny opdateret version med advisering til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer.

Processen er desværre ret komprimeret og høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest den 12. september 2022 kl. 12. Det anbefales derfor, at Folkeoplysningsudvalget udarbejder høringssvar på mødet den 8. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. dato for afholdelse af netværksmøde den 16. november i forlængelse af FOU mødet godkendes

2. fritid arbejder videre med planlægningen af netværksmødet.


Beslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. er tiltrådt

2. er tiltrådt

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

Som tidligere praktiseret foreslår Fritid, at FOU afholder et netværksmøde for alle godkendte folkeoplysende foreninger.

På mødet foreslås det, at der informeres om budget, tilskudsordninger og at der inviteres en oplægsholder, der kan tale ind i ABC for mental sundhed projektet.


Resume

Orienteringssager til drøftelse/orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orientering tages til efterretning

2. orientering tages til efterretningBeslutning

Deltog ikke ved sagens behandling: Kurt Jacobsen, Brian Qvist, Bjarne Lykke, Anne Munch


1. orientering taget til efterretning

2. Ungdomskolen har haft besøg af landbetjenten, de største problemer vi har haft, har været fra udefrakommende.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse af sagen

1. orientering fra Fritid

2. orientering fra Ungdomsskolen