Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 9 maj 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
Ikke til stede: Morten Kasper (A).
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 9. maj 2023.


Beslutning

Ikke til stede:
Morten Kasper (S).


Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. september 2022, som en del af beslutningen om kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet jf. punkt 199, at forvaltningen skulle arbejde videre med etablering af en skovbørnehave for at imødekomme behovet for børnehavepladser i 2023, særligt i område Nordstevns. Udvalget for Børn, Unge og Læring besluttede d. 29. november 2022 at forvaltningen skulle igangsætte en afdækning af forhold i plan- og byggeloven i relation til en konkret placering af skovbørnehave på det nuværende Gjorslev Saværk. Forvaltningen har nu afdækket forholdene i lovgivningerne i relation til savværket, og fremlægger på denne baggrund forhold af betydning for placering af skovbørnehave på Savværket. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forvaltningen på denne baggrund skal arbejde videre med placering af skovbørnehave på savværket ved at igangsætte en udgiftskrævende undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved etableringen, herunder særligt i relation til de bygninsmæssige forhold, eller om forvaltningen skal prioritere undersøgelse af alternative placeringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der igangsættes undersøgelse af mulige alternative placeringer af skovbørnehave end ved det nedlagte savværk på Gjorslev Gods, inden der træffes beslutning om placering af skovbørnehaven.

Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A).


Udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at der også kan ses på andre muligheder end skovbørnehave i den videre afdækning.Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. september 2022, som en del af beslutningen om kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet jf. punkt 199, at forvaltningen skulle arbejde videre med at finde en egnet lokation for en skovbørnehave. Udvalget for Børn, Unge og Læring besluttede d. 29. november 2022 at forvaltningen skulle arbejde videre med at afdække mulighederne for en konkret placering af en skovbørnehave på det nuværende Gjorslev Savværk (beliggende Skæppelundsvej 9), når savværkets aktiviteter indstilles medio 2023. Forvaltningen har gennemført en afdækning af forhold i de relevante lovgivninger i relation til savværket og fremlægger på denne baggrund nedenfor forhold af betydning for placering af skovbørnehave på Savværket.


Forhold af betydning for etablering af skovbørnehave

Når man skal etablere skovbørnehave, er organiseringsform, beliggenhed og bygningsstandarder tre centrale forhold af betydning for, hvilke lovgivninger der skal tages i betragtning for at vurdere mulighederne for etableringen.


Organiseringsformer:

Organiseringen kan gøres på to måder, dels som selvstændigt dagtilbud og dels som en skovgruppe tilknyttet et eksisterende dagtilbud. I et selvstændigt dagtilbud indskrives alle børnene, og forældre afleverer og henter børnene den pågældende lokalitet. Fordelen ved denne model er, at både børn og forældre får et tilknytningforhold til stedet, og stedet får sin helt egen identitet som en del af lokalområdet. Yderligere er den fordel, at der vil være en selvstændig leder med mere nærværende ledelse som følge heraf. Ulempen ved denne organiseringsform er, at den er afhængig er et minimum antal børn for at kunne fungere driftsmæssigt stabil. Denne model vil på anlægssiden være den dyreste af de to modeller, og driftsmæssigt den billgste, når den er fuldt indfaset med antal børn.


Organiserer man en skovgruppe tilknyttet til eksiterende dagtilbud, indskrives børnene i det eksisterende dagtilbud. Børnene er i dette tilbud om morgenen, inden de transporteres med bus til skovbørnehaven, og om eftermiddagen, når de kommer retur fra skovbørnehaven. Fordelen ved denne model er, at den er fleksibel både i forhold til antal børn, samt fra hvilke distrikter børnene skal komme fra alt efter behov. Yderligere vil det være en fordel for en del forældre at kunne aflevere og hente sit barn i nærområdet fra bopæl fremfor fx at køre sydpå for at skulle nord på igen for at komme på arbejde. Ulempen ved denne model er, at forældrene ikke i samme grad får samme tilknytning til stedet. Yderligere kræver denne form, at leder for det eksisterende dagtilbud også bliver leder for skovbørnehaven. Dette forhold kan have konsekvenser for nærværende ledelse, men kan dog modvirkes ved at etablere en afdelingsleder for gruppen samt en øget normering i den personalegruppe som tilknyttes skovbørnehaven. Anlægsmæssigt vil denne løsning være den billigeste, mens den driftsmæssigt vil være dyrest, blandt andet som følge af udgifter til bustransport.


Krav til de to organiseringsformer:

Vælger man at organisere skovbørnehaven som selvstændigt dagtilbud, skal man, som beskrevet i sagen fra november 2022, hvor udvalget skulle træffe beslutning om konkret undersøgelse af muligheden for at etablere skovbørnehave på Gjorslev, leve op til de samme krav, som skulle man bygge en ny institution et andet sted. I praksis vil det betyde, at alle faciliteter skal være til stede på pågældende adresse, og at faciliteterne skal leve op til kravene i det aktuelle bygningsreglement. I princippet ville en forholdsvis ny bygning kunne imødekomme disse krav. Tager man derimod en ældre bygning, som skal renoveres i anvendelse, vil denne renovering skulle leve op til nuværende krav, hvilket har stor konsekvens for anlægsudgiften.


Vælger man at organisere skovbørnehaven som en skovgruppe tilknyttet et eksisterende dagtilbud, vil scenariet være, at skovbørnehaven skal kunne etableres med faste installationer, som vand og el og toiletter, men baseres på, at børnene tilbringer den største del af tiden udendørs og primært blot give ly for vind og vejr.


Screening af planforholdene omkring savværket

Gjorslev Savværk ligger i landzone og er hverken lokalplanlagt eller udlagt som ramme i Kommuneplanen. Beliggenheden er omfattet af en række planlovsmæssige bindinger, som har betydning for, hvad der kan ske på området. Derudover er det omfattet af naturbeskyttelsesinteresser, skovbyggelinje og fredsskov. Eventuel ny planlægning på området vil derfor kræve en nærmere konkret vurdering, særlig planlægningsmæssig begrundelse samt dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.


Skovbørnehave som selvstændigt dagtilbud:

En skovbørnehave som selvstændigt dagtilbud til 40 børn med de anlæg og trafikmængder, det medfører, vurderes at ville være af et sådant omfang, at der både skal laves lokalplan og udlægges en ramme til offentlige formål i Kommuneplanen. Et forsigtigt estimat på behandlingstiden vil i den sammenhæng være minimum et år for udarbejdelse af lokalplan.


Skovbørnehave tilknyttet et eksisterende dagtilbud:

En skovbørnehave tilknyttet eksisterende dagtilbud, som etableres i savværkets eksisterende bygninger, vil som udgangspunkt kræve landzonetilladelse samt byggetilladelse.


Etablerer man dagtilbuddet i eksisterende bebyggelse, som i givet fald vil være tilfældet, vil den ændrede anvendelse ligeledes kræve byggetilladdelse og nuværende krav vil, som tidligere skrevet, skulle efterleves. Som beskrevet i afsnittet ovenfor vil dette være krav have en fordyrende effekt og på nuværende tidspunkt uforudsigelige økonomiske konsekvenser for anlægsudgiften. Det er forvaltningens vurdering at det ville kræve en detaljeret undersøgelse af brand, jord- og bygningsforhold derude for at kunne beregne de forventede merudgifter for etableringen i den sammenhæng.


Forvaltningens vurdering

På baggrund af de screenede planforhold omkring savværket, samt ikke ubetydelige omkostninger forbundet med at skulle undersøge brand, jord- og bygningsforhold for at vurdere anlægsomkostningen, anbefaler forvaltningen, at der undersøges mulige alternative placeringer til lokalitet for skovbørnehaven, inden der eventuelt igangsættes ydeligere undersøgelser af bygningsmæssige forhold mv. på saværket.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til etablering af skovbørnehave.

Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 271:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A)


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.


I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.


Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Resume

Ifølge styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune skal der afholdes årligt dialogmøde med Udvalget for Børn, Unge og Læring og forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelserne i dagtilbud. Sagen er tidligere behandlet på udvalgsmødet tirsdag d. 3. januar 2023, hvor udvalget godkendte forslag til emner og samtidig besluttede at sende forslagene til kommentering i forældrebestyrelserne. Udvalget skal i denne sag forholde sig til kommentarene fra bestyrelserne og derefter godkende den endelige dagsorden til dialogmødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. udvalget godkender fælles dagsorden til dialogmødet.

Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A).


Udvalget tiltræder indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

I følge styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i Stevns Kommune skal der afholdes et årligt dialogmøde med Udvalget for Børn, Unge og Læring og forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelserne i dagtilbud. Ud over Udvalget samt forældrebestyrelserne deltager områdets direktør, centerchef, og leder.


Dialogmødet er tidligere besluttet afholdt tirsdag d. 6. juni 2023, kl. 19-21. På baggund af udvalgets drøftelse på januarmødet (sag 268) samt forslag indhentet fra forældrebestyrelserne (jf. bilag) foreslår forvaltningen følgende dagsorden:


Den fælles dagsorden er:

 • Velkomst ved Udvalgsformanden
 • Orientering om høringsproces vedr. budget 2024
 • Opfølgning på kapaciteten på området
 • Tidlig indsats - "Sammen om børnene"
 • Diverse om økonomi
 • Øvrige - herunder om mælk og lukkedage
 • Eventuelt

Økonomiske konsekvenser og finansiering

ikke relevant for denne sag

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.


Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A).


Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til Økonomiudvalget uden bemærkninger.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende udvalget for Børn, Unge og Læring


De korrigerede budgetter vedrørende driften er inklusive budgetoverførsler fra 2022, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. marts.Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fordelt på følgende:


 • Overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,5 mio. kr.
 • Merforbrug på øvrig drift på 1,6 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 1,5 mio. kr. til 2024.


Afvigelsen skyldes primært færre børn på dagtilbudsområdet end forventet og flere udgifter til specialundervisning mv.


Budgetopfølgningen for udvalget for Børn, Unge og Læring viser følgende:


Overførselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.


Serviceudgifter inden for servicerammen

På serviceudgifter inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som består af et overskud på 1,5 mio. kr. på rammestyrede områder og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på øvrig drift.


Der er væsentlige mindreforbrug på dagtilbud idet der forventes færre børn end det der var forudsat i befolkningsprognosen. Der er væsentlige merforbrug på specialundervisning, tilbud til børn og unge med særlige behov og udgifter afledt af flygtninge fra Ukraine.


Serviceudgifter uden for servicerammen

På serviceudgifter uden for servicerammen forventes en merindtægt på 1,7 mio. kr., skyldes merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager. Merindtægten udligner merudgiften på tilbud til børn og unge med særlige behov.


Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes at udgifter til faglige indsatsmiljøer først forventes færdiggjort i 2024.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,5 mio. kr. til 2024.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Der er dog også i 2023 en særlig situation på grund af væsentlige udefrakommende forhold og deraf afledte merudgifter til ukrainske flygtninge samt merudgifter til stigende priser.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2023 på 0,8 mio. kr. vedrørende drift og 0,6 mio. kr. vedrørende anlæg.


Der forventes overført 1,5 mio. kr. til 2024 vedrørende drift og 0,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Stevns Kommune skal jf. dagtilbudsloven sprogvurdere alle årige, hvor man har en bekymring for den sproglige udvikling. Alle flersprogede børn samt hjemmepassede børn skal sprogvurderes. Ligeledes skal alle skolestartere sprogvurderes jf. bekendtgørelsen om Fælles mål, dog med undtagelse af privatskolerne. BUL orienteres i denne sag om resultaterne af sprogvurderinger fra 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Faglig koordinator Trine Spetzler Berthelsen og pædagogisk konsulent Christian Wulff Ploug deltager på mødet under punktet.


Stevns Kommunes dagtilbud har siden 2008 gennemført sprogvurderinger af de tre årige børn. I de første år skulle alle børn sprogvurderes, men i 2010 kom afbureaukratiseringsloven, og den medførte, at det kun er de børn, hvor det pædagogiske personale vurderer, at der er et behov, der bliver sprogvurderet jf Dagtilbudsloven §11.

Det betyder, at alle 3 årige, hvor man har en bekymring for den sproglige udvikling, alle flersprogede børn samt de hjemmepassede børn skal sprogvurderes. Det er dagtilbuddene, der selv står for sprogvurderingerne, mens det er talehørekonsulenten, der sprogvurderer de hjemmepassede børn. Dagtilbuddene har altid mulighed for sparring med PPR logopæderne både ifht. udførelse af testen, men særligt i efterbehandlingen af resultatet.


På skoleområdet skal alle skolestartere sprogvurderes jf. BEK nr 186 af 05/03/2018 (bekendtgørelse om Fælles Mål). Privatskolerne er undtaget dette. Sprogvurderingen er afprøvet på landsplan, og der er udregnet et landsgennemsnit.


Resultaterne af sprogvurderingerne inddeler børnene i tre grupper:

 • En generel, der er for de børn, der ligger indenfor det forventede for aldersgruppen.
 • En fokuseret, der er for de børn, der har nogle udfordringer, som der skal være ekstra opmærksomhed på.
 • En særlig, der er for de børn, hvor der kræves en specialpædagogisk bistand fra logopædgruppen i PPR.


Resultater på Dagtilbudsområdet - se mere i bilaget "Resultater af sprogvurderinger af 3 årige i 2022":Generel

Fokuseret

Særlig

Forventet landsgennemsnit

85 %

10%

5%

2018 - Stevns

76%

10%

14%

2019 - Stevns

76%

9%

15%

2020 - Stevns

77%

3%

20%

2021 - Stevns

78%

5%

17%

2022 - Stevns

87%

5%

8%


Som det fremgår af tabellen, ligger Stevns over gennemsnittet hvad angår generel indsats, under gennemsnittet hvad angår fokuseret indsats og en anelse over gennemsnittet hvad angår særlig indsats. Børn, der ikke er sprogvurderet eller som er fravalgt indgår i kategorien ”Generel indsats”. Det kan give et mørketal i statistikken, man skal være opmærksom på, da der kan være børn, man ikke har sprogvurderet, som hører til i fokuseret eller særlig indsats.


Resultater på skoleområdet (Talesproglige færdigheder) - Se mere i bilaget "Resultater af sprogvurderinger ved skolestart i skoleåret 2022":Generel

Fokuseret

Særlig

Forventet landsgennemsnit

85 %

10%

5%

2019 - Stevns

88%

8%

5%

2020 - Stevns

88%

7%

5%

2021 - Stevns

80%

15%

5%

2022 - Stevns

76%

16%

8%


Som det fremgår af tabellen, ligger Stevns noget under landsnormen, hvad angår børn i generel indsats, mens vi ligger noget over i både fokuseret og særlig indsats.


Indsatser i Stevns kommune:


Kompetenceudvikling

Det har igen været muligt at lave sprogkurser med fokus på forebyggende indsatser. I efteråret 2022 var de sprogansvarlige i børnehaverne inviteret til to spændende sprogdage med eksterne oplægsholdere, og i marts og igen til efteråret vil der blive afholdt kursus med fokus på sprog, leg og motorik.


I det kommende år og fremadrettet vil vi fortsat sætte fokus på den forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Logopæderne vil fortsat afholde sprogkurser for pædagogerne, tilbyde oplæg om sprog for både forældre og pædagoger samt afholde erfaringsmøder mellem kommunens sprogansvarlige og logopæderne, ligesom distriktslogopæden løbende vil tilbyde sprogkonferencer lokalt i institutionerne, samt med de sprogvurderingsansvarlige på skolerne.


Som følge af projektet "Mere tid til kerneopgaven" er der nedsat en arbejdsgruppe, som har fokus på at styrke mening, sammenhøng og indsatser ifm. sprogarbejdet.


På dagtilbudsområdet arbejdes der med at lave en kompetenceudviklingsstrategi, som også vil have øje for løbende at styrke kompetencerne omkring den sprogelige indsats.


Sproggrupper

Sproggrupperne i Stevns kommune er et specialpædagogisk tilbud, hvor børn med middelsvære fonologiske vanskeligheder eller børn med sproglige forstyrrelser kan visiteres til for en bestemt periode. Sproggrupperne er målrettet førskolebørn i alderen 4-6 år. Se. evt. bilaget "Formålet og mål med sproggrupperne".


Projekt Bogglad

I 2022 blev Stevns kommune bevilliget 320.000 kr gennem Slots- og Kulturstyrelsen ”Projekt Bogglad” til at alle de kommunale dagtilbud herunder legestuer, vuggestuer, børnehaver og SFO’er kunne få fysiske biblioteker, ca. 100 bøger pr. matrikel. Dette var på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem biblioteket, den pædagogiske konsulent og talehørekonsulenten, som efterfølgende var ude at lave oplæg som kickoff til at bøgerne skulle udleveres. Det er blevet taget rigtig godt imod, og der er lavet fine biblioteker og læsekroge rundt om i institutionerne.


Flersprogskonsulenten

Kommunens flersprogskonsulent på 0-6 års området er godt i gang med at facilitere forskellige sprogindsatser særlig tilrettelagt de enkelte grupper af tosprogede børn ude i kommunernes dagtilbud, herunder også de private. Indsatsen sker i tæt samarbejde med det pædagogiske personale, som varetager den sprogstimulerende indsats samt PPR logopæderne. Målet er at opkvalificere og styrke indsatsen på flersprogsområdet 0-6 år i kommunens dagtilbud, så de flersprogede børn får lige deltagelsesmuligheder som deres jævnaldrende etsprogede børn.


På skoleområdet samarbejder logopæderne og læsekonsulenten bl.a. i forhold til de børn, som udover at have læse-skrivevanskeligheder også er i risiko for at have andre sproglige vanskeligheder, der påvirker deres trivsel og faglige udvikling. Se evt. bilaget "Sprogkonsulentens arbejdsområde på dagtilbudsområdet".


Indsatser i dagtilbud og skoler

Det er meget vigtigt, at der fortsat arbejdes målrettet med sprogudviklende aktiviteter og sprogstimulerende miljøer. Det gælder både børnehaverne, vuggestuer og dagplejen. Dette med henblik på sprogligt at styrke den store del af 3-årige børn, som placerer sig nederst i det endelige resultat af sprogvurderingerne. Derudover har det til hensigt at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn, når de når skolealderen. Man ved fra forskning, at børn har brug for gode og varierede sprogmiljøer for at kunne udvikle sig optimalt. Det har stor betydning for børns forudsætninger for at kunne lære at læse og skrive, når de når skolealderen. Sprogvurderingen er et vigtigt redskab for pædagogerne og har til hensigt at synliggøre det enkelte barns sproglige ressourcer og vanskeligheder for på baggrund heraf at kunne iværksætte målrettede og systematiske pædagogiske indsatser. Vi vil anbefale, at der i kommunen fortsat er en skærpet indsats på 0-6 års området, samt at der rettes en særlig opmærksomhed på at styrke forældresamarbejdet i løbet af de næste år på hele børneområdet. Dette gælder også brobygning fra børnehave til skole.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §11

BEK nr 186 af 05/03/2018 (bekendtgørelse om Fælles Mål)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for denne sag

Resume

Der har i perioden foråret 2022 til efteråret 2022 været gennemført pædagogisk tilsyn i kommunale og private dagtilbud samt de private pasningsordninger i Stevns kommune. Udvalget for Børn, Unge og Læring skal derfor have en orientering om hovedpointerne fra disse tilsyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orienteringen om pædagogisk tilsyn i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Morten Kasper (A).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Ifølge Dagtilbudsloven er Kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at der føres tilsyn i de kommunale og private dagtilbud inkl. dagplejekontoret.


Kommunen er ligeledes forpligtet til at føre tilsyn med de private pasningsordninger. Ledelsen i den kommunale dagpleje gennemfører tilsynet hos de kommunale dagplejere.


Rammerne og gennemførelsen af de pædagogiske tilsyn i Stevns Kommune er beskrevet i bilaget "Tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn i Stevns kommunes dagtilbud - 2022".


I gennemførelsen af tilsynene tages der udgangspunkt i specifikke tilsynsskemaer for hhv. dagtilbud og private pasningsordninger.Tilsynsskemaer kan ses i bilagene "Tilsynsskema - dagtilbud" og "Tilsyn ved privat pasningsordning".


I foråret 2022 har en ekstern pædagogisk konsulent gennemført tilsyn i tre kommunale dagtilbud og dagplejekontoret og i efteråret 2022 har den pædagogiske konsulent gennemført anmeldt pædagogisk tilsyn i 7 kommunale dagtilbud, 3 private dagtilbud og 9 private pasningordninger.


Informationerne fra tilsynene i de kommunale og private dagtilbud samles i en tilsynsrapport, som skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. Tilsynsrapportene kan ses i bilaget "Samlede tilsynsrapporter".


Forårets tilsyn i Bulderbo gav anledning til at at Bulderbo kom under skærpet tilsyn med handleplan. Der er siden juni 2022, med udgangspunkt i handleplanen, indtil videre gennemført yderligere 5 anmeldte og 4 uanmeldte tilsyn. Der er udarbejdet et tilsynsnotat for hvert af disse tilsyn. Handleplanen og tilsynsnotaterne kan ses i bilaget "Handleplan og samlede tilsynsnotater". Af tilsynsnotaterne fremgår det at der i Bulderbo sker en jævn positiv udvikling af den pædagogiske kvalitet og at der lægges op til at lave en status og slutevaluering af handleplanen.


Hovedpointerne fra de pædagogiske tilsyn i de private pasningsordninger i 2022:

 • Generelt kender og arbejder de efter temaerne fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsynet har guidet og vejledt ift. dette punkt.

 • Både i dialogen og i observationerne er der tegn på, at der er forståelse for tilrettelæggelse og gennemførelse af relevante pædagogiske aktiviteter.

Herunder betydningen af at skabe det gode samspil og nærvær med børnene. ?

 • Der er generel forståelse og opmærksom på hygiejne- og sikkerhedmæssige forhold.

Tilsynet kom i enkelte tilfælde med sikkerhedsmæssige påbud, som efterfølgende er blevet udbedret.Hovedpointerne fra de pædagogiske tilsyn i de kommunale og private dagtilbud i 2022 fordelt på temaer:


Tema 1; Opfølgning på sidste tilsyn:

Det kan konstateres, at dagtilbuddene generelt arbejder fokuseret med de anbefalinger der er beskrevet i tilsynsrapporterne og medført ændringer i den pædagogiske praksis.


Den nye struktur med skiftet fra områdelede til selvstændig ledelse haft en betydning for sammenhængen, hvilket også gør sig gældende for en række dagtilbud har fået ny leder.


Ligeledes har forholdene under Covid-19 pandemien har haft påvirket det dagtilbuddenes fokus og prioriteringer. Dette har dog givet nogle andre positive effekter såsom øget kvalificering i brugen af udemiljøerne.


Tema 2; Sprogvurderinger:

Overordnet bliver der arbejdet fokuseret med sprogvurderinger, samarbejdet med PPR og det øvrige sprogarbejde. Det er forskelligt hvordan de enkelte dagtilbud organiserer gennemførelsen og systematikken i sprogvurderingene og det øvrige sprogarbejde. I forbindelse med projektet "Mere tid til kerneopgaven" har dagtilbuddene gjort opmærksom på, at der er uklarheder i arbejdet omkring den sproglige indsats og på den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe, som sal arbejde med at styrke meningen, sammenhængen og systematikken i sprogindsatsen. Ligeledes er der fokus på at styrke den løbende kompetenceudvikling i sammenhæng med den kommende kompetenceudviklingsstrategi på dagtilbudsområdet.


Tema 3; Implementering af den styrkede pædagogiske læreplan:

Grundlæggende arbejdes der grundigt og fokuseret med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Stevns Kommune. Generelt har og er dagtilbuddene været optaget af at bruge rammerne i læreplanen, og kravet om at etablere en evalueringskultur, til at udvikle og styrke den pædagogiske praksis og kvalitet. Det er forskellige hvor lang dagtilbuddene er nået med at etablere en evalueringskultur og noget som de selv påpeger at de vil arbejde videre med.


Der har ligeledes været særligt fokus på at dagtilbuddenes skriftlige læreplan skulle evaleres inden udgangen af 2022. Denne evaluering skal danne grundlag for en revidering og optimering af en ny skriftlig læreplan, som skal offentliggøres på dagtilbuddenes hjemmesider.

Generelt er der god forståelse for vigtigheden i at inddrage børneperspektivet i det pædagogiske arbejde, hvilke både kan læses og observeres. Inddragelse af børneperspektivet har også et særligt fokus i processen Sammen MED børnene, som kan være med til at styrke vores indsatser.


Det samme gør sig gældende i arbejdet med børn i udsatte positioner. Allerede nu er det et område som der arbejdes målrettet med og den kommende inklussionsstrategi vil være med at understøtte vores fælles sprog og metoder.


Tema 4; Medarbejderkompetencer:

Generelt er der fokus på kompetenceudvikling både internt og ekstern samt rekruttering.

For at få mest muligt ud af de midler der er til rådighed er der et generelt fokus på interne udvklingsforløb, interne kurser, foredrag mv.

Dagtilbudsområdet som helhed er ved at udarbejde en Kompetenceudviklingsstrategi i samarbejde med Uddannelseskonsulent Annette Bak Frederiksen for på den måde at understøtte dagtilbuddene ift. kompetenceudvikling. Herunder er der også fokus på at styrke onboarding af nye medarbejdere.


Nationalt er der stor fokus på at videreuddanne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter via Meritpædagoguddannelsen. Lige pt. afventer vi afklaring fra ministeriet ift. løn under uddannelse


Tema 5; Evt.:

Der var særligt to emner der fyldte under evt. hhv.


- IT og WIFI - meget dårlig forbindelse og omstændig arbejdsgange giver store udfordringer.

- Styrkelse af det tværfaglige samarbejde.


Begge dele har været drøftet i forbindelse med projektet "Mere tid til kerneopgaven" og der skal nedstættes en arbejdsgruppe ift. styrkelsen af IT og WIFI og der er ligeledes igangsat en evaluering af distriktssamarbejdet.


Evaluering af tilsynskonceptet med dagtilbudslederne

Sidste år blev der udarbejdet et nyt tilsynskoncept på baggrund af den nye tilsynslovgivning.


Vi valgte derfor at evaluere konceptet med dagtilbudslederne, som generelt oplevede at tilsynene er brugbare ift. at udvikle og styrke kvaliteten i en pædagogiske praksis.


Det har været særligt værdifuldt med gode dialoger i de enkelte grupper samt en grundig tilbagemelding.


Der er et ønske om et øge tilsynskadencen så der det ene år er et anmeldt tilsyn og året efter et uanmeldt tilsyn som opfølgning. Lige nu er der kun tilsyn hvert andet år i de kommunale dagtilbud.


De private børnepassere vil også få mulighed for at komme med input og slutteligt vil vi som forvaltning også være opmærksomme på andre relevante koblinger, såsom sprogvurderinger, TOPI, tværfagligt samarbejde mm.


På baggrund af evalueringen vil vi senere komme med et udspil til en optimering af tilsynskonceptet.


Kort opsummering og tværgående udviklingspotentialer i dagtilbuddene:

Set i et kontolperspektiv viser tilsynene, at der overvejende er en god pædagogisk kvalitet i Stevns Kommunes kommunale og private dagtilbud.


Set i et udviklingsperspektiv vil det være relevant at arbejde videre med følgende overskrifter:

 • Struktur, pædagogisk tilrettelæggelse, didaktik og metoder
 • Systematisk inddragelse af børneperspektivet
 • Skift og overgange
 • Fysiske læringmiljøer

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 5 samt § 78 a.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for denne sag

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning?.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Status på ukrainske skolebørn.
 2. Nyt projekt om indsats for læseglæde - samarbejde mellem folkebibliotekerne og skolebibliotekerne.
 3. Opfølgning på dialogmøde m. skolebestyrelserne
 4. Borgersager
 5. Lærernes arbejdstid i forbindelse med afskaffelse af Store Bededag

Resume

Underskriftsark for Børn, Unge og Lærings møde den 9. maj 2023.


Beslutning

.