Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 8 november 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 8. november 2022.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 8,584 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et merforbrug på 14,071 mio. kr. på anlæg.


Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 4,613 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling vedrørende anlæg på 6,206 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen uden yderligere anbefalinger.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende Økonomiudvalget. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Skønnede merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge er indarbejdet i budgetopfølgningen.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder viser følgende:


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,584 mio. kr. fordelt på følgende:


 • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring m.v. på 3,971 mio. kr.
 • Mindreforbrug på øvrig drift på 5,111 mio. kr.
 • Merforbrug som følge af corona på 0,498 mio. kr.
 • Ingen udgifter vedrørende ukrainske flygtninge

Der forventes overført 3,971 mio. kr. til 2023.På driften forventes et mindreforbrug på 5,111 mio. kr., som primært skyldes merindtægter vedrørende dagpengerefusion i forbindelse med sygdom og corona, mindreudgift vedrørende tjenestemandspensioner, fællesomkostninger samt indtægter vedrørende borgerrådgiver m.v. som modsvares af merudgifter til eftervederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, 2 valghandlinger i 2022 samt merudgifer til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring for hele organisationen. Coronaudgiftern består af podere til covid-19 test samt udgifter til rengøring på Birkehøj.Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 14,071 mio. kr., som primært skyldes, at der en stor del af de forventede salg bliver overført til 2023, eliminering af negativ anlægsbuffer og salg af jord samt øvrige reguleringer på anlægsprojekterne.


Der forventes overført 7,865 mio. kr. til 2023 som består af 1,515 mio.kr. vedrørende udgiftssiden og 9,380 mio. kr. vedrørende indtægtssiden.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


I 2022 er der dog en særlig situation på grund af flere forhold, herunder corona, ukrainske flygtninge samt merudgifter til energi og stigende inflation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et mer-/mindreforbrug i 2022 på 8,584 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 14,071 mio. kr. vedrørende anlæg.


Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2022:


-4,613 mio. kr. vedrørende drift inklusive merudgifter som følge af corona

6,206 mio. kr. vedrørende anlæg


Der forventes overført 3,971 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og netto 7,865 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, som er året sidste budgetopfølgning. De to årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som sammen med budgetnotatet primo året skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 73,2 mio. kr. i 2022. Det er 71,0 mio. kr. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget 2022 og 14,6 mere end i det korrigerede budget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Budgetopfølgningen godkendes
 2. Der på baggrund af opfølgningen gives følgende tillægsbevillinger i 2022:
  1. Skatter og tilskud: 4,4 mio. kr.
  2. Driftsudgifter skattefinansieret område: 8,5 mio. kr.
  3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 5,1 mio. kr.
  4. Renter: -0,9 mio. kr.
  5. Afdrag: 3,9 mio. kr.
  6. Anlæg 8,2 mio. kr. (heraf 1,6 mio. kr. vedrørende brugerfinansieret område)
  7. Lånoptagelse: -1,6 mio. kr.
  8. Ovennævnte tillægsbevillinger på 27,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse


Beskrivelse af sagen

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022. Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Forventede udgifter til ukrainske flygtninge er medtaget i budgetopfølgningen på de berørte områder og kompensation fra staten hertil er indarbejdet under tilskud og udligning.


Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 14,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, som primært skyldes følgende forhold:


 • Færre indtægter fra skatter og tilskud på 4,4 mio. kr.
 • Merudgift under renter på 11,1 mio. kr., primært som følge af forventet kurstab
 • Merudgifter til afdrag på 3,9 mio. kr.
 • Mindre nettoanlægsudgifter på 9,4 mio. kr.
 • Merudgifter på det brugerfinansierede område på 6,8 mio. kr.


Den strukturelle balance forventes at udvise et underskud på 13,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 55,7 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 73,2 mio.kr. i 2022. Ses der bort fra det indregnede kurstab på 12 mio. kr. og det brugerfinansierede område bliver det forventede kassetræk 50,5 mio. kr.


Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. I 2022 og 2023 er der en sanktion på 50 pct. af det ekstra skatteprovenu og i 2024 udgør sanktionen 25 %.


Drift

Der forventes mindreudgifter på driften på 0,5 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter som følge af corona at udgøre 7,7 mio. kr. og ekstra udgifter til energi 14,0 mio. kr. Det betyder, at hvis der ses bort fra disse to ekstraordinære merudgifter, forventes driftsudgifter på 22,3 mio. kr. under det korrigerede budget.


Der forventes overført 9,0 mio. kr. til 2023 på områder med overførselsadgang.


Der søges om tillægsbevillinger på samlet set 8,5 mio. kr. vedrørende drift på områder uden overførselsadgang, fordelt med tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. til corona-relaterede merudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende øvrig drift, inklusive merudgifter til energi. (kan ses af oversigten på politikområder i bilag 1 i sammmenfatningen).


Servicerammen forventes overskredet med 16,2 mio. kr. Årsagerne hertil er blandt andet corona-udgifter på serviceområderne, hvor servicerammen ikke er hævet samt merudgifter til energi, hvor Stevns forventes at have merudgifter ud over den aftalte ramme.


Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 65,2 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 55,7 mio. kr. (fordelt med 61,5 mio. kr. i udgifter og 5,7 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 9,4 mio. kr.


Der forventes overført 16,1 mio. kr. til 2023.


Der søges samlet set om tillægsbevillinger på i alt 6,6 mio. kr. vedrørede de anlægsprojekter, der ikke søges overført til 2023 (kan ses af ovennævnte anlægsoversigt, kolonnen "tillægsbevillinger BOP 2").


Finansiering

Der forventes en mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på 4,9 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 0,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes primært en negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2022 på 13 mio. kr., der delvist opvejes af en allerede budgetteret negativ regluering af tilskud på 7,9 mio. kr.


Renter og afdrag

Der forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. vedrørende afdrag, som primært skyldes indfrielse af lån på 3,7 mio. kr. i forbindelse med salg af Strøbyhjemmet i 2021, hvor det kun var muligt at foretage en delvis indfrielse af låneti regnskabsåret 2021.


Der forventes en merudgift vedrørende renter på 11,1 mio. kr., som primært skyldes et ikke budgetteret kurstab på 11,6 mio. kr. på beholdningen af realkreditobligationer. Den stigende rente i 2022 afspejles lavere kurser på obligationerne. Til gengæld giver de højere renter lidt højere afkast på obligationsbeholdningen i 2023.


Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 160,1 mio. kr. ultimo 2021. Likviditeten forventes at falde i løbet af 2022, hvilket blandt andet skyldes afholdelse af betydelige anlægsudgifter i slutningen af 2021 samt tilbagekøb af vejbelysningsanlæg i december 2021, der påvirker likviditeten i nedadgående retning i 2022.


Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 126,6 mio. kr. ultimo september. Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2022 på 128-133 mio. kr.


Beslutninger fra fagudvalg

Udvalgene for Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked, Erhverv, kultur og Turisme har godkendt budgetopfølgningen uden bemærkninger.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik behandler først sagen den 7. november.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 73,2 mio. kr. i 2022. Det er 14,6 mio. kr. mere end korrigeret budget og 71,0 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 27,6 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.


Resume

Budget 2023 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.


Økonomiudvalget skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2023 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Økonomiudvalget godkender den planlagte udmøntning med besættelse af to HR-stillinger


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2023 den 6. oktober 2022. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til den videre proces i forhold de ressourcer, som tilføres HR-funktionen.Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere samt Uddannelseskoordinator


Ledelsen i Økonomi, HR & IT er i gang med at udarbejde stillngsopslag og foreløbige stillingsbeskrivelser for de to nye stillinger på HR-området. Som en del af denne proces drøftes mål og opgaver for stilingerne på møder i direktionen, i chefgruppen og i HR-teamet forud for opslag af stillingerne.


På baggrund af en vurdering af den konkrete rekrutteringssituation og den samlede organisatoriske kontekst, så opslås først stillingen som uddannelseskoordinator. Her bliver det centralt, at kunne ansætte en medarbejder med godt og bredt kendskab til efter- og videreuddannelsesområdet, en som kan præsentere mulighederne for ledergrupperne, som også kan selv kan organisere visse forløb i samarbejde med eksterne aktører og som kan sørge for at der indkasseres refusion af forskellig slags i det omfang det overhovedet er muligt.


Det kan meget vel tænkes, at den som ansættes i stillingen har kompetencer, der rækker ind i øvrige HR-opgaver. Det får betydning for præcis hvilken profil, der skal ansættes i den mere generelle HR-stilling, som i et bredere perspektiv skal understøtte kommunens indsats med rekruttering, trivsel, fastholdelse og sygefravær. Med tilførslen af betydelige ekstra ressourcer til HR-området, udvides mulighederne for HR-funktionens understøttelse af organisationen og de enkelte ledere betydeligt, og det vil ikke begrænses til de to stillinger, men vil også give nye muligheder på tværs af hele HR-teamet, idet alle opgaver i variende grad løftes i fællesskab. Det er derfor afgørende, at det samlede HR-team efter besættelsen af de to stilinger står bedst muligt og sikrer den bedst mulige HR-understøttelse i Stevns Kommune.


Stillingerne søges som nævnt besat ad to omgange og de vil blive søgt besat snarest muligt.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2023-2026.


Resume

I denne sag giver HR et overblik over sygefraværets udvikling samt en status på det fortsatte arbejde med at nedbringe sygefraværet i Stevns Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. redegørelsen tages til efterretning.Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Udvalget beslutter, at der fremadrettet skal forelægges sygefraværsstatistikker kvartalsvis på et mere detaljeret niveau suppleret med en opfølgning på den handleplan, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. maj 2021.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes sygdomsprocent er de første 9 måneder af 2022 på 6,38, mens sygdomsprocenten var på 5,75 i samme periode i 2021. Sygefraværet er således 0,63 procentpoint højere i de første 9 måneder af 2022 sammenlignet med de 9 første måneder af 2021. Coronasygdom er ikke med i opgørelsen.

I nedenstående figur fremgår det, at sygefraværet i september 2022 ligger væsentligt lavere end sygefraværet i samme måned i 2021. Herudover ligger sygefraværet i september 2022 på niveau med sygefraværet i både september 2019 og september 2020. Hvorvidt sygefraværskurven er ved at blive knækket er dog for tidligt at sige, men
på nuværende tidspunkt forventer HR samlet set en højere sygefraværsprocent i 2022 end i 2021.


Som ØU tidligere er orienteret om, så har Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) offentliggjort sygdomsprocenterne i 2021 for alle landets kommuner. I denne opgørelse indgår coronafravær. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har landets 16. højeste sygefravær og det 5. højeste sygefravær i Region Sjælland i 2021, og Stevns Kommune kan derfor også i 2022 forvente en placering blandt de kommuner med højst sygefravær set over hele 2022.

Der bliver fortsat arbejdet med at nedbringe sygefraværet både decentralt og centralt. En ekstern konsulent med speciale i sygefravær har siden efteråret 2021 arbejdet med sygefraværet på plejecentrene og i hjemmeplejen. I foråret 2022 er dette blevet udvidet til også at omfatte dagpasningsområdet. Konsulenten udarbejder hver måned en oversigt over medarbejdernes sygefravær. Det er konsulentens pointe, at der skal være ekstra fokus på at håndtere hyppigt sygefravær hos medarbejderne. Det kan således påvises, at det hyppige sygefravær i sig selv er en indikator for, at disse medarbejdere er i større risiko for at blive langtidssyge. Herudover er der særlig fokus på nyansattes sygefravær, da hyppigt sygefravær i de 3 første måneder af ansættelse også er en indikator for fremtidig langtidssygdom.

I de 9 første måneder af 2022 er der blevet opsagt 45 ansatte på grund af sygefravær. 11 af disse opsigelser har været i de ansattes prøvetid. Til sammenligning blev der opsagt 40 ansatte i hele 2021. Ansatte har mellem 3 og 6 måneders opsigelsesvarsel, hvis de har været ansat i mere end 6 måneder. Ansatte, der bliver opsagt på grund af sygefravær, forbliver ofte sygemeldte i hele opsigelsesperioden, så derfor vil det tage måneder før, at en opsigelse på grund af sygefravær får en positiv effekt på sygefraværet.

Den problematiske rekrutteringssituation på især sundhedsområdet betyder, at lederne nogle gange må ansatte medarbejdere, hvor de kan være usikre på, hvorvidt de ansætter en medarbejder, der potentielt vil kunne få et højt sygefravær på både kort og lang sigt. Det er derfor nødvendigt fortsat med en stram opfølgning både decentralt men også centralt på alle medarbejderes sygefravær for at sikre et fremtidigt lavere sygefravær i Stevns Kommune.


Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme godkendte ved deres møde i august udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Udvalget besluttede, at sende politikken i fire ugers høring.

Politikken foreligger nu klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Fritids- og Idrætspolitikken godkendes.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 2. november 2022, pkt. 121:

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 2. november 2022, pkt. 122:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 164:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer. Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med behandlingen fik udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme forelagt et udkast til kommende Fritids- og Idrætspolitik på deres møde i august.


Udvalget besluttede at sende udkastet i en 4-ugers høring inden endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Høringsperioden løb fra primo september til primo oktober, og forvaltningen modtog 2 høringssvar. Ét fra Udsatterådet og et fra Ældrerådet jf. bilag 1. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.


Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog jf. bilag 2 med en gengivelse af høringssvaret fra Udsatterådet. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om bemærkningerne kan tilføre politikken nyt og relevant indhold eller om bemærkningerne indgår i det videre arbejde omkring indsatser som følge af politikken.


Idræts- og Fritidspolitikkken jf. bilag 3 er skabt på baggrund af en bred, inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.


Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles. For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet. Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i politikken.


Politikken forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2023. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2022 for at være gældende fra den 1. januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, skolefritidsordninger og frokostmåltid pr. 1. januar 2023
 2. godkende forslag til takster for vuggestue og børnehave pr. 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timerBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 101:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2023. Herudover skal der godkendes nye takster for vuggestue og børnehave gældende fra 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timer (fra henholdsvis 54/52 ugentlige timer til 52/50 ugentlige timer).


Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod reduceret egenbetaling.


I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2023. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads. Der er forudsat 4 deltidspladser i 0-2 års alderen og 5 deltidspladser i 3-5 års alderen, hvor der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige behov i 2021 og 2022. Der henvises til bilag for at se de øvrige normerede pladser i institutionerne.


Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).


Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.


Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).


I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling for ordningen. Forvaltningen anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.


Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.


På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2023 og pr. 1. marts 2023:Hvis mere end et barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes manglende fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2023 på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
  1. 4.519 kr. fra 1. januar 2023 for en deltidsplads
  2. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 for en fuldtidsplads
 2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Forvaltningen
 3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 102:

Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.


Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetaling (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet for en fuldtidsplads fra 1. januar 2023 minimum udgøre 6.861 kr. Der er ingen ændringer i tilskuddet fra 1. marts 2023, idet tilskuddet tager udgangspunkt i den billigste nettodriftsudgift, som er dagplejen. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2022 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.Kommunen kan tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Der er pt. ingen som har benyttet sig af ordningen. Hvis det bliver aktuelt beregner forvaltningen, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.


Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet bevilget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 48 forældre får økonomisk tilskud til privat pasning.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2023 er højere end tilskuddet i 2022.

Retsgrundlag

§80 og §85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver tilskud til pasning af egen børn på:
  1. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
  2. 3.973 kr. fra 1. januar 2023 og 3.868 kr. fra 1. marts 2023 pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
 2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 103:

A+C+V anbefaler indstillingen.

F tager forbehold i sagen indtil behandlingen i kommunalbestyrelsen.


Beslutning

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Ø) tager forbehold i sagen indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden besluttet, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.


Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.


Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at der er 14 i 0-2 års alderen og 2 i 3-5 års alderen, der benytter sig af et økonomisk tilskud til pasning af egne børn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 40.000 kr.

Retsgrundlag

§86 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

Resume

På baggrund af det vedtaget budget 2023 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen forelægges til efterretning, da tilskuddet beregnes på baggrund af bruttodriftsudgifterne pr. plads i kommunale tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
  1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 6.844 kr. fra 1. januar 2023 og 6.872 kr. fra 1. marts 2023
  2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 11.003 kr. fra 1. januar 2023 og 10.804 kr. fra 1. marts 2023
  3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 3.416 kr. fra 1. januar 2023 og 3.443 kr. fra 1. marts 2023
  4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 5.589 kr. fra 1. januar 2023 og 5.444 kr. fra 1. marts 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 104:

Udvalget anbefaler sagen til efterretning.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.


Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.


Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. På 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.


Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2023 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 36 i 0-2 års alderen og 112 i 3-5 års alderen optages i en privatinstitution.

Retsgrundlag

§36 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2023

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af budget 2023 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende takster og tilskud til kombinationstilbud.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 105:

Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud.


På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


På baggrund af driftsudgifterne i egenbetalingen, fastsættes følgende egenbetaling ved deltidsplads i kommunalt tilbud:Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkendte egenbetalingen/tilskuddet vil egenbetalingen/tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Der er pt. ingen børn der benytter kombinationstilbud og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

Retsgrundlag

§85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da egenbetaling for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. taksten i 2023 for døgnbehandling fastsættes til 3.496 kr. pr. døgn
 2. taksten i 2023 for skoletilbud fastsættes til 1.056 kr. pr. dag
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 106:

Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget 2023 godkende takster for 2023.


Taksterne er beregnes ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.496 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.056 kr. pr. døgn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2022 blive videreført i 2023. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2023, som fortrinsvis skyldes manglende p/l-fremskrivning.


I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2022 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2022):Med udgangspunkt i belægningsprocenterne de sidste 3 år er der i budget 2023 indarbejdet følgende ændring i pladsnormering og belægningsprocent:

 • Både i døgnbehandling og skoletilbud er pladsnormeringen ændret fra 18 til 21 pladser (genåbning af den lukkede døgnafdeling)
 • I døgnbehandling er der ikke sket en ændring af den forventede belægningsprocent på 90%. I skoletilbuddet er den forventede belægningsprocent ændret fra 81% til 90%.


Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2016 til 2023 har været følgende (i årets p/l-niveau):Den lidt større stigning i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Fra 2024 forventes det ikke længere, at der skal indarbejdes et tidligere underskud i taksterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2023.

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Derfor skal kommunalbestyrelsen godkende at rammeaftalen 2023-24 for det specialiserede social og undervisningsområdet kan tiltrædes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 108:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 2. november 2022, pkt. 124:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).


Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.


KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022. Rammeaftalen er godkendt af KKR.


Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.


I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgspolitikere, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.


Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel


Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte


2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.


3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.


4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.


Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.


6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.


Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.


De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.


Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.


Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud


Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.


En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.


KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.


I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for 2023 for naturvejledning og lejrskoleophold på Stevns Natur Center

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. takster for naturvejledning og ophold på Stevns Naturcenter i 2023 godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 160:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknikudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Naturcenteret har et årligt udgiftbudget på 1,2 mio. kr. og der er en årlig lejeindtægter på 0,6 mio.kr. i budget 2023.


Som en del af balancekatoget for budget 2023 skal Naturcenteret øge lejeindtægten med 80.000 kr. fra 2023 og frem i forhold til 2022.


Ugen på naturcenteret er delt op i 3 hold.

Lejrskoleophold fra mandag til onsdag og fra onsdag til fredag sættes prisen pr. ophold op fra 6.000 kr til 7.000 kr. pr klasse.(30 personer)

Weekendhold fra fredag til søndag sættes op fra 7.000 til 8.000 kr. for 30 personer.

Sammenlignet med andre naturlejrskoler vil Stevns prismæssigt stadig ligge i den nedre ende.

Naturcenterets takster er sammensat på følgende måde:Taksternes stigning skal ikke ses som ren prisstigning, men krav om at man som tillægsydelse modtager formidling om Stevns, under ophold på Stevns Natur Center. Ved ophold i weekender, på helligdage og i ferier får man ikke direkte naturvejledning, men kan deltage i et af de kvartalsmæssige brugerkurser.

Yderligere uddybning forefindes i vedhæftede interne takst-overblik.


Retsgrundlag

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg til OMYA.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg godkendes

2. der afholdes formøde om projektet i forbindelse med fire ugers forhøring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. november 2022, pkt. 162:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Niras ansøger på vegne af OMYA, om at etablere et solcelleanlæg på et ca. 2 -2,5 ha areal i tilknytning til deres virksomhed for at være tilnærmet selvforsynet med el. Den samfundsmæssige udvikling har gjort det aktuelt at virksomheder enkeltvis, afsøger muligheden for at bruge mest mulig grøn energi til drift af virksomhed.


Arealet er i dag domineret af græsseng og ligger tæt op til jordbrugsareal. Arealet er ubebygget.

Solcelleanlægget vil have en kapacitet på 1.500 – 1.800 kWp. Anlægget består af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde på op til ca. 3 meter med en hældning på ca. 25 grader.


Arealet er en del af matr. Nr. 21a Sigerslev by, Store Heddinge. Arealet ligger i landzonen.


Plangrundlag

Området er ikke lokalplanlagt eller en del af rammeområde, men grænser op til kommuneplanens Rammeområde 9 E2 som er udlagt til erhvervsområde med specifik anvendelse angivet som erhvervsområde og råstofindvinding. (OMYAS areal til råstofindvinding)


Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for området, til teknisk anlæg. Planforslaget skal afklares med Bolig- & Planstyrelsen. Inden der udarbejdes kommuneplantillæg skal der foretages en offentlig høring i fire uger, hvor der indkaldes til ideer og forslag til planlægningen.


Området ligger inden for flere udpegninger i kommuneplanen, herunder Kystnærhedszonen og Større sammenhængende landskab.


Den endelige lokalplanlægning, afgrænsning, beplantning, placering af solceller o.l., skal fastlægges under hensyntagen til bindinger i kommuneplanen. Herunder særligt den kystnære beliggenhed og den visuelle kontakt til klinten og landskabet omkring.


Det er desuden hensigten at planforslaget skal fastlægges så beplantning ikke kun virker afskærmende, men også kan bidrage aktivt til at øge biodiversiteten.


Vejadgang.

Området skal kunne tilgås med lette køretøjer til servicering af anlæg.


Bilag

- Startskema

- Anmodning om lokalplanRetsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Emner til drøftelse og /eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Økonomisk månedsopfølgning
 2. Leje af Boesdal Kalkbrud


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 8. november 2022.


Beslutning

.