Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 23 februar 2023, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag skal Udsatterådet godkende forvaltningens udkast til en årsberetning for 2022, inden sagen sendes til orientering i kommunalbestyrelsen - se bilag.


Udsatterådet skal også beslutte, hvordan rådet vil afgive årsberetninger fremover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet

 1. godkender udkast til rådets årsberetning for 2022 og
 2. beslutter hvordan Udsatterådet fremover vil afgive årsberetning til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Årsberetningen blev godkendt. Årsberetningen sendes nu til orientering i kommunalbestyrelsen, hvorefter beretningen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Udsatterådet besluttede, at rådet fremadrettet gerne vil afgive en mundtlig årsberetning til kommunalbestyrelsen. Forvaltningen sørger for, at rådets ønske bliver forelagt til politisk godkendelse.


Forberedelse af årsberetning for 2023 sættes på dagsordenen til årets sidste udsatterådsmøde.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter skal rådet afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen (KB). På udsatterådsmødet den 1. december 2022 blev det besluttet, at forvaltningen skulle formulere et udkast til en årsberetning, som skulle godkendes af Udsatterådet på dette møde. Udkast til årsberetning for 2022 og vedtægter er vedhæftet som bilag.


Den 1. december besluttede Udsatterådet også, at rådet fremover vil afgive en mundtlig årsberetning. Under denne sag skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet vil afgive den mundtlige årsberetning for 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet har haft et opslag på Facebook vedrørende et nyt medlem til rådet. Under denne sag skal Udsatterådet drøfte de henvendelser der er kommet i forbindelse med opslaget og beslutte, hvordan rådet kommer videre med at få den sidste ledige plads besat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 • udsatterådet beslutter, hvordan rådet får besat den sidste ubesatte plads i rådet.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Udsatterådet har modtaget 3 henvendelser, som blev drøftet. Rådet besluttede, at formand og livseksperter inviterer en af kandidaterne til et uforpligtende "kaffemøde" og forventningsafstemning i forhold til opgaven som udsatterådsmedlem.


Formanden informerer resten af Udsatterådet og rådets sekretær om udfaldet af kaffemødet.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Udsatterådets vedtægter mangler rådet i øjeblikket én livsekspert for at være fuldtalligt, og rådet har gennem længere tid arbejdet på at finde det nye medlem. Vedtægterne er vedhæftet sagen som bilag.


Den 1. december 2022 besluttede Udsatterådet at lave et opslag på Facebook, da rådets arbejde og tidligere annoncering i dagspressen ikke havde givet noget resultat. Facebookopslaget har resulteret i en række henvendelser, som Udsatterådet skal drøfte under denne sag. Herefter skal Udsatterådet beslutte, hvad rådet vil gøre for at besætte den ledige plads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag skal Udsatterådet fastlægge mødeplanen for de ordinære møder i 2023. Ifølge beslutning på udsatterådsmødet den 1. december skal møderne afholdes, så de passer med et årshjul for rådets opgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet:

 1. fastlægger rådets årshjul og
 2. beslutter, hvornår de ordinære møder i 2023 skal afholdes.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


På baggrund af Udsatterådets årshjul og opgaver blev det besluttet, at de ordinære møder i 2023 skal afholdes:

 • 20. april
 • 17. august
 • 16. november.


Alle ordinære møder afholdes fra kl. 11.00 - 13.00.


Udsatterådet vil også afholde et ekstraordinært møde i juni, når budget 2024 er sendt i høring. Forvaltningen vender tilbage med en dato, hvor økonomikonsulenten kan orientere om budgettet, inden rådet skal formulere et høringssvar.


Udsatterådet besluttede også, at rådet gerne vil høre mere om hovedloven - en lov som skal sikre en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte mennesker. Rådets sekretær kontakter Myndighed om et besøg i Udsatterådet.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Sagen om mødeplan for 2023 var på dagsordenen til udsatterådsmødet den 1. december 2022. På mødet besluttede Udsatterådet, at medlemmerne først skulle fastlægge rådets årshjul, og på baggrund af årshjulet beslutte hvornår de ordinære møder i 2023 skal afholdes. Derfor blev sagen udsat til dette møde.


Forvaltningen har indtil nu følgende til Udsatterådets årshjul:

 • borgerrådgiverens årsberetning for 2022. Ifølge aftale med Udsatterådet kommer borgerrådgiveren på besøg én gang årligt i forbindelse med afgivelse af årsrapporten.
 • udvalget for Social & Sundhed afholder deres årlige dialogmøde om budget 2024 den 7. juni. Processen bliver herefter, at budget 2024 sendes i høring medio juni med forventet høringsfrist den 4. august 2023.
 • beskæftigelsesplan for 2024 skal godkendes i kommunalbestyrelsen sidst på året. Derfor kommer Arbejdsmarked på besøg i Udsatterådet i den 1. halvdel af november.
 • Rådet for Socialt Udsatte afholder også en række arrangementer hvert år. Disse meldes løbende ud via mails.


Udsatterådets medlemmer har under denne sag mulighed for at komme med punkter til rådets årshjul, hvorefter møderne for resten af 2023 skal fastlægges. Ifølge Udsatterådets vedtægter afholdes som udgangspunkt fire ordinære møder hvert år - se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da udgifter i forbindelse med Udsatterådets møder finansieres via rådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, hvilke fokusområder og mærkesager rådet skal arbejde med - herunder i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil tage fat på arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Udsatterådet besluttede, at rådet i den kommende tid vil arbejde med fokusområdet "psykisk sårbare voksne", da medlemmerne har kendskab til flere udfordringer. Lokaler til værestederne er en af udfordringerne. Akustikken er dårlig, og brugerne føler sig ikke hjemme og velkomne. Det er for eksempel ikke muligt at pynte til jul eller sætte større projekter i gang, da lokalerne skal ryddes hver gang. Lokalerne er også mangelfuldt møbleret eller indrettet med møbler, man sidder dårligt i - hvilket ikke indbyder til hygge og samvær.


Udsatterådet vil derfor danne sig et overblik over lokaler i kommunens regi og undersøge, om der kan findes bedre lokaler og møbler til værestederne. Rådets sekretær finder ud af, hvem der kan orientere Udsatterådet på det næste møde den 20. april.


Derudover vil Udsatterådet også undersøge hvilke hjælpemuligheder der findes til psykisk sårbare voksne - for eksempel hjælp til ernæring, motion og medicinhåndtering.


Fokusområdet "Udsatte familier" er afsluttet for denne gang og fjernes derfor på kommende dagsordener.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

På udsatterådsmødet den 7. april 2022 blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021
 • ensomhed.
 • fattigdom.


Udsatterådet skal beslutte, hvilke fokusområder rådet vil arbejde med i 2023, i hvilken rækkefølge og hvordan Udsatterådet vil gribe opgaven an. Herunder også:

 • om udsatte familier fortsat skal være et fokusområde i 2023. Baggrunden for dette er, at Udsatterådet den 1. december besluttede, at plancherne fra den aflyste temadrøftelse vedrørende børn og unge med særlige behov skulle videresendes til Børn & Læring.
 • om psykisk sårbare voksne skal på listen over fokusområder i 2023 - jf. punkt 29 i referat fra udsatterådsmødet den 1. december 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet kan beslutte, om der allerede nu er ønsker til den næste dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, om der er sager, rådet vil have på dagsordenen til næste møde.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Udsatterådet havde ikke andet til næste møde ud over fokusområdet "psykisk sårbare voksne" - se punkt 36.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Den 19. december 2022 mødtes formand, næstformand og sekretær for at fastsætte retningslinjerne for samarbejdet i formandskabet - jf. beslutning under punkt 27 i rådets referat fra den 1. december 2022.


På ovennævnte møde besluttede formandskabet, at der fremadrettet skal et fast dagsordenspunkt på alle ordinære møder i Udsatterådet, som skal hedde "Næste møde". Formålet med dagsordenspunktet er, at alle medlemmer i Udsatterådet får mulighed for at komme med ønsker til den kommende dagsorden. Hermed håber formandskabet, at møderne i Udsatterådet bliver mere relevante i forhold til det "der rører sig" indenfor rådets målgruppe.


Kommer der flere ønsker, beslutter Udsatterådet i fællesskab, hvilke sager der skal på den næste dagsorden, og eventuelt om noget må udsættes til senere møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Der var orienteringer om:

 • tilbagemelding på Udsatterådets høringssvar til Fritids- og Idrætspolitikken - 2 bilag blev omdelt på mødet. Udsatterådet havde i høringssvaret efterlyst økonomisk hjælp til aktiviteter for børn i udsatte familier. Stevns Kommune har to puljer til henholdsvis støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter samt støtte til oplevelser og aktiviteter. Hvis man finder det svært at udfylde ansøgning om tilskud, kan man få hjælp af en bisidder.
 • Retshjælpen har i 2022 rådgivet 122 borgere, og i år er der indtil nu 36 borgere, som har henvendt sig. Tallene viser, at der er brug for Retshjælpen, som blandt andet kan hjælpe med at forstå breve fra kommunen.
 • Samarbejde med andre udsatteråd. Via Rådet for socialt udsatte har medlemmerne hørt om gode samarbejder på tværs af kommunegrænserne, som blandt andet har resulteret i gratis tilbud til borgere med psykiske lidelser, som har fået tilkendt pension.
 • Gå-hold for borgere med psykiske udfordringer. Deltagerne går en time pr. gang og får motion og hyggeligt samvær.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen og Tinamaria Götz.


Udsatterådet blev advaret om falske mails, hvor afsenderen truer med politianmeldelser, hvis man ikke melder tilbage på henvendelsen. Medlemmerne blev opfordret til at videregive budskabet i eget netværk.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.