Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 1 december 2022, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
 
Elizabeth Riber Christensen deltog som suppleant for Hanne Rose Andersen-Aagaard.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I denne sag skal Udsatterådet drøfte, hvem er vi, hvad det vil sige at være i et Udsatteråd, hvad er vores roller, og hvordan griber vi arbejdet an.


Temadrøftelsen er på dagsordenen efter anbefaling fra chefgruppen og efter eget ønske i Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Udsatterådet drøfter roller, ansvarsfordeling, funktioner og opgaver i rådet - på baggrund af egne ønsker og anbefaling fra chefgruppen.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Udsatterådet drøftede:


Hvilke roller de enkelte medlemmer hver især har – herunder at:

 • alle Udsatterådets medlemmer skal blive bedre til at lytte og give plads til livseksperterne og dermed skabe rammer, så alle kan komme til orde og har lyst til at være med.
 • alle medlemmer hjælper med at indhente de informationer og input, rådet har brug får - både fra de udsatte selv, men også fra politikere, organisationer og forvaltning.
 • livseksperterne hjælper med at belyse områder, hvor der er behov for at Udsatterådet sætter ind. Det gøres via egne erfaringer eller input fra netværk osv.
 • politikerne orienterer Udsatterådet om relevante sager fra de politiske udvalg, og lige sådan orienteres de politiske udvalg om sager fra Udsatterådet.
 • medlemmerne fra organisationerne bringer brugernes stemmer ind i Udsatterådet, og viderebringer relevant orientering mellem brugere og Udsatteråd.
 • forvaltningens medlem og rådets sekretær bringer relevante sager og projekter ind i Udsatterådet. Forvaltningen hjælper også med at skabe kontakt til relevante medarbejdere og politikere, hvis Udsatterådet har brug for viden eller anden dialog.
 • formand og næstformand har i samarbejde med rådets sekretær ansvaret for at udarbejde dagsordener til Udsatterådets møder. Samarbejdet aftales mellem de tre parter inden næste møde i Udsatterådet.
 • sekretærens rolle er også at holde sig orienteret om forvaltningens arbejde og de politiske dagsordener i forhold til aktuelle sager indenfor Udsatterådets målgruppe.


Opgaver - herunder at:

 • lytte til de udsatte borgere, repræsentere deres stemmer og gøre deres udfordringer og problematikker synlige for politikere og forvaltning. Derfor er det vigtig med høringssvar og dialog med relevante parter, så de udsatte borgere bliver hørt.
 • vise omverdenen, hvad Udsatterådet laver og påpege områder, hvor der er behov for at sætte ind.
 • rådsmedlemmerne selv:
  • følger med i de politiske dagsordener og referater på kommunens hjemmeside, og dermed får mulighed for at komme med input til forvaltningens og/eller det politiske arbejde.
  • holde øje med Rådet for Socialt Udsatte, som på deres hjemmeside og i nyhedsbreve kommer med input til mærkesager. Måske noget til en udsattepolitik?
 • definere hvilke af Udsatterådets mærkesager som "skal nås", og hvad der "bare er godt at nå" i løbet af året.
 • prioritere rækkefølgen for hvornår og hvordan Udsatterådet skal arbejde med de enkelte opgaver.
 • Udsatterådet taler og beskriver liv og ikke paragraffer. Derfor ønsker Udsatterådet temadrøftelser og mundtlige dialoger med forvaltning og de politiske udvalg, i stedet for skriftlige høringssvar, årsberetninger osv.
 • deltage i landspanelmøder afholdt af Rådet for Socialt Udsatte, og på den måde bliver bedre "klædt på" til at varetage arbejdet i Udsatterådet.


Under denne drøftelse blev der fremsat forslag om, at:

 • udarbejde et årshjul for Udsatterådet - dette tages op på det første møde i 2023.
 • psykisk sårbare voksne kunne være et fokusområde i Udsatterådet, da der er udfordringer med lokaler (mange lokaler kun er til låns), bedre tilbud til forskellige motionsformer samt lægeområdet og medicinering. Fokusområdet sættes på dagsordenen til det første møde i 2023, så Udsatterådet kan beslutte, i hvilken rækkefølge mærkesagerne skal tages op.
 • udsatterådsmøderne også afholdes ude hos brugerne.
 • samarbejde med andre Udsatteråd, foreninger osv. også er en mulighed.

Sagens gang

Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

I august 2021 iværksatte kommunalbestyrelsen en evaluering af Udsatterådet. I den forbindelse udarbejdede chefgruppen (CG) et notat, hvori CG anbefalede, at der skulle arrangeres en workshop for det nye Udsatteråd, så rådet får mulighed for en forventningsafstemning af rådets arbejde og virke.


Notatet blev drøftet på udsatterådsmødet den 7. april i år, hvor Udsatterådet også selv evaluerede rådets funktion. Blandt andet ønskede medlemmerne at bruge workshoppen til at få afklaret:

 • roller og ansvarsfordeling.
 • hvilke funktioner har rådet.
 • hvordan afgrænser rådet sine opgaver og undgår sagsbehandling.
 • retningslinjer/leveregler i rådet, så der er plads til alle.


På udsatterådsmødet den 29. september gik Udsatterådet i gang med drøftelsen om:

 • hvad og hvornår er man udsat eller tidligere udsat?
 • hvad er en livsekspert, og skaber ordet for store forventninger til rollen i Udsatterådet?
 • hvad er en bruger?
 • hvad gør vi i vores samfund, som udsætter andre, og hvad kan ændres, så vi ikke skaber udsatte?
 • hvordan kan Udsatterådet påvirke politikken i Stevns Kommune?


På baggrund af førnævnte anbefaling og ønsker vil forvaltningen udarbejde et oplæg til temadrøftelsen på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal godkende mødeplan for rådets ordinære møder i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender mødeplanen for 2023.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Den 23. februar blev godkendt til afholdelse af Udsatterådets første ordinære møde i 2023. Mødet afholdes på rådhuset kl. 11 - 13.


På februar-mødet vil Udsatterådet fastlægge rådets årshjul, og medlemmerne ønsker at tilpasse de ordinære møder i forhold til årshjul, budgetproces osv. Derfor fastlægges de andre ordinære udsatterådsmøder først den 23. februar.


Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Udsatterådets vedtægter afholder rådet som udgangspunkt fire ordinære møder hvert år. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.


Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer i 2023:

 • 23. februar
 • 4. maj
 • 10. august
 • 30. november.


Udsatterådet skal også fastsætte mødetidspunkt for de ordinære møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter i forbindelse med Udsatterådets møder finansieres af rådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.


Under denne sag skal Udsatterådet også beslutte, hvordan rådet finder den sidste livsekspert, så rådet bliver fuldtalligt, og hvordan rådet vil aflægge sin årsberetning for 2022 til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet beslutter:

 1. i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager
 2. hvordan rådet vil finde den sidste livsekspert
 3. hvordan rådet vil aflægge sin årsberetning for 2022 til kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Indstillingens punkt 1

Rækkefølgen og hvordan Udsatterådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager afhænger af Udsatterådets årshjul, som tages op på næste møde. Udsatterådet besluttede, at deltagelse på landspanelmøder afholdt af Rådet for Social Udsatte også bliver en del af et kommende årshjul.


Forslaget om et fokusområde vedrørende psykisk sårbare voksne sættes på dagsordenen til den 23. februar, så rådet kan beslutte om der skal arbejdes med sagen i 2023. Se dagsordenspunkt 27.


Udsatterådet besluttede, at plancherne fra den aflyste temadrøftelse om udsatte børn og unge samt børn med særlige behov gerne må videresendes til Børn & Læring. Plancherne indeholder en masse gode input og anbefalinger, som Udsatterådet gerne vil sende videre til forvaltningen.


Indstillingens punkt 2

Udsatterådet prøver at finde den sidste livsekspert via et opslag på Facebook, da annoncering i dagspressen er forsøgt tidligere - uden resultat.


Indstillingens punkt 3

Udsatterådets sekretær formulerer rådets årsberetningen for 2022 på baggrund af mødereferaterne. Årsberetningen godkendes på det ordinære udsatterådsmøde den 23. februar 2023, inden sagen sendes til orientering i kommunalbestyrelsen.


Udsatterådet besluttede, at rådet fremover gerne vil afgive en mundtlig årsberetning - for eksempel ved at invitere udvalgsformændene til et årligt orienterings-/dialogmøde. Rådet drøftede også et forslag om at inviterer pressen til et årsmøde, og på den måde udbrede kendskab til Udsatterådets arbejde. Sagen tages op igen på februar-mødet.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge rådet vil tage fat på fokusområderne og hvordan.


På udsatterådsmødet den 7. april blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet i den kommende tid vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021.
 • ensomhed.
 • fattigdom.


Medlemmer i Udsatterådet

Status er, at Udsatterådet i øjeblikket mangler én livsekspert for at være fuldtalligt. Under denne sag skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet finder det sidste medlem.


På udsatterådsmødet den 9. juni 2022 drøftede rådet muligheden for at finde en ung livsekspert.


Udsatterådets årsberetning for 2022

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter skal Udsatterådet afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen. På dette møde skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet vil afgive sin årsberetning for 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Politiet har på et kredsrådsmøde, advaret chefgruppen og direktion om en stigning i antallet af tricktyverier. Tricktyvene får, via meget lange telefonsamtaler, udleveret personlige oplysninger fra borgere, som efterfølgende får stjålet store pengebeløb.


Familie Journalen havde i uge 34 en artikel ”Vi er færdige med at være høflige", som blev omdelt på mødet. Artiklen indeholder nogle gode huskeregler fra politiet. Udsatterådet blev opfordret til at udbrede advarsel om tricktyverier og politiets huskeregler i medlemmernes netværk.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke, Thorkil Opperman og Helen Sørensen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.