Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 23 maj 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 23. maj 2023.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og anlæg viser merudgift/mindreindtægt på 24,1 mio. kr.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende Økonomiudvalget.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er inklusive budgetoverførsler fra 2022, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 2,3 mio. kr.
Mindreforbrug på øvrig drift på 1,2 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 2,3 mio. kr. til 2024.


Afvigelsen skyldes primært afvigelse på vikarpuljen og fællesomkostninger.


Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug/mindreindtægt på 24,1 mio. kr., som primært skyldes, at salg af jord og ejendomme først forventes i 2024.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 24,1 mio. kr. til 2024.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2023 på 3,5 mio. kr. vedrørende drift og merudgift/minreindtægt på 24,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 2,3 mio. kr. til 2024 vedrørende drift og 24,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023, som er årets første budgetopfølgning. De to årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 86,4 mio. kr. i 2023. Det er er 73,6 mio. kr. mere end oprindeligt budget og 37,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Budgetopfølgningen godkendes
 2. der tages stilling til, om anlægsudgifterne - som følge af den manglende realisering af anlægsindtægter i 2023 - skal reduceres i 2023 for at reducere trækket på kassebeholdningen
 3. der på baggrund af budgetopfølgningen og det forventede driftsresultat ikke på nuværende tidspunkt iværksættes kompenserende reduktion, herunder indførsel af en en måneds karensperiode jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 14. marts 2023 (sag nr. 230)

Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt reduceres i anlægsudgifterne i 2023.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2023.


Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 37,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, som primært skyldes følgende forhold:


 • Et forventet merforbrug på driften på 9,9 mio. kr., hvoraf:
  • 12,9 mio. kr. vedrører overførselsudgifter under AEKT
  • 4,1 mio. kr. er skønnede merudgifter til el og varme
  • 4,6 mio. kr. er skønnede merudgifter som følge af ukrainske flygtninge
 • Merudgifter på 21,1 mio. kr. netto vedrørende anlæg, heraf ikke realiserede anlægsindtægter fra salg af grunde og bygninger på 27,1 mio. kr.
 • Merudgifter på 7,7 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område


Den strukturelle balance forventes at udvise et underskud på 19,1 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 70,7 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 86,4 mio. kr. i 2023. Kassetrækket påvirker kommunens likviditet, som viser en nedadgående tendens. Den gennemsnitlige likvidtet forventes at falde med ca. 37 mio. kr. i 2023 og den fulde effekt slår først fuldt igennem i 2024.


Samlet set vurderer forvaltningen, at stillingtagen til eventuelle kompenserende foranstaltninger bør afvente udfaldet af økonomiaftalen, hvorefter der er klarhed over i hvilken udstrækning kommunen bliver kompenseret for forventede merudgifter.


Drift

Der forventes merudgifter på driften på 9,9 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter til el og varme, ukrainske flygtninge samt overførselsudgifter at udgøre 21,7 mio. kr. Ses der bort fra disse merudgifter, forventes der et mindreforbrug på drift på 11,7 mio. kr.


Der forventes overført 3,8 mio. kr. til 2024 på de rammestyrede områder med overførselsadgang.


Servicerammen forventes overskredet med 8,4 mio. kr. Heraf udgør skønnede merudgifter til energi og ukrainske flygtninge 8,7 mio. kr.


Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 49,5 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 70,7 mio. kr. (fordelt med 72,2 mio. kr. i udgifter og 1,5 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet nettomerudgift på 21,1 mio. kr. Der forventes overført negative anlægsbevillinger på 19,1 mio. kr. til 2024.


Der er budgetteret med anlægsindtægter på 28,6 mio. kr. Der forventes nu kun indtægter på 1,5 mio. kr., hvilket er 27,1 mio. kr. under det budgetterede. Det skyldes, at de budgetterede indtægter fra salg af grunde og bygninger ikke forventes realiseret i 2023.


Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 4,2 mio. kr. i provenu af ejendomsskatter. Afvigelsen skyldes en forsinkelse af de nye statslige ejendomsvurderinger. Indtil de nye vurderinger træder i kraft, opkræves grundskyld efter de hidtidige vurderinger, der er lavere end det udmeldte procenu fra Skat, som kommunerne blev anbefalet at anvende.


Der forventes en merindtægt på 5,7 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning. Det skyldes primært, at der er budgetteret med en negativ efterregulering af tilskud og udligning, som nu ikke forventes at komme.


Renter og afdrag

Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende renter, som primært skyldes ekstraindtægter vedrørende renter af udlæg for forsyningsvirksomheder. Der forventes ingen afvigelser vedrørende afdrag.


Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en merudgift på 7,7 mio.kr., som primært skyldes, at den budgetterede momsrefusion ikke længere kan opnås grundet ændret lovgivning. Mellemværendet med det brugerfinansierede område har været stigende de senere, og forventes at udgøre 36,9 mio. kr. ved udgangen af 2023. Kommunens tilgodehavende skal udlignes over de kommende år gennem takststigninger.


Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 126,7 mio. kr. ultimo 2022.


Likviditeten har været faldende i løbet af 2022, hvilket blandt andet skyldes afholdelse af mange anlægsudgifter i 2021 samt tilbagekøb af vejbelysning i december 2021. Udgifter afholdt sidst på året får først fuld likviditetsmæssig effekt i slutningen af 2022. Likviditeten forventes fortsat at falde i 2023 og afspejler det forventede kassetræk i 2023, som bliver realiseret løbende hen over året.


Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 på 90-95 mio. kr.


Beslutninger fra fagudvalg

Udvalgene for Børn, Unge og Læring, Plan, Miljø og Teknik, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme har behandlet sager om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023. Alle udvalg har godkendt sagen uden bemærkninger.


Opfølgning på sag fra Økonomiudvalgets møde 14. marts 2023

Økonomiudvalget behandlede på mødet 14. marts 2023 dagsordenspunkt vedrørende de økonomiske effekter af at indføre 1 måneds karensperiode ved opsigelser og afskedigelser. Det blev her besluttet, at man ville afvente endelig stillingtagen til eventuel indførelse af en karensperiode til resultatet af den første budgetopfølgning foreligger.

Den økonomiske effekt er beregnet til ca. 1,5 mio. kr. ved helårsvirkning.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 86,4 mio. kr. i 2023. Det er 37,6 mio. kr. mere end korrigeret budget og 73,6 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Eventuelle tillægsbevillinger gives i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. august.


Resume

Økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværet og arbejdet hermed i Stevns Kommune.

Forvaltningen indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet den kvartalsvise sygdomsstatistik, hvor 1. kvartal 2023 bliver sammenlignet med 1. kvartal 2022. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser, at sygdomsprocenten er stort set ens i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 1. kvartal 2022. Sundhed og Omsorg samt i Børn og Læring omfatter 80% af medarbejderne i Stevns Kommune. Derfor er det især udviklingen i sygdomsprocenterne her, der er afgørende for udviklingen i sygdomsprocenten for hele Stevns Kommune. Sundhed og Omsorg har haft et mindre fald i sygdomsprocenten, hvilket stort set er blevet modsvaret af en stigning i sygdomsprocenten i Børn og Læring.


Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har netop offentliggjort de sammenlignelige sygefraværsdata mellem kommunerne for 2022. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune fortsat har et højt sygefravær sammenlignet med landsgennemsnittet. Forvaltningen har også trukket sygefraværet på de store overenskomstgupper, og selvom der er forskel, så har Stevns Kommune generelt et højt sygefravær på f.eks. SOSU, lærere og pædagogmedhjælperområdet. De uddybende sygefraværstal er vedlagt som bilag.


Centerchefen for Økonomi, HR og IT og teamleder for HR har haft møder med lederne på plejecentrene, i hjemmeplejen, på dagtilbudsområdet og på skoleområdet. I dialogen med lederne er der blevet drøftet årsager til det høje sygefravær, og hvordan HR kan understøtte ledernes fortsatte arbejde med at nedbringe sygefraværet. Det er ledernes opfattelse, at der er sammenhæng mellem den generelle vanskelige rekrutteringssituation og det høje sygefravær. Det er ret tydeligt, at en stor del af ansøgerne til ledige stillinger som for eksempel lærer eller social- og sundhedshjælper, har mange korte ansættelsesforløb bag sig. Det er derfor vigtigt at have stor fokus på fraværet hos nyansatte. Den overordnede generelle konklusion er dog, at der er også mange andre og komplekse årsager til det høje sygefravær, og at det bliver et langt og fortsat sejt træk at få sygefraværet nedbragt. Omvendt er konklusion også, at langt hovedparten af Stevns Kommunes medarbejdere har intet eller et fuldstændig uproblematisk sygefravær.


Økonomi, HR og IT har overtaget opgaven fra den eksterne konsulent med at lave månedlige sygdomsoversigter på medarbejderniveau og efterfølgende opfølgning på medarbejdere med langtidssygdom og hyppigt sygdom på dagtilbudsområdet. De første rapporter fra HR blev udarbejdet i medio april måned med udgangspunkt i sygefraværsdata pr. ultimo marts. Udarbejdelsen af rapporterne og den efterfølgende opfølgning er gået planmæssigt, og Økonomi, HR og IT forventer også at udarbejde lignende rapporter og lave samme opfølgning på skoleområdet inkl. SFO’erne efter sommerferien.


På ØU-mødet i februar blev muligheden for at arbejde med måltal for sygefravær drøftet. I forhold til overvejelser om arbejde med måltal, som opfølgningsredskab på sygefraværesområdet, så vil der frem mod 2024 ske en ledelsesmæssig afklaring af muligheden for at arbejde med måltal fremadrettet. Denne afklaring vil føre til en anbefaling, som forelægges i kommende sag om sygefraværet til Økonomiudvalget.


Der arbejdes fortsat på at sikre, at alle ledere kan håndtere sygemeldte medarbejdere efter Stevns Kommunes politik for sygefravær. Vi forstærker denne indsats ved, at HR fremover får bedre systemmæssig mulighed for på et tidligere tidspunkt at tage opsøgende kontakt til ledere på arbejdssteder med et højt sygefravær. Dertil kommer, at vi efter genopslag af stillingen som ny HR-proceskonsulent med fokus på trivsel og sygefravær, yderligere vil kunne forstærke indsatsen på de arbejdspladser, som har størst problemer med trivsel og sygefravær. Her vil der blive tale om iværksættelse af indsatser og projekter på de enkelte arbejdssteder i samarbejde med både ledere og MED-udvalg. De ledere, som har størst behov for støtte i arbejdet vil kunne få mere hjælp fra denne opsøgende funktion fra HR og den nyligt ansatte uddannelseskonsulent arbejder der ud over på, at kunne tilbyde bedre ledelsesmæssig uddannelse i form af både nogle kortere, fælles ledelsesfaglige grundforløb og individuelt tilpassede forløb for eksempel med coaching.


I forhold til MED-udvalgene er det i øvrigt således, at sygefraværet og indsatserne i forhold hertil skal drøftes på alle møder i MED-systemet.


På skoleområdet afventer vi p.t. svar på en ansøgning om statsligt tilskud til et konsulentstøttet projekt om øget medarbejdertrivsel. Der forventes svar inden sommerferien. Projektet er tænkt sammen med det igangværende faglige udviklingsprojekt "Sammen med børnene" og vil i givet fald komplementere dette projekt.


På syge- og hjemmeplejeområdet kører der allerede et projekt om medarbejdertrivsel og sygefravær med statslig støtte. Projektet kører over 4 år (2022-2025) og drives af konsulentfirmaet Muusman. Det samlede tilskud udgør cirka 2,6 mio. kr.

Resume

Forvaltningen har udarbejdet Stevns Kommunes ligestillingsredegørelse for 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. ligestillingsredegørelsen for 2023 vedtages

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.


1 medlem (Ø) tager forbehold for indstillingen frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Efter ligestillingslovens § 5 skal alle kommuner og regioner indberette ligestillingsredegørelse i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.


Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling både inden for personaleområdet og kerneydelser.


Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne vil blive offentliggjort på www.ligestillingidanmark.dkResume

Økonomi har opgjort de udestående restancer pr. 31/12 2022 og har udarbejdet en orientering herom til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orientering om udviklingen på restanceområdet tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen


Der er udarbejdet en orientering om udviklingen på debitorområdet, som findes i vedhæftede bilagsnotat.

Retsgrundlag

L1333 af 19.12.2008: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige - med ikrafttræden 01.01.2009

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er en forudsætning for Stevns Kommunes økonomi, at borgere og virksomheder betaler de skyldige beløb og debitormassen fortsat søges reduceret.

Resume

Umiddelbart efter kommunalreformen i 2007 påbegyndtes udviklingen af det Fælles Ledelsesinformationssystem (FLIS) i regi af KOMBIT. Idéen var at kommunerne med bedre dataunderstøttelse kunne forbedre planlægning, styring og analyse af de kommunale ansvarsområder samtidig med at man på et styrket datagrundlag ville kunne ståe stærkere i årlige forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi. Stevns Kommune har været tilsluttet i alle årene, men anvendelsen har været særdeles begrænset, ikke mindst af ressourcemæssige årsager. Den nuværende tilslutningsaftale udløber ultimo 2023 og KL har udsendt kraftige opfordringer til alle kommuner om at indgå i en ny 10-årig tilslutningsaftale med KOMBIT. Stevns Kommune besluttede i forbindelse med budget 2023 at udgå af FLIS. Forvaltningen anbefaler nu, at der træffes beslutning om at indtræde i en ny 10-årig aftale om FLIS og afsætte midler hertil i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. den årlige udgift til FLIS og det tilknyttede Insigth på 240.000 kr. indarbejdes i basisibudgettet for 2024-27.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagenStevns Kommune besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026, at den årlige udgift til FLIS på cirka kr. 289.000 (Inklusive det tilknyttede Insigth system) skulle spares fra og med 2024. (Prisen på den nuværende aftale er højere end den fremtidige pris, som nu er meldt ud fra Kombit).


En række forhold betyder, at forvaltningen nu anbefaler at Stevns Kommune tiltræder en ny 10-årige aftale og indarbejder midler hertil i basisbudgettet for 2024-27.


1. KL's opfordrer kraftigt alle landets kommuner til tilslutning, idet et fælles datagrundlag skønnes at styrke kommunernes forhandlingsposition over for regeringen.

2. For Stevns Kommune viser der sig en del meromkostninger til nødvendige alternativer, til de krævede rapporteringer på arbejdsmarkedsområdet.

3. En reimplementering af FLIS og et samtidigt stærkt øget fokus på ledelsesinformation og dataunderstøttet budgettering og styring vil kunne styrke ikke alene den økonomiske og faglige styring, men også den politiske prioritering.


Den fremtidige, årlig udgift til FLIS-systemet alene er cirka kr. 185.000. dertil kommer 65.000 kr. til Insigth, som populært sagt hiver data ud af FLIS, gør dem anvendelige og designe rapporter og styringscockpits. Prisen er således sænket i forhold til det hidtidige niveau.


Arbejdsmarked er pålagt krav om flere typer rapportering og hvis vi ikke fortsætter med FLIS, så viser det sig nu, at alternative adgange til de nødvendige data som Arbejdsmarked har behov for, som minimum vil koste over 100.000 kr. i opstart og herefter 130-180.000 kr. årligt i licenser fra 2024.


Forvaltningen finder, at der ved en hård intern prioritering vil kunne tilvejebringes tilstrækkelige ressourcer til at reimplementere brugen af FLIS og ledelsesinformation i øvrigt på de mest udgiftstunge områder og at det må forventes, at styringsværdien heraf vil stå mål med udgifterne.


Brev fra KL, tilslutningsaftale og øvrigt baggrundsmateriale fra KL vedlægges som bilag.

Resume

Madservice har behov for at udskifte pakkemaskinen, der allerede i 2021 var udset til at blive erstattet af en ny pakkemaskine. På det tidspunkt var det muligt for et servicefirma at holde pakkemaskinen i gang, hvorfor udskiftningen blev udskudt til, det ikke længere var muligt at holde den kørende. Nu er tiden kommet, hvor pakkemaskinen helt er holdt op med at fungere.


Madservice ønsker at leasingfinansiere anskaffelsen af den nye pakkemaskine.

Leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum, der overstiger 500.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Økonomiudvalget godkender, at Madservice kan finansiere anskaffelsen af en ny pakkemaskine på 618.000 kr. ekskl. moms via en leasingaftale.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Madservice har behov for udskiftning af den store pakkemaskine i produktionskøkkenet.


Tilbage i 2021 var det muligt at finde et servicefirma, der kunne drifte den gamle maskine, som er fra 2011. Nu er der kun ét program tilbage, der kan styres via printpladssystemet og servicefirmaet har meddelt, at der ikke længere kan leveres reservedele til maskinen.


Madservice har indhentet tre tilbud på en ny pakkemaskine og har ud fra en vurdering af det mest økonomisk fordelagtige tilbud i forhold til pris, service og driftssikkerhed m.m. valgt at afskaffe en ny pakkemaskine fra firmaet PM Pack. Anskaffelsen omfatter også opsætning og installation af pakkemaskinen.


En leasingfinansiering af aftalen, som samlet beløber sig til 618.000 kr., vil strække sig over 120 måneder, svarende til 10 år. De løbende årlige leasingudgifter beløber sig til 70.300 kr. ved valg af variabel rente.


Den gamle pakkemaskine var i så dårlig forfatning, at det har været nødvendigt at anskaffe den ny pakkemaskine inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Madservice afholder de årlige udgifter på 70.300 kr. til leasingaftalen af eget budget.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af rådighedsbeløb til IT-anlæg og projektledelse i budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til IT-anlæg og projektledelse i 2023
 2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Generelt har Stevns Kommune en forældet IT-infrastruktur, som løbende skal udskiftes for at sikre opretholdelse af den daglige drift. Dertil kommer, at sikkerhedskravene konstant øges i takt med stadigt mere sofistikerede hackerangreb mv. Samtidig indgår Stevns Kommune sammen med de øvrige kommuner i landet i det igangværende "monopolbrud", som indebærer, at vi løbende skal implementere nye systemer i KOMBIT-regi. Det er derfor nødvendigt at afsætte midler til løn og nødvendig projektledelse samt indkøb af hardware, software og den nødvendige IT-faglige bistand til implementeringen heraf.

Puljen på 1.200.000 kr. i 2023 forventes anvendt til projektledelse af monopolbruddet, anskaffelse af Auto Pilot og Cloud back up (IT-sikkerhed), øvrige mindre, nye systemer samt delvis udskiftning af kommunens access points (trådløst netværk), som der ikke længere ydes support på og som af leverandøren angives som "end of life" i 2022. De nævnte tiltag afspejler den aktuelle forventning. Der vil imidlertid kunne opstå nye behov og da priser, teknologi og leveringssituationen ændrer sig hurtigt kan den endelig udmøntning blive anderledes.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-anlæg og projektledelse i budget 2023.

Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 271:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. maj 2023, pkt. 310:

Ikke til stede: Morten Kasper (A)


Orienteringen blev taget til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. maj 2023, pkt. 351:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 10. maj 2023, pkt. 196:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.


I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.


Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Resume

Der søges om en forhøjelse af Kulturpuljen med kr. 157.000 for 2023. Beløbets størrelse svarer til det mindreforbrug kulturpuljen havde ved regnskabsaflæggelsen for 2022.


Kommunalbestyrelsen skal godkende en forhøjelse, som vil svarer til en tillægsbevilling på kr. 157.000 til Kulturpuljen 2023. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det politisk besluttes om der skal gives en tillægsbevilling på kr. 157.000 til Kulturpuljen 2023.
 2. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2023.
Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. maj 2023, pkt. 347:

Ad 1:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler at der gives en tillægsbevilling

2 medlemmer (C og N) stemmer imod at der gives en tilllægsbevilling


Ad 2:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen

2 medlemmer (C og N) stemmer imod.


Beslutning

Ad 1.

2 medlemmer (Bjarne Nielsen (V) og Sejer Folke) anbefaler, at der gives en tillægsbevilling.


4 medlemmer (A, N og V ) stemmer imod, at der gives en tillægsbevilling.


1 medlem (C) tager forbehold for indstillingen frem mod Kommunalbestyrelsens behandling.


Ad 2.

2 medlemmer (Bjarne Nielsen (V) og Sejer Folke) anbefaler indstillingen.


4 medlemmer (A, N og V) stemmer imod indstillingen.


1 medlem (C) tager forbehold for indstillingen frem mod Kommunalbestyrelsens behandling.


Bjarne Nielsen (V) begærer sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen


De sidste to år har der ikke været store søgning på tilskud fra Kulturpuljen, og begge år har udvist mindreforbrug ved regnskabsaflæggelsen. Corona og igangsætning af tiltag på ny har taget vist sig, at tage sin tid.

Men nu er der fuld gang i aktiviteterne, og udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme oplever en ekstrem stor søgning på tilskud til aktiviteter i 2023. Aktiviteter der er bredt funderet indenfor kulturområdet.


I forbindelse med Budgetopfølgning 2 i 2022 blev der gives en negativ tillægsbevilling på 58.000 kr. Denne blev givet på baggrund af forventet forbrug i 2022. Resultatet for 2022 blev dog, at der var et yderligere mindreforbrug på 99.000 kr. Der blev ikke søgt særskilt om en overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med regnskab 2022. Udvalget ansøger derfor Kommunalbestyrelsen om forhøjelse svarende til det beløb, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 tilgik kommunekassen, dvs. 157.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forvaltningen kan ikke pege på finansering indenfor udvalgets egen ramme.

En godkendelse ved således medfører en tillægsbevilling på 157.000 kr. til driften i 2023. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til European Energys ansøgning om tilladelse til forundersøgelser for en havvindmøllepark ud for Stevns. Høringssvaret skal behandles og godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen beslutter sig for enten: a) at indsendes et positivt høringssvar jfr. Bilag 4_Forundersøgelsestilladelse Stevns Havvindmøllepark_ Stevns Kommunes høringssvar -eller b) at sende en indsigelse til Energistyrelsen.
 2. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden høringssvaret eller indsigelsen indsendes til Energistyrelsen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 276:

Ad 1:

4 medlemmer (A, B, C og N) anbefaler a) at der indsendes et positivt høringssvar

1 medlem (V) anbefaler b) at der sendes en indsigelse til Energistyrelsen.


Ad 2: Udvalger anbefaler indstillingen, idet det ønskes, at høringssvaret gennemskrives med fokus på forenkling af beskrivelserne i høringssvaret.

Beslutning

Ad 1.

5 medlemmer (A, C, N og Sejer Folke) anbefaler a) at der indsendes et positivt høringssvar.


2 medlemmer (V) anbefaler b) at der sendes en indsigelse til Energistyrelsen.


Ad 2.

5 medlemmer (A, C, N og Sejer Folke) anbefaler det opdaterede høringssvar.


2 medlemmer (V) anbefaler ikke det opdaterede høringssvar, da man istedet ønsker at afgive en indsigelse jf. indstillingens pkt. 1.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

European Energy har d. 22. juni 2022 ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at lave forundersøgelser for en ny havvindmøllepark ud for Stevns Klint.

Energistyrelsen sendte d. 27. juni 2022 anbsøgningen i høring. Se Bilag 2_ansoegning_om_forundersoegelsestilladelse_stevns_nord


Ansøgningen er indsendt før den nye VE-lov trådte i kraft d. 1. juli 2022, hvormed nabokommuner til nye havvindmølleprojekter beliggende op til 15 km fra kysten har vetoret -dermed har Stevns kommune kun ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. Dog har European Energy tilkendegivet, at de alligevel ønsker at respektere et evt. veto fra Stevns kommune.


Grundet den korte høringsfrist henover sommeren 2022 hvormed en politisk behandling af et høringssvar inden fristens udløb ikke var muligt, samt ønsket om at indgå dialog med både kommunens borgere og European Energy, har Stevns Kommune ad to gange fået udsat høringsfristen. Gældende frist for indsendelse af høringssvar er nu 1. juni 2023.


Inddragelsesproces VE

I perioden februar-marts 2023 er der blevet afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, to interessentmøder med landsbyforum, lokale aktører, foreninger og interesseorganisationer samt et stort borgermøde i Sydstevnshallen. Efterfølgende har 4000 borgere i Stevns kommune kunnet svare på en spørgeskemaundersøgelse om vedvarende energi. Her blev borgerne spurgt om deres holdninger til VE-produktion generelt, samt til placeringer af anlæg til VE lokalt i kommunen, både på land og til havs. Ca. 2/3 af de adspurgte borgere generelt var positive eller meget positive i forhold til opstilling af havvindmøller for at dække det stigende elbehov.


Dialog med European Energy

Forvaltningen har været i dialog med European Energy om en indskrænkning af forundersøgelsesområdet, Stevns Kommunes muligheder for et mindre medejerskab af møllerne samt benyttelse af Rødvig Havn som servicehavn. Se Bilag 1_Stevns havvindmøllepark - projektafgrænsning marts 2023v3).


Kommunal produktion af VE

Forvaltningen har via KLAR Forsyning undersøgt Stevns Kommunes muligheder for at investere i elproduktion. Se Bilag 3_ Notat – rammer for kommunal elproduktion -14. april 2023.

Horten har lavet notatet for KLAR vedrørende kommunens muligheder for at investere i elproduktion, primært i form af vindmøller eller solceller, samt mulighederne for at anvende et eventuelt overskud i set energiselskab. Notatet beskriver regler og krav i forbindelse med organisering i et energiselskab, som driver fjernvarmeforsyningsvirksomhed og samtidig producerer vedvarende energi. Desuden beskrives forskellige muligheder for anvendelse af selskabets overskud, for eksempel ved: udlodning til kommunen, energirenovering af kommunale bygninger, etablering af solceller på kommunale bygninger og en evt. senere investering i en vindmøllepark.


Høringssvar eller indsigelse

Kommunalbestyrelsen skal beslutte sig for om de ønsker at afgive et positivt høringssvar eller sende en indsigelse til European Energys ansøgning om forundersøgelsestilladelse.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et positivt høringssvar til European Energys ansøgning om tilladelse til forundersøgelser for en havvindmøllepark ud for Stevns. Se Bilag 4_Forundersøgelsestilladelse Stevns Havvindmøllepark_ Stevns Kommunes høringssvar. I høringssvaret gøres opmærksom på vindmølleparkens væsentlige påvirkning af visuelle forhold og oplevelsen af landskabet, kulturarven og de rekreative værdier, samt UNESCO verdensarven og fredningen af Stevns Klint. Desuden gøres opmærksom på vigtigheden af lysstyring, vurdering af støjpåvirkninger, påvirkningen af fugle, flagermus og havpattedyr. Stevns kommune beder om at man ved vurdering af de kumulative virkninger medregner alle de eksisterende og påtænkte planer for anlæg og aktiviteter i Øresund. Desuden ønsker Stevns Kommune at man forsøger at samordne sø- og landkabler med eksisterende traceeer for Kriegers Flak og at man tænker muligheden for etablering PtX ind når man planlægger for ilandføring.

I høringssvaret indgår også Stevns kommunes forudsætninger for en accept af at der gives en eventuel forundersøgelsestilladelse jft. dialogen med European Energy. Stevns kommune stiller krav til: indskrænkning af forundersøgelsesområdet, omfang af møllerne og afstand til kysten, krav om at der etableres stenrev, samt krav til lokal forankring -for eksempel at Rødvig Havn benyttes til servicehavn.


Status på Energistyrelsens behandling af Åben dør- projekterne

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben-dør-projekter i Danmark i bero indtil nærmere afklaring af om åben dør-ordningen er i overensstemmelse med EU-retten. Pr. 20. marts er sagsbehandlingen af 6 åben-dør projekter, som alle har enten etablerings- eller forundersøgelsestilladelse, dog genoptaget. European Energys projekt ud for Stevns er fortsat omfattet af berostillingen, mens sagsbehandlingen af Aflandshage Havvindmøllepark ud for Bøgeskov Havn er igangsat på ny, grundet projektets fremskredne proces.

Forvaltningen har d. 14. marts 2023 været i dialog med Energistyrelsen, som kunne meddele, at det stadig er uvist hvornår der kommer en afklaring i forhold til åben-dør-ordninen og hvad der eventuelt kommer til at ske. Styrelsen kan og vil derfor ikke vejlede de berørte kommuner. Styrelsen kunne dog oplyse, at hvis Stevns kommune indsender et høringssvar mens ordningen er berostillet, vil høringssvaret ikke blive behandlet før Energistyrelsens behandling af projektet eventuelt genoptages. På deres hjemmeside oplyser Energistyrelsen, at de fortsat er i gang med vurdere de øvrige projekter under åben dør-ordningen og hurtigst muligt vil afslutte vurdering heraf.


Bilag 4 er opdateret som følge af PMTs behandling på mødet d. 9. maj 2023

Retsgrundlag

Planloven

VE loven

Lov om maritim fysisk planlægning

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny forskrift for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Stevns Kommune. Den nye forskrift afløser den eksisterende fra 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. forskriften godkendes
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 256:

Sagen blev udskudt.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 282:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen.


1 medlem (Sejer Folke) anbefaler ikke indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Oprindelig dagsordenstekst
I Stevns Kommune er det med den gældende forskrift tilladt at have op til 30 stk. høns inkl. kyllinger, herunder hane/haner samt 120 brevduer inkl. unger eller tilsvarende antal af andre fuglearter i byzoner, sommerhusområder og i områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Forskriften er udarbejdet med afsæt i
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og de omfattede områder fremgår af bekendtgørelsen. Det er således af bekendtgørelsen, at f.eks. de lokalplanlagte områder udlagt til boligformål og til blandet bolig og erhverv fremgår.

Stevns Kommune har mulighed for at påbyde forskellige foranstaltninger, hvis en gene eller forurening vurderes som væsentlig. Kommunen kan også give påbud om, at hønse- eller fugleholdet skal fjernes. Ved et hønsehold på mere end 30 individer, er det af en sådan størrelse, at det efter loven regnes for et erhvervsmæssigt dyrehold og er underlagt andre regler. Såfremt der er tale om et erhvervsmæssigt fjerkræhold, er det kun tilladt i landzone.

Stevns Kommune er en landkommune og vi vil gerne give borgerne mulighed for, at de kan udfolde deres ønsker og drømme til et liv på landet. Det vil der fortsat være rig mulighed for med den nye forskrift. I byer, sommerhusområder og i områder i landzonen der er lokalplanlagt til boligformål og med blandet bolig og erhverv, bør dette ske afstemt i forhold til borgere, der har ønsker og forventninger til et liv, der er mere bynært.

Byer, sommerhusområder og landsbyer på Stevns udvikler sig løbende i takt med kommunens planer og muligheder, borgernes ønsker mm. Der sker en fortsat tilflytning til Stevns bl.a. fra hovedstadsområdet og der er særligt de senere år sket en udvikling og ændring af arbejdsmønstre og -tider, hvilket samlet set kan bidrage til, at forventning til, hvad man skal kunne tåle i en by, et sommerhusområde eller i et lokalplanlagt område udlagt til boligområde eller blandet bolig og erhverv ligeledes kan være en anden end for blot 10-15 år siden. Derfor bør forskrifter, der regulerer eksempelvis hønse- og fuglehold, ligeledes tilpasses de ændrede forhold og beboernes forventning til aktiviteter her.

Stevns Kommune modtager jævnligt klager over særligt hønsehold i de områder, som reguleres af den nuværende forskrift, "Forskrift for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Stevns Kommune" fra 2011. Det er som regel hanegal, der forårsager misstemning og kan skabe nabokonflikter. Forvaltningen ser en stigning i antallet af klager; således har forvaltningen behandlet 8-9 klager i 2022, hvoraf et antal har strakt sig over flere år. Tidligere modtog kommunen kun få klager.

Med forslaget til en ny forskrift er forventningen, at vi nemmere og hurtigere kan guide borgerne samt træffe afgørelse i de sager, der ikke umiddelbart kan løses i mindelighed.

Forvaltningen lægger med den nye forskrift op til, at:
- haner ikke er tilladt, når de er begyndt at gale ved ca. 5-måneders alderen,
- hønse- og duehold reduceres til 20 individer,
- man kan have mindre hold af kanariefugle, undulater og
- man kan have mindre hold af parakitter, papegøjer mm., hvis de ikke er støjende.

Øvrige fugle er ikke tilladt i det område, som forskriften dækker.


Suppelerende dagsordenstekst siden sidst
Af kortbilaget fremgår lokalplanlagte områder, herunder de lokalplanlagte områder, som er udlagt til boligområder eller til blandet bolig og erhverv. Bemærk at de områder i dag allerede er omfattet af den gældende forskrift.

Ud over støj kan hønse- og fuglehold også tiltrække skadedyr som rotter, hvorfor store hold i de nævnte områder, bør undgås. Forvaltningen foreslår derfor at reducere den øvre grænse for et ikke-erhvervsmæssigt hønse-/fuglehold til 20 individer inkl. kyllinger. Af et udsnit af andre kommuners forskrifter, som forvaltningen har set på i forbindelse med gennemgangen, er det tilladte hønsehold i de fleste af disse tilfælde på max. 10 stk. Bemærk her, at forvaltningen ikke har gennemgået samtlige kommuners regulativer, hvorfor antal af tilladt stykker fjerkræ givetvis vil være forskelligt fra kommune til kommune. Forvaltningen lægger med forslag om ny forskrift op til at reducere i antallet af høns og fjerkræ i de omtalte zoner af hensyn til støj, hygiejne og potentiel risiko for skadedyr. I alle andre områder end de nævnte, vil man forsat have mulighed for store ikke-erhvervsmæssige eller erhvervsmæssige hønsehold med haner, hold af duer og øvrige fjerkræ.

De lokalplanlagte områder udlagt som boligområder eller til blandet bolig og erhverv og som ikke i forvejen også har status som by- eller sommerhusområder, er typisk landsbyer, dele af landsbyer eller områder i landsbyer bl.a. områder med lejligheder, som er nyopførte eller er blevet etableret ved opdeling af en tidligere erhvervsvirksomhed, en gård eller lign. Det er derfor fornuftigt at fastholde, at disse områder fortsat skal have en forskrift for fjerkræhold tilknyttet, og også at det nye forslag bliver gældende her. Der vil ellers kunne opstå en højere koncentration af større og larmende fjerkræhold i områder, som tidligere ikke rummede ligeså mange beboelser og mennesker på det samme areal.

I enkelte tilfælde foreslår forvaltningen at undtage nogle de berørte lokalplanlagte områder. Der er alle tale om fritliggende ejedomme ude på landet (dvs. ikke i en landsby eller tilsvarende) med få naboer. Der er tale om to tidligere militæranlæg, hvoraf det ene er privatejet og ligger i udkanten af skoven ved St. Heddinge. Det andet er kommunalt ejet og ligger ved Mandehoved på Stevns Klint. Derudover undtages også et ridecenter, der ligger et stykke fra Magleby (se bilag)

Retsgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter også kaldet "Miljøaktivitetsbekendtgørelsen".


Suppelerende dagsordenstekst siden sidst

Uddrag fra "Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter"
§ 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.
Stk.2.Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er tilladt i de i stk.
1 nævnte områder:

"1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk.
1, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyreholdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 2 uger.

§ 20. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, udstede lokale forskrifter om

1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomhed, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og

2) dyrehold som nævnt under § 8, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, herunder forbud mod visse former for dyrehold i bestemte områder."

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede marts 2023, at der skulle udarbejdes et projektforslag for etablering af kommunal fjernvarme i Store Heddinge. Nu foreligger projektforslaget, og Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget på betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende, at projektforslaget sendes i høring, og bestemme, at referencescenariet, hvor fossile bændsler udgør hovedbrændslet, ikke anses som et relevant scenarie.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende projektforslaget for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen. Godkendelsen betyder ikke, at der er indtrådt forsyningspligt.
 2. godkende projektforslaget sendes tre ugers i høring.
 3. godkende, at eksisterende individuel opvarmning med især naturgas og olie, ikke anses som et relevant alternativ ifm. den samfundsøkonomiske sammenligning.
 4. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 274:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 16. februar 2023, at forvaltningen iværksætter udarbejdelse af projektforslag for Store Heddinge.


Herefter har forvaltningen, under inddragelse af KLAR Forsyning og en rådgiver fastlagt forudsætningerne for udformningen af et projektforslag.


Kommunalbestyrelsen har på dets møde 27. 10. 2022 besluttet, at forvaltningen skal indgå i et samarbejde med KLAR Forsyning om stiftelse af et varmeforsyningsselskab, jf. et andet dagsordenspunkt på dette møde.


Normalt er det varmeforsyningsselskaberne, der udarbejder projektforslag og sender dem til kommunen for godkendelse. Indtil dannelse af det kommende selskab under KLAR Forsyning, er det Stevns Kommune selv, der ansøger om godkendelse af projektforslaget med henblik på efterfølgende at overdrage det til det nystiftede selskab.


Projektet
Det foreliggende projektforslag, jf. vedlagte bilag 3 - med tilhørende bilag med numrene 3 til 9, tager udgangspunkt i et projektscenarie med en varmeforsyning, der omfatter en 6 MW luft-vand varmepumpe, en 0,3 MW spildevandsvarmepumpe, et 6 MW gaskedelanlæg til spids- og reservelast, samt en eller flere varmeakkumuleringstanke.


I projektforslaget sammenlignes de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektscenariet med omkostningerne ved tre alternative scenarier, der omfatter individuelle varmepumper, et halmfyr suppleret med et gaskedelanlæg til spids- og reservelast samt et halmfyr, der laver kraftvarme, suppleret med et gaskedelanlæg; kraftvarmescenariet medtages alene, fordi det kræves i projektbekendtgørelsen. Endelig er den eksisterende individuelle forsyning med hovedsagelig naturgas og olie medtaget som referencescenarie.


Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen tilse, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, idet kommunalbestyrelsen dog kan se bort fra løsninger baseret på fossile brændsler.


Vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er i overensstemmelse med kommunens strategiske varmeplan og mange borgeres ønske om at få fjernvarme, og det vil bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser fra Stevns Kommune som geografisk enhed.


Forvaltningen vurderer endvidere, at projektforslaget er i overensstemmelse med kravene i projektbekendtgørelsen, herunder specielt kravet om at projektforslaget skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Projektscenariet udviser således et samfundsøkonomisk overskud på 16 mio. kr. set i forhold til det individuelle scenarie med varmepumper. Og begge de alternative scenarier, som omfatter halmfyr, har et samfundsøkonomisk underskud set i forhold til projektscenariet på over 30 mio. kr. Kun i forhold til en fortsat referencesituation, som Kommunalbestyrelsen, som nævnt, har mulighed for at se bort fra, udviser projektscenariet et samfundsøkonomisk underskud på 74 mio. kr.


Følsomhedsanalyser viser, at projektscenariets samfundsøkonomiske overskud set i forhold scenariet med individuelle varmepumper fortsat er positivt, når en række væsentlige parametre varieres med +/- 20 %.


Forvaltningens rådgiver vurderer, at projektet har en sædvanlig og rimelig robusthed, såfremt der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen.


Tilslutning og tariffer

I projektet er der i beregningerne taget udgangspunkt i en starttilslutning på 60 % af det samlede varmegrundlag stigende til 86 % af varmegrundlaget over 10 år. Derfor fremgår det af projektforslaget, at projektet først iværksættes, når der er opnået bindende tilsagn fra kunder, der tilsammen repræsenterer mindst 60 % af det samlede varmegrundlag.


For at kunne lave de forskellige beregninger har det være nødvendigt at lægge sig fast på teoretiske tarifstrukturer og tilslutningsbidrag. Godkendelsen af projektforslaget omfatter ikke godkendelse heraf. Det kommende varmeforsyningsselskab vil lægge sig fast på de reelle størrelser, inden indhentningen af de bindende tilsagn, og herunder fx både størrelsen af tilslutningsbidraget og evt. rabatordninger til større kunder, som vil kunne gøre fjernvarmeløsningen mere attraktiv for disse. Tilsvarende vil der kunne blive tale om ændringer i den tidsplan, der er angivet i projektforslaget.


Der har ikke været lavet en undersøgelse af forhåndsinteressen for projektet, netop fordi det for et ’øfjernvarmeprojekt’ som dette ikke er muligt at komme med tilstrækkeligt præcise oplysninger om kundernes forventede udgifter. Det fremgår dog af kommunes strategiske varmeplan, at kommunale bygninger skal tilsluttes, hvor det overhovedet er muligt.


Tilskud fra fjernvarmepuljen

Rådgiver oplyser, at uden tilskud fra fjernvarmepuljen vil varmeprisen og/eller tilslutningsbidraget skulle hæves til et niveau, hvor det vil være mere usikkert, om fjernvarmen vil være konkurrencedygtig set i forhold til individuelle løsninger.


Tilskudsbehovet er på, baggrund af de fastlagte forudsætninger, beregnet til 17,7 mio. kr. Beløbet svarer til 20.000 kr. for alle 884 olie- og gaskunder inden for forsyningsområdet, eller til op imod 8 % af de samlede investeringer i produktionsanlæg og ledningsnet på i alt 233 mio. kr.


Der er stor søgning til fjernvarmepuljen, og det er uvist, hvornår puljen løber tør, lige som Energistyrelsen heller ikke kan oplyse andet end, at de bestræber sig på at træffe afgørelse senest en måned efter modtaget ansøgning, forudsat at ansøgningen er fuldt oplyst, og at styrelsen ikke modtager mange ansøgninger inden for kort tid. Hvis ikke der opnås tilskud, vil der skulle udarbejdes et revideret projektforslag, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen på ny.


Indstillingen lægger derfor op til at godkende projektforslaget ”på betingelse af, at der opnås tilsagn fra fjernvarmepuljen”, så fjernvarmepuljen kan søges allerede efter denne første politiske behandling samtidig med, at projektforslaget sendes i høring.


Hvis der opnås tilskud med den valgte model, vil Kommunalbestyrelsen få forlagt projektforslaget til endelig politisk godkendelse efterfølgende. Forsyningsselskabet vil hermed være forpligtet til at forsyne Store Heddinge seneste fem år fra godkendelsesdatoen. Den endelige godkendelse vil være betinget af, at der opnås tilsagn om en starttilslutning på mindst 60 % af varmegrundlaget, og at plangrundlaget falder på plads.


Efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, hvor der vil kunne være foretaget ændringer af projektforslaget set i forhold til det høringsudkast, støttetilsagnet blev givet på baggrund af, skal Energistyrelsen foretage en endelig vurdering af, om betingelserne for deres tilsagn stadig er opfyldt.


Høring

Projektforslaget skal alene sendes i høring hos Evida, Cerius, der allerede er bekendt med kommunens planer om fjernvarme, og hos KLAR Forsyning. Kommunen kan selv fastlægge længden af høringsperioden.

Høringen skal ikke omfatte forbrugerne i forsyningsområdet.


VVM-screening

Forvaltningen forventer at offentliggøre en VVM-screening af fjernvarmeværket med fire ugers klagefrist samtidigt med at nærværende projektforslag sendes i høring.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16/11/2021


Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) nr. 181 af 04/5/2021


Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet nr. 2306 af 18/12/2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2023 og 2024, idet der er afsat henholdsvis 0,8 mio. kr. på driften og 1,0 mio. kr. på anlæg.

Resume

Stevns Kommune har i 2022 vedtaget en strategisk varmeplan til udfasning af gas til boligopvarmningen. Stevns Kommunes målsætning er at være klimaneutral i 2050. Kommunen har igangsat udarbejdelse af projektforslag til udmøntning af varmeplanen. Kommunen ønsker, at KLAR Forsyning forestår gennemførelsen af projektforslagene og dermed etablerer og driver kollektiv fjernvarme i kommunen. Selskabet vil få navnet Stevns Energi A/S.


Stiftelse af selskabet Stevns Energi A/S sker ved kapitalindskud på 400.000 kr., som tilbagebetales ved overdragelse til Stevns Kommunes Holding A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Stevns Energi A/S stiftes til varetagelse af energiproduktion og kollektiv varmeforsyning i Stevns Kommune.
 2. ændring af Stevns Kommune Holding A/S' vedtægter godkendes, så selskabets formål omfatter energivirksomhed.
 3. der foretages en godkendelse af en kapitalforhøjelse [til kurs 400] ved apportindskud i Stevns Kommune Holding A/S ved indskud af samtlige aktier i Stevns Energi A/S.
 4. Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive stiftelsesdokumenter og generalforsamlingsbeslutning mv. til gennemførelse af ovenstående.
 5. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer mv. i forhold til indstillingen med henblik på at sikre gennemførelse af selskabsdannelsen.
 6. Kapitalindskuddet i Stevns Energi A/S på 400.000 kr. finansieres via kassebeholdningen.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 273:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

På sit møde 27. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe med deltagelse fra KLAR Forsyning A/S og Stevns Kommune med henblik på at sikre et løbende tæt samarbejde omkring etablering af fjernvarme i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 15. december 2022 godkendt Stevns Kommunes Strategiske Varmeplan. Varmeplanen blev opdateret ved Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 16. februar 2023.

Varmeplanen skal udmøntes ved tre konkrete projektforslag for Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede & Valløby. Ifølge Energistyrelsens cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse skal Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt godkende projektforslagene senest i 2023.

Det er aftalt mellem KLAR Forsyning A/S og forvaltningen, at Stevns Kommune udarbejder det første projektforslag. Projektforslaget er udarbejdet og foreslås at blive overdraget til forsyningen. KLAR Forsyning A/S forventes at udarbejde de øvrige projektforslag til udmøntning af varmeplanen.

Det foreslås, at kommunen etablerer Stevns Energi A/S og herefter indskyder aktierne i selskabet i Stevns Kommune Holding A/S. Stevns Energi A/S indgår således i Stevns Kommune Holding A/S som et datterselskab, der serviceres af KLAR Forsyning, som de øvrige selskaber i koncernen.

Selskabet bliver dermed omfattet af den ejeraftale, der er gældende for KLAR Forsyning-samarbejdet. Bestyrelsen i selskabet udgøres af den samme kernebestyrelse som også er bestyrelse i de øvrige selskaber i samarbejdet, der er ejet af Stevns Kommune. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf to er udpeget af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.


Efter gennemførelsen af stiftelsen og det efterfølgende apportindskud ser Stevns Holding A/S' koncernstruktur således ud:
Stevns kommuneStevns Kommune Holding A/SStevns Spildevand A/SStevns Forsyningsinvest ApS


Stevns Energi A/S


Honorarerne i selskabet udgør i henhold til honorar-modellen for KLAR Forsyning-samarbejdet 13.000 kr./år til formanden, 6.500 kr./år til næstformanden og 4.500 kr./år til øvrige bestyrelsesmedlemmerne. Honorarerne er angivet i 2022-niveau og er reguleret pr. 1. april 2023.

I forbindelse med etableringen af Stevns Energi skal Stevns Kommune Holding A/S' vedtægter ændres. I dag kan holdingselskabet kun varetage virksomhed inden for vand- og spildevandsforsyningen. Selskabets formål skal derfor udvides, så det også kan varetage energivirksomhed, herunder energiproduktion og kollektiv varmeforsyning. Selskabet skal kunne eje og drive varmeforsyningsanlæg til forsyning af områder i Stevns Kommune. Derudover vil selskabet kunne etablere og drive vedvarende energianlæg, fx solceller på de kommunale bygninger.

Økonomi
Stevns Energi A/S skal stiftes med indskudskapital på mindst 400.000 kr., som tilbagebetales ved overdragelse til Stevns Kommunes Holding A/S.

Det kan forventes, at Stevns Energi A/S vil anmode om, at kommunen stiller garanti for lånoptagelse i forbindelse med gennemførelse af fjernvarmeprojekterne og etablering af energianlæg. Garantistillelse skal ske i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, som fx kan indebære, at kommunen ved garantistillelse skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Retsgrundlag

Lov varmeforsyning (LBK nr. 2068 af 16. november 2021) - § 2 b, § 2 f og § 6, stk. 1, nr. 1.

Lov om elforsyning (LBK nr. 984 af 12. maj 2021) - § 4, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2.

Cirkulæreskrivelse nr. 10081 af 26. oktober 2022 om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører, at der indskydes 0,4 mio. kr. som kapitalindskud i Stevns Energi A/S, som finansieres af kassebeholdningen. Efter stiftelsen af Stevns Energi A/S og indskydelse af selskabet i Stevns Kommune Holding A/S vil der ske en tilbagebetaling af de 0,4 mio. kr.


Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende høringsforslag til Forskrift for udendørs arrangementer med henblik på at forskriften skal i 4 ugers offentlig høring. Forskriften har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer, som eksempel musik og kulturelle arrangementer i Stevns Kommune i forhold til miljømæssige gener (støj m.v.).

Forskriften er opdateret til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2023 på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget. Punktet er returneret til genbehandling på Plan, Miljø og Teknik inden behandling af Kommunalbestyrelsen. Der henvises til afsnittet "nyt i sagen" for beskrivelse af ændringer og til den opdaterede forskrift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Høringsforslag til Forskrift for udendørs arrangementer godkendes
 2. forskriften sendes i 4 ugers offentlig høring
 3. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i offentlig høring
 4. forvaltningen bemyndiges til at offentliggøre forskriften, som vedtaget, uden yderligere politisk behandling, såfremt der ikke indkommer høringssvar.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 11. april 2023, pkt. 255:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. april 2023, pkt. 252:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Udvalget anbefaler indstillingen med en række ændringer. Der vil foreligge et revideret forslag til Kommunalbestyrelsens behandling.Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 27. april 2023, pkt. 320:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).


Sagen udgår, jf. beslutning under punkt 311 (Dagsorden - Beslutning).Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 284:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Nyt i sagen efter mødet i Økonomiudvalget den 18. april 2023

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med en rækkeændringer.

Økonomiudvalgets ændringer er kort beskrevet sammen med forvaltningens kommentarer og hvilke ændringer det har medført i forskriften.

Den reviderede forskrift fremgår af bilag. Det er markeret med rødt i forskriften, hvor der er tilføjelser eller ændringer til den oprindelige forskrift vedlagt dagsordenspunktet.

Økonomiudvalget havde bemærkninger til de fire nedenstående emner:

 1. Fjerne ordet akkrediteret støjmåling i § 11.
  Det er et lovkrav, at støjmålinger skal udføres som akkrediterede målinger.
  Forvaltningen fastholder benævnelsen akkrediteret støjmåling, da målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. Bekendtgørelse nr. 2326 af 11. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger.
  Det er desuden præciseret, at udgifter hertil afholdes af arrangøren.


 1. Frist for naboorientering skal ændres fra 1 til 2 uger i § 12
  Ændringen er indarbejdet


 1. Angive frist, passende og relativ lang, for at kontakte kommunen forud for arrangementer længere end 5 dage i § 8, stk. 4
  Der er indarbejdet en frist på 2 måneder. Fristen er sat til 2 måneder, for at arrangørerne kan nå at få indhentet evt. nødvendig dokumentation, hvis arrangørerne ikke af sig selv har gjort dette inden henvendelsen til kommunen.

 1. Ordet "Dromedarudstillinger" skal udgå:
  Det konkrete eksempel er ændret til det bredere "dyreudstillinger".Oprindelig sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Forskrift for udendørs arrangementer på baggrund af tidligere klagesager over gener fra udendørs arrangementer, hvor det har vist sig at forvaltningen har haft begrænsede muligheder for at behandle klagen i forhold til den generelle lovgivning. Dette er til gene for både naboer og arrangører, da spillereglerne ikke er kendt på forhånd.


Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Center for Politik & Borger.


Forskriften har til formål at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer, som eksempel musik og kulturelle arrangementer i Stevns Kommune i forhold til miljømæssige gener (støj m.v.)

Der er opsat regler for blandt andet sluttidspunkt for afholdelse af arrangementer og orientering af naboer forud for afholdelsen af arrangementer.

Der er generelt ikke sat konkrete støjgrænser i forskriften, da de er svære at håndhæve og vil kræve en konstant støjmåling under alle arrangementer. Der er i stedet sat tidsbegrænsninger for afholdelse af arrangementet.


I tilfælde af klager over støj under selve arrangementer, skal klager kontakte politiet, som i relevante tilfælde kan standse musikken, jf. ordensbekendtgørelsens § 8.


Hvis arrangøren på forhånd ved at forskriften ikke kan overholdes, skal der søges dispensation. Forvaltningen vil derefter vurdere, om der kan gives dispensation.


Der er åbnet op for at der kan laves særlige regler for konkrete lokationer (bilag 1 i forskriften).

Det gælder eksempelvis i forbindelse med afholdelse af udendørs arrangementer i Boesdal Kalkbrud hvor der indgås en særskilt aftale med arrangørerne.

Der er i forskriften indsat bestemmelser om at listen kan opdateres løbende af forvaltningen efterhånden som behovet evt. opstår, uden yderligere politisk stillingtagen.


Forskriften gælder for alle udendørs arrangementer i Stevns Kommune, hvor offentligheden har adgang, og/eller hvor arrangementet vil berøre nærtboende væsentligt. Forskriften gælder også ved arrangementer i telte uanset om der tages entre eller ej.

Forskriften gælder for alle arrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg. Korte lydindslag ved udendørs arrangementer (eksempelvis stævner, cykelløb, dromedarudstilling) og lignende er ikke omfattet.


Forskriften gælder ikke for private fester og arrangementer.


Forvaltningen indstiller at høringsforslaget godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring. I tilfælde af at der ikke kommer nogen høringssvar, indstiller forvaltningen af forslaget kan offentliggøres, som vedtaget, uden yderligere politisk stillingtagen. Der laves efterfølgende en kort orienteringssag til udvalget.


Retsgrundlag

 • Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017om miljøregulering af visse aktiviteter
 • Bekendtgørelse nr 511 af 20/06/2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninge
 • BEK nr.  2362 af 26/11/2021 om kvalitetskrav til miljømålinger
  §6. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer er konstateret og attesteret af et akkrediteret certificeringsorgan. Certificering af personer kan ske af et certificeringsorgan, der for støjmålinger er udpeget af Miljøstyrelsen

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

D. 28. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling til byggeprogrammet for Plejecenter Solhaven med 512 m2. Som det fremgik af orienteringssag på Social og Sundheds udvalgsmøde d. 12. april 2023, så er processen for at starte byggeriet op igen nu i gang. I den forbindelse vurderes det nu, at servicearealet bør øges med 36 m2. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, om servicearealet skal øges med 36 m2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. det besluttes, at servicearealet på Plejecenter Solhaven øges med 36 m2 fra 512 m2 til 548 m2
 2. finansieringen af merudgiften som følge heraf til køb af serviceareal i 2025 på anslået 1,35 mio. kr. medtages i budgetprocessen for 2024.
Beslutning fra Social og Sundhed, 10. maj 2023, pkt. 191:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Som det fremgår af orienteringssag på Social og Sundheds udvalgsmøde d. 12. april 2023, så er processen med byggeriet af Plejecenter Solhaven nu startet op igen. Sagen er vedhæftet som bilag.


I den forbindelse har arbejdsgruppen været samlet af flere omgange, for at bidrage med input til DAB og artikektfirmaet Arkitema til indretningen af servicearealerne på Plejecenter Solhaven.


Tegningerne til Plejecenter Solhaven er ændret væsentlig i forhold til det byggeprojekt, som oprindeligt var i udbud, og som ikke kunne bygges inden for det lovfastsatte maksimumbeløb. Ændringerne er foretaget med henblik på at nedbringe prisen på byggeriet. Det har derfor også været nødvendigt at gentegne indretningen af det serviceareal, som kommunen til sin tid til skal overtage.


Som led i processen med at gentegne servicearealet er der afdækket forhold, som betyder, at det anbefales, servicearealet øges med 36 m2 i forhold til de oprindelige 512 m2. Dels er formen på byggeriet kommet til at se anderledes ud, og det betyder, at man ikke kan indrette det helt på samme måde, som i det første forslag. Desuden er der også kommet andre krav til - fx er de brandforebyggende krav blevet skærpet, så der nu ikke må stå noget som helst fremme, som fx affaldsspande og lifte, alt skal ind i rum. Medarbejderne har også fået flere hjælpemidler, som fx løbehjul, som der også skal være plads til nu i aflukkede rum, hvor de kan stå til opladning. Løbehjulene bruges for at nedbringe medarbejdernes skridt i løbet af dagen, så nedslidning i højere grad forebygges, og de bruges også til at køre affaldssække ned fra afdelingerne og ud i containerne. Der er derfor behov for mere depotplads end tidligere beregnet.


Det er endvidere vurderet, at vi for to år siden har været for optimistiske i forhold til størrelsen på de grupperum, som medarbejderne skal holde triageringsmøder, frokost, undervisning i m.m. Det kan ikke rummes i et 20 m2 stort lokale.


I de nye tegninger er alt, hvad der er vurderet som rart at have med, men ikke nødvendigt, taget ud, så der kan blive bedre plads til det nødvendige. Som tegningerne ser ud nu, så er alle i arbejds- og styregruppe nu godt tilfredse med dem, og vurderer, at Plejecenter Solhaven nu kan blive et godt sted at leve, bo og arbejde, hvor trivsel og godt arbejdsmiljø kan udfolde sig.


Øges servicearealet med de anbefalede 36 m2 øges det samlede areal fra fra 512 m2 til 548 m2. Til sammenligning er der 662 m2 serviceareal på Egehaven, som også har 40 boliger.


Det oprindelige byggeprogram og tillæg til det oprindelige byggeprogram, hvoraf ændringerne fremgår, er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse til støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den forventede kvadratmeterpris på servicearealet er afledt af den lovmæssige maksimale kvardratmeterpris på plejebolig-byggeri, som reguleres hvert år pr. 1. januar. De foreliggende beregninger tager udgangspunkt i den seneste regulering pr. 1. januar 2023.

En forøgelse af arealet med 36 m2 skønnes alt andet lige at medføre en forøgelse af prisen på servicearealet på 1,35 mio. kr., inklusiv 10 pct. afsat til udforudsete udgifter samt byggehonorar på 1,5 pct.


I januar 2023 blev det politisk godkendt at gå videre med byggeriet, efter nye muligheder for at hæve rammebeløbet for byggerier med op til 20%, som ekstraordinært stigende byggepriser. Det blev samtidig besluttet, at justeringen på ca. 3 mio. kr. skulle medtages i Budgetforslag 2024.


Nedenstående overblik viser den oprindelige bevilling på 14,567 mio. kr., som er givet til 512 m2 og på baggrund af det maksimale rammebeløb pr. 1. januar 2021.


Den nye pris pr. 10. maj 2023 på 20,852 mio. kr. tager højde for den allerede varslede opjustering på op til 20%, og er samtidig nu beregnet ud fra det nye behov på 548 m2, samt det maksimale rammebeløb pr. 1. januar 2023.

Rammebeløbet pr. 1. januar 2023 er 8,6% højere end rammebeløbet for 2021, som følge af de almindelige årlige reguleringer.


Den samlede merudgift nu skønnes til at blive 6,285 mio. kr. i 2023-priser.Budgetforslaget skal genberegnes til Budget 2025.


Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Økonomisk månedsopfølgning


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 23. maj 2023.


Beslutning

.