Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 11 februar 2021, kl. 16:00
MødestedSkype-møde
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og den kommende proces vedrørende den nye Boligpolitik, som er ved at blive udarbejdet.


Herefter vil Handicaprådet få mulighed for at komme med input til Boligpolitikken og hvilke områder, som rådet synes er vigtige i forhold til borgere med handicap i Stevns Kommune.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. komme med input til den nye Boligpolitik.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Centerchefen for Teknik & Miljø orienterede om spørgeskemaundersøgelsen, hvor:

 • der blev spurgt ind til borgernes nuværende situation og ønsker til en bolig.
 • 53 % peger på naturen og gode huspriser som det positive ved at bo på Stevns.
 • 50 % nævner transport og infrastruktur som de største udfordringer ved at bo på Stevns.
 • mange efterlyser mere fællesskab i form af bofællesskaber, større boliger til flere familier og landsbyfællesskaber.


Handicaprådet drøftede, hvad rådet synes er vigtigt i en boligpolitik og pegede på følgende:

 • boliger, hvor man kan blive boende - også hvis borgerens livssituation ændrer sig.
 • forebyggelse af ensomhed via flere bofællesskaber, flere fælleshuse, flere grønne fællesarealer og rekreative områder.
 • bedre udnyttelse af gamle ejendomme, som kan ombygges til mindre boliger eller større bofællesskaber.
 • mulighed for flere flexboliger, så boliger ikke står tomme hele året.


Det blev besluttet, at centerchefen deltager i et handicaprådsmøde, når boligpolitikken er skrevet og bliver sendt i høring.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2020 besluttede KB, at udarbejdelsen af en Boligpolitik skulle sættes i gang. Derfor blev der i december 2020 sendt spørgeskemaer ud til 4.000 borgere på Stevns.


På baggrund af et temamøde i KB den 22. oktober 2020 og besvarelser fra ovennævnte spørgeskemaundersøgelse er forvaltningen nu i gang med at udarbejde et udkast til den nye Boligpolitik. Dette udkast vil blive drøftet på et nyt temamøde i KB den 8. februar.


Spørgsmålene, som Stevnsborgerne har haft mulighed for at svare på, tog afsæt i seks temaer, som udvalget for Stevns Verdensmål (§ 17 stk. 4 udvalget) har udarbejdet.


De seks temaer er:

 1. Boliger til alle - Varieret boligudbud
 2. Strategisk udvikling
 3. Liv i landsbyer og landdistrikter
 4. Plads til vildskab - Grønne boligområder
 5. Klima- og miljøvenligt byggeri - nybyggeri og renovering
 6. Grønne forbindelser - binde land og by sammen.


PMT godkendte spørgeskemaet den 1. december 2020. Dagsordenspunkt fra mødet i PMT er vedhæftet denne sag sammen med Boligprogrammet og § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til temaer i boligpolitikken.


Centerchefen for Teknik & Miljø vil orientere Handicaprådet om besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og den kommende proces. Herefter vil Handicaprådet få mulighed for at komme med input til, hvilke områder der er vigtigst - set med Handicaprådets øjne.

Økonomi

Udarbejdelse af Boligpolitikken finansieres via anlægsmidler, som er afsat til § 17 stk. 4 udvalget.

Resume

Handicaprådet skal godkende forvaltningens udkast til årsberetningen for 2020 - se bilag.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. godkende udkast til årsberetning for 2020.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Handicaprådet godkendte udkastet til rådets årsberetning for 2020.


Årsberetningen sendes til orientering i KB den 25. marts, hvorefter den bliver offentliggjort på Stevns Kommunes hjemmeside.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 2, stk. 4, skal "Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke", se bilag.


Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en årsberetning for 2020, som Handicaprådet skal godkende på dette møde.


Årsberetningen sendes herefter til orientering i KB den 25. marts.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Alle kommuner har pligt til at nedsætte et Handicapråd, og medlemmer til Handicaprådet udpeges hvert 4. år efter et kommunalvalg. Derfor skal der i starten af 2022 nedsættes et nyt Handicapråd, som skal fungere i perioden 2022 - 2025.


Handicaprådet skal beslutte, hvad rådet vil gøre for at finde de 4 nye medlemmer, som skal indstilles af Danske Handicaporganisationer Stevns. (DH).

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. beslutte hvad rådet vil gøre for at finde de 4 medlemmer, som DH skal indstille til det nye Handicapråd i 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Medlemmerne fra DH har været i kontakt med SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap). SUMH vil gøre en indsats for at finde nogle medlemmer på Stevns, som måske kunne være interesseret i at blive medlem i det nye handicapråd.


DH-medlemmerne vil i den kommende tid arbejde videre med at finde mulige kandidater i deres netværk, så det også bliver muligt at indstille suppleanter for alle medlemmerne i det nye råd.


For fire år siden blev der annonceret efter nye medlemmer i dagspressen, og i den forbindelse blev der også afholdt et borgermøde på Sundheds- og Frivillighedscentret. Rådets sekretær laver et udkast til en tidsplan for den kommende proces, som tages op på det næste møde i Handicaprådet den 20. maj.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Derfor skal der nedsættes et ny Handicapråd i Stevns Kommune i starten af 2022, som skal fungere i perioden 2022 - 2025.


I vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 4 står der, at:

 • Rådet består af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og 4 medlemmer udpeget efter indstilling af KB, heraf 3 af dens medlemmer. Efterfølgende besluttede KB den 12. december 2012, at chefen for Social, Sundhed og Ældre, nu Sundhed & Omsorg, er fast medlem af Handicaprådet.
 • DH kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.
 • Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 • Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.
 • KB beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i handicaprådet, blandt de 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.


Vedtægterne er vedhæftet som bilag.


Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil finde de 4 medlemmer og suppleanter, som skal indstilles af DH.

Retsgrundlag

§ 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifter i forbindelse med Handicaprådets møder, deltagelse i konferencer m.m. finansieres via Handicaprådets eget budget, som i 2021 er 32.000 kr.

Resume

Handicaprådet skal evaluere proces og arrangement i forbindelse med Handicapprisen 2020. Derudover skal Handicaprådet drøfte, hvad man vil gøre for at skaffe flere kandidater til dette års Handicappris.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. evaluere proces og arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen 2020
 2. drøfte hvordan rådet skaffer flere kandidater til Handicapprisen 2021.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


På trods at corona-situationen endte det med at blive et fint arrangement.


Handicaprådet vil arbejde med at udbrede kendskabet til Handicapprisen. Det vil rådet gøre ved at kontakte eget netværk, men også specialtilbud og forældregrupper - med henblik på at få fat i de unge.


Medlemmerne blev opfordret til at benytte flyeren noget mere, for at gøre opmærksom på prisen. Handicaprådet drøftede muligheden for at opdatere flyeren, så det bliver tydeligt, hvem der kan indstilles til Handicapprisen. Det kunne for eksempel også være butikker eller andre, som har gjort noget ekstra i forhold til adgangsforhold og tilgængelighed for handicappede. Opdatering af flyer tages op til drøftelse, når processen for dette års pris sættes i gang efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Indstillingsperioden til Handicapprisen 2020 var fra den 28. september til den 30. oktober 2020. I løbet af indstillingsperioden blev der annonceret på kommunens hjemmeside i hele perioden og i Stevnsbladet i uge 41 og 43. Handicaprådet havde fået tilsendt flyers, som rådets medlemmer kunne sætte op i lokalområdet.


Handicapprisen blev uddelt til Arne Nilsson den 3. december. Arrangementet blev afholdt på Rådhuset i rådssalen kl. 17 - 19, hvor der efter prisoverrækkelse og taler blev serveret en let anretning. På grund af corona-situationen var der ingen foredrag eller anden underholdning, som ved tidligere prisuddelinger, da deltagerkredsen var begrænset til ti personer - inklusiv pressen.


Handicaprådet skal evaluere proces og arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen 2020. Derudover skal Handicaprådet drøfte, hvad rådet vil gøre for at skaffe flere kandidater til Handicapprisen 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter i forbindelse med Handicapprisen finansieres via Handicaprådets eget budget.

Resume

Handicaprådet orienteres om ankestatistik for første halvår 2020 indenfor social og beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Ankestyrelsen har i første halvår 2020 afgjort 50 sager i Stevns Kommune.


De 9 af sagerne er fra Sundhed & Omsorg - heraf er de fire af sagerne stedfæstet, tre sager er hjemsendt og én sag er blevet afvist. Myndighedsafsnittet er opmærksomme på, at omgørelsesprocenten på 50 % er over landsgennemsnittet og er derfor i gang med at lave handleplaner på området.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet orienteret om ankestatistik for første halvår 2020 indenfor social og beskæftigelsesområdet. Sagen blev behandlet i henholdsvis AET den 30. september og SSU den 11. november 2020.


Dagsordenspunkter og bilag fra AET og SSU´s møder er vedhæftet denne sag som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder.


Handicaprådet skal følge op på temadrøftelsen med Dansk Handicapidræt og Kultur & Fritid den 12. november 2020, se bilag, og beslutte om DH´s Paraløb Tour de Stevns skal afholdes i år.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. beslutte hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder og eventuelle kommende arrangementer.
 2. beslutte om DH´s Paraløb Tour de Stevns skal afholdes i år.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Handicaprådet´s arbejde og opsamling på temadrøftelsen den 12. november 2020:

 • Temadrøftelsen med Dansk Handicapidræt viste, at det kan blive svært at lave idrætsarrangementer målrettet unge med et handicap, da de unges egne ønsker er at være en del at det almindelige foreningsliv.
 • Socialpsykiatrien har meldt tilbage, at borgerne i deres regi mange gange er så dårlige, at det vil kræve hjælp i form af ledsagelse til og fra eventuelle arrangementer og nogle gange også økonomisk støtte, hvis der for eksempel skal betales kontingent. Derudover findes der allerede tilbud som gåture, yoga og mindfulness til borgerne indenfor deres område.
 • På baggrund af ovennævnte er Handicaprådet nødt til at forholde sig til, om arrangementer for unge med et handicap er et reelt behov som rådet kender til, eller om det er et behov som rådet tror er der. Det blev besluttet, at afsnitslederen for Børn & Læring skal inviteres med til en drøftelse på det næste handicaprådsmøde den 20. maj, da Handicaprådet gerne vil undersøge om behovet er der, og i givet fald hvordan man kommer i kontakt med børn og unge, inden de forlader skolen.
 • Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget kan søges til eventuelle arrangementer. Handicappede vægtes højt, dog er der et krav om, at det skal være et nyt tiltag/arrangement.


DH´s Paraløb tour de Stevns:

 • På grund af corona-situationen ved Handicaprådet endnu ikke, om løbet kan afvikles til september.
 • DH´s medlemmer vil arbejde videre med at udbrede kendskabet til løbet og skaffe flere hjælpere til at løfte opgaven. Det vil man blandt andet gøre ved at kontakte Handelsstandsforeningen i Store Heddinge, Frivillighedscentret, lederen af fritidsområdet i Stevns Kommune og eget netværk.
 • Forvaltningen orienterer plejecentrene om løbet.
 • Andre gode idéer som blev bragt på banen:
  • Finde en tovholder og få nedsat en arbejdsgruppe, som kan tage sig af planlægning.
  • Eventuelt finde nogle samarbejdspartnere (foreninger/borgerforeninger), som kan hjælpe med planlægning og praktik.
 • Sagen drøftes videre på handicaprådsmødet den 20. maj.

Sagsfremstilling

Handicaprådets fokusområder for 2018 - 2021 er:

 • mere fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter
 • synliggørelse via læserbreve og artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns Kommune
 • skabe events og arrangementer med bred interesse.


Den 12. november 2020 havde Handicaprådet inviteret Dansk Handicapidræt samt Kultur & Fritid til en temadrøftelse for at få nogle input og gode idéer til, hvordan rådet skaber kontakt til de unge med handicap, og hvordan rådet kan skabe flere aktiviteter og fællesskab for denne målgruppe.


Handicaprådet fik en række gode råd - herunder blandt andet at:

 • søge bredt, da de unge handicappede i dag primært er inkluderet i foreninger og på hold med ikke handicappede
 • skabe de rigtigt tilbud hvor idrætten matcher de enkelte personer og dermed homogene grupper/fællesskaber
 • etablere kontakten så tidligt så muligt, så fællesskabet bliver dannet inden den enkelte person finder ud af, at vedkommende er anderledes samt der hvor de gode oplevelser er - for eksempel via svømning i skolen eller via kontakt til institutioner og forældre på specialskoler
 • have forståelse for at man kommer for at vinde, men også for at lære at tabe
 • foreningerne skal opfordres til at ville det, hvilket blandt andet indebærer at sende deres instruktører på de rigtige kurser.


I forhold til Paraløbet blev Handicaprådet opfordret til at holde fast ved arrangementet og fortsætte med at udvikle løbet med for eksempel lodtrækninger, gaver eller andet som inviterer til samvær og hygge for hele familien.


Kultur & Fritid fortalte, at Folkeoplysningsforbundet, som har en udviklingspulje, muligvis kan indgå i et projekt i 2021.


På baggrund af temadrøftelsen den 12. november skal Handicaprådet beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområderne og eventuelt kommende arrangementer samt beslutte om DH´s Paraløb Tour de Stevns skal afholdes i år.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Handicaprådets eget budget eller midler fra eventuelle samarbejdspartnere.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Formanden orienterede om:

 • Rundvisning på Acaciebo den 30. november.
 • Stevns Kommunes webtilgængelighedsprojekt - DH-medlemmerne afventer nyt fra projektlederen.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 12. november 2020.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Corona - status pr. 11. februar 2021:

 • 23 smittede på Stevns.
 • Ingen smittede på plejecentrene.
 • Vacciner forløber planmæssigt:
  • alle beboere på plejecentrene og de + 85-årige er vaccineret.
  • Næste gruppe er borgerne over 93 år. Stevns Kommune hjælper de borgere, som har behov for hjælp til tidsbestilling og/eller transport.
  • Plejepersonalet er med i gruppe 4, som startes op i uge 6.
 • Sundhedspersonale PCR-testes 2 gange om ugen (podning i halsen).
 • Mulighed for kviktest (podning i næsen) 1 gang ugentligt forventes sat i gang, så snart ny leverandør er fundet.


Ny afsnitsleder for plejecentrene forventes ansat den 1. april.


Lederen af det somatisk afsnit på Plejecenter Hotherhaven er stoppet. Lederen af demensafsnittet bliver leder for hele Hotherhaven. Derudover ansættes der 2 mellemledere.


Sundhedsprofilen:

 • Spørgeskema er sendt ud til 2.000 borgere.
 • Vigtigt redskab i forhold til kommunernes sundhedstiltag og derfor vigtigt med så mange besvarelser som muligt.
 • Handicaprådet blev derfor opfordret til at give besked, hvis de hører om borgere, som har brug for hjælp til besvarelsen.
 • Nærmere information sendes til Handicaprådet sammen med referat fra dette møde.


Ny sammenhængende børne- og ungepolitik: Projektlederen har inviteret ét medlem fra Handicaprådet til at deltage i en række interessentmøder/workshops, hvor man kan komme med input til politikken. Inge Lise deltager, og rådets sekretær giver besked til projektlederen.


Diverse opfølgning fra sidst:

 • Forslag om mødested for kvinder. DH´s medlemmer blev opfordret til at kontakte Frivillighedscentret, som kan hjælpe med kontakter.
 • Lapning af kørestole, rollatorer osv. Cykelhandleren i Hårlev hjælper gerne med dette. DH´s medlemmer blev opfordret til selv at kontakte andre cykelhandlere.
 • Handicappolitikken skal fremover til drøftelse i Handicaprådet én gang i hver funktionsperiode og efterfølgende til orientering i SSU. Hvis Handicaprådet finder grund til at revidere politikken, har rådet selvfølgelig også mulighed for at indstille til ændringer i de politiske udvalg. Handicappolitikken blev behandlet i Handicaprådet den 26. maj 2020.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • Corona - status også over vacciner og hvordan Stevns Kommune hjælper de borgere, som har brug for hjælp til tidsbestilling og/eller transport i forbindelse med vaccinering.
 • Ny ledelse på plejecenterdelen.
 • Sundhedsprofilen.
 • §§ 18 og 79 - regnskaber og tilbagebetaling og ubrugte penge i 2020.


Børne- og ungepolitik

Børn & Læring arbejder på en sammenhængende børne- og ungepolitik, og skal i den forbindelse afholde digitale interessentmøder/workshops i slutningen af februar/marts. Handicaprådet har fået tilbudt, at rådet kan deltage med en repræsentant, som på Handicaprådets vegne kan komme med input og gode idéer til politikken. Derfor skal Handicaprådet finde ud af, hvem der gerne vil være med.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.


Handicaprådet drøftede en henvendelse fra Stevnsbladet vedrørende et borgerforslag om, at Handicaprådene flyttes fra kommunerne til regionerne. Formålet er at mindske forskelligheder/uligheder og give handicappede borgere et mere ens liv. Medlemmerne blev opfordret til at give en tilbagemelding til formand eller næstformand, som efterfølgende sender et samlet svar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Eventuelt.